Aktuálne výzvy a granty

Ak sa chcete zorientovať v grantových príležitostiach podľa vlastných kritérií, sledujte portály Funding & tenders a ITMS2014+.

PREHĽAD VÝZIEV (od najnovších po najstaršie)

Výzva v rámci Small Grants Program Veľvyslanectva USA na Slovensku na rok 2021

Prioritné programové oblasti

  • podpora transatlantickej orientácie Slovenska prostredníctvom riešenia hybridných hrozieb vrátane dezinformácií a kybernetickej bezpečnosti 
  • podpora schopnosti Slovenska riešiť otázky právneho štátu vrátane obchodovania s ľuďmi a protikorupčných snáh 
  • posilňovanie nezávislých médií a žurnalistiky a pomoc pri rozvíjaní kritického myslenia  
  • podpora hospodárskej prosperity a energetickej bezpečnosti prostredníctvom partnerstva s USA vrátane inovatívnych prístupov k technológiám a podnikaniu  
  • podpora SR v oblasti ľudských práv a kultúry tolerancie a integrácie 
  • posilňovanie postavenia žien 
  • podpora medzikultúrneho porozumenia a výučby anglického jazyka na Slovensku  

Podmienkou účasti vo výzve je spolupráca s americkými expertmi, organizáciami či inštitúciami, ako aj zameranie projektu na posilnenie vzájomného porozumenia a kontaktov medzi Slovenskom a USA. 

Uzávierka výzvy: projekt možno podať v troch termínoch – do 31. januára, 30. apríla a do 31. júla 2021 (po každej uzávierke prebehne vyhodnotenie podaných projektov za dané obdobie) 

Maximálna dĺžka trvania projektu: 12 – 24 mesiacov 

Výška podpory: od 1000 do 24 999 dolárov (vo výnimočných prípadoch až 150 000 dolárov) 

Kompletné grantové podmienky: https://sk.usembassy.gov/education-culture/public-affairs-section-grant-opportunities/small-grants-program/ 

Výzva fondu na podporu umenia

V rámci podprogramu Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť sa môžu záujemcovia a záujemkyne uchádzať o dotáciu a štipendium v týchto oblastiach:

  1. 4.1.4 Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra

Podpora je určená pre realizátorov/-ky vzdelávacích odborných workshopov, tvorivých kurzov, letných škôl, projektov zameraných na manažment v oblasti práce s tradičnou kultúrou, odborných vzdelávacích podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom zameraných na reflexiu a uchovávanie tradičnej kultúry vidieckeho a mestského prostredia a na kultúrno-osvetovú činnosť. Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu.

Oprávneným žiadateľom v rámci podprogramu sú vysoké školy.

  1. 4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená na realizáciu odborných a výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu z oblasti etnológie, folkloristiky a príbuzných disciplín zameraných na oblasť tradičnej kultúry vidieckeho a mestského prostredia. Podpora je určená aj na realizáciu odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov.

Oprávnenými žiadateľmi a žiadateľkami sú výlučne fyzické osoby/jednotlivci. Podpora je konkrétne určená pre kritikov, teoretikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov/-čky profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba.

Predbežná suma určená na prerozdelenie v rámci podprogramu: 150 000 €

Uzávierka predkladania žiadostí: 07. 12. 2020

Predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa: 12. 02. 2021

Viac informácií o podprograme nájdete v prílohe mailu a na webovej stránke Fondu na podporu umenia.

 

Výzvy H2020: Európska zelená dohoda

Výzva na predkladanie projektov v rámci schémy H2020 Green Deal:

1. Behavioural, social and cultural change for the Green Deal: projekty zamerané na zmeny v správaní na individuálnej a kolektívnej úrovni, ako aj na širšie zmeny spoločenských praktík, súvisiacich s Európskou zelenou dohodou. Projektov by mali vytvoriť nadnárodné a transdisciplinárne sietí odborníčok, výskumníkov, expertiek z praxe a príslušných organizácií občianskej spoločnosti.

Termín ukončenia výzvy: 26. január 2021

2. European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal: zámerom projektov má byť zdieľať príklady dobrej praxe a implementovať participatívne rozhodovacie procesy v kontexte Zelenej dohody, a to na úrovni miestnych komunít i v širšom meradle. Zapojiť sa môžu nielen špecialisti na oblasť demokracie a občianskej angažovanosti, ale napríklad aj expertky na rodovú rovnosť.

Termín ukončenia výzvy: 26. január 2021   

3. Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement: výzva je orientovaná na rozvoj a implementáciu multidisciplinárneho rámca európskych kompetencií v rámci celoživotného vzdelávania, ktoré bude zamerané na rozvoj a hodnotenie vedomostí, zručností a postojov občanov (najmä mladých ľudí) v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a klimatických zmien. Do výzvy sa môžu zapojiť aj výskumníci a výskumníčky z oblasti spoločenských a humanitných vied (vrátane tých, ktorí sa orientujú na rodové rozdiely v postojoch k ekológii). Ďalšia podtéma tejto výzvy sa zameriava na rozvoj občianskej angažovanosti v otázkach environmentalizmu.

Termín ukončenia výzvy: 26. január 2021   

Podrobnejšie informácie o výzvach nájdete na príslušných stránkach. Pod popisom cieľov výziev, v časti „Partner Search“, sa nachádzajú informácie o organizáciách, ktoré hľadajú partnerov k danej výzve.