Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne výzvy a granty

Ak sa chcete zorientovať v grantových príležitostiach podľa vlastných kritérií, sledujte portály Funding & tenders a ITMS2014+.

PREHĽAD VÝZIEV (od najnovších po najstaršie)

Výzva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlásilo výzvu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.

Cieľ dotácie:

Využitie odbornej expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom nezávislých návrhov a iniciatív pri tvorbe zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

Výška podpory: predpokladaný objem finančných prostriedkov určených pre celú dotačnú schému je 63 056 € 

Uzávierka výzvy: 6. júla 2020

Kompletné podmienky výzvy: https://www.mzv.sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_v_oblasti_medzinarodnych_vztahov_a_zahranicnej_politiky.

APVV výzva "Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021"

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu s názovom "Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021".

Programové oblasti:

Výzva je zameraná najmä na farmaceutický a medicínsky výskum, no zahŕňa aj projekty, ktorých cieľom je "posilnenie verejného zdravotníckeho systému pripravenosti a rýchlej odozvy na biologické ohrozenia". Vytvára teda aj priestor na spoločenskovedne orientované projekty, resp. projekty založené na spolupráci medzi medicínskymi a spoločenskovednými odbormi.

Podávanie projektov:

Podmienky sú podobné ako pri Všeobecnej výzve, projekty sa podávajú elektronicky prostredníctvom Portálu APVV.

Uzávierka výzvy: 15. júla 2020

Maximálna dĺžka trvania projektu: doba riešenia projektov nemôže presiahnuť termín 31. 12. 2021, pričom predpokladaný začiatok riešenia projektov je od 1. 9. 2020

Výška podpory: 400 000 € (medzi oprávnené výdavky patria aj kapitálové výdavky)

Kompletné podmienky výzvy: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/programy/pp-covid-2020.html

<output>

Uzávierka výzvy: 15. augusta 2020

Maximálna dĺžka trvania projektu: 12 mesiacov

Výška podpory: od 1000 do 25 000 dolárov

</output>

<output>

Uzávierka výzvy: 15. augusta 2020

Maximálna dĺžka trvania projektu: 12 mesiacov

Výška podpory: od 1000 do 25 000 dolárov

</output>

Small Grants Program Veľvyslanectva USA na Slovensku

Veľvyslanectvo USA na Slovensku vyhlásilo na rok 2020 Small Grants program.

Prioritné programové oblasti:

  • posilnenie právneho štátu, zodpovednosti vlády a protikorupčných iniciatív
  • podpora ľudských práv, marginalizovaných skupín a kultúry integrácie
  • posilnenie nezávislých médií, žurnalistiky a boja proti dezinformáciám
  • podpora hospodárskej prosperity a energetickej bezpečnosti
  • posilnenie angažovanosti Slovenska v globálnom mieri a stabilite
  • propagácia amerického umenia a kultúry alebo podpora výučby anglického jazyka na Slovensku

Podmienkou účasti vo výzve je spolupráca s americkými expertmi, organizáciami či inštitúciami, ako aj zameranie projektu na posilnenie vzájomného porozumenia a kontaktov medzi Slovenskom a USA.

Uzávierka výzvy: 15. augusta 2020

Maximálna dĺžka trvania projektu: 12 mesiacov

Výška podpory: od 1000 do 25 000 dolárov

Kompletné grantové podmienky: https://sk.usembassy.gov/education-culture/public-affairs-section-grant-opportunities/small-grants-program/