Inštrukcie

Formuláre pre žiadateľov

Žiadosť o udelenie titulu docent a profesor musí podľa Vnútorného predpisu UK č. 7/2014 obsahovať v čase podania riadne vyplnené a podpísané prílohy.

Žiadosť s prílohami a podrobné inštrukcie ku habilitačnému a inauguračnému konaniu Vám poskytne Oľga Bárdyová, MBA.

Inštrukcie pre zostavenie habilitačnej komisie

V priloženom dokumente nájdete pravidlá pre zloženie habilitačnej komisie. Návrh komisie je potrebné predložiť na schválenie do Vedeckej rady FiF UK. Návrh, vrátane kontaktných emailových adries, môžete zaslať e-mailom Oľge Bárdyovej, MBA.

Návrh habilitačnej komisie

Habilitácie uchádzačov zo zahraničia

Na základe rozhodnutia dekana FiF UK realizujeme habilitačné a inauguračné konania zahraničných uchádzačov iba v prípade, že ide o pracovníkov partnerských, spolupracujúcich univerzít a pracovísk.

Kompletné informácie o konaniach, vrátane súvisiacich predpisov nájdete na stránke Habilitačné a vymenúvacie konania.