Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ján Valo

Mgr. Ján Valo, PhD.

 

Narodil sa 4. februára 1985 v Bratislave. 

Základnú školu navštevoval v rokoch 1992 až 2001, po jej skončení študoval v rokoch 2001 až 2005 na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave. 

Jeho ďalšia cesta viedla na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Tu si vybral štúdium archívnictva, ktorého bakalársky stupeň úspešne absolvoval v roku 2009. O rok neskôr ukončil aj druhý - magisterský stupeň štúdia. V roku 2010 nastúpil na doktorandské štúdium Pomocných vied historických s témou štátnych hraníc na Slovensku a koncepciou tvorby územnej správy v rokoch 1918 až 1950. V roku 2014 doktorandské štúdium úspešne zavŕšil obhajobou dizertačnej práce na tému Hranice Slovenska v rokoch 1918 - 1945. 

Odborne sa venuje problematike Historickej demografie, Historickej štatistiky, Historickej geografie, topografie a kartografie, digitalizácie archívneho dedičstva a dokumentov ako aj otázkam činnosti bezpečnostných zložiek na území Československa po druhej svetovej vojne. Na Katedre archívnictva a PVH v súčastnosti vyučuje predmety:

Historická demografia a štatistika

Základy PVH 4 (Historická geografia a Historická demografia)

Základy informatiky pre archivárov

Historická štatistika

Pramene historickej geografie Slovenska 

Exkurzia 1

Exkurzia 2

Exkurzia 3

Exkurzia 4

Základy historickej geografie a topografie

Digitalizácia archívneho dedičstva

Historická kartografia

Archívne zbierky

a spoločne s Mgr. Pavlom Pytlíkom aj Totalitné inštitúcie na Slovensku. Podieľal sa na výučbe dnes už nevyučovaného predmetu Pramene k dejinám totalitných inštitúcií 1. Rovnako vedie bakalárske a diplomové práce študentov archívnictva a Seminár k bakalárskej práci a Seminár k diplomovej práci.    

Jeho aktuálne vedecké aktivity sa orientujú na problematiku projektu Pamäť mesta Bratislavy. Bol tiež riešiteľom grantu APVV - Stredoveké nápisy z územia Slovenska a riešiteľom grantu VEGA - Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula 1526 - 2. polovica 19. storočia. Rovnako je riešiteľom projektu VEGA: Historický atlas miest Slovenska - mesto Trnava.

Od roku 2017 je riešiteľom grantu APVV - PamMap: Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice)

<output>PamMap: Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice)</output>

<output>PamMap: Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) </output>

<output>PamMap: Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) </output>

Je zároveň aj webmaster katedry a koordinuje Študentskú vedeckú odbornú konferenciu v sekcií Archívnictvo. Od akademického roka 2012/2013 v spolupráci s katedrou organizuje zahraničné a domáce exkurzie pre študentov. Od roku 2014 je tajomníkom katedry a v tejto súvislosti zabezpečuje na úrovni katedry vzťahy s verejnosťou a spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektami, je zároveň administratívnym garantom archívnej praxe študentov. Okrem iného je tiež členom redakcie zborníka Filozofickej fakulty UK HISTORICA.

Organizuje aj odborné a vedecké podujatia katedry - napr. workshop Činnosť hodnoverných miest na Slovensku, konferencia MEMORY 2015, konferencia Formy a premeny diplomatickej produkcie na Slovensku, konferencia Mesto a jeho historická krajina a iné. 

Medzi jeho koníčky patrí hudba, literatúra, výpočtová a telekomunikačná technika, fotografovanie, turistika, a mnohé iné.