Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2019/2020

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na magisterské štúdium na FiF UK v akademickom roku 2019/2020

Termín podania prihlášky:  do 30. apríla 2019

Poplatok: 35 eur
                25 eur (v prípade podania prihlášky aj v elektronickej podobe prosterdnítvom portálu Univerzity Komenského v Bratislave)

Adresa: Filozofická fakulta UK, dekanát
               Gondova ul. 2
               P.O. Box 32
               814 99 Bratislava

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky: 8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko ucházdača

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky (sprostredkujúca banka):

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05  Bratislava
Slovakia

<output>Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia </output>

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Názov a adresa príjemcu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2
814 99 Bratislava

Poplatok za prijímacie konanie uhradia uchádzači formou bankového prevodu. V prípade podávania prihlášky cez systém elektronickej prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave platobnú inštrukciu vygeneruje systém. Potvrdením o úhrade je potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe). Potvrdenie treba priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača zaevidovaná. 

Pomernú časť poplatku (25 EUR) možno vrátiť iba tým uchádzačom, ktorí prihlášku zrušia v termíne do 31. mája 2019. 

Uchádzač si môže podať na magisterské štúdium na FiF UK iba jednu prihlášku a na nej sa môže prihlásiť iba na jeden otváraný študijný program. Odporúčame prihlásiť sa formou elektronickej prihlášky (vstup a inštrukcie na web stránke fakulty, časť prijímacie konanie), ktorú je treba po odoslaní vytlačiť, opatriť prílohami a zaslať doporučene na fakultu. Uchádzači, ktorí sú aktuálni študenti Univerzity Komenského podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Akademického informačného systému.

Všeobecné podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky (úradne) osvedčená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, resp. do vydania diplomu potvrdenie o úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia (absolventi FiF UK z roku 2019 nedokladujú).

Absolvent bakalárskeho študijného programu je prijímaný na FiF UK na nadväzujúci magisterský študijný program v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore. Je preto dôležité, aby uchádzač v prihláške uviedol študijný program a odbor, v ktorom získal (alebo do termínu prijímacieho konania získa) VŠ vzdelanie prvého stupňa. Akceptované príbuzné študijné odbory pre jednotlivé otvárané študijné programy sú súčasťou pravidiel prijímacieho konania (príloha č. 1).

V prípade diplomu zo zahraničných vysokých škôl požiada uchádzač o uznanie dokladu o vzdelaní pre akademické účely (postup je zverejnený na webstránke Univerzity Komenského: http://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/).

Pre každý akademický rok sú schvaľované otvárané študijné programy a počet prijímaných uchádzačov. Na otvárané magisterské študijné programy v akademickom roku 2019/2020 budú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky (okrem študijných programov marketingová komunikácia, muzikológia a psychológia, na ktoré bude prijímacia skúška), podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu. Vážený študijný priemer sa v prípade jednoodborových študijných programov etnológia a kultúrna antropológia, filozofia, história, informačné štúdiá, kulturológia, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, muzeológia a kultúrne dedičstvo, politológia, religionistika, slovanské štúdiá a žurnalistika vyráta zo všetkých úspešne absolvovaných kurzov uchádzačom ukončeného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane. V prípade ostatných otváraných študijných programov sa vážený študijný priemer vyráta z vybraných absolvovaných kurzov uvedených v prílohe č.2 týchto pravidiel, predstavujúcich základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program. K prihláške preto uchádzač musí doložiť výpis vykonaných študijných povinností, resp. dodatok k diplomu (absolventi FiF UK z roku 2019 výpis nedokladujú).

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov SR, s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých môže mať prijímacie konanie formu prijímacieho kolokvia, realizovaného príslušnou katedrou, resp. katedrami.                       

Termín konania prijímacej skúšky:  18. júna 2019

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

Vyhodnotenie študijných výsledkov a prijímacích skúšok uchádzačov a na ich základe zostavenie poradia spracujú dekanom poverení pracovníci príslušných katedier v druhej polovici júna 2019. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke fakulty. Uchádzač má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania.

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.sk
tel.: 02/5933 9111

Ubytovanie                                                                           

Filozofická fakulta UK môže poskytnúť ubytovanie v internáte iba obmedzenému počtu uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania.

Uplatnenie absolventov

Absolventi Filozofickej fakulty UK sa uplatňujú najmä ako vedeckovýskumní, pedagogickí a riadiaci pracovníci, prekladatelia a tlmočníci, analytickí, tvoriví a servisní pracovníci v rôznych oblastiach ekonomiky, politiky, verejnej správy, školstva, kultúry, vedy, v masovokomunikačných prostriedkoch, sociálnych službách a pod.