Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2019/2020

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2019/2020

<output>Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2016/2017</output>

1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalárskeho študijného programu).

2. Absolvent bakalárskeho študijného programu je prijímaný na nadväzujúci magisterský študijný program v tom istom alebo akceptovanom študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov. Akceptované študijné odbory pre otvárané študijné programy druhého stupňa pre potreby prijímacieho konania sú uvedené v prílohe 1 týchto pravidiel.

3. Uchádzač o štúdium druhého stupňa na FiF UK si môže podať prihlášku iba na jeden študijný program.

4. Pre otvárané magisterské študijné programy sú stanovené plánované počty prijímaných uchádzačov. Na študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú v súlade s par. 57 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách prijatí všetci prihlásení uchádzači.

5. Na otvárané magisterské študijné programy sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky (s výnimkou študijných programov marketingová komunikácia, muzikológia a psychológia), podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu. Vážený študijný priemer sa v prípade jednoodborových študijných programov etnológia a kultúrna antropológia, filozofia, história, informačné štúdiá, kulturológia, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, muzeológia a kultúrne dedičstvo, politológia, religionistika, slovanské štúdiá a žurnalistika vyráta zo všetkých úspešne absolvovaných kurzov uchádzačom ukončeného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane. V prípade ostatných otváraných študijných programov sa vážený študijný priemer vyráta z vybraných absolvovaných kurzov uvedených v prílohe č. 2 týchto pravidiel, predstavujúcich základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program. Ak uchádzač neabsolvoval niektorý z kurzov uvedený v prílohe č. 2 týchto pravidiel, je za tento kurz hodnotený klasifikačným stupňom Fx vo váženom študijnom priemere.

6. Na študijné programy marketingová komunikácia, muzikológia a psychológia budú uchádzači prijímaní na základe prijímacej skúšky. Výsledky prijímacej skúšky sa hodnotia maximálne 200 bodmi.

7. O prijatí uchádzačov, ktorí na základe uvedených kritérií prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom magisterskom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty len podľa výsledného poradia uchádzačov a plánovaného počtu prijímaných v danom akademickom roku. V odvolacom konaní budú akceptované iba tie odvolania, ktoré budú odôvodnené porušením týchto pravidiel prijímacieho konania alebo porušením zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

8. Dekan fakulty má právo rozhodnúť o prijatí ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na jednotlivé študijné programy, maximálne v počte zvyšujúcom plánovaný počet prijatých o počet nezapísaných z prijatých uchádzačov v predchádzajúcom akademickom roku, resp. v poslednom roku otvárania daného študijného programu.

9. Uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich písomnú žiadosť umožní osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby, ktoré uvedú v žiadosti.

10. Kritériá a termíny prijímacích skúšok na FiF UK pre cudzincov sú rovnaké ako pre občanov SR s výnimkou štipendistov vlády SR, ktorých prijímacia skúška môže mať formu prijímacieho kolokvia realizovaného príslušnou katedrou, resp. katedrami, pričom zostávajú v platnosti všetky ostatné ustanovenia týchto pravidiel.

Schválené Akademickým senátom FiF UK dňa 18. 2. 2019.

Príloha č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2019/2020

Akceptované príbuzné odbory bakalárskeho štúdia pre potreby prijímacieho konania na jednotlivé programy/špecializácie magisterského štúdia:

 

Anglický jazyk a kultúra (prekladateľstvo tlmočníctvo - PT)
- PT anglický jazyk a kultúra v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo akademických predmetov - UAP)
- iba UAP anglický jazyk

Archeológia
- klasická archeológia

Archívnictvo
- archívnictvo

Biológia (UAP)
- biológia v nadväznosti učiteľských špecializácií

Bulharský jazyk a kultúra
- cudzie jazyky a kultúry v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Estetická výchova
- estetika, estetická výchova

Estetika
- iba odbor estetika, prípadne v kombinácii s iným odborom

Etnológia a kultúrna antropológia
-
história
- sociológia
- sociálna antropológia
- religionistika
- kulturológia
- dejiny a teória umenia
- muzeológia
- cudzie jazyky a kultúry

Filozofia (ako jednoodborové štúdium alebo UAP)
- etika, etická výchova, aplikovaná etika
- filozofia UAP
- náuka o spoločnosti UAP, výchova k občianstvu UAP
- estetika
- politológia
- religionistika
- kulturológia
- pedagogika
- psychológia
- sociológia
- klasické jazyky

Francúzsky jazyk a kultúra (PT)
- neslovanské jazyky a literatúra v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií
- cudzie jazyky a kultúry v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Grécky jazyk a kultúra (PT)
- klasické jazyky
- učiteľské študijné programy klasických jazykov

História
1. pre UAP – história v kombinácii s iným predmetom
2. pre jednoodborové štúdium histórie - archívnictvo, archeológia, etnológia, dejiny umenia, muzeológia, UAP história v kombinácii s iným predmetom

Holandský jazyk a kultúra (PT)
- neslovanské jazyky a literatúra v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií
- cudzie jazyky a kultúry v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Chorvátsky jazyk a kultúra (PT)
- cudzie jazyky a kultúry v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Informačné štúdiá
- študijné programy v rámci odboru knižnično-informačné štúdiá
- mediálne štúdiá, masmediálne štúdiá, novomediálne štúdiá, žurnalistika, marketingová komunikácia
- muzeológia, archívnictvo
- aplikovaná informatika, informačné systémy

Kulturológia
- andragogika
- etika
- etnológia a kultúrna antropológia
- religionistika
- sociológia

Latinský jazyk a kultúra
- klasické jazyky
- UAP latinský jazyk a literatúra         

Maďarský jazyk a kultúra (PT)
- cudzie jazyky a kultúry v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Maďarský jazyk a literatúra (UAP)
- iba UAP maďarský jazyk

Maďarský jazyk  - editorstvo a vydavateľská prax
- ŠP maďarského jazyka
- informačné štúdiá, marketingová komunikácia, žurnalistika (s podmienkou jazykovej skúšky z maďarského jazyka na úrovni B 1)

Marketingová komunikácia
- masmediálne štúdiá

Muzeológia a kultúrne dedičstvo
- archeológia
- archívnictvo a pomocné vedy historické
- dejiny umenia
- etnológia
- estetika
- história
- kulturológia
- religionistika

Muzikológia (v rámci študijného odboru Muzikológia)
- učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov
- hudobné umenie
- integratívne štúdiá hudby

Nemecký jazyk a literatúra (UAP)
- PT nemecký jazyk v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Nemecký jazyk a kultúra (PT)
- iba PT nemecký jazyk v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Pedagogika
- učiteľstvo akademických predmetov – študijný program pedagogika v kombinácii
- predškolská a elementárna pedagogika
- andragogika
- sociálna pedagogika
- špeciálna pedagogika
- liečebná pedagogika

Politológia
- všetky odbory spoločenských a humanitných vied

Portugalský jazyk a kultúra
- neslovanské jazyky a literatúra v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií
- cudzie jazyky a kultúry v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Psychológia
- iba ten istý odbor (jednoodborová psychológia)

Religionistika
- všetky odbory spoločenských a humanitných vied

Rumunský jazyk a kultúra
- neslovanské jazyky a literatúra v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií
- cudzie jazyky a kultúry v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Ruské a východoeurópske štúdiá
- slovanské jazyky a literatúry
- PT v špecializácii s ruským jazykom

Ruský jazyk a kultúra
- PT v špecializácii s ruským jazykom
- filologické študijné programy a úplné stredné vzdelanie získané na škole s vyučovacím jazykom ruským

Slovanské štúdiá
- slovanské štúdiá

Slovenský jazyk a kultúra (PT)
- dvojodborové štúdium prekladateľsko-tlmočnícke s kombináciou so SJ

Slovenský jazyk a literatúra
1. jednoodborove štúdium a konverzný program
  - jednoodborové štúdium slovenčiny
  - dvojodborové učiteľské štúdium s kombináciou so SJ
  - dvojodborové štúdium prekladateľsko-tlmočnícke s kombináciou so SJ
2. učiteľské štúdium v kombinácii s iným odborom
  - dvojodborové štúdium učiteľské s kombináciou so SJ

Sociológia
- iba jednoodborové štúdium sociológie, prípadne v kombinácii s iným odborom

Stredoeurópske štúdiá
- cudzie jazyky a kultúry so zameraním na jeden z profilových jazykov študijného programu (poľština, čeština, slovinčina)
- slovanské jazyky a literatúry so zameraním na jeden z profilových jazykov študijného programu (poľština, čeština, slovinčina)
- prekladateľstvo a tlmočníctvo (poľský jazyk a kultúra v kombinácii, prípadne ďalší z profilových jazykov študijného programu v kombinácii)
- slovenský jazyk a literatúra

Španielsky jazyk a kultúra
- neslovanské jazyky a literatúra v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií
- cudzie jazyky a kultúry v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Švédsky jazyk a kultúra
- neslovanské jazyky a literatúra v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií
- cudzie jazyky a kultúry v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Taliansky jazyk a kultúra
- neslovanské jazyky a literatúra v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií
- cudzie jazyky a kultúry v nadväznosti kombinácie jazykových špecializácií

Východoázijské jazyky a kultúry, zameranie: japonský jazyk a kultúra
- japonské štúdiá, japonský jazyk a kultúra, japanológia, japonská filológia 

Žurnalistika
- masmediálne štúdiá
- masmediálna komunikácia

Príloha č. 2 k Pravidlám prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2019/2020

Kurzy, na základe ktorých sa vypočítava vážený študijný priemer v programoch bakalárskeho štúdia

Jednoodborové štúdium

Študijný program
Kurzy, na základe ktorých sa vypočítava vážený študijný priemer v programoch bakalárskeho štúdia
archeológiaDoba kamenná na Slovensku a v susedných oblastiach, Doba bronzová na Slovensku a v susedných oblastiach, Doba železná na Slovensku a v susedných oblastiach, Slovensko v dobe rímskej, Archeológia včasnostredovekého obdobia, Stredoveká a postmedieválna archeológia
archívnictvo

- pre absolventov 4. roč. bakalárskeho štúdia: Dejiny správy, Diplomatika,  Archívnictvo, Latinská paleografia, Heraldika a sfragistika, Chronológia
- pre absolventov 3. roč. bakalárskeho štúdia: Dejiny správy, Domáci diplomatický vývoj v stredoveku, Úvod do archívnictva, Latinská paleografia, Základy PVH 2, Chronológia

estetikaDejiny estetiky 1, 2, 3, 4, Estetická teória 1, 2
pedagogikaFilozofia výchovy, Metodológia pedagogických vied, Všeobecná didaktika, Ontogenetická psychológia, Teória výchovy, Moderné pedagogické teórie
ruské a východoeurópske štúdiáVýchodná Európa: Krajiny a ľudia 1, Jazykové cvičenia z ruského jazyka 6, Dejiny a kultúra Ruska 1, Dejiny a kultúra Ruska 2
slovenský jazyk a literatúraSlovenská morfosyntax v jazykovom systéme, Pragmatická lexikológia, Kapitoly zo všeobecnej jazykovedy, Teória literatúry, Dejiny slovenskej literatúry 1, 2
sociológiaSociologická teória 4, 5, Metódy sociologického výskumu 3, 4, Sociologické teórie 20. stor., Výskumný projekt
stredoeurópske štúdiávybrané kurzy v rozsahu piatich semestrov (slovanský jazyk 1 – 5) z jedného z profilových jazykov (čeština, poľština, slovinčina, zahraniční záujemcovia zo slovenčiny ako cudzieho jazyka)
východoázijské jazyky a kultúry: zameranie: japonský jazyk a kultúraÚvod do štúdia jazykov východnej Ázie 1, Keigo - japonský zdvorilostný jazyk 2,  Gramatika modernej japončiny 3, Japonské písmo 7, Súčasná hovorová japončina 6, Súčasná hovorová japončina 7

 

Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo

Študijný program
Kurzy, na základe ktorých sa vypočítava vážený študijný priemer v programoch bakalárskeho štúdia
anglický jazyk a kultúraFonetika a fonológia ang. jazyka, Morfológia a syntax  ang. jazyka, Anglická literatúra 17. – 20. storočia, Preklad z ang.  jazyka, Konzekutívne tlmočenie
bulharský jazyk a kultúraFonetika a fonológia bulharského jazyka, Morfológia bulharského jazyka, Bulharská literatúra (od najstaršej po 19. stor.), Preklad z bulharského jazyka, Konzekutívne tlmočenie
francúzsky jazyk a kultúraMorfosyntax francúzskeho jazyka 1-4, Dejiny francúzskej literatúry 1-2, Úvod do kultúry frankofónnej jazykovej oblasti 2, Proseminár umeleckého prekladu 1, Konzekutívne tlmočenie 1, Proseminár odborného prekladu 1
grécky jazyk a kultúraGrécky jazyk 2, Grécky jazyk 3, Grécka syntax 1
holandský jazyk a kultúraJazykové cvičenia, Morfológia holandčiny, Syntax holandčiny, Dejiny kultúry Holandska a Belgicka, Preklad
chorvátsky jazyk a kultúraFonetika a fonológia chorvátskeho jazyka, Morfológia chorvát. jazyka, Chorvátska literatúra (od najstaršej po 19.stor.), Preklad z chorvátskeho jazyka, Konzekutívne tlmočenie
latinský jazyk a kultúraLatinská morfológia 2, Latinská syntax 1, Latinská syntax 2
maďarský jazyk a kultúraMorfológia maďarského jazyka, Syntax maďarského jazyka, Gramatika prekladu, Lexika prekladu, Konzekutívne tlmočenie
nemecký jazyk a kultúraMorfológia nemeckého jazyka, Fonetika nem. jazyka, Syntax nemeckého jazyka, Konzekutívne tlmočenie, Prehľad dejín nemeckej literatúry
portugalský jazyk a kultúraMorfológia portugalského jazyka, Syntax portugalského jazyka, Lexikológia portugalského jazyka, Portugalská literatúra 1, 2
rumunský jazyk a kultúraMorfológia rumunského jazyka, Syntax rumunského jazyka, Lexikológia rumunského jazyka, Rumunská literatúra, Konzekutívne tlmočenie
ruský jazyk a kultúraRuská literatúra 20. storočia 2, Základný kurz konzekutívneho tlmočenia 2, Syntax ruského jazyka, Základný kurz prekladu odborných  textov, Dejiny a kultúra Ruska 1
slovenský jazyk a kultúraSlovenská gramatika 1, Lexikológia slovenského jazyka, Teória literatúry, Dejiny slovenskej literatúry 1, 2
španielsky jazyk a kultúraŠpanielsky jazykový systém, Literatúra Španielska a Hispánskej Ameriky, Proseminár z tlmočenia a prekladu
švédsky jazyk a kultúraJazykové cvičenia 5, Morfológia švédskeho jazyka, Syntax švédskeho jazyka, Prekladový seminár 1, Prekladový seminár 2
taliansky jazyk a kultúraMorfológia talianskeho jazyka, Syntax talianskeho jazyka, Lexikológia talianskeho jazyka 1, Úvod do talianskej civilizácie, Fonetika

 

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program
Kurzy, na základe ktorých sa vypočítava vážený študijný priemer v programoch bakalárskeho štúdia
učiteľstvo anglického jazyka a literatúryAnglická literatúra 17. – 20. storočia, Morfológia a syntax ang. jazyka, Lexikológia ang. jazyka, Dejiny a reálie anglofónnych krajín, Fonetika a fonológia anglického jazyka
učiteľstvo biológieMorfológia rastlín, Botanika 2, Zoológia 2, Molekulová biológia, Fyziológia živočíchov a človeka 2
učiteľstvo filozofieDejiny antickej filozofie, Dejiny novovekej filozofie, Dejiny filozofie 20.storočia, Epistemológia, Sociálna a politická filozofia
učiteľstvo histórieDejiny staroveku, Dejiny Slovenska (2 kurzy), Všeobecné, resp. svetové dejiny (2 kurzy)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúryFonetika a fonológia maď. jazyka, Morfológia maď. jazyka 2, Syntax maď. jazyka 2, Teória literatúry, Dejiny maď. literatúry 5
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryMorfológia nem. jazyka, Prehľad dejín nem. literatúry, Fonetika nem. jazyka, Krajinoveda nemeckého etnika, Syntax nem. jazyka
učiteľstvo pedagogikyDejiny pedagogiky, Filozofia výchovy, Metodológia vied o výchove, Všeobecná didaktika, Teória výchovy
učiteľstvo slovenského jazyka  a literatúrySlovenská morfosyntax v jazyku, Lexikológia slovenského jazyka, Teória literatúry, Dejiny slovenskej literatúry 1, 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (konverzný program)Slovenská morfosyntax v jazyku, Lexikológia slovenského jazyka, Kapitoly zo všeobecnej jazykovedy, Teória literatúry, Dejiny slovenskej literatúry 1, 2