Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

holandský jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Magisterské štúdium Holandského jazyka a kultúry je moderne koncipovaný prekladateľsko-tlmočnícky smer s dôrazom na pragmatický a interkultúrny aspekt odboru. Poslucháč sa systematicky pripravuje na požiadavky súčasnej praxe, získava teoretický základ a praktické zručnosti v aplikácii jazyka v komunikácii.

V magisterskom stupni štúdia sa jazykové zručnosti prehlbujú a postupne transformujú na prekladateľskú a tlmočnícku kompetenciu. Popri prakticky zameraných seminároch (odborný a umelecký preklad, konzekutívne a simultánne tlmočenie, odborná komunikácia) študenti absolvujú teoretické disciplíny (translatológia, lexikológia, štylistika, špecifické otázky literatúry jednotlivých období, výberové semináre atď.).

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, a to na základe dosiahnutého študijného priemeru za absolvované dole uvedené profilové kurzy z bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Jazykové cvičenia, Morfológia holandčiny, Syntax holandčiny, Dejiny kultúry Holandska a Belgicka, Preklad.