Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

etnológia a kultúrna antropológia

Magisterský program etnológia a kultúrna antropológia nadväzuje na bakalárske štúdium etnológie. Etnológia spoločne s kultúrnou antropológiou vysvetľuje, ako kultúra vznikla, ako sa formuje a ako sa prostredníctvom nej človek prejavuje aj v súčasnosti. Študuje kultúrne a sociálne prejavy človeka, spôsob, akým si vysvetľuje svet, ako žije a komunikuje ako člen určitej spoločnosti či spoločenstva.

Kultúrna antropológia je celostná interdisciplinárna veda – pri vysvetľovaní rôznorodosti ľudských kultúr prepája poznatky viacerých prírodných a sociálnych vied. Hľadá odpovede na otázky vzniku a vývoja ľudskej kultúry a komunikácie, socializácie, rôznorodosti sociálnych štruktúr, či identity skupín. Interpretuje otázky rasy, etnicity, rodu a prejavov moci, povahu náboženských, ekonomických aj politických javov a vzťahov. Vysvetľuje napríklad jestvovanie rituálov a presvedčení o usporiadaní sveta, či prejavy materiálnej kultúry a folklóru.

V minulých storočiach boli doménou antropológie neindustriálne a mimoeurópske spoločnosti. Európska etnológia sa v 19. storočí sústredila na štúdium vlastných národných kultúr. V súčasnosti sa antropológia a etnológia vymedzujú viac teoretickými prístupmi a metódami práce, než predmetom štúdia, ktorým je človek, ľudská kultúra a spoločnosť kdekoľvek na svete.

Výskumná práca etnológa a antropológa spočíva v terénnom výskume: prevažne prostredníctvom zúčastneného pozorovania a vedenia rozhovorov sa snaží porozumieť danej kultúre, v danom čase a priestore. Okrem toho sa opiera o historické a archívne pramene ako aj kontextuálne informácie z médií rôzneho druhu. Kultúrna antropológia je aj porovnávacia disciplína. Na rozdiel od sociológie, pre etnológiu a antropológiu sú kvantitatívne výskumné metódy doplnkové. Základnou metódou práce je spravidla dlhodobý kvalitatívny terénny výskum.

Vďaka výskumu danej komunity etnológ zisťuje identitu členov rôznych komunít, napr. dedinskej, mestskej, firemnej, cechovej, mládežníckej a i. Pochopením inakosti danej skupiny môže kultúrna antropológia pomôcť predchádzať etnocentrických a nepriateľských prejavov, ako aj navrhovať, akými spôsobmi je možné dospieť ku kultúrnej dohode.

Štúdium kultúrnej antropológie na FiF UK je jednoodborové. Nadväzuje na 6-semestrové bakalárske štúdium etnológie, trvá štyri semestre, počas ktorých si študenti prehĺbia získané poznatky a obohatia ich poznatkami z kultúrnej antropológie.

Absolvent magisterského štúdia etnológie a kultúrnej antropológie získa aprobáciu pre prácu vo vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúciách, v múzeách, osvetových pracoviskách, na pracoviskách zameraných na ochranu kultúrneho dedičstva a jeho propagáciu, v redakciách a masmédiách a na všetkých pracoviskách vyžadujúcich humanitné vzdelanie.

Etnológovia, ako aj kultúrni antropológovia sa uplatňujú ako zamestnanci vedeckých inštitúcií,  verejného (ziskového aj neziskového)  sektora, pri šírení poznatkov o ľudskej kultúre ako výskumníci, lektori, osvetoví pracovníci, mediálni pracovníci, múzejní kurátori,  projektoví manažéri, ale aj ako facilitátori, mediátori, evaluátori, odborní konzultanti, plánovači, či analytici v oblastiach strategického a dlhodobého rozvoja danej komunity.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru kurzov uchádzačom absolvovaného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.