Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

Filozofická fakulta UK v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje doplňujúce pedagogické štúdium v dennej aj externej forme.

Vnútorný predpis FiF UK č. 3/2019 Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia

Denná forma DPŠ je určená študentom magisterských neučiteľských študijných programov na FIF UK a realizuje súbežne so štúdiom ich študijného programu.

Externá forma DPŠ je určená absolventom magisterských neučiteľských spoločenskovedných programov. Podmienkou prijatia na DPŠ je, aby študijný program, ktorý záujemca o DPŠ vyštudoval, aby korešpondoval s obsahom predmetu, na vyučovanie ktorého chce získať učiteľskú spôsobilosť. Otvorenie externej formy DPŠ v danom akademickom roku závisí od počtu záujemcov o toto štúdium.

Doplňujúce pedagogické štúdium je štvorsemestrálne. Výučbu pedagogických kurzov zabezpečuje katedra pedagogiky, výučbu psychologických kurzov katedra psychológie, výučbu didaktiky odboru/predmetu, vedenie a oponovanie záverečných prác z predmetovej/odborovej didaktiky a priebežnú a súvislú pedagogickú prax v odbore zabezpečujú katedry, ktoré daný odbor vyučujú.

DPŠ sa končí štátnou skúškou (obhajoba záverečnej práce z didaktiky predmetu, ústna skúška z psychologického základu učiteľstva, pedagogického základu učiteľstva a didaktiky predmetu). O úspešnom absolvovaní DPŠ sa absolventovi vydá vysvedčenie ako doklad o získaní učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie daného vyučovacieho predmetu.

Denná aj externá forma DPŠ sa realizuje za finančnú úhradu. Informácie o spôsobe podávania prihlášok na DPŠ a výške poplatku za štúdium záujemcom poskytne študijné oddelenie.

Prihlášky pre akademický rok 2019/2020 (denná aj externá forma) treba podať do 31. mája 2019 (rozhodujúca je pečiatka podateľne fakulty).