Základné informácie

Forma doktorandského štúdia

  • denné - na FiF UK 4 ročné - všetky študijné odbory                                                                                 
                  na SAV 4 ročné odbory - JÚ ĽŠ SAV, HÚ SAV, AÚ SAV, ÚEt SAV, ÚSvL SAV, ÚSlL SAV, FÚ SAV, ÚHV SAV, SÚ SAV
  • externé - FiF UK a SAV 5 ročné všetky študijné odbory

Podmienky štúdia:

štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, vedecká časť z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. Štúdium prebieha na základe kreditového systému a doktorand získava kredity za tieto činnosti: študijná časť, vedecká časť, ďalšie aktivity, štátne skúšky.

Plánované počty prijatých uchádzačov:

  • na FiF UK závisia od počtu štipendijných miest z Rektorátu Univerzity Komenského
  • na externej vzdelávacej inštitúcii SAV je podmienený pridelenými počtami pre jednotlivé ústavy SAV, ktoré sa podieľajú na doktorandskom štúdiu

Témy:

aktuálne témy na AR 2022/2023 budú zverejnené začiatkom marca

Prihlášky:

prijímame od 1. do 31. mája elektronicky a zároveň ich treba poslať aj v tlačenej podobe

Poplatky:

poplatok za externú formu študijného programu doktorandského štúdia:

  • 700 € (nástup 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015)
  • 950 € (nástup 2022/2023)

Aktualizácia a doplnenie údajov:

priebežne

Sociálne zabezpečenie:

počas trvania doktorandského štúdia sa doktorandovi v dennej forme tohto štúdia poskytuje štipendium vo výške ustanovenej osobitnými predpismi. Mimobratislavským doktorandom v dennej forme štúdia sa poskytuje ubytovanie v ŠDaJ  UK (Študentské domovy a jedálne UK). Na doktorandov ako študentov sa vzťahuje organizácia akademického roka na fakulte.

Zápis doktorandov:

prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. Termíny zápisu pre obe formy štúdia určuje dekan fakulty.

Externá vzdelávacia inštitúcia:

doktorandi, ktorí sa prihlásili na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou SAV a budú prijatí a zapísaní na Referáte vedy a doktorandského štúdia na FiF UK, vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia na SAV a s Univerzitou Komenského dohodnuté povinnosti študijnej časti doktorandského štúdia v tejto externej vzdelávacej inštitúcii. Univerzita Komenského uzatvára s externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu takéhoto doktoranda