Témy dizertačných prác

FiF UK - témy na AR 2021/2022

  Témy vypísané na prijímacie konanie na AR 2021/2022 Prihlášky prijímame do 31. 3. 2021  
       
       
ARCHEOLÓGIA     všeobecné dejiny / historické vedy
téma: Baníci, kovolejári a depoty: organizácia výroby bronzu v stredoeurópskom praveku / Miners, smiths and hoards: the organisation of bronze production in Central European prehistory školiteľ: prof. Timothy Taylor forma: D  
téma: Rozšírenie obzorov neomaterializmu: príspevky k analytickej archeológii predmetov / Expanding materiality: contributions to an analytical archaeology of things školiteľ: prof. Timothy Taylor forma: D  
       
ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA     etnológia a kultúrna antropológia / historické vedy
téma: Rodové aspekty prechodových rituálov školiteľka: doc. Helena Tužinská, PhD. forma: D  
       
SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA     systematická filozofia / filozofia
téma: Pojem života v súčasnom aristotelovskom etickom naturalizme školiteľ: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD. forma: D/E  
téma: Ontologický status morálnych skutočností v naturalistickom etickom realizme školiteľ: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD forma: D/E  
téma: Chápanie ľudskej prirodzenosti v súčasnom aristotelovskom etickom naturalizme školiteľ: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD forma: D/E  
téma: Naturalistické vysvetlenie náboženstva školiteľ: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD forma: D/E  
téma:Nekauzálna explanácia v empirických vedách školiteľ: doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD forma: D  
téma: Dimenzie ľudskej prirodzenosti školiteľka: doc. PhDr. Erika Lalíková, PhD. forma: D  
téma: Paradigmatická zmena chápaní človeka v kontexte súčasných transhumanistických vízii školiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. forma: D/E  
téma: Problém ľudskej prirodzenosti v kontexte súčasných transhumanistických vízii školiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. forma: D/E  
téma: Etické aspekty podôb vylepšovania človeka z perspektívy transhumanizmu školiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. forma: D/E  
téma: Koncepcia tzv. sociálneho naturalizmu v súčasnej feministickej reflexii vedy školiteľka: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. forma: D/E  
téma: Kauzalita a problém slobodnej vôle - filozofické a logické argumenty školiteľ: doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD. forma: D/E  
téma: Miesto metódy v moderných diskusiách vo filozofii vedy školiteľ: doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD. forma: D/E  
téma: Sociálna a politická filozofia (vybrané problémy) školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E  
téma: Filozofia mysle a konania (špeciálne otázky) školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E  
téma: Filozofia kultúry (súčasné problémy) školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E  
téma: Humanizmus, posthumanizmus a transhumanizmus školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E  
téma: Naturalizmus ako filozofický koncept a problém školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E  
téma: Akademický svet v ére info - techno - kultúry a neoliberálneho kapitalizmu školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E  
       
VŠEOBECNÉ DEJINY     všeobecné dejiny / historické vedy
téma: Typológia a komparácia obrazu nepriateľa v dejinách Ruska (chronologická konkretizácia po konzultácii so školiteľom školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. forma: D/E  
téma: Šport a telesná kultúra v národnoemancipačnom hnutí v Strednej Európe školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. forma: D/E  
téma: Holokaust (v jednotlivých európskych štátoch, prípadne komparácia niektorého problému - napr. arizácii, deportácii etc. - v európskom kontexte) školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D/E  
téma: Rasizmus (analýza tvroby niektorého teoretika rasizmu v kontexte jeho diela v dejinách rasizmu;inštrumentalizácia a inštitucionalizácia rasizmu na príklade niektorej koloniálnej a imperiálnej veľmoci v 19. a 20. storočí - upresnenie podľa osobného dohovoru) školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D/E  
téma: Antisemitizmus (ideológia, propaganda, reálna politika - na príklade niektorého európskeho štátu, preferovať sa budú témy v komparácii - chronologicky v 19. i 20. storočí) školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D/E  
téma: Typológia a komparácie obrazu nepriateľa v dejinách 20. storočia (chronologická konkretizácia po konzultácii so školiteľom) školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD forma:D/E  
       
SLOVENSKÉ DEJINY     slovenské dejiny / historické vedy
téma: Hospodárska politika Pálffyovcov na uhorských panstvách v kontexte tereziánskych reforiem školiteľ: prof. Mgr. Roman Holec, DrSc. forma: D/E  
téma: Aktivizmus a spolková činnosť študentov FiF UK v medzivojnovom období školiteľ: doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. forma: D/E  
       
POMOCNÉ VEDY HISTORICKÉ     pomocné vedy historické / historické vedy
téma: Digitalizácia archívneho dedičstva Slovenskej republiky ako prostriedok efektívneho sprístupňovania a využívania archívnych dokumentov školiteľ: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. forma: D/E  
téma: Vznik a vývoj vybraného archívu školiteľ: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. forma: D/E  
téma: List ako prostriedok komunikácie a informovania v každodennom živote ranonovovekého mesta školiteľ: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. forma: D/E  
téma: Falšovanie novovekých písomností - príčiny, vývoj a dôsledky (Analýza vybranej vzorky archívnych dokumentov) školiteľ: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. forma: D/E  
téma: Epigrafický katalóg vybranej časti Slovenska do roku 1650 školiteľ: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. forma: D/E  
téma: Historická topografia Bratislavy vo vybranom období školiteľ: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. forma: D/E  
téma: Analýza a edícia vybraných historických prameňov k dejinám Slovenska školiteľ: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. forma: D/E  
téma: Vidiecke cechy v zemepanských mestách a mestečkách školiteľ: doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. forma: D/E  
       
LITERÁRNA VEDA     literárna veda / filológia
NEMECKÝ JAZYK      
téma: Prežívanie jazyka a jazykové ideológie v diele Ireny Brežnej školiteľ: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. forma: E  
KLASICKÉ JAZYKY      
Latinské epigramy v novolatinskej gramatografii vo fondoch slovenských knižníc školiteľka: doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. forma: D/E  
ANGLICKÝ JAZYK      
téma: Krajina ako tropologický problém v diele amerických južanských autoriek školiteľka: doc. Mgr. Alena Smiešková PhD. forma: D/E  
ROMÁNSKE JAZYKY      
téma: Urbánny a sociálny priestor Paríža v románe druhej polovice 19. storočia tvorba Émila Zola) školiteľka: doc. PhDr. Jana Truhlářová, PhD. forma: D  
téma: Umberto Eco v literárno-kritických súvislostiach školiteľ: doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD. forma: E  
téma: Recepčné modely po roku 1945 - talianska literárna tvorba v slovenskej kultúre školiteľ: doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD. forma: E  
       
SLOVENSKÁ LITERATÚRA     literárna veda / filológia
téma: Genius loci malokarpatského prostredia a mesta Modra v slovenskej literatúre od šesťdesiatych rokov 20. storočia dodnes školiteľka: doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. forma: D/E  
téma: Časopisecké aktivity v Novom slove mladých vtady a dnes - v kritike, spomienkach a v retrospektívnom hodnotení školiteľka: doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. forma: D/E  
téma: Epicediálna poézia v slovenskej literatúre 16. - 18. storočia školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD. forma: D/E  
téma: Baroková próza medzi faktom, zážitkom a vyznaním ( na vybraných dielach barokovej literatúry) školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD. forma: D/E  
       
SLOVENSKÝ JAZYK     slovenský jazyk / filológia
téma: Multimediálna štylistika. S dôrazom na súkromnú hovorovú komunikáciu školiteľka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, PhD. forma: D/E  
téma: Autenticita a jazykový štýl školiteľka: doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD. forma: D/E  
téma: Nárečie v diachrónnej a synchrónnej dynamike národného jazyka a jazykovej situácie školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. forma: D/E  
       
SLAVISTIKA     slavistika / filológia
téma: Traumy 20. storočia v súčasnom ruskom diskurze (na príklade textu M. Stepanovovej Pamäte pamäti) školiteľka: doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. forma: D  
téma: Rečové stratégie a diskurzné taktiky konštruovania nepriateľa v súčasných ruských tolkšou školiteľka: doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. forma: D  
téma: Podoby a premeny chorvátskeho biografického románu v druhom decéniu 21. storočia školiteľ: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. forma: D  
téma: Naratívne stratégie v diele O. Ulianenka školiteľ: prof. Feliks Shteinbuk, DrSc. forma: E  
téma: Poetika hyperrealizmu v próze s vojnovou tematikou (na materiáli súčasnej ukrajinskej literatúry) školiteľ: prof. Feliks Shteinbuk, DrSc. forma: E  
       
VŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA     všeobecná jazykoveda / filológia
MAĎARSKÝ JAZYK      
téma: Komplexná textuálna analýza s využitím korpusu publicistických textov školiteľka: Doc. Orsolya Katalin Nádor forma: D  
ČÍNSKY JAZYK      
téma: Socio-psychologické aspekty vyučovania čínštiny ako cudzieho jazyka školiteľka: prof. Mgr. Jana Benická, PhD. forma: E  
       
TRANSLATOLÓGIA     translatológia / filológia
NEMECKÝ JAZYK      
téma: Didaktika dramatických zručností pre tlmočníkov v rôznych prostrediach. Uplatnenie divadelných techník školiteľka: doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. forma: D  
ROMANISTIKA      
téma: Problematika prekladu diel sv. Terézie Avilskej do slovenčiny školiteľka: doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD. forma: D  
ANGLICKÝ JAZYK      
téma: Možnosti integrácie kompetenčného rámca EMT (European Master of Translation) v podmienkach súčasnej prípravy prekladateľov na Slovensku školiteľ: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. forma: D  
       
ESTETIKA     estetika / filozofia
téma: Estetika románovej tvorby. Milan Kundera školiteľ: prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. forma: D/E  
téma: Esteticko-hudobná analýza opery Mataj Jozefa Rosinského školiteľ: doc. PhDr. Michal Babiak, Mr forma: E  
téma: Slovenská dráma v období moderny. školiteľ: doc. PhDr. Michal Babiak, Mr forma: E  
       
KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA     klinická psychológia / psychológia
téma: Meditačné techniky v online priestore školiteľ: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. (konzultant špecialista Mgr. Petra Soláriková, PhD.) forma: E  
téma: Stresové profily u psychiatrickej populácie školiteľ: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. (konzultant špecialista Mgr. Petra Soláriková, PhD.) forma: E  
téma: Sociálne procesy pri autizme a schizofrénii školiteľ: PhDr. Michal Hajdúk, PhD. forma: D  
téma: Hodnotenie efektívnosti telemedicínskych intervencií v práci s ľuďmi s psychickými problémami školiteľ: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. forma: D/E  
téma: Vývinová trajektória exekutívnych funkcií u detí v predškolskom a mladšom školskom veku školiteľka: doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD. forma: D/E  
       
KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA     knižničná a informačná veda / mediálne a komunikačné štúdia
téma: Typografické médium a ľudová kultúra v rokoch 1780 – 1848. Kultúrnohistorický pohľad na „okrajové“ žánre v kníhtlačiarskej produkcii školiteľka: doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD. forma: D/E  
téma: Riadenie ľudských zdrojov v slovenských knižniciach školiteľka: doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. forma: D/E  
téma: Problematické aspekty informácií v digitálnom prostredí (odvrátená strana informácií) školiteľka: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. forma: D/E  
téma: Vedecká tvorivosť a informačná tvorivosť v kontextoch digitálnej informačnej revolúcie školiteľka: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. forma: D/E  
téma: Hodnota informácií v etických rámcoch v digitálnom prostredí školiteľka: prof. PhDr. Jela Steinerová forma: D/E  
téma: Ochrana súkromia a internetový paradox v kontexte informačnej gramotnosti školiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. forma: D/E  
       
TEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY     teória a dejiny žurnalistiky / mediálne a komunikačné štúdia
téma: Žurnalistika zameraná na riešenia školiteľ: doc. Mgr. Ján Hacek, PhD. forma: D  
téma: Žurnalistika zameraná na riešenia (v anglickom jazyku) školiteľ: prof. Andrey Rikhter, PhD. forma: E  
téma: Jazyk médií Slovákov žijúcich v zahraničí (2021 – 2024) školiteľka: doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD. forma: E  
téma: Časopisy pre ženy od ich vzniku po súčasnosť školiteľka: doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. forma: E  
       
MASMEDIÁLNE ŠTÚDIÁ     masmediálne štúdia / mediálne a komunikačné štúdia
téma: Značka a vizuálna komunikácia – analýza procesu tvorby vizuálnej identity vybranej značky školiteľ: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. forma: D/E  
téma: Influencer marketing - implementácia influencer marketingu do slovenskej marketingovej praxe školiteľ: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. forma: D/E  
téma: Vizuálne prvky značky a ich význam v procese budovania imidžu značky školiteľ: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. forma: D/E  
téma: Manipulácia, propaganda a public relations školiteľka: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. forma: D/E  
téma: Profesionálny hovorca ako nástroj krízovej komunikácie školiteľka: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. forma: D/E  
téma: Základné atribúty tvorby reklamného spotu školiteľ: prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. forma: E  
téma: Historická komparácia života a diela D. Ogilvyho a J. Solara školiteľ: prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. forma: D/E  
téma: Život a dielo O. Toscaniho školiteľ: prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. forma: D/E  
       
POLITOLÓGIA     politológia / politické vedy
téma: Empowerment and reinforcing the inclusion of youth to active policy-making by means of participatory budgeting. Case studies from Central Eastern Europe and Latin America školiteľ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. forma: D  
téma: Governance of the EU’s post-pandemic green recovery školiteľ: doc. Mgr. Matúš Mišík, PhD. forma: D  
       
RELIGIONISTIKA     religionistika / historické vedy
téma: Vizuálne reprezentácie v kultúrnom a náboženskom kontexte spojenom s mayským kolapsom v záverečnom klasickom období (800-1000 po. Kr. ). školiteľ: prof. Mgr. Milan Kováč, PhD. forma: D  
téma: Ľudová religiozita v západnej Indii.. školiteľ: doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. forma: D  
       
MUZIKOLÓGIA      
téma: Tvorivosť, stereotypy a syndróm ušných červov pri percepcii hudby školiteľka: prof. PhDr. Yvetta Kajanová, PhD. forma: D vedy o umení a kultúre / muzikológia
       

Slovenská akadémia vied - témy na AR 2021/2022

  Témy vypísané na prijímacie konanie na AR 2021/2022 Prihlášky prijímame do 31. 3. 2021  
       
       
FILOZOFICKÝ ÚSTAV SAV BRATISLAVA     systematická filozofia / filozofia
SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA      
téma: Svet a domov v procese globalizácie školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D  
téma: Úloha imaginácie v tvorbe virtuálnej reality školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D/E  
téma: Fakt a hodnota školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D  
téma: Akú etiku a akú etiketu v ére nových technológii? školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D/E  
téma: Od fenomenológie k hermeneutike školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D  
téma: Kreativita versus racionalita školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D/E  
téma: K pojmu filozofickej noematiky školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D  
téma: Virtuálna realita: za a proti školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D/E  
téma: Problém "pravdivostného vzťahu" v pragmatickej a antropologickej interpretácii - J. Habermas a E. Tugendhat školiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. forma: D  
téma: Transparentná Intenzionálna logika, vývoj teórie a aplikácia školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. forma: D/E  
téma: Problém uchopenia hyperintenzionálnych jazykových fenoménov školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec. PhD. forma: D/E  
téma: Formálna analýza nemožných projektov školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec. PhD. forma: D/E  
téma: Formálna analýza fikčného diskurzu školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec. PhD. forma: D/E  
téma: Absurdné v súčasnej filozofii: absencia výskumu, beznádej, tragickosť školiteľ: Mgr. Róbert Karul, PhD. forma: D  
téma: Problém zdôvodnenia univerzálnosti idey ľudských práv školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E  
téma: K otázke ľudskej dôstojnosti školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E  
téma: Normatívne sústavy a ontológia sociálneho sveta školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E  
téma: Inštitucionálne garancie slobody ako politickej pohody školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E  
téma: Sociálne práva v systéme ľudských práv - systém, prístupy, témy a problémy školiteľka: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. forma: D/E  
téma: Kvalita života - etické problémy a prístupy školiteľka: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. forma: D/E  
téma: Filozofické východiská konceptu ekologickej civilizácie školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. forma: D/E  
téma: Implikácie konceptu antropocénu pre filozofickú antropológiu školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. forma: D/E  
téma: Kreatívna dimenzia fenoménov cudzieho školiteľka: Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. forma: D/E  
téma: Fenomenologická metóda v analýze umeleckého diela školiteľka: Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. forma: D/E  
téma: Možnosti fenomenológie v antropológii školiteľka: Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. forma: D/E  
       
HISTORICKÝ ÚSTAV SAV BRATISLAVA      
VŠEOBECNÉ DEJINY     všeobecné dejiny /historické vedy
téma: Kontinuity a diskontinuity sociálnych praxí v 80. až 90. rokoch 20. storočia školiteľka: Mgr. Marína Zavacká, M.A., PhD. forma: D  
téma: Formy odporu poddaných voči svetskej a cirkevnej vrchnosti v období od Tereziánskeho urbára do zrušenia poddanstva v roku 1848 školiteľ: doc. Mgr. Peter Šoltés, PhD. forma: E  
téma: Obraz Francúzska a Francúzov v strednej Európe v prvej polovici 20. storočia školiteľ: Michal Kšiňan, PhD. forma: D  
téma: Vedci v mocenských štruktúrach Československa počas neskorého socializmu a v prvých rokoch post-komunistickej transformácie (1980 - 1993) školiteľ: Adam Hudek, PhD. forma: D  
téma: Obraz "Uhrov" a "Maďarov" v slovenskom nacionalistickom diskurze v Uhorsku v období dualizmu (1867 - 1918) školiteľ: Mgr. Ladislav Vörös, PhD. forma: D  
       
SLOVENSKÉ DEJINY     slovenské dejiny / historické vedy
téma: Aristokratická spoločnosť v Uhorsku v 18. storočí na príklade rodu Balassa školiteľ: Mgr. Tomáš Janura, PhD. forma: D  
téma: Praktiky, metódy a nástroje politickej komunikácie elít s nižšími vrstvami na Slovensku po vzniku Československej republiky ( 1918 - 1923 ) školiteľ: Mgr. Juraj Benko, PhD. forma: D  
téma: Vybraný aspekt mestských dejín raného novoveku (mestská samospráva, ekonomické, sociálne alebo kultúrne fenomény) školiteľka: Blanka Szeghyová, PhD. forma: D  
téma: Vybraný aspekt dejín kriminality v ranom novoveku školiteľka: Blanka Szeghyová, PhD. forma: E  
téma: Šarišská šľachta v 13. - 14. storočí školiteľ: Pavol Hudáček, PhD. forma: D  
téma: Šport a spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945 školiteľ: Mgr. Matej Hanula, PhD. forma: D  
téma: Dejiny mincovne v Kremnici 1918 - 1939 v sociálnom a politickom kontexte medzivojnového Československa (vťahy so zriaďovateľom a samosprávou) školiteľ: Karol Hollý, PhD. forma: E  
téma: Turistika a šport v Kremnici v kontexte zmien politických režimov 1918 - 1945 školiteľ: Karol Hollý, PhD. forma: E  
téma: Populárna kultúra v období transformácie na Slovensku školiteľ: Mgr. Miroslav Michela, PhD. forma: E  
téma: Komemoračná prax na území pripojenom k Maďarskému kráľovstvu 1938 - 1945 školiteľ: Mgr. Miroslav Michela, PhD. forma: D  
téma: Nemecké družstevníctvo na Slovensku 1918 - 1945 školiteľ: PhDr. Michal Schvarc, PhD. forma: D  
téma: Perzekúcia židovských lekárnikov na Slovensku (1938 - 1945) školiteľ: PhD. Ján Hlavinka, PhD. forma: D  
téma: Peážna doprava na slovensko - maďarskej hranici po Viedenskej arbitráži školiteľ: PhDr. Miroslav Sabol, PhD. forma: D  
       
SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV SAV BRATISLAVA     sociológia a sociálna antropológia / sociológia
SOCIOLÓGIA      
téma: Morálna ekonomika starostlivosti: etnografia školiteľka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc. forma: D/E  
téma: Digitalizovaný domov: etnografia školiteľka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc. forma: D/E  
téma: Práca, zamestnanie a zamestnanec dnes školiteľka: prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. forma: D/E  
téma: Demokracia, demokratizácia a riešenie konfliktov školiteľka: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. forma: D/E  
téma: Konflikty o ´pravdu´: štát, moc, sociálne hnutia a konšpiračné teórie školiteľka: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. forma: D/E  
téma: Naratívy boja proti alkoholizmu školiteľ: Mgr. Robert Klobucký, PhD. forma: D/E  
téma: Užívatelia nelegálnych drog a ich sociálna kontrola na Slovensku. školiteľ: Mgr. Robert Klobucký, PhD. forma: D/E  
téma: Cirkvi ako aktér v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku školiteľ: Mgr. Miroslav Tížik, PhD. forma: D/E  
téma: Sociálno-priestorové transformácie konfesionálnej štruktúry na Slovensku školiteľ: Mgr. Miroslav Tížik, PhD. forma: D/E  
téma: Premena voličskej základne nacionalistických strán na Slovensku od roku 1993 školiteľ: Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. forma: D/E  
       
ÚSTAV ETNOLÓGIE A SOCIÁLNEJ ANTROPOLÓGIE SAV BRATISLAVA     etnológia a kultúrna antropológia / historické vedy
ETNOLÓGIA      
téma: Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí školiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc. forma: D  
téma: Sociálne a kultúrne kontexty šírenia súčasných povestí, fám a konšpiračných teórii školiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD. forma: D  
téma: Konštituovanie kultúrneho regiónu (s akcentom na prvky tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho deičstva) školiteľka: prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. forma: D  
téma: Život v nedemokratických režimoch v komunikácii vybraného lokálneho spoločenstva školiteľka: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. forma: D  
téma: Ikony postmodernej spoločnosti súčasného Slovenska (prípad: odev predindustriálnych roľníckych spoločenstiev) školiteľ: PhDr. Juraj Zajonc, PhD. forma: D  
téma: Starnutie (staroba) s asistenciou -dizajn pre všetkých a moderné technológie ako príležitosť? školiteľka: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. forma: D  
téma: Živé dedičstvo a roly jednotlivých hráčov na poli jeho ochrany (komunity nositeľov, inštitúcie na rôznych úrovniach - od komunitnej po UNESCO) školiteľka: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. forma: D  
       
ÚSTAV SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV     literárna veda / filológia
SLOVENSKÁ LITERATÚRA      
téma: Marxistické literárno - teoretické koncepcie v slovenskej literatúre tridsiatych rokov 20. storočia školiteľ: Mgr. Michal Habaj, PhD. forma: D  
téma: Cestovateľské a/alebo orientálne inšpirácie a témy v modernej slovenskej literatúre školiteľka: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc. forma: D/E  
téma: Metafory života v próze prevej polovice 20. storočia školiteľka: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc. forma: D/E  
téma: Autobiografické žánre v slovenskej literatúre 19. storočia školiteľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD. forma: D/E  
téma: Postmodernizmus v slovenskej próze 90. rokov školiteľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD. forma: D/E  
téma: Lyrická poézia P. O. Hviezdoslava z prelomu 19. a 20. storočia školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc. forma: D/E  
téma: Lyrická próza Štefana Krčméryho školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc. forma: D/E  
téma: Próza po roku 1918 a topos slovenskej východnej hranice školiteľ: Mgr. Radoslav Passia, Ph. D. forma: D/E  
       
ÚSTAV SVETOVEJ LITERATÚRY SAV BRATISLAVA     literárna veda / filológia
LITERÁRNA VEDA      
téma: Alternatívna literárna scéna v 20. storočí - ("Vnútorná emigrácia" ako symptóm moderny stredoeurópskych literatúr) školiteľka: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. forma: D  
téma: Bioetika a biopolitika ako súčasť interpertačnej platformy posthumanizmu školiteľka: Mgr. Bogumila Suwara, PhD. forma: D  
téma: Tvorba Imre Kertésza v stredoeurópskom recepčnom prostredí školiteľka: Mgr. Judit Görözdi, PhD. forma: D  
téma: Prozaický svet Lászlóa Karsznahorkaiho školiteľka: Mgr. Judit Görözdi, PhD. forma: D  
téma: Spôsoby výskumu interdiskurzov v literárnej vede školiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. forma: D  
téma: Interdisciplinárne aspekty výskumu metafory v kontexte literárnej vedy školiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. forma: D  
téma: Mýtus v literatúre a umení - teoretické reflexie školiteľka: doc. PhDr. Soňa Paštéková, CSc. forma: D  
téma: Tradícia a modernita v africkej anglofónnej póze 20. - 21. storočia: prípadové štúdie školiteľka: Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil. forma: D  
téma: Anglické autorky 17. - 18. storočia: prípadové štúdie školiteľka: Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil. forma: D  
téma: Zobrazovanie USA v súčasnej migrantskej anglofónnej próze školiteľka: Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil. forma: D  
       
ÚSTAV ORIENTALISTIKY SAV V BRATISLAVE     všeobecné dejiny / historické vedy
VŠEOBECNÉ DEJINY      
téma: Kolonializmus v oblasti afrického Sahelu školiteľ: Mgr. Emanuel Beška, PhD. forma: D/E  
téma: Historická trauma v modernej arabskej literatúre školiteľ: Mgr. Emanuel Beška, PhD. forma: D/E  
téma: Hospodárske dejiny vybraných krajín subsaharskej Afriky po získaní nezávislosti: Ropná kliatba školiteľ: Mgr. Emanuel Beška, PhD. forma: D/E  
téma: Arabská periodická tlač na začiatku 20. storočia v oblasti Veľkej Sýrie školiteľ: Mgr. Emanuel Beška, PhD. forma: D/E  
téma: Arabský svet v slovenských masmédiách: Analýzy mediálneho diskurzu školiteľ: Mgr. Emanuel Beška, PhD. forma: D/E  
téma: Analýza kozmologických mýtov v Oceánii. Hľadanie spoločného dedičstva. školiteľka: Mgr. Martina Bucková, PhD. forma: D  
téma: Analýza fenoménu "trickster" v mytologických systémoch Oceánie školiteľka: Mgr. Martina Bucková, PhD. forma: D  
téma: Zápas o turecký národný štát a vznik Tureckej republiky v historickej spisbe školiteľ: PhDr. Gabriel Pirický, PhD. forma: D/E  
téma: Teória vládnutia a politická moc v klasických a moderných islamských spoločnostiach školiteľ: PhDr. Gabriel Pirický, PhD. forma: D/E  
téma: Egypt a mierový proces po októbrovej vojne, 1973 - 1979 (arabský pohľad a medzinárodné súvislosti) školiteľ: prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc. forma: D/E  
téma: Kríza a vojna v Zálive (1989 - 1991). Medziarabské a medzinárodné aspekty konfliktu školiteľ: PhDr. Karol Sorby, PhD. forma: D/E  
       
JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV     slovenský jazyk / filológia
SLOVENSKÝ JAZYK      
téma: Lexika slovenských terénnych názvov školiteľka: Mgr. Iveta Valentová, PhD. forma: D/E  
téma: Etymologická analýza vybranej lexikálno-sémantickej skupiny v slovenčine školiteľ: PhDr. Ľubor Králik, CSc. forma: D/E  
téma: Substantivizácia adjektív a jej lexikografická reflexia školiteľka: Mgr. Nicol Janočková, PhD. forma: D/E  
téma: Jazykové problémy, postoje a ideológie používateľov spisovného jazyka v kontexte súčasnej jazykovej politiky školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. forma: D/E  
téma: Nárečie v diachrónnej a synchrónnej dynamike národného jazyka a jazykovej situácie školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. forma: D/E