Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy dizertačných prác

FiF UK - témy 2020/2021

SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA    
téma: Neoaristotelovský etický naturalizmus: postavy a problémy školiteľ: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD. forma: D/E
téma: Etické aspekty vylepšovania ľudského druhu školiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. forma: D
téma: Naturalistické prístupy v politickej filozofii školiteľka: doc. PhDr. Erika Lalíková, PhD. forma: D/E
téma: Koncepcia tzv. sociálneho naturizmu v súčasnej feministickej reflexii vedy školiteľka: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. forma: D/E
téma: Naturalistická koncepcia vedomia v súčasnej filozofii mysle školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
     
DEJINY FILOZOFIE    
téma: Ľudská prirodzenosť - cnosť - blaženosť: prístup Dant Alighieriho školiteľ: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD. forma: D/E
téma: Prirodzené a morálne dobro: prístup Dunsa Scota a F. Suáreza školiteľ: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD. forma: E
téma: Existenciálna neistota a hranice naturalizmu školiteľka: doc. PhDr. Erika Lalíková, PhD. forma: D/E
téma: Problém človeka a slobody vo filozofii N. Berďajeva školiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. forma: D
     
VŠEOBECNÉ DEJINY    
téma: Rákocziovská emigrácia vo Francúzsku v 18. storočí školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. forma: D/E
téma: Koncept tela, zdravia a choroby medzi Východom a Západom v období renesancie školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. forma: E
téma: Kláštory v období novoveku ako centrá liečiteľstva a medicíny medzi Východom a Západom školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. forma: E
téma: Holokaust v jednotlivých európskych štátoch s prihliadnutím na vzťahy tohto štátu (okupovaného územia, spojenca, satelita...) k nacistickému Nemecku školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D/E
téma: Vzťahy nacistického Nemecka k štátom strednej a juhovýchodnej Európy školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D/E
téma: Predstavy o povojnovom usporiadaní sveta Európy školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D/E
téma: Medzinárodné vzťahy po II. svetovej vojne (upresnenie témy podľa dohody) školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD forma: E
téma: Reflexia dejín 20. storočia v médiách (napr. printových) školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D/E
téma: Problematika propagandy v 20. storočí (upresnenie témy podľa dohody) školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: E
téma: "Obraz nepriateľa“ počas II. svetovej vojny v propagande jednotlivých štátov (napr. na príklade tlače). školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: E
téma: Obraz nepriateľa“ v 20. storočí. Typológie a komparácie „obrazu nepriateľa“ v dejinách 20. storočia. školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD forma: D/E
téma: Problémy metodológie dejín (upresnenie témy podľa dohody) školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD forma: D/E
téma: Idea mocenskej rovnováhy v európskej politike 19. storočia. školiteľka: doc. PhDr. Jarmila Boboková, CSc. forma: D/E
téma: Fenomén vojny v dejinách Európy 19. storočia školiteľka: doc. PhDr. Jarmila Boboková, CSc. forma: D/E
téma: Kapitoly z kultúrnych dejín: Bratislava, Brno a Ľubľana v realite rokov 1920 - 1945 školiteľ: doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD forma: E
     
SLOVENSKÉ DEJINY    
téma: Slovenská historiografia na Katedre československých dejín FiF UK školiteľ: doc. PhDr. Peter Podolan, PhD. forma: D/E
téma: Docent Peter Ratkoš a jeho náhľady na stredoveké dejiny Slovákov a Slovenska školiteľ: prof. Mgr. Martin Homza, PhD. forma: E
téma: Mesto a hrad Gelnica v stredoveku a vo včasnom novoveku. Pokus o interdisciplinárny výskum školiteľ: prof. Mgr. Martin Homza, PhD. forma: E
téma: Občiansky disent a alternatívna kultúra v 80. rokoch na Slovensku školiteľ: prof. Mgr. Roman Holec, PhD. forma: D/E
téma: Karpatskí Nemci - historická pamäť, kultúra a identita školiteľ: prof. Mgr. Roman Holec, PhD. forma: D/E
téma: Slovenská otázka v 2. Č-SR (1938 - 1939) školiteľ: doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. forma: D/E
téma: Činnosť Československej strany lidovej na Slovensku v medzivojnovom období školiteľ: doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. forma: D/E
téma: Premeny slovenského ľavicového intelektuála v krátkom 20. storočí školiteľ: doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. forma: E
     
POMOCNÉ VEDY HISTORICKÉ    
téma: Historická topografia mesta Bratislavy - vybrané aspekty školiteľ: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. forma: E
téma: Epigrafická kultúra vybraného regiónu Slovenska do roku 1650/1800 školiteľ: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. forma: E
téma: Vznik a vývoj bratislavského mestského archívu školiteľ: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. forma: E
téma: List ako prostriedok komunikácie a informovania v každodennom živote ranonovovekého mesta školiteľ: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. forma: E
téma: Cechové písomnosti (diplomatická a obsahová analýza písomnosti remeselníckych cechov na Slovensku) školiteľ: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. forma: E
téma: Dejiny správy na Slovensku vo vybranom priestore a čase školiteľ: prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. forma: E
téma: Heraldické pamiatky na nehnuteľnostiach vo vybranom historickom regióne Slovenska. školiteľ: doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. forma: E
téma: Genealógia vybraných historických rodov zo stredoslovenských banských miest školiteľ: doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. forma: E
téma: Aplikované problémy pomocných vied historických v kontexte stredovekých prameňov školiteľ: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. forma: E
téma: Aplikované problémy pomocných vied historických v kontexte ranonovovekých prameňov školiteľ: doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. forma: E
     
MUZIKOLÓGIA    
téma: Operné spoločnosti v období hudobného klasicizmu na území Slovenska školiteľka: prof. PhDr. Marta Hulková, CSc. forma: E
téma: Postavenie hudby v liturgii evanjelických služieb Božích od 16. storočia do súčasnosti školiteľka: prof. PhDr. Marta Hulková, CSc. forma: E
     
LITERÁRNA VEDA    
NEMECKÝ JAZYK    
téma: Ringelnatz v kontexte literatúry a kultúry Weimarskej republiky školiteľ: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. forma: D
ANGLICKÝ JAZYK    
téma: Vedomie miesta v americkej literatúre (kľúčové slová: topos, miesto, zaradenie, nezaradenie, odcudzenie, strata, pamäť, odpor, regionalizmus, etnické prostredie, mestské prostredie) školiteľka: doc. Mgr. Alena Smiešková PhD. forma: D/E
     
SLOVENSKÁ LITERATÚRA    
téma: Motív domova a podoby jeho stvárnenia v slovenskej poézii 50.-70. rokov 20. storočia školiteľka: doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. forma: D/E
téma: Literárne prvotiny slovenských romantikov v kontexte genézy romantizmu školiteľ: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. forma: D/E
     
SLOVENSKÝ JAZYK    
téma: Znaky a prostriedky profesionálnych rečí v slovenčine, ich používanie školiteľka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, PhD. forma: D/E
téma: Vybrané problémy štylistiky v digitálnej ére školiteľka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, PhD. forma: D/E
téma: Regionálne dialekty v zrkadle jazykových a kultúrnych zmien školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. forma: D/E
téma: Zánik ako typ jazykovej zmeny – so zameraním na gramatické alebo lexikálne javy školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. forma: D/E
téma: Dynamika súčasných apelových komunikátov školiteľ: prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. forma: D/E
     
SLAVISTIKA    
téma: Historiografická metafikcia v súčasnom románe (so zameraním na južnoslovanské literatúry) školiteľ: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. forma: D/E
téma: Metaforický obraz Ruska v súčasnom slovenskom mediálnom diskurze školiteľka: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. forma: D/E
téma: Jazyková realizácia konceptov "svoj" a "cudzí" v ruskom verejnom diskurze o sankciách a protisankciách školiteľ: doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. forma: D
     
VŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA    
ANGLICKÝ JAZYK    
téma: Vývin a používanie anglického jazyka v kybernetickom priestore školiteľ: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. forma: D/E
ROMANISTIKA    
téma: Jazyk psychologických textov v španielčine a slovenčine školiteľ: doc. PhDr. Bohdan Ulašin, PhD. forma: D/E
     
TRANSLATOLÓGIA    
NEMECKÝ JAZYK    
téma: Obraz Holandska v Slovenskej spoločnosti školiteľka: doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. forma: E
téma: Možnosti a výzvy strojového prekladu v ére nástupu umelej inteligencie školiteľ: doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD. forma: E
ROMANISTIKA    
téma: K slovenským prekladom drám Federica Garcíu Lorcu školiteľka: doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD. forma: D/E
téma: Problematika prekladu terminológie stavebníctva z/do španielčiny a slovenčiny školiteľ: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. forma: E
     
ESTETIKA    
téma: Problém klasifikácie umenia v nemeckej klasickej estetike školiteľ: prof. PhDr. Oliver Bakoš, PhD. forma: D/E
téma: Estetika románovej tvorby. Milan Kundera školiteľ: prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. forma: D
téma: Estetika a poetika "In-Yer-Face" drámy školiteľ: doc. PhDr. Michal Babiak, Mr forma: E
     
KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA    
téma: Job crafting ako regulátor pracovného stresu školiteľka: doc. PhDr. Eva Rošková, PhD. forma: D/E
téma: Vplyv požiadaviek pracovného prostredia na vývin a formovanie osobnostných vlastností: Demands-Affordances TrAnsactional (DATA) model vývinu osobnosti. školiteľka: doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD. forma: D/E
     
KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA    
téma: Informačné správanie vybraných komunít vedcov v kontexte digitálnych humanitných vied školiteľka: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. forma: E
téma: Hodnota informácií v etických rámcoch v digitálnom prostredí školiteľka: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. forma: D/E
téma: Ochrana súkromia a internetový paradox v kontexte informačnej gramotnosti školiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. forma: D/E
téma: Vzorce publikačného správania vo vede - porovnávacia analýza situácie na Slovensku a v zahraničí školiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. forma: D/E
téma: Typografické médium a ľudová kultúra v rokoch 1780 – 1848. Kultúrnohistorický pohľad na „okrajové“ žánre v kníhtlačiarskej produkcii školiteľka: doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD. forma: D/E
     
TEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY    
téma: Nové médiá v kontexte dejinných zmien slovenskej spoločnosti školiteľka: prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD. forma: D/E
     
MASMEDIÁLNE ŠTÚDIÁ    
téma: Využitie moderných komunikačných nástrojov v public relations školiteľka: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. forma: D/E
téma: Prezentačné zručnosti ako nevyhnutná súčasť kompetencií PR manažéra školiteľka: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. forma: D/E
téma: Marketingová komunikácia regionálnych a lokálnych médií na Slovensku školiteľka: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. forma: D/E
téma: Influencer marketing a jeho možnosti funkčného využitia v slovenskej marketingovej praxi školiteľ: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. forma: D/E
téma: Dizajn loga a jeho vplyv na vizuálnu komunikáciu značky školiteľ: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. forma: D/E
téma: Etické aspekty reklamy školiteľ: prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. forma: D/E
téma: Kreatívne aspekty pri tvorbe krátkych reklamných textov (titulkov, sloganov, názov) školiteľ: prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. forma: D/E
téma: Vplyv pozitívneho marketingového prístupu na subjektívny well-being vybraného segmentu školiteľka: doc. PhDr. Blandýna Šramová, PhD. forma: D/E
     
POLITOLÓGIA    
téma: Inklúzia marginalizovaných skupín do tvorby verejných politík na lokálnej úrovni: determinanty a bariéry úspešnosti školiteľ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. forma: D/E
téma: Regional and Local Elections in the V4 Countries: Importance and Results in Comparative Perspective školiteľ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. forma: D /E
téma: Pozícia záujmových združení obcí a ich vplyv na vývoj administratívnopolitického systému Slovenska po roku 1990 školiteľ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. forma: E
     
VÝCHODOÁZIJSKÉ ŠTÚDIÁ    
téma: Socio-psychologické aspekty vyučovania čínštiny ako cudzieho jazyka školiteľka: prof. Mgr. Jana Benická, PhD. forma: D/E
téma: Analýza chýb pri učení sa kórejského jazyka u slovenských študentov školiteľka: prof. Mgr. Jana Benická, PhD. forma: E
     
SOCIOLÓGIA    
téma: Kľúčové faktory recidívy väznených (návrh evaluačnej metodiky) školiteľka: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. forma: D/E
téma: Využitie veľkých dát v sociologickej analýze školiteľ: prof. PhDr. Jozef Sopóci, PhD. forma: D/E
téma: Počítačová sociológia: princípy, problémy a aplikácie školiteľ: prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD. forma: D/E
     

Slovenská akadémia vied - témy 2020/2021

Nové lehoty na podávanie prihlášok 8.júna - 19. júna 2020 prihlášky sa podávajú na FiF UK
     
Nový termín prijímacích skúšok 29. jún - 3. júl 2020 všetci uchádzači/-ky dostanú informáciu
     
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV NITRA    
ARCHEOLÓGIA    
téma: Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny školiteľ: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. forma: D/E
téma: Rotačné mlyny na Slovensku od doby železnej do včasného stredoveku. Suroviny, výroba, distribúcia, použitie. školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc. forma: D/E
téma: Stredoveká keramika na strednom Slovensku (11. - 15. storočie) školiteľ: PhDr. Ján Beljak, PhD. forma: D/E
téma: Germánske pohrebiská z doby rímskej na Slovensku školiteľ: PhDr. Kristián Elschek, CSc. forma: D/E
téma: Spiš ako kontaktná zóna kultúr popolnicových polí mladšej a neskorej doby bronzovej v Západných Karpatoch školiteľka: Mgr. Lucia Benediková, PhD. forma: D/E
téma: Prírodné prostredie Ponitria a Požitavia a jeho premeny v stredoveku na základe archeobotanických nálezov školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc. forma: D/E
téma: Systémová ochrana a rekonštrukcia železných artefaktov v archeológii školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc. forma: D/E
téma: Včasnostredoveké mohylové pohrebiská v stredodunajskom priestore školiteľ: Mgr. Zbigniew Robak, PhD. forma: D/E
téma: Vývoj elít v mladšej dobe rímskej na juhozápadnom Slovensku hlavne na príkladoch hrobov z lokality Krakovany - Stráže školiteľ: doc. PhDr. Eduard Droberjar, PhD. forma: D/E
téma: Stredoveká keramika na severovýchodnom Slovensku (11. - 15. storočie) školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. forma: D/E
téma: Včasnostredoveké hromadné nálezy na Slovensku školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc. forma: D/E
     
FILOZOFICKÝ ÚSTAV SAV BRATISLAVA    
SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA    
téma: Rôzne typy lásky ako filozofický problém školiteľ: doc. Mgr. Peter Šajda, PhD. forma: D/E
téma: Rôzne typy nepriateľstva ak filozofický problém školiteľ: doc. Mgr. Peter Šajda, PhD. forma: D/E
téma: Od fenomenológie k hermeneutike školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D
téma: Fakt a hodnota školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D
téma: K pojmu filozofickej noematiky školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D
téma: Pojem moci vo vzťahu k pojmu ľudskej prirodzenosti školiteľ: prof. PhDr. František Novosád, CSc. forma: D/E
téma: Environmentálne myslenie na Slovensku - problémy, témy, prístupy a nové metódy riešenia školiteľka: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. forma: D
téma: Kvalita života ako filozofický problém školiteľka: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. forma: D
téma: Rozširovanie ľudských práv o sociálne práva v kontexte problematiky ľudskej dôstojnosti školiteľka: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. forma: D
téma: Univerzalizmus v etike - povinnosť alebo väčšinový úžitok pre všetkých školiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. forma: D/E
téma: Heideggerov problém pravdy v kontexte dnešnej hermeneutiky školiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. forma: D
téma: Ľudská dôstojnosť v etickej a ľudsko-právnej interpretácii školiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. forma: D/E
téma: Filozofické implikácie konceptu antropocénu školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. forma: D/E
téma: Filozofické východiská konceptu ekologickej civilizácie školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. forma: D/E
téma: Absurdné v súčasnej filozofii: absencia významu, beznádej, tragickosť školiteľ: Mgr. Róbert Karul, PhD. forma: D/E
téma: Premeny ontológie umeleckého diela školiteľ: Mgr. Róbert Karul, PhD. forma: D/E
téma: Fenomenologická metóda v analýze umeleckého diela školiteľka: Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. forma: D/E
téma: Možnosti fenomenológie v antropológii školiteľka: Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. forma: D/E
téma: Problém uchopenia hyperintenioálnych jazykových fenoménov školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. forma: D/E
téma: Formálna analýza nemožných objektov školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. forma: D/E
téma: Formálna analýza fikčného diskurzu školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. forma: D/E
téma: Transparentná Intenzionálna Logika, teoretický vývoj a aplikácia školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. forma: D/E
téma: Status a pojem z ľudských práv z pohľadu filozofie školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Autonómia osoby a ľudské práva školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Problém interpretativizmu ako metódy v sociálnych a humanitných vedách školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Základné koncepty ontológie sociálneho sveta školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Naturalizmus a pojem pravidla školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Normativita sociálneho sveta (jej zdroje a druhy) školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
     
HISTORICKÝ ÚSTAV SAV BRATISLAVA    
VŠEOBECNÉ DEJINY    
téma: Politické hranice a vedomostné transfery v prvej polovici 20. storočia školiteľka: Mgr. Marína Závacká, M.A., PhD. forma: D
téma: Kontinuity a diskontinuity sociálnych praxí v 70. až 90. rokoch 20. storočia školiteľka: Mgr. Marína Závacká, M.A., PhD. forma: D
téma: Autorské koncepcie v európskej architektúre prvej polovice 20. storočia školiteľka: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková forma: D
téma: Francúzsko-slovenské kultúrne a sociálne vzťahy v prvej polovici 20. storočia školiteľ: Michal Kšiňan, PhD. forma: D
téma: Vedci v štruktúrach moci normalizačného Československa: vládni experti, poradcovia, vyslanci na Západ školiteľ: Adam Hudek, PhD. forma: D
téma: Štátne hranice a regióny v strednej Európe v 20. storočí: formovanie, symbolika, interpretácie, legitimizácia školiteľ: Dušan Segeš, M.A., PhD. forma: D
SLOVENSKÉ DEJINY    
téma: Hospodársky rozvoj miest na území Slovensku v 14. a 15. storočí (prípadová štúdia konkrétneho mesta) školiteľ: PhDr. Martin Štefánik, PhD. forma: D
téma: Viacjazyčnosť v slobodných kráľovských mestách v západnej časti Uhorska - v Bratislave a v Trnave v 16. a 17. storočí - etnické zloženie obyvateľstva, zmeny, ktoré nastali v bitke pri Moháči, spôsob vyučovania jazykov, spolunažívanie obyvateľov mesta - porozumenie, konflikty i spôsob riešenia konfliktov školiteľka: Anna Fundárková, M.A., PhD. forma: D
téma: Vybraný aspekt z mestských dejín raného novoveku (rôzne sféry mestskej samosprávy, sociálne a ekonomické fenomény) školiteľka: Blanka Szeghyová, PhD. forma: D
téma: Šarišská šľachta v 13. - 14. storočí školiteľ: Pavol Hudáček, PhD. forma: D
téma: Šľachtický rod v ranom novoveku podľa vlastného výberu (majetkové pomery, komunikácia, dvorské prostredie, mecenatúra, každodennosť) školiteľka: Diana Duchoňová, PhD. forma: D
téma: Typografické médium a ľudová kultúra v rokoch 1780 - 1848. Kultúrnohistorický pohľad na "okrajové" žánre v kníhtlačiarskej produkcii školiteľka: doc. Ivona Kollárová, PhD. forma: D
téma: Slovenské politické elity a slovenské národné hnutie v Uhorsku v období medzi 1880 -1920. Prípadová štúdia nedominantného nacionalistického hnutia. školiteľ: Mgr. Ladislav Vőrős, PhD. forma: D
téma: Školská správa a školské reformy v medzivojnovom období na Slovensku školiteľka: PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. forma: E
téma: Peňažné ústavy v Bratislave v obdovbí dualizmu ( profilácia, elity, obchodná činnosť) školiteľ: Štefan Gaučík, PhD. forma: D
téma: Ekonomicko-politický vývoj na Slovensku po Nežnej revolúcii školiteľ: PhDr. Miroslav Londák, DrSc. forma: D
téma: Úteky za slobodou z komunistických pracovných táborov v ČSR v rokoch 1949 - 1959 školiteľ: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. forma: E
téma: Kultúrno-spoločenský život na strednom Slovensku v medzivojnovom období na príklade okresov Kremnica, Banská Štiavnica a Zvolen školiteľ: Karol Hollý, PhD. forma: E
téma: Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky a Protektorátu Čechy a Morava v rokoch 1939 - 1945 školiteľ: PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. forma: D
téma: Formy sociálnej disciplinizácie v teórii a praxi osvietenstva školiteľka: Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. forma: D
téma: Zdravotníctvo vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1948 - 1958 školiteľka: PhDr. Anna Falisová, PhD. forma: E
téma: Pozícia Vysokých Tatier ako destinácie cestovného ruchu v Československu v medzivojnovom období školiteľ: PhDr. Miroslav Sabol, PhD. forma: E
     
SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV SAV BRATISLAVA    
SOCIOLÓGIA    
téma: Skoré vetvenie vzdelávacieho systému a medzigeneračná reprodukcia sociálnych nerovností na Slovensku školiteľ: Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. forma: D/E
téma: Organizácia a reprezentácia záujmov v oblasti práce na Slovensku. školiteľka: prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. forma: D/E
téma: Užívatelia nelegálnych drog a ich sociálna kontrola na Slovensku. školiteľ: Mgr. Robert Klobucký, PhD. forma: D/E
téma: Rozprávanie o minulosti rodiny a jeho sociálne funkcie. Kvalitatívny výskum školiteľka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc. forma: D/E
téma: Vizualizácia politiky na Slovensku po roku 1989 školiteľka: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. forma: D/E
téma: Cirkvi ako aktér v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku školiteľ: Mgr. Miroslav Tížik, PhD. forma: D/E
     
ÚSTAV ETNOLÓGIE A SOCIÁLNEJ ANTROPOLÓGIE SAV BRATISLAVA    
ETNOLÓGIA    
téma: Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí školiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc. forma: D
téma: Naratívny folklór v súčasnej spoločnosti školiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD. forma: D
téma: Lokálna ekonomika, pracovné príležitosti a bariéry prístupu na trh práce pre marginalizované etnické skupiny v sociálno-antropologickej perspektíve školiteľ: Mgr. Daniel Škobla, PhD. forma: D
téma: Dvadsiate storočie v spomienkach pamätníkov. Konštrukcia minulosti v hovorených a písaných (auto)biografiách školiteľka: PhDr. Monika Vrzguľová, CSc. forma: D
     
ÚSTAV HUDOBNEJ VEDY SAV BRATISLAVA    
MUZIKOLÓGIA    
téma: Music Culture of Indian Diaspora in Central Europe školiteľka: doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc. forma: D/E
téma: Béla Bartók a jeho fonografická zbierka slovenských ľudových piesní školiteľka: doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc. forma: D/E
téma: Hudba a humor v hudobných a mimohudobných súvislostiach školiteľka: prof. PhDr. Eva Ferková, PhD. forma: D/E
téma: Žánrové preferencie poslucháčov a typológia hudobných produkcii školiteľka: prof. PhDr. Eva Ferková, PhD. forma: D/E
téma: Stredoveké latinské rukopisné zlomky v historických knižniciach na Slovensku (palografická, kodikologická a muzikologická analýza) školiteľka: PhDr. Eva Veselovská, PhD. forma: D/E
téma: Transregionálne vzťahy hudobných prameňov z územia Slovenska v 12. - 16. storočí školiteľka: PhDr. Eva Veselovská, PhD. forma: D/E
téma: Liturgické spevy vo venakulárnych jazykoch z prameňov 16. a 17. storočia na Slovensku školiteľ: Mgr. Peter Ruščin, PhD. forma: D/E
téma: Nápevy českých barokových kancuionálov v slovenských prameňoch školiteľ: Mgr. Peter Ruščin, PhD. forma: D/E
     
ÚSTAV SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV    
SLOVENSKÁ LITERATÚRA    
téma: Variety slovenskej literatúry 18. storočia školiteľka: doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. forma: D/E
téma: Žáner hororu a hororovej fantastiky školiteľ: Mgr. Tomáš Horváth, PhD. forma: D/E
téma: Recepcia literárnej metafory školiteľka: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc. forma: D/E
téma: Žena v naturizme školiteľka: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc. forma: D/E
téma: Autobiografické žánre v slovenskej literatúre 19. storočia školiteľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD. forma: D/E
téma: Postmodernizmus v slovenskej próze 90. rokov školiteľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD. forma: D/E
téma: Lyrická poézia P. O. Hviezdoslava z prelomu 19. a 20. storočia školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc. forma: D/E
téma: Próza po roku 1918 a topos slovenskej východnej hranice školiteľ: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D. forma: D/E
     
ÚSTAV SVETOVEJ LITERATÚRY SAV BRATISLAVA    
LITERÁRNA VEDA    
téma: Alternatívna literárna scéna v 20. storočí - "Vnútorná emigrácia" ako symptóm moderny európskych literatúr školiteľka: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. forma: D
téma: Biotechnológie v literatúre / kultúre v kontexte diskurzov o trans - a posthumanizme školiteľka: Mgr. Bogumila Suwara, PhD. forma: D
téma: Preklad ako súčasť kultúrneho priestoru školiteľka: prof. PhDr. Mária Kusá, PhD. forma: D
téma: Predstavy o spravodlivosti a ich umelecké stvárnenie v starej gréckej a rímskej literatúre školiteľ: prof. Adam Bžoch, CSc. forma: D
téma: Spôsoby výskumu interdiskurzov v literárnej vede školiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. forma: D
téma: Interdisciplinárne aspekty výskumu metafory v kontexte literárnej vedy školiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. forma: D
téma: Mýtus v literatúre a umení - teoretické reflexie školiteľka: školiteľka: doc. PhDr. Soňa Paštéková, CSc. forma: D
téma: Tradícia a modernita v africkej anglofónnej póze 20. - 21. storočia: prípadové štúdie školiteľka: Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil. forma: D
téma: Anglické autorky 17. - 18. storočia: prípadové štúdie školiteľka: Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil. forma: D
téma: Zobrazovanie USA v súčasnej migrantskej anglofónnej próze školiteľka: Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil. forma: D
     
ÚSTAV ORIENTALISTIKY SAV V BRATISLAVE    
VŠEOBECNÉ DEJINY    
téma: Analýza a porovnanie úvodníkov palestínskych novín v neskoroosmanskej ére školiteľ: Mgr. Emanuel Beška, PhD. forma: D
téma: Historická trauma v modernej arabskej literatúre školiteľ: Mgr. Emanuel Beška, PhD. forma: D
téma: Politická transformácia Sudánu v 19. storočí školiteľ: Mgr. Emanuel Beška, PhD. forma: D
téma: Arabská periodická tlač na začiatku 20. storočia školiteľ: Mgr. Emanuel Beška, PhD. forma: D
téma: Analýza kozmologických mýtov v Oceánii. Hľadanie spoločného dedičstva. školiteľka: Mgr. Martina Bucková, PhD. forma: D
téma: Analýza fenoménu "trickster" v mytologických systémoch Oceánie školiteľka: Mgr. Martina Bucková, PhD. forma: D
téma: Zápas o turecký národný štát a vznik Tureckej republiky v historickej spisbe školiteľ: PhDr. Gabriel Pirický, PhD. forma: D/E
téma: Teória vládnutia a politická moc v klasických a moderných islamských spoločnostiach školiteľ: PhDr. Gabriel Pirický, PhD. forma: D/E
téma: USA a egyptsko-izraelský mierový proces po októbrovej vojne, 1973 - 1979 školiteľ: prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc. forma: D/E
téma: Libanon v medzinárodných vzťahoch 90. rokov 20. stor. (Od konferencie v at-Tá`ife do evakuácie izraelskej armády z Libanonu) školiteľ: prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc. forma: D/E
téma: Kríza a vojna v Zálive (1989 - 1991) s ohľadom na medzinárodnopolitické a medziarabské aspekty tohto konfliktu školiteľ: PhDr. Karol Sorby, PhD. forma: D/E
téma: Iracko-iránska vojna v arabských a medzinárodných súvislostiach, 1980 - 1988 školiteľ: PhDr. Karol Sorby, PhD. forma: D/E
     
JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV    
SLOVENSKÝ JAZYK    
téma: Anglicizmy v súčasnej slovenčine (so zameraním na typológiu komunikačných sfér a spôsoby pravopisnej adaptácie) školiteľka: PhDr. Alexandra Jarošová, CSc. forma: D/E
téma: Lexika slovenských terénnych názvov školiteľka: Mgr. Iveta Valentová, PhD. forma: D/E
téma: Nárečová frazeológia a jej spracovanie v Slovníku slovenských nárečí školiteľ: PaedDr. Miloslav Smatana, CSc. forma: D/E
téma: Jazyková situácia na vymedzenom nárečovom území Slovenska (starší a súčasný stav v danom nárečí, jeho dynamika a fungovanie) školiteľ: PaedDr. Miloslav Smatana, CSc. forma: D/E
téma: Etymologická analýza vybranej lexikálno-sémantickej skupiny v slovenčine školiteľ: PhDr. Ľubor Králik, CSc. corma: D/E
téma: Substantivizácia adjektív a jej lexikografická reflexia školiteľka: Mgr. Nicol Janočková, PhD. forma: D/E
téma: Jazykové problémy, postoje a ideológie používateľov spisovného jazyka v kontexte súčasnej jazykovej politiky školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. forma: D/E