Témy dizertačných prác

FiF UK - témy 2017/2018

SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA    
téma: Filozofia zmeny školiteľ: doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. forma: D/E
téma: Filozofické otázky demokracie školiteľ: doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. forma: D/E
téma: Filozofické otázky moci školiteľ: doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. forma: D/E
téma: Filozofické problémy sociálnej kontroly školiteľ: doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. forma: D/E
téma: Filozofia náboženstva školiteľ: doc. Mgr. Michal Chabada, PhD. forma: D
téma: Problém národa v súčasných filozofických diskusiách školiteľka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD. forma: D
téma: Esej ako model filozofickej výpovede školiteľka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD. forma: D
téma: Podoby slovenského nacionalizmu v 20. storočí školiteľka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD. forma: D
téma: Špecifiká filozofických a literárnych zobrazení autobiografickej pamäte školiteľka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD. forma: D
téma: Predpredikatívne ako filozofický problém školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. forma: D/E
téma: Kognitívne, spoločenské a etické aspekty začiatkov filozofie školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. forma: D/E
téma: Kolektívna inteligencia ako filozofický problém školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. forma: D/E
téma: Komunikácia ako filozofický problém školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. forma: D/E
téma: Fenomé "život" v kontexte bioetických problémov a výziev školiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. forma: D/E
téma: Pokora ako filozofický problém: sémantické a etické aspekty školiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. forma: D/E
téma: Feministická reflexia vedy: problémy a perspektívy školiteľka: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. forma: D
téma: Problém hodnotovej neutrality vedy školiteľka: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. forma: D
téma: Veda a spoločnosť: sociálne dimenzie vedeckého poznania školiteľka: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. forma: D
téma: Sociálna a politická filozofia školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
téma: Filozofia mysle a konania školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
téma: Filozofia kultúry školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
téma: Praktická filozofia a filozofické poradenstvo školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
téma: Filozofia práva školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
téma: Jazyková a logická metóda interpretácie v práve školiteľ: prof. PhDr. František Gahér, PhD. forma: E
     
DEJINY FILOZOFIE    
téma: M. Foucault a otázka moci školiteľ: doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. forma: D/E
téma: J.-P. Sartre a problém slobody školiteľ: doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. forma: D/E
téma: Die mittelalterrlichen Diskussionen uber das Verhältnis zwichen der Philosophie und der Religion/Theologie školiteľ: doc. Mgr. Michal Chabada, PhD. forma: D/E
téma: Problém lásky vo filozofii kresťanského staroveku školiteľ: doc. Mgr. Michal Chabada, PhD. forma: D/E
téma: Antický kynizmus ako životná filozofia školiteľ: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD. forma: D
téma: Antický skepticizmus ako životná filozofia školiteľ: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD. forma: D
téma: Možné podoby vzťahu filozofie a literatúry (reflexia slovenskej a svetovej tvorby 19. a 20. storočia) školiteľka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD. forma: D
téma: Náhľady na filozofickú tvorbu T.G.Masaryka školiteľka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD. forma: D
téma: Komparácia metafyzických, etických a sociálno-filozofických problémov v slovenskej a balkánskej literárnej tvorbe školiteľka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD. forma: D/E
téma: Starostlivosť o seba samého a poznanie seba samého v dejinách filozofie školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. forma: D/E
téma: Kontinuita a diskontinuita v koncepciách dejín filozofie školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. forma: D/E
téma: Problém človeka vo filozofii V.Solovjova a N. Berďajeva školiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. forma: D/E
téma: Historické podoby feministického myslenia školiteľka: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD forma: D
téma: Feministická reflexia a kritika filozofického kánonu školiteľka: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD forma: D
téma: Dejiny anglo-americkej filozofie školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
     
VŠEOBECNÉ DEJINY    
téma: Stredná Európa vo víre napoleonských vojen a diplomatických rokovaní školiteľka: doc. PhDr. Jarmila Boboková, PhD. forma: D/E
téma: Johannes Schiltberger a jeho Reisebuch z pohľadu koexistencie a konfrontácie kresťanstva a islamu v období neskorého stredoveku školiteľ: doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. forma: D/E
téma: Holokaust v jednotlivých európskych štátoch s prihliadnutím na vzťahu tohto štátu (okupovaného územia, spojenca, satelita...) k nacistickému Nemecku školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D
téma: Vzťahy nacistického Nemecka k štátom strednej a juhovýchodnej Európy školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D
téma: "Obraz nepriateľa" počas II. svetovej vojny v propagande jednotlivých štátov (napr. na príklade tlače). Nielen typológie "obrazu nepriateľa", ale aj komparácie školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D/E
téma: Predstavy o povojnovom usporiadaní sveta Európy školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D
téma: Zahraničná politika Ruska a Krym v 18. storočí školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Daniš, PhD. forma: D/E
téma: Idea panslavizmu v moderných dejinách školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Daniš, PhD. forma: E
téma: Novgorod v kontexte európskeho obchodu v stredoveku školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Daniš, PhD. forma: D/E
téma: Kategória identity ako súčasť rozvíjania historického vedomia žiakov školiteľ: doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. forma: E
téma: Kelti, Rimania a Germáni v Bratislave. Osídlenie bratislavskej oblasti v 1. storočí pred Kr. až 4. storočí po Kr. v historických a archeologických prameňoch školiteľ: doc. PhDr. Pavol Valachovič, PhD. forma: D
     
SLOVENSKÉ DEJINY    
téma: Šľachtický rod Podmanických z Podmanína ako príklad kariérneho postupu zemanov k vyššej šľachte školiteľ: prof. PhDr. Ján Lukačka, PhD. forma: E
téma: Šľachta a región vo vzájomných hospodárskych, kultúrnych a sociálnych väzbách v 19. a 20. storočí školiteľ: prof. PhDr. Roman Holec, PhD. forma: E
téma: Vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1990 školiteľ: prof. PhDr. Jozef Baďurík, PhD. forma: E
téma: Slovenskojazyčné františkánske kázne v Hornom Uhorsku školiteľ: prof. Mgr. Martin Homza, PhD. forma: D
     
POMOCNÉ VEDY HISTORICKÉ    
téma: Kontakty a vzťahy predstaviteľov habsburskouhorskej a osmanskotureckej správy od polovice 16. do poslednej tretiny 17. storočia s prihliadnutím na územie dnešného Slovenska školiteľ: prof.PhDr. Leon Sokolovský, PhD.. forma: D
téma: Kánonické vizitácie ako zdroj poznatkov k vybaveniu kostolov vo vybranej časti Slovenska školiteľ: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. forma: D
téma: Historická topografia Bratislavy vo vybranom období školiteľ: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. forma: D
     
MUZIKOLÓGIA    
téma: Dychové harmónie a ich repertoár v období klasicizmu v stredoeurópskom priestore školiteľka: prof. PhDr. Marta Hulková, PhD. forma: E
téma: Filozoficko-estetické myslenie v skladateľskom prostredí na Slovensku po roku 1918 školiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD. forma: E
téma: "Normalizácia" v slovenskej hudbe školiteľ: doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. forma: D
téma: Bratislava ako mestské centrum jazzu a rocku školiteľka: prof. PhDr. Yvetta Kajanová, PhD. forma: E
téma: Laco Déczi, umelec rôznych tvárí školiteľka: prof. PhDr. Yvetta Kajanová, PhD. forma: E
     
LITERÁRNA VEDA    
NEMECKÝ JAZYK    
téma: Nemeckojazyčná dráma bratislavského rodáka Karla Slobodu v regionálnych a nadregionálnych súvislostiach školiteľka: doc. Mgr. Margita Gáborová, PhD. forma: D/E
téma: Literatúra multikultúrneho Švédska v 21. storočí školiteľka: doc. Mgr. Margita Gáborová, PhD. forma: E
téma: Das literarische Werk der Schriftstellerin Lou Andreas Salomé školiteľka: doc. PhDr. Dagmar Košťálová, PhD. forma: D/E
téma: Das Bild der Migration in der deutschspprachigen Presse školiteľ: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. forma: D/E
MAĎARSKÝ JAZYK    
téma: Telo, rod a pohlavie v súčasnej maďarskej poézii školiteľ: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. forma: D/E
téma: Menšinová literatúra na Slovensku školiteľ: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. forma: D/E
     
ARCHEOLÓGIA    
téma: Sídlisko badenskej kultúry v Jelšovciach školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. forma: D
     
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA    
SLOVENSKÁ LITERATÚRA    
téma: Obraznosť nadrealizmu školiteľ: prof. PhDr. Ján Zambor, PhD. forma: D/E
téma: Poetika prózy v predosvietenskom období (18. storočie) školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD. forma: E
téma: Slovenská literatúra 19. storočia v medziliterárnych súvislostiach školiteľ: doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. forma: D/E
téma: Podoby poklesnutého románu v slovenskej literatúre 20. rokov 20. storočia školiteľ: prof. PhDr. Ladislav Čúzy, PhD. forma: D
téma: Dramatické postavy a dej v slovenskej dráme s utopickým námetom z prvej polovice 20. storočia školiteľka: doc. PhDr. Dagmar Kročanová, PhD. forma: E
SLOVENSKÝ JAZYK    
téma: Slovenská gramatika a komunikačná kompetencia školiteľka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, PhD. forma: D
téma: Rétorika a rozvoj komunikačnej kompetencie školiteľka: doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD. forma: D/E
     
SLAVISTIKA    
téma: Obraz ženy v bulharskej ústnej ľudovej slovesnosti (na materiáli paremiologickej zbierky P.R.Slavejkova) školiteľka: doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc. forma: D
téma: Etnolingvistická analýza frazém s rastlinným komponentom (na srbskom a slovenskom materiáli) školiteľka: doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc. forma: E
téma: Cudzosť v súčasnej slovinskej literatúre v stredoeurópskych súvislostiach školiteľ: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. forma: D
téma: Dedičstvo sovietskeho metanaratívu v ruskej kultúre po r. 1991 školiteľ: doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD. forma: D
     
VŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA    
NEMECKÝ JAZYK    
téma: Jazykové biografie karpatských Nemcov školiteľ: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. forma: D
ANGLICKÝ JAZYK    
téma: Vplyv ekonomizačných faktorov reči na štruktúru jazykových jednotiek školiteľ: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. forma: D
téma: Dynamika jazyka a jej reflexia v literárnom a translatologickom kontexte školiteľka: doc. PhDr. M.A. Adela Böhmerová, PhD. forma: D
téma: K problémom extragramatikalizácie pri tvorení slov v súčasnej angličtine školiteľ: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. forma: D
KLASICKÉ JAZYKY    
Lekárska terminológia v diele Quinta Serena školiteľka: doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. forma: E
SLOVANSKÉ FILOLÓGIE    
téma: Pragmalingvistické procedúry v chorvátskom a slovenskom verejnom jazykovom priestore: jazykové a komunikačné problémy v jazykovom manažovaní odkazovania školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. forma: D
     
TRANSLATOLÓGIA    
NEMECKÝ JAZYK    
téma: Progresia prekladateľských zručností - návrh didaktického modelu školiteľka: prof. PhDr. Jana Rakšányiová, PhD. forma: E
téma: Paralelné preklady prezentačných materiálov nadnárodných korporácii školiteľka: prof. PhDr. Jana Rakšányiová, PhD. forma: D/E
téma: Komunitné tlmočenie v slovenskm sociokultúrnom a geopolitickom priestore školiteľka: doc. Mgr. Markéta Štefková, PhD. forma: D/E
RUSKÝ JAZYK    
téma: Preklad/tlmočenie v spoločenských súradniciach. Prípadové štúdie. školiteľka: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. forma: D
ANGLICKÝ JAZYK    
Vývojové aspekty začínajúcich tlmočníkov školiteľ: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. forma: D/E
     
ESTETIKA    
téma: Film a literatúra - estetické paralely školiteľ: doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD. forma: E
téma: Estetika vybraných aspektov nových médií školiteľ: doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD. forma: D
téma: Imagologické podnety pre súčasnú literárnu estetiku (Obraz národa v inej národnej literatúre) školiteľ: doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. forma: E
     
ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA    
téma: Koncept nebezpečenstva a migrácia školiteľka: doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. forma: D/E
téma: Sociálne aspekty pamäti školiteľka: doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. forma: D/E
     
PSYCHOLÓGIA    
KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA    
téma: Psychofyziologické koreláty stresu v rozličných profesiách školiteľ: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. forma: D/E
téma: Štandardizácia testovej batérie Neuropsy na klinických skupinách školiteľ: doc. Mgr. Anton Heretik, CSc. forma: D
téma: Smútková práca s utečencami v občianskej vojne v Sýrii školiteľka: doc.PhDr.Tatiana Taročková, CSc. forma: E
SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE    
téma: Rasizmus z pohľadu sociálnej psychológie školiteľka: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD. forma: D
téma: Empatia, evolúcia a sociálna neuroveda školiteľka: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD. forma: D
téma: Experienciálny/intuitívny a racionálny/analytický spôsob uvažovania vo vzťahu k utváraniu postojov v pracovnom kontexte školiteľka: doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD. forma: D
téma: Psychologické aspekty samoty a osamelosti školiteľka: doc. PhDr. Mária Bratská, PhD. forma: D/E
téma: Job crafting: individuálne a organizačné súvislosti školiteľka: doc. PhDr. Eva Rošková, PhD. forma: D/E
     
KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA    
téma: Vedecká tvorivosť pri spracovaní a využívaní informácii školiteľka: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. forma: E
téma: Paradigmatický posun v modeloch vedeckej komunikácie v dôsledku digitálnych technológií školiteľ: doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD. forma: D/E
téma: Veľké dáta a ich sociálne súvislosti a problémy školiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. forma: E
téma: Inovácia vysokoškolskej prípravy informačných špecialistov na základe výskumu požiadaviek praxe informačných inštitúcii na Slovensku školiteľ: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. forma: E
téma: Pokrok vo výskume životnosti médii so zameraním na nosiče písomného dedičstva (rukopisné textové dokumenty) školiteľ: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. forma: E
téma: Vplyv nových médii na poskytovanie služieb knižníc školiteľ: prof. Ing. Milan Konvit, PhD. forma: E
téma: Augmentovaná realita a používateľské správanie školiteľ: prof. Ing. Milan Konvit, PhD. forma: E
téma: Concerting engagement of social actors in addressing the maturation of information society at country level školiteľ: prof. Horatiu Dragomirescu forma: E
     
TEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY    
téma: Vysokoškolské vzdelávanie žurnalistov v 21. storočí školiteľka: prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD. forma: D/E
téma: Tlač pre deti a mládež na Slovensku od jej vzniku po súčasnosť školiteľka: prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD. forma: D/E
téma: Postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku a jej žurnalistika školiteľka: doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD. forma: D/E
téma: Úloha hovorcu v komunikácii letísk a leteckých spoločností v krízových situáciách školiteľka: doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. forma: D/E
téma: Spravodajstvo tlačových agentúr v 21. storočí školiteľka: doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. forma: D/E
téma: Tlač pre ženy na Slovensku od jej vzniku po súčasnosť školiteľka: doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. forma: D/E
     
MASMEDIÁLNE ŠTÚDIÁ    
téma:Etické aspekty event marketingu školiteľ: prof. PhDr. Pavel Hornák, CSc. forma: D
téma: Budovanie image lídra politickej strany, ako súčasti politickej kampane realizovanej agentúrou PR školiteľka: doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. forma: E
     
SOCIOLÓGIA    
téma: Rodová dimenzia sociálnych nerovností školiteľka: doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. forma: D
     
POLITOLÓGIA    
téma: KYBERNETICKÁ OBRANA V KOMPARATÍVNEJ PERSPEKTÍVE / CYBER-DEFENSE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE školiteľ: prof. Jozef Bátora, PhD. forma: D
téma: POLITICS OF PERSONAL DATA AND FREE ACCESS TO INFORMATION: TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND LEGITIMACY IN DIGITAL ERA školiteľ: doc. Erik Láštic, PhD. forma: D
téma: SPOLUPRÁCA TRETIEHO A VEREJNÉHO SEKTORA AKO KĽÚČOVÝ DETERMINANT SPOKOJNOSTI PRI IMPLEMENTÁCII VEREJNÝCH POLITÍK školiteľ: doc. Daniel Klimovský, PhD. forma: D
     
RELIGIONISTIKA    
téma: Fenomén aluxov na polostrove Yucatán. Od mýtu k teórii školiteľ: prof. Mgr. Milan Kováč, PhD. forma: D

Slovenská akadémia vied - témy 2017/2018

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV NITRA    
ARCHEOLÓGIA    
téma: Kosť a parohovina - surovinový zdroj pre remeselnú výrobu v 11. - 15. storočí na Slovensku školiteľ: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. forma: D
téma: Brody, plavidlá, vodné stavby. Systematický výskum historických štruktúr a nálezov pod vodou na Slovensku školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc. forma: E
téma: Počiatky župného centra Zemplín a jeho zázemia školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. forma: E
téma: Krajina a človek - osídlenie povodia Kysuce a Oravy (severozápadného Slovenska) školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc. forma: D
téma: Každodenný život stredovekej dediny na severnom Slovensku školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc. forma: D
téma: Žitný ostrov v období avarského kaganátu školiteľ: doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc. forma: D
     
FILOZOFICKÝ ÚSTAV SAV BRATISLAVA    
SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA    
téma: Filozofia vedy a vedy o vede školiteľ: PhDr. Dušan Gálik, CSc. forma: D/E
téma: Sémantická teória pravdy Alfreda Tarského školiteľ: PhDr. Dušan Gálik, CSc. forma: D/E
téma: Popperova kritika indukcie a jej miesto vo filozofii vedy školiteľ: PhDr. Dušan Gálik, CSc. forma: D/E
téma: Štruktúra teórie v empirických vedách školiteľ: PhDr. Dušan Gálik, CSc. forma: D/E
téma: Povaha interpretácie v sociálnych vedách a jej vzťah ku kauzálnemu vysvetleniu školiteľ: PhDr. Dušan Gálik, CSc. forma: D/E
téma: Naturalizovaná epistemológia školiteľ: PhDr. Dušan Gálik, CSc. forma: D/E
téma: Fenomén totalitarizmu dnes školiteľ: prof. PhDr. František Novosád, CSc. forma: D/E
téma: Fenomén resentimentu v diele F. Nietzscheho školiteľ: prof. PhDr. František Novosád, CSc. forma: D/E
téma: Problém osobnej identity vo filozofickej antropológii školiteľ: prof. PhDr. František Novosád, CSc. forma: D/E
téma: Šťastie v kontexte procesu zžívania sa so svetom školiteľ: Mgr. Peter Šajda, PhD. forma: D/E
téma: Vzťah kresťanskej etiky a etiky cnosti školiteľ: Mgr. Peter Šajda, PhD. forma: D/E
téma: Bytie, svet a domov v procese globalizácie školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D/E
téma: Kreativita versus racionalita školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D/E
téma: Fakt a hodnota školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D/E
téma: Úloha imaginácie v tvorbe virtuálnej reality školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D/E
téma: Akú etiku a akú etiketu v ére nových technológii? školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D/E
téma: Od fenomenológie k hermeneutike školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D/E
téma: K pojmu filozofickej noematiky školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D/E
téma: "Propozície" školiteľ: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. forma: D/E
téma: Ľudské práva z pohľadu filozofie: medzi ideológiou a vedeckým diskurzom školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Konanie ako a priori sociálneho poznania a humanistiky školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Individualizmus vs. holizmus v sociálnom poznaní školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: K interpretácii ako metóde v sociálnom poznaní a humanistike školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Je metodologický individualizmus len heuristický postulát? školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Problém fragmentizácie a sociálneho poznania a jeho hodnoty školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Status faktu v sociálnych vedách školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Kolektívna intencionalita a ontológia sociálnej skutočnosti školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Zdroje normativity a sociálny svet školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Explanácia a intrepretácia v sociálnom poznaní školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Možnosti a limity pojmu pravidla pri explanácii a interpretácii sociálnych fenoménov školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: K Habermasovej logike sociálneho poznania a teórii komunikatívneho konania školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Komunikácia a jej význam pre sociálne vedy školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: K ľudskej prirodzenosti: medzi naturalizmom a transcendentalizmom školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Pojem kultúry a jej relevantnosť pre sociálne poznanie a humanistiku školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Pravidlo a jeho explanačná funkcia v sociálnom poznaní školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Výber vlastnej témy po dohode so školiteľom školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
     
HiISTORICKÝ ÚSTAV SAV BRATISLAVA    
VŠEOBECNÉ DEJINY    
téma: Politické hranice a vedomostné transfery v prvej polovici 20. storočia školiteľka: Mgr. Marína Závacká, PhD. forma: D/E
téma: Kontinuity a diskontinuity sociálnych praxí v 70. až 90. rokoch 20. storočia školiteľka: Mgr. Marína Závacká, PhD. forma: D/E
téma: Konfrontácia Habsburskej monarchie s fenoménom poľského alebo srbského exilu v 1. polovici 19. storočia školiteľka: PhDr. Eva Kowalská, DrSc. forma: D
SLOVENSKÉ DEJINY    
téma: Dvor a kancelária uhorskej kráľovnej Márie z Anjou (1382 - 1395) školiteľka: PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. forma: D
téma: Hospodársky rozvoj miest na Slovensku v 14. a 15. storočí (prípadová štúdia konkrétneho mesta) školiteľ: PhDr. Martin Štefánik, PhD. forma: D
téma: Veľkomoravský vývoj od kmeňa k štátu školiteľ: Mgr. Ján Steinhubel, CSc. forma: D
téma: Pápežská kúria a Uhorsko v 15. storočí školiteľka: PhDr. Miriam Hlavačková, PhD. forma: D
téma: Slovensko od zániku Veľkej Moravy do vzniku Uhorska školiteľ: Mgr. Ján Steinhübel, CSc. forma: D
téma: Vybrané aspekty každpdenného života v pohraničí v období osmanskej okupácie školiteľka: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. forma: D
téma: Finančné a hospodárske fungovanie panstiev v ranom novoveku školiteľka: Mgr. Diana Duchoňová, PhD. forma: D
téma: Župné a mestské elity v Uhorsku v 19. storočí (prípadová štúdia konkrétnej župy a municipálneho mesta) školiteľka: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. forma: D
téma: Finančné a hospodárske fungovanie stolíc v ranom novoveku školiteľ: Mgr. Tomáš Janura, PhD. forma: D
téma: Slovenské politické elity a slovenské národné hnutie v Uhorsku v období medzi 1880 -1920. Prípadová štúdia nedominantného nacionalistického hnutia. školiteľ: Mgr. Ladislav Vőrős, PhD. forma: D
téma: Dejiny Uhorska z pohľadu humanistov Mikuláša Istvánffyho a Petra Révaya školiteľka: PhDr. Eva Frimmová, CSc. forma: D
téma: Zmeny elít v Uhorsku v období neoabsolutizmu (1849 - 1859) školiteľ: prof. PhDr. Roman Holec, PhD. forma: D
téma: Postavenie sociálne odkázaných skupín na Slovensku v medzivojnovom období školiteľka: PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. forma: D
téma: Pozemková reforma na Slovensku po druhej svetovej vojne školiteľ: PhDr. Miroslav Londák, DrSc. forma: D
téma: Univerzity na Slovensku v 20. storočí v (stredo)európskom kontexte školiteľ: Mgr. Adam Hudek, PhD. forma: D/E
téma: Premeny technických elít na Slovensku v medzivojnovom období školiteľ: PhDr. Miroslav Sabol, PhD. forma: D
téma: Mestská správa a mestské elity vo vybranej lokalite Uhorska/Slovenska v 19. storočí školiteľka: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. forma: E
téma: Úloha štátnych rozpočtov medzivojnového Československa v hospodárstve Slovenska školiteľ: PhDr. Ľudovít Hallon, CSc. forma: E
téma: Formy sociálnej disciplinizácie v teórii a praxi osvietenstva školiteľka: Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. forma: E
téma: Nápravno-výchovné zariadenia na Slovensku v medzivojnovom období školiteľka: PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. forma: E
téma: Zdravotná starostlivosť vo vybranom regióne Slovenska v rokoch 1918 - 1938 školiteľka: PhDr. Anna Falisová, PhD. forma: E
téma: Pomocné technické prápory na Slovensku v rokoch 1951 - 1954 školiteľ: PhDr. Igor Baka, PhD. forma: E
     
JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽŠ SAV BRATISLAVA    
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA    
téma: Vybrané otázky zo slovenskej gramatiky školiteľka: PhDr. Alexandra Jarošová, CSc. forma: D
téma: Niektoré varianty slovenského jazyka v praxi a v kodifikácii školiteľ: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. forma: D
     
SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV SAV BRATISLAVA    
SOCIOLÓGIA    
téma: Zahraniční pracovníci na trhu práce SR školiteľka: prof. PhDr. Monika Čambalíková, CSc. forma: D/E
téma: Spoločnosť a kultúra: Diskurz, verejná mienka a realita školiteľ: Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. forma: D/E
téma: Slovenskí študenti v zahraničí: Kto odchádza a kto sa vracia? školiteľ: Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. forma: D/E
téma: Nelegálne drogy, ich užívatelia a drogová politika na Slovensku. školiteľ: Mgr. Robert Klobucký, PhD. forma: D/E
téma: Náboženstvo vo väzeniach na Slovensku školiteľ: Mgr. Miroslav Tížik, PhD. forma: D/E
téma: Medzi náboženstvom a svetonázorom. Metodologické a teoretické východiská skúmania. školiteľ: Mgr. Miroslav Tížik, PhD. forma: D/E
téma: Súmrak spoločenskej solidarity a pôsobnosť školy vo výchove k inklúzii. Teoreticko-empirická téma. školiteľka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc. forma: D/E
téma: Dynamika chápania spravodlivej spoločnosti v politickom diskurze SR a verejnej mienke po roku 1989. Teoreticko-empirická téma. školiteľka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc. forma: D/E
téma: Nové sociálno-priestorové procesy a ich dopady na životné podmienky spoločenstiev školiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc. forma: D/E
téma: Nealternatívne životné podmienky a sídelná kvalita života školiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc forma: D/E
téma: K poruchám socializačno-výchovnej funkcionality rodiny v tekutej modernite školiteľka: PhDr. Magdaléna Piscová, CSc. forma: D/E
téma: Životné a rodinné stratégie mužov a žien na súčasnom Slovensku školiteľka: PhDr. Magdaléna Piscová, CSc. forma: D/E
téma: Hodnotové aspekty brandingu Slovensku optikou politickej symboliky školiteľka: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. forma: D/E
     
ÚSTAV ETNOLÓGIE SAV BRATISLAVA    
ETNOLÓGIA    
téma: Sviatky a konzum: etnologické premýšľanie o ekonomických aspektoch sviatkov v súčasnosti školiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc. forma: D
téma: Starnutie (staroba) s asistenciou - etnologické aspekty inštitucionálnej starostlivosti o seniorov/ky školiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. forma: D
téma: Ženský tanečný prejav v tradičnom prostredí a v scénickom folklorizme; Rodové stereotypy a ich premeny vo folklórnom tanci školiteľka: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. forma: D
téma: Stratégie politickej mobilizácie Rómov na lokálnej úrovni - etnologická štúdia vybranej lokality školiteľ: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. forma: D
téma: Sociokultúrny kapitál ako zdroj udržaťeľného rozvoja slovenského vidieka školiteľ: doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. forma: D
     
ÚSTAV HUDOBNEJ VEDY SAV BRATISLAVA    
MUZIKOLÓGIA    
téma: Súčasný stav tradičnej piesňovej kultúry na Slovensku školiteľka: PhDr. Hana Urbancová, DrSc. forma: D/E
téma: Hudobnofolklórne inšpirácie v tvorbe slovenských skladateľov 20. storočia školiteľka: PhDr. Hana Urbancová, DrSc. forma: D/E
téma: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku v ranom novoveku školiteľka: PhDr. Janka Petőczová, CSc. forma: D/E
téma: Žena v stredovkom hudobnom repertoári prameňov z územia Slovenska školiteľka: PhDr. Eva Veselovská, PhD. forma: D/E
téma: České prvky v stredovekej hudobnej kultúre Slovenska školiteľka: PhDr. Eva Veselovská, PhD. forma: D/E
téma: Kancionály Andreja Ozyma. Analýza obsahu v kontexte žánrov katolíckej duchovnej piesne koncom 18. a začiatkom 19. storočia školiteľ: Mgr. Peter Ruščin, PhD. forma: D/E
     
ÚSTAV SVETOVEJ LITERATÚRY SAV BRATISLAVA    
LITERÁRNA VEDA    
téma: Slovenská literárna moderna a jej európsky kontext. školiteľka: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. forma: D
téma: Alternatívna literárna scéna v 20. storočí. ("Vnútorná emigrácia" ako symptóm moderny európskych literatúr) školiteľka: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. forma: D
téma: Emocionálne pôsobenie literatúry školiteľ: doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. forma: D
téma: Orientalizmus v európskych literatúrach po roku 1945 školiteľ: doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. forma: D
téma: Reflexie ruského formalizmu v diele Mikuláša Bakoša školiteľka: doc. PhDr. Soňa Paštéková, PhD. forma: D
téma: Podoby kánonu v literatúre ruského modernizmu školiteľka: doc. PhDr. Soňa Paštéková, PhD. forma: D
téma: Africká anglofónna literatúra (prípadové štúdie) školiteľka: Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil forma: D
téma: Posthumanizmus v literatúre/e-literatúre a populárnej kultúre školiteľka: Mgr. Bogumila Suwara, PhD. forma: D
téma: Interdisciplinárne aspekty výskumu metafory v kontexte literárnej vedy školiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. forma: D
téma: Kognitívna estetika vnímania školiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. forma: D
     
ÚSTAV SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV    
Ústav slovenskej literatúry SAV má momentálne pozastavené práva vykonávať doktorandské štúdium, no vzhľadom na to, že príčina bola odstránená a ústav čaká na znovuobnovenie práv, vypísal v spolupráci s fakultou témy na nasledujúci akademický rok. V prípade, že by práva neboli obnovené aspoň 2 týždne pred termínom prijímacích pohovorov, tak fakulta s daným stavom oboznámi uchádzačov a prijímacie konanie na ÚSL sa nebude konať    
     
téma: Socialistický realizmus: dejiny a transformácie pojmu v kontexze slovenskej literatúry. (Proklamácie a tvorivá prax: čím mal byť a čím bol socialistický realizmus pre slovenskú literatúru. Jeho funkcie v dvoch obdobiach vývinu domácej literatúry: od roku 1948 a v 50. rokoch - počas normalizácie v 70. a 80. rokoch) školiteľ: doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. forma: D/E
téma: Prózy "citovej výchovy": sentimentálna línia slovenskej prózy od začiatku 60. rokov 20. storočia (Šikula, Zelinka, raný Vilikovský, Kužel...) školiteľ: doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. forma: D/E
téma: Tvorba Karola Kuzmányho v kontexte európskeho literárneho klasicizmu (potrebná znalosť nemčiny) školiteľ: doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. forma: D/E
téma: Tvárnosť osvietenskej literatúry (potrebná znalosť maďarčiny) školiteľ: doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. forma: D/E
téma: Žáner - príklad detektívneho žánru školiteľ: Mgr. Tomáš Horváth, PhD. forma: D/E
téma: Koncepcie autorského subjektu (Ján Hrušovský, Ivan Minárik, Gejza Vámoš) školiteľ: Mgr. Tomáš Horváth, PhD. forma: D/E
téma: Dráma Slovenskej moderny školiteľ: Mgr. Dana Hučková, DrSc. forma: D/E
téma: Modernizmus v slovenskej literatúre v kontexte teórii kultúrnych transferov školiteľ: Mgr. Dana Hučková, DrSc. forma: D/E
téma: Metafora v naturizme (teoreticko-interpretačný a/alebo kognitívnovedný prístup) školiteľ: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc. forma: D
téma: Recepcia literatúry (výber z problémových okruhov ako embodiment, literárne emócie, čitateľská empatia, čitateľské typy, konštrukcia textových významov a pod.) školiteľ: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc. forma: D/E
téma: F. Halas a V. Holan - ako inšpirácie v premenách slovenskej poézie po roku 1956 (evidencia relevantných autorov a textov, interpretácia podôb intertextuality) školiteľ: Mgr. Fedor Matejov, CSc. forma: D/E
téma: Situácia slovenskej poézie konca 60. a začiatku 70. rokov (napätie medzi dobovým literárnokritickým povedomím a dnešným literárnohistoriografickým čítaním) školiteľ: Mgr. Fedor Matejov, CSc. forma: D/E
téma: Holokaust ako napísaná "udalosť" (dokument, spomienka, literárny naratív) školiteľ: PhDr. Zora Prušková, CSc. forma: D/E
téma: Skryté žánrové stratégie v ideologickom a estetickom kánone povojnového románu školiteľ: PhDr. Zora Prušková, CSc. forma: D/E
téma: Reprezentácie každodennosti v slovenskej próze druhej polovice 19. storočia školiteľ: Mgr. Ivana Taranenková, PhD. forma: D/E
téma: Topos idyly v slovenskej poézii 19. storočia školiteľ: Mgr. Ivana Taranenková, PhD. forma: D/E