Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy dizertačných prác

FiF UK - témy 2019/2020

SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA    
téma: Filozofické otázky demokracie (hľadanie alternatív v rámci alebo mimo demokracie, racionalita a populizmus) školiteľ: doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. forma: D
téma: Filozofické otázky moci (manipulácia, násilie, sociálna kontrola) školiteľ: doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. forma: D
téma: Filozofia náboženstva školiteľ: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD. forma: D
téma: Vzťah faktorov a hodnôt: prístup v rámci súčasného neoaristotelovského etického naturalizmu školiteľ: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD. forma: D
téma: Etické aspekty vylepšovania ľudského druhu školiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. forma: D
téma: Filozoficko-etická kritická reflexia transhumanistických vízíí školiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. forma: D
téma: Sociálna a politická filozofia školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
téma: Filozofia mysle a konania školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
téma: Filozofia kultúry školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
téma: Praktická filozofia a filozofické poradenstvo školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
téma: Filozofia práva školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
téma: Koncepcia tzv. sociálneho naturizmu v súčasnej feministickej reflexii vedy školiteľka: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. forma: D
     
DEJINY FILOZOFIE    
téma: Antické, moderné a súčasné koncepcie demokracie školiteľ: doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. forma: D
téma: Filozofia a blaženosť: prístup Al-Fárábího, Ibn-Bádždžu, Ibn-Tufajla a Ibn-Rušda školiteľ: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD. forma: D
téma: Ibn-Rušd (Averroes) a I. Kant o vzťahu filozofie a náboženstva školiteľ: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD. forma: D
téma: Problém človeka a slobody vo filozofii N. Berďajeva školiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. forma: D
téma: Antropologicko-etické a noetické otázky v tvorbe Teodora Münza školiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. forma: D
téma: Naturalizmus vo filozofii D. Huma školiteľka: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. forma: D
téma: Dejiny anglo-americkej filozofie školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. forma: D/E
téma: Pyrrhón a India: preskúmanie (Ne)gréckeho pôvodu filozofie helenistického mysliteľa školiteľ: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD. forma: D
     
VŠEOBECNÉ DEJINY    
téma: Inocent III. a Byzancia: ku konceptu a presadzovaniu cirkevnej únie pred a po roku 1204 školiteľ: doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. forma: D/E
téma: Transformácia obrazu Jeruzalema v dielach neskoroantických autorov (4.-7. storočie) školiteľ: doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. forma: D/E
téma: Bohorodičkino mesto: K počiatkom mariánskeho uctievania v Konštantinopole v 5. a 6. storočí školiteľ: doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. forma: D/E
téma: Holokaust v jednotlivých európskych štátoch s prihliadnutím na vzťahu tohto štátu (okupovaného územia, spojenca, satelita...) k nacistickému Nemecku školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma:D/E
téma: Vzťahy nacistického Nemecka k štátom strednej a juhovýchodnej Európy školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D/E
téma: Osvienčimský proces vo Frankfurte a Slovensko školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: E
téma: Medzinárodné vzťahy v čase studenej vojny (upresnenie témy podľa dohody) školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD forma:D/E
téma: Propaganda v komunistickej tlači (upresnenie témy podľa dohody) školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD forma:D/E
téma: Obraz nepriateľa v propagande 20. storočia (upresnenie témy podľa dohody) školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD forma:D/E
téma: Predstavy o povojnovom usporiadaní sveta Európy školiteľ: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, PhD. forma: D/E
     
SLOVENSKÉ DEJINY    
téma: Hranice stredovekého Slovenska v zrkadle Kroniky kostnického koncilu od Ulricha von Richentala školiteľ: prof. PhDr. Ján Lukačka, PhD. forma: D
téma: Budovanie domény Matúša Čáka na prelome 13. a 14. storočia. Vrchol a pád oligarchie školiteľ: prof. PhDr. Ján Lukačka, PhD. forma: D
téma: Ľudia na okraji spoločnosti v stredovekom Uhorsku školiteľ: prof. PhDr. Ján Lukačka, PhD. forma: D/E
téma: Osobnosť Ferdinanda I. a jeho testamenty v kontexte habsburskej dynastickej politiky školiteľ: prof. PhDr. Jozef Baďurík, PhD. forma: E
téma: Ferdinand I. a Alexius Thurzo - vzťah vladára a vysokého kráľovského hodnostára školiteľ: prof. PhDr. Jozef Baďurík, PhD. forma: E
téma: Avaria, Kráľovstvo Slovanov a Uhorské kráľovstvo: Otázka kontinuity a diskontinuity politických útvarov na strednom Dunaji medzi 7. - 11. storočím školiteľ: prof. Mgr. Martin Homza, PhD. forma: D
téma: Vedecký a technický pokrok v recepcii slovenských elít na prelome 19. a 20. storočia školiteľ: prof. Mgr. Roman Holec, PhD. forma: D
téma: Premeny ľavicového intelektuála v "krátkom" 20. storočí školiteľ: doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. forma: E
     
POMOCNÉ VEDY HISTORICKÉ    
téma: Hospodárska správa vybraných miest na Slovensku v novoveku školiteľ: prof. PhDr. Leon Sokolovský,CSc. forma: D
téma: Dejiny archívu mesta Bratislavy školiteľ: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. forma: D/E
téma: Mestské a obecné pečate v archívnom fonde Magistrát mesta Banská Bystrica v 16. - 17. storočí školiteľ: doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. forma: E
téma: Elity mestskej samosprávy v historickom priestore Zvolenskej stolice školiteľ: doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. forma: E
téma: Epigrafická analýza vybraného historického regiónu Slovenska školiteľ: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. forma: D/E
téma: Historická topografia Bratislavy v 16. až 20. storočí školiteľ: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. forma: D/E
     
MUZIKOLÓGIA    
téma: Zobrazenie vody v hudbe školiteľ: doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. forma: D/E
téma: Vybrané aspekty vokálnej a opernej tvorby slovenských skladateľov 20. storočia školiteľ:doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. forma: E
     
LITERÁRNA VEDA    
NEMECKÝ JAZYK    
téma: Nemecká nárečová literatúra na Spiši školiteľ: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. forma: D
téma: Biografické naratívy karpatských Nemcov školiteľ: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. forma: D
ROMÁNSKE JAZYKY    
téma: Súčasný francúzsky román - naratívny diskurz a autorské postoje angažovanosti školiteľka: prof. PhDr. Katarína Bednárová, PhD. forma: D
téma: Podoby exilu v literatúre Hispánskej Ameriky školiteľka: doc. PhDr. Paulína Šišmišová, PhD. forma: D/E
     
ARCHEOLÓGIA    
téma: Sídlisko bádenskej kultúry v Jelšovciach v kontexte eneolitického osídlenia stredného Ponitria školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. forma: D
     
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA    
SLOVENSKÁ LITERATÚRA    
téma: Baroková próza medzi faktom, zážitkom a vyznaním školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD. forma: D/E
téma: Rétorické postupy v Škole kresťanskej Hugolína Gavloviča a ich literárna interpretácia školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD. forma: D/E
téma: Avantgardné postupy v prozaickej tvorbe Petra Jilemnického školiteľka: doc. PhDr. Dagmar Kročanová, PhD. forma: D/E
SLOVENSKÝ JAZYK    
téma: Koncept nárečia v spoločnosti a kultúre - kapitoly z percepčnej (ľudovej) dialektológie školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. forma: D
téma: Zánik ako typ jazykovej zmeny - so zameraním na gramatické alebo lexikálne javy školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. forma: D/E
téma: Štylistický aspekt inkluzívneho jazyka školiteľka: doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD. forma: D
téma: Rétorika a komunikačná kompetencia školiteľka: doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD. forma: D
téma: Miesto profesionalizmov v národnom jazyku školiteľka:prof. PhDr. Oľga Orgoňová, PhD. forma: D/E
téma: Lingvoreálie v kórejsko-slovenskom kontexte školiteľka: doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. forma: E
     
SLAVISTIKA    
téma: Možnosti využitia prvkov neformálneho vzdelávania vo filologických odboroch vysokoškolského štúdia školiteľ: doc. PhDr. Ľubor Matejko, PhD. forma: D
téma: Idiolekt Putina ako zdroj precedentných výrazov súčasného ruského politického diskurzu školiteľka: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. forma: D/E
téma: Lingvokulturologická analýza idiolektu A. Navaľného školiteľka: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. forma: D/E
téma: Obraz života a smrti v slovenskom a ruskom frazeologickom fonde školiteľka: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. forma: D/E
téma: Metaforický obraz Ruska v súčasnom slovenskom politickom diskurze školiteľka: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. forma: D/E
téma: Bulharsko-slovenská právna terminológia so zreteľom na azylovú a cudzineckú problematiku školiteľka: doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc. forma: D
téma: Etnoligvistická analýza poľskej a slovenskej botanickej terminológie školiteľka: doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc. forma: D
téma: Podoby a konfigurácie realizmu v románe Borisava Stankovića Nečistá krv školiteľ: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. forma: D
téma: Intermediálna poetika príbehu v diele Misia Londýn od Aleka Popova školiteľ: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. forma: E
téma: Historiografická metafikcia v chorvátskom románe v rokoch 1990 – 2000 školiteľ: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. forma: E
     
VŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA    
ANGLICKÝ JAZYK    
téma: Kontrastívna analýza abreviačných procesov v anglickom a slovenskom technickom diskurze školiteľ: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. forma: E
téma: Dynamickosť amerického politického diskurzu: Jazky, moc a ideológia školiteľ: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. forma: E
MAĎARSKÝ JAZYK    
téma: Aktuálne otázky vyučovania maďarčiny ako materinského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku školiteľka: doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD. forma: D/E
ROMANISTIKA    
téma: Slovensko-talianska interferencia na morfosyntaktickej úrovni školiteľ: doc. PhDr. Bohdan Ulašin, PhD. forma: E
téma:Medzi zánikom slov a vznikom neologizmov v politickom diskurze, pohľad na súšasný taliansky jazyk školiteľ: doc. PhDr. Bohdan Ulašin, PhD. forma: E
     
TRANSLATOLÓGIA    
NEMECKÝ JAZYK    
téma: Obraz Holandska v Slovenskej spoločnosti školiteľka: doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. forma: D/E
ROMANISTIKA    
téma: Felixov preklad Cervantesovho Dona Quijota (kritická analýza) školiteľka: doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD. forma: D
     
ESTETIKA    
téma: Estetika a poetika existencializmu v tvorbe Leopolda Laholu školiteľ: doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. forma: D
     
KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA    
téma: Paranoja - psychologické mechanizmy a neurobiologické koreláty školiteľ: prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. forma: D
téma: Dynamika zmien paranoidnej ideácie v každodennom živote - dimenzionálny prístup školiteľ: prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. forma: D
téma: K možnostiam využitia pozitívnej psychológie v psychologickom poradenstve školiteľka: doc. PhDr.Tatiana Taročková, CSc. forma: D/E
téma: Psychofyziologické súvislosti sebaregulačných techník školiteľ: doc. PhDr.Igor Brezina, CSc. forma: D/E
téma: Vulnerabilita na stres vo vzťahu s dysreguláciou stresových systémov školiteľ: doc. PhDr.Igor Brezina, CSc. forma: D/E
     
KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA    
téma: Problematické aspekty informácií v digitálnom prostredí (odvrátená strana informácií). školiteľka: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. forma: D/E
téma: Vedecká tvorivosť pri spracovaní a využívaní informácií školiteľka: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. forma: D/E
téma: Informácie a emócie. Konceptuálne a praktické aspekty. školiteľka: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. forma: D/E
téma: Súkromie a ochrana osobnosti vo virtuálnom priestore školiteľ: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. forma: D/E
téma: Možnosti využitia crowdsourcingu pri racionalizácii knižnično-informačných služieb školiteľka: doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. forma: D/E
     
TEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY    
téma: Agentúrna žurnalistika v digitalizovanej spoločnosti školiteľka: doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. forma: E
téma: Ženy-novinárky v slovenských masových médiách (1995 - 2020) školiteľka: doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. forma: E
téma: Miesto a poslanie rodinného obrázkového časopisu Slovenka v masmediálnom systéme Slovenskej republiky (1993-2023) školiteľka: doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD. forma: E
     
MASMEDIÁLNE ŠTÚDIÁ    
téma: Marketingová komunikácia regionálnych a lokálnych médií na Slovensku školiteľka: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. forma: D/E
téma: Využívanie nástrojov public relations vlády Slovenskej republiky v komunikácii s verejnosťou. Komparatívna štúdia s vybranou krajinou EÚ školiteľka: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. forma: D/E
téma: Influencer marketing a jeho možnosti funkčného využitia v slovenskej marketingovej praxi školiteľ: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. forma: E
téma: Blog ako nástroj marketingovej komunikácie (význam blogov v procese budovania imidžu značky) školiteľ: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. forma: D/E
téma: Dizajn loga a jeho vplyv na vizuálnu komunikáciu značky školiteľ: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. forma: E
téma: Etické aspekty reklamy školiteľ: prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. forma: E
téma: Kreatívne aspekty pri tvorbe krátkych reklamných textov (titulkov, sloganov, názov) školiteľ: prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. forma: D/E
     
POLITOLÓGIA    
téma: Differentiated integration and EU governance školiteľ: prof. Jozef Bátora, PhD. forma: D
téma: Faktory súvisiace s mierou participácie verejnosti pri tvorbe verejných politík na lokálnej úrovni školiteľ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. forma: D
téma: Inštitucionalizácia participácie verejnosti pri tvorbe verejných politík na lokálnej úrovni školiteľ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. forma: D
     
RELIGIONISTIKA    
téma: Problematika kultúrneho prekladu v iberskom koloniálnom kontexte školiteľ: doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. forma: D
téma: Turizmus a konflikt v Jeruzaleme školiteľ: doc. Mgr. Attila Kovács, PhD. forma: E
téma: Procesuálna interpretácia bioetických tém v monoteistických náboženstvách školiteľ: doc. Mgr. Attila Kovács, PhD. forma: E
     
VÝCHODOÁZIJSKÉ ŠTÚDIÁ    
téma: Vzťahy ČĽR a Európy v kontexte rozširovania čínskeho vplyvu v Európe školiteľ: prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD. forma: D
téma: Analýza kórejskej spojovacej koncovky "-nunde" a jej ekvivalentov v slovenskom jazyku školiteľka: prof. Mgr. Jana Benická, PhD. forma: D
     
MUZEOLÓGIA    
téma: Múzejný pedagóg: od edukačnej práce k profesii školiteľ: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. forma: E
téma: Zbierkotvorná činnosť slovenských múzeí na príklade secesných textílii školiteľ: doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. forma: D/E
téma: Akvizičná činnosť inorezortných múzeí na Slovensku (v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy) školiteľ: doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. forma: E
téma: Muzeália a symbolika v expozícii školiteľ: PhDr. Jan Dolak, PhD. forma: E
téma: Medzinárodná mobilita múzejných zbierok po vstupe Slovenska do Európskej únie školiteľ: PhDr. Jan Dolak, PhD. forma: D/E
téma: Ranonovoveké kachlice a kachľové pece z pohľadu múzejnej praxe na Slovensku školiteľka: doc. PhDr. Katarína Chmelinová Kolbiarz, PhD. forma: D
     
ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA    
téma: Podoby ohrození v súčasnej slovenskej spoločnosti školiteľka: doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. forma: D/E
     

Slovenská akadémia vied - témy 2019/2020

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV NITRA    
ARCHEOLÓGIA    
téma: Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny školiteľ: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. forma: D/E
téma: Včasnostredoveké hromadné nálezy na Slovensku školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc. forma: D/E
téma: Včelince. Osada tellového typu školiteľ: prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc. forma: D/E
téma: Enklávy pilinskej kultúry v Košickej kotline a Šarišskom podolí školiteľka: PhDr. Eva Horváthová, PhD., PhD. forma: D/E
téma: Germánske pohrebiská z doby rímskej na Slovensku školiteľ: PhDr. Kristián Elschek, CSc. forma: D/E
téma: Spiš ako kontaktná zóna kultúr popolnicových polí mladšej a neskorej doby bronzovej v Západných Karpatoch školiteľka: Mgr. Lucia Benediková, PhD. forma: D/E
téma: Prírodné prostredie Ponitria a Požitavia a jeho premeny v stredoveku na základe archeobotanických nálezov školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc. forma: D/E
téma: Včasnostredoveké mohylové pohrebiská v stredodunajskom priestore školiteľ: Mgr. Zbigniew Robak, PhD. forma: D/E
     
     
FILOZOFICKÝ ÚSTAV SAV BRATISLAVA    
SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA    
téma: Rôzne typy lásky ako filozofický problém školiteľ: doc. Mgr. Peter Šajda, PhD. forma: D/E
téma: Status zmyslu: Od fenomenológie k hermeneutike školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D
téma: Fakt a hodnota školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D
téma: K pojmu filozofickej noematiky školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc. forma: D
téma: Pojem moci vo vzťahu k pojmu ľudskej prirodzenosti školiteľ: prof. PhDr. František Novosád, CSc. forma: D/E
téma: Environmentálne myslenie na Slovensku - problémy, témy, prístupy a nové metódy riešenia školiteľka: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. forma: D
téma: Filozofické problémy modernej ekonomiky - kľúčové problémy a aletrnatívne riešenia školiteľka: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. forma: D
téma: Kantova teória radikálneho zla v kontexte súčasnej etiky školiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. forma: E
téma: Heideggerov problém pravdy v kontexte dnešnej hermeneutiky školiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. forma: E
téma: Tugendhatov koncept etiky ako kritické východisko chápania ľudských práv školiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. forma: E
téma: Komparácia konceptov "antropocén" a "kapitalocén" v kontexte klimatickej a sociálnej spravodlivosti školiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. forma: DE
téma: Existenciálny problém voľby v procese sebautvárania školiteľ: Mgr. Róbert Karul, PhD. forma: D
téma: Filozoficko-antropologické chápanie expresivity školiteľka: Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. forma: D
téma: Problém uchopenia hyperintenioálnych jazykových fenoménov školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. forma: D/E
téma: Formálna analýza nemožných objektov školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. forma: D/E
téma: Formálna analýza fikčného diskurzu školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. forma: D/E
téma: Transparentná Intenzionálna Logika, teoretický vývoj a aplikácia školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. forma: D/E
téma: Interpretácia ako metóda: epistemologické a jazykové problémy školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Explanácia a chápanie v sociálnom poznaní a humanitných vedách školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Racionalita a relativizmus v sociálnom a humanitnom poznaní školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Fakt v sociálnom poznaní. Medzi reprezentáciou a konštrukcionizmom školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Fakty, hodnoty a objektivita školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Kľúčové pojmy a princípy v teórii inštitúcii školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Pojem pravidla a jeho funkcia v sociálnom svete školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Povaha a dynamika sociálnych noriem školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
téma: Sociálny poriadok: medzi ideou kooperácie a regularitou správania školiteľka: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. forma: D/E
     
HISTORICKÝ ÚSTAV SAV BRATISLAVA    
VŠEOBECNÉ DEJINY    
téma: Politické hranice a vedomostné transfery v prvej polovici 20. storočia školiteľka: Mgr. Marína Závacká, PhD. forma: D
téma: Kontinuity a diskontinuity sociálnych praxí v 70. až 90. rokoch 20. storočia školiteľka: Mgr. Marína Závacká, PhD. forma: D
téma: Limity československo-čínskych vzťahov v rokoch 1949 - 1968 (politicko-hospodársko-kultúrne reálie dvoch krajín východného bloku) školiteľ: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. forma: D
téma: Komunity a osobnosti stredoeurópskej architektúry 20. storočia školiteľka: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková forma: D/E
SLOVENSKÉ DEJINY    
téma: Hospodársky rozvoj miest na území Slovensku v 14. a 15. storočí (prípadová štúdia konkrétneho mesta) školiteľ: PhDr. Martin Štefánik, PhD. forma: D
téma: Prejavy dobročinnosti v stredovekeom meste školiteľka: PhDr. Miriam Hlavačková, PhD, forma: D
téma: Vybraný aspekt z mestských dejín raného novoveku (rôzne sféry mestskej samosprávy, sociálne a ekonomické fenomény) školiteľka: Blanka Szeghyová, PhD.vá, PhD. forma: D
téma: Šarišská šľachta v 13. - 14. storočí školiteľ: Pavol Hudáček, PhD. forma: D
téma: Kráľovské poklady v obdovbí sťahovania národov a včasnom stredoveku školiteľ: Peter Bystrický, PhD. forma: D
téma: Židovskí farmaceuti na Slovensku (1939 - 1945) školiteľ: PhDr. Ján Hlavinka, PhD. forma: D
téma: Župné a mestské elity v Uhorsku v 19. storočí (prípadová štúdia konkrétnej župy a municipálneho mesta) školiteľka: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. forma: D
téma: Slovenské politické elity a slovenské národné hnutie v Uhorsku v období medzi 1880 -1920. Prípadová štúdia nedominantného nacionalistického hnutia. školiteľ: Mgr. Ladislav Vőrős, PhD. forma: D
téma: Školská správa a školské reformy v medzivojnovom období na Slovensku školiteľka: PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. forma: D
téma: Pavel Križko (1841 - 1902), historik a národovec školiteľ: Karol Hollý, PhD. forma: E
téma: Ekonomicko-politický vývoj na Slovensku v rokoch 1990 - 1992 školiteľ: PhDr. Miroslav Londák, DrSc. forma: D
téma: Cestovný ruch na Slovensku v medzivojnovom období školiteľ: PhDr. Miroslav Sabol, PhD. forma: E
téma: Deti a mládež ako súčasť sociálnej starostlivosti Slovenskej republiky 1939 - 1945 školiteľ: PhDr. Miroslav Sabol, PhD. forma: D
téma: Medzinárodné kontakty slovenských vedeckých a výskumných inštitúcii v 70. a 80. rokoch 20. storočia školiteľ: Adam Hudek, PhD. forma: E
téma: Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky a Protektorátu ČEchy a Morava v rokoch 1939 - 1945 školiteľ: PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. forma: D
téma: Formy sociálnej disciplinizácie v teórii a praxi osvietenstva školiteľka: Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. forma: D
téma: Zdravotníctvo vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1948 - 1958 školiteľka: PhDr. Anna Falisová, PhD. forma: E
téma: Uhorské stoličné úradníctvo v rannom novoveku (podľa vlastného výberu) školiteľ: Mgr. Tomáš Janura, PhD. forma: D
     
SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV SAV BRATISLAVA    
SOCIOLÓGIA    
téma: Užívatelia nelegálnych drog a ich sociálna kontrola na Slovensku školiteľ: Mgr. Robert Klobucký, PhD. forma: D/E
téma: Cirkvi ako aktér v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku školiteľ: Mgr. Miroslav Tížik, PhD. forma: D/E
téma: Rozprávanie o minulosti rodiny a jeho sociálne funkcie. Kvalitatívny výskum školiteľka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc. forma: D/E
téma: Vysokoškolské štúdium v zahraničí: akademické schopnosti a kultúrny kapitál školiteľ: Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. forma: D/E
téma: Organizácia a reprezentácia záujmov v oblasti práce na Slovensku školiteľka: prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. forma: D/E
téma: Pasivita verzus aktivitzmus: mladí ľudia ako aktéri spoločenskej zmeny školiteľka: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. forma: D/E
     
ÚSTAV ETNOLÓGIE A SOCIÁLNEJ ANTROPOLÓGIE SAV BRATISLAVA    
ETNOLÓGIA    
téma: Sviatky a konzum: etnologické premýšľanie o ekonomických aspektoch sviatkov v súčasnosti (sviatok, festival, marketing a reklama; kultúrna rôznorodosť sviatkov a globálny konzumizmus) školiteľka: PhDr. Katarína Popelková, CSc. forma: D
téma: Sociálne a kultúrne kontexty šírenia fám a konšpiračných teórii školiteľka: Mgr. Zuzana Panczová, PhD. forma: D
téma: Politiky vzdelávania a ich vplyv na sociálnu mobilitu a inklúziu Rómov na Slovensku školiteľ: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. forma: D
téma: Sociálna konštrukcia starorodičovstva školiteľka: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. forma: D
téma: Slohové kontexty nábytku roľníckych spoločenstiev období 1750 - 1950 školiteľ: PhDr. Juraj Zajonc, CSc. forma: D
     
ÚSTAV HUDOBNEJ VEDY SAV BRATISLAVA    
MUZIKOLÓGIA    
téma: Embodiment and Performer-Audience Connection in Classical Vocal Music of North India školiteľka: doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc. forma: D/E
téma: Theoretical Approaches to European Music Harmony of the 20th Century školiteľka: prof. PhDr. Eva Ferková, PhD. forma: D/E
téma: Vzťah slova a hudby v súčasnej slovenskej hudobnej tvorbe školiteľka: prof. PhDr. Eva Ferková, PhD. forma: D/E
téma: Repertoér stredovekých alelujových spevov v prameňoch z územia Slovenska školiteľka: PhDr. Eva Veselovská, PhD. forma: D/E
téma: Liturgische Feiern und geistliche Spiele in der mittelalterlichen Mitteleuropa školiteľka: PhDr. Eva Veselovská, PhD. forma: D/E
téma: Stredoeurópsky kontext nápevov z rukopisných hymnografických prameňov 18. storočia na Slovensku školiteľ: Mgr. Peter Ruščin, PhD. forma: D/E
téma: Vplyv letákových tlačí z Čiech a Moravy na tradíciu duchovnej piesne na Slovensku v 18. a 19. storočí školiteľ: Mgr. Peter Ruščin, PhD. forma: D/E
     
ÚSTAV SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV    
SLOVENSKÁ LITERATÚRA    
téma: Prozaická tvorba Karola Kuzmányho v kontexte európskeho literárneho klasicizmu (potrebná aspoň pasívna znalosť nemeckého jazyka) školiteľka: doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. forma: D/E
téma: Prozaická tvorba Jána Chalupku v kontexte európskeho literárneho klasicizmu školiteľka: doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. forma: D/E
téma: Metafora vo vybranom období (literárnom smere, žánri) slovenskej literatúry školiteľka: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc. forma: D/E
téma: Topos idyly v slovenskej literatúre 19. storočia školiteľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD. forma: D/E
     
ÚSTAV SVETOVEJ LITERATÚRY SAV BRATISLAVA    
LITERÁRNA VEDA    
téma: Alternatívna literárna scéna v 20. storočí - "Vnútorná emigrácia" ako symptóm moderny európskych literatúr školiteľka: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. forma: D
téma: Porovnávacia literárna veda a interdisciplinarita. (Teória kontextov, komunikácie a komplexného ppoznania) školiteľka: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. forma: D
téma: Preklad ruských spoločenskovedných textov v slovenskom kultúrnom priestore. Geopolitické a historické súradnice školiteľka: prof. PhDr. Mária Kusá, PhD. forma: D
téma: Spôsoby výskumu interdiskurzov v literárnej vede školiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. forma: D
téma: Interdisciplinárne aspekty výskumu metafory v kontexte literárnej vedy školiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. forma: D
téma: Reflexie ruského formalizmu v slovenskej rusistike školiteľka: doc. PhDr. Soňa Paštéková, CSc. forma: D
téma: Funkcie mýtu v literatúre a v literárnej vede školiteľka: doc. PhDr. Soňa Paštéková, CScškoliteľka: doc. PhDr. Soňa Paštéková, CSc. forma: D
téma: Africká anglofónna literatúra (prípadové štúdie) školiteľka: Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil. forma: D
     
ÚSTAV ORIENTALISTIKY SAV V BRATISLAVE    
VŠEOBECNÉ DEJINY    
téma: Analýza a porovnanie úvodníkov v arabských palestínskych novínách al-Quds (1908 - 1914) a Filastín (1911 - 1914) školiteľ: Mgr. Emanuel Beška, PhD. forma: D
téma: Analýza kozmologických mýtov v Oceánii. Hľadanie spoločného dedičstva. školiteľka: Mgr. Martina Bucková, PhD. forma: D/E
téma: Procesy kristianizácie vo východnej a západnej Polynézii školiteľka: Mgr. Martina Bucková, PhD. forma: D/E
téma: Analýza fenoménu "trickster" v mytologických systémoch Oceánie školiteľka: Mgr. Martina Bucková, PhD. forma: D/E
téma: Staroveký Egypt a jeho reflexia v slovenskej kultúre do roku 1945 školiteľ: Mgr. Dušan Magdolen, PhD. forma: D
téma: Vybrané problémy egyptskej archeo/etnoastronómie školiteľ: Mgr. Dušan Magdolen, PhD. forma: D/E
téma: Zápas o turecký národný štát a vznik Tureckej republiky v historickej spisbe školiteľ: PhDr. Gabriel Pirický, PhD. forma: D/E
téma: Teória vládnutia a politická moc v klasických a moderných islamských spoločnostiach školiteľ: PhDr. Gabriel Pirický, PhD. forma: D/E
téma: Úloha kresťanských misii pri transformácii afrických spoločností v koloniálnom období (na konkrétnom prípade) školiteľka: doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. forma: D/E
téma: Špecifické problémy historického a kultúrneho vývoja konkrétnych afrických spoločností v období kolonializmu (problémy transformácie afrických spoločností, francúzska asimilačná politika a britská politika Indirect Rule (komparácia), portugalské koloniálne panstvo v Afrike, jazyková politika koloniálnych mocností, kultúrna asimilácia versus africká identita (na konkrétnom prípade) ) školiteľka: doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. forma: D/E
téma: Panafrikanizmus. Panafrikanistické ideály v minulosti a súčasnosti. Od Organizácie africkej jednoty k Africkej únii. Integračné tendencie v africkej politike. Teórie a prax. školiteľka: doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. forma: D/E
téma: USA a egyptsko-izraelský mierový proces po októbrovej vojne, 1973 - 1979 školiteľ: prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc. forma: D/E
téma: Libanon v medzinárodných vzťahoch 90. rokov 20. stor. (Od konferencie v at-Tá`ife do evakuácie izraelskej armády z Libanonu) školiteľ: prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc. forma: D/E
téma: Kríza a vojna v Zálive (1989 - 1991) s ohľadom na medzinárodnopolitické a medziarabské aspekty tohto konfliktu školiteľ: PhDr. Karol Sorby, PhD. forma: D/E
téma: Iracko-iránska vojna v arabských a medzinárodných súvislostiach, 1980 - 1988 školiteľ: PhDr. Karol Sorby, PhD. forma: D/E
     
JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV    
SLOVENSKÝ JAZYK    
téma: Anglicizmy v súčasnej slovenčine (so zameraním na typológiu komunikačných sfér a spôsoby pravopisnej adaptácie) školiteľka: PhDr. Alexandra Jarošová, CSc. forma: D/E
téma: Súčasné tendencie v procese tvorenia slovenských vidových dvojíc školiteľka: PhDr. Alexandra Jarošová, CSc. forma: D/E
téma: Lexika slovenských terénnych názvov školiteľka: Mgr. Iveta Valentová, PhD. forma: D/E
téma: Nárečová frazeológia a jej spracovanie v Slovníku slovenských nárečí školiteľ: PaedDr. Miloslav Smatana, CSc. forma: D/E
téma: Jazyková situácia na vymedzenom nárečovom území Slovenska (starší a súčasný stav v danom nárečí, jeho dynamika a fungovanie) školiteľ: PaedDr. Miloslav Smatana, CSc. forma: D/E
téma: Etymologická analýza vybranej lexikálno-sémantickej skupiny v slovenčine školiteľ: PhDr. Ľubor Králik, CSc. forma: D/E