Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na AR 2020/2021

 

Informácie pre prijímacie konanie od ak.r. 2023/24 budú aktualizované priebehom marca


Témy dizertačných prác, školitelia a forma štúdia:

aktualizované témy budú uverejnené v sekcii Témy dizertačných prác  v priebehu marca 2023

Počet prihlášok

uchádzačstvo o doktorandské štúdium si môžu podať na FiF UK len jednu prihlášku - na vypísanú tému, ktorá má určenú formu štúdia - D alebo E; v prípade, že je téma vypísaná pre obe formy štúdia (D/E), ide prednostne o denné štúdium a komisia môže ponúknuť doktorandovi/-ke pri prijímacích pohovoroch externú formu štúdia, ak nie je dostatok denných miest

uchádzači/-ky o doktorandské štúdium si môžu podať na ústav SAV len jednu prihlášku - na vypísanú tému, ktorá má určenú formu štúdia - D alebo E; v prípade, že je téma vypísaná pre obe formy štúdia (D/E), ide prednostne o denné štúdium a komisia môže ponúknuť doktorandovi/-ke pri prijímacích pohovoroch externú formu štúdia, ak nie je dostatok denných miest

 

podávanie prihlášok na AR 2022/2023:

1. - 31. máj 2022

prihlášky sa podávajú v elektronickej forme (elektronická verzia je prístupná od 1. 5. 2022), neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je súhlas so spracovaním osobných údajov a zároveň aj v tlačenej forme s podpisom

tlačené prihlášky pošlite na nižšie uvedenú adresu
doklady, ktoré tvoria prílohu prihlášky nám posielajte na mailové adresy  ester.novotauniba.sk a andrea.ligacovauniba.sk , doručené po termíne uzávierky (rozhoduje poštová pečiatka alebo pečiatka z podateľne FiF UK), žiadosti, ktoré nebudú mať všetky požadované náležitosti, nebude fakulta akceptovať

študentstvo UK, ktoré má aktuálne štúdium, si podávajú prihlášku cez fakultný AIS2, nemusí si vytvárať nové konto

 

Prihlášky zašlite na adresu:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Referát vedy a doktorandského štúdia
Gondova 2
811 02 Bratislava

Na uvedenú adresu zasielajú elektronické prihlášky a doklady aj záujemcovia/-kyne o doktorandské štúdium na jednotlivých ústavoch SAV

 

Prijímacie konanie:

20. 6. 2022 o 9.00 hod

Prijímacie pohovory sa realizujú prezenčnou formou za účasti prijímacej komisie a uchádzačov, pričom budú dodržané všetky platné hygienické štandardy.
(O prípadnej zmene tohto rozhodnutia vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude FiF UK včas informovať.)

Každý/-á uchádzač/-ka dostane pozvánku s dátumom, hodinou a miestom konania prijímacích pohovorov!

 

Katedry a ústavy SAV, ktoré majú prijímacie konanie v inom dátume:

ÚSvL SAV 22. 6. 2022 o 10.00 hod

sociológia vrátane SÚ SAV 24. 6. 2022 o 9.00 hod.

translatológia 22. 6. 2022 o 13.00 hod.

Ústav hudobnej vedy SAV 27. 6. 2022 o 10.00 hod.

 

K prihláške je potrebné priložiť:

profesný životopis v slovenskom jazyku - podpísaný!

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (Mgr.), končiaci magistri/-ky priložia k prihláške informáciu o čase konania štátnic v prvom termíne a po ich absolvovaní prinesú na referát doktorandského štúdia Potvrdenie o ukončení a dobe štúdia zo študijného oddelenia príslušnej fakulty (bakalárske diplomy nenoste), diplom z rigoróznej skúšky - z diplomov a vysvedčenia stačia kópie, príp. skeny

Ak ste ukončili magisterské štúdium mimo územia Slovenskej republiky, podľa Zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, máte povinnosť požiadať o uznanie zahraničných dokladov o vzdelaní príslušnú vysokú školu, ktorá poskytuje štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené na dokladoch. Odporúčame informácie zverejnené v rámci Portálu vysokých škôl https://www.portalvs.sk/sk/.

V kompetencii Univerzity Komenského v Bratislave o uznaní zahraničných dokladov rozhoduje rektor. Bližšie informácie nájdete na stránke: https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou na akademický účel je nevyhnutný doklad, doručte nám ho obratom, najneskôr  v deň zápisu. Bez neho vás nemôžeme zapísať na doktorandské štúdium.

- uchádzač/-ka, ktorý/-á absolvoval/-a magisterské štúdium na tej istej fakulte UK, na ktorú sa hlási na doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

- uchádzač/-ka, ktorý/-á absolvoval/-a magisterské štúdium na niektorej z fakúlt UK a hlási sa na doktorandské štúdium na inú fakultu UK, predloží kópie dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného študijného oddelenia

- uchádzač/-ka, ktorý/-á študoval/-a na inej VŠ, predloží overené kópie dokladov o vzdelaní

súpis publikovaných a nepublikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností

projekt dizertačnej práce, ktorý musí obsahovať stručný opis tematického zamerania dizertačnej práce so stanovením predmetu výskumu, metodologických východísk a postupov, ciele výskumu a zoznam literatúry s titulmi, ktoré uchádzač/-ka pokladá z hľadiska témy za kľúčové, celkový rozsah projektu by nemal prekročiť 10 strán textu - podpísaný uchádzačom/-čkou !
projekt k dizertačnej práci treba poslať aj elektronicky na adresu ester.novota@uniba.sk a andrea.ligacova@uniba.sk !!!

v prihláške nevypĺňajte Výpis výsledkov....na strane 2 tabuľku (nepripájajte žiaden výpis známok!)

k prihláške netreba prikladať Potvrdenie o odbornej praxi uchádzača/-ky na dennú formu štúdia - strana 3., bod 5.

Prijímacie konanie:

uchádzači/-ky, s elektronickými prihláškami, ku ktorým priložia v listinnej forme všetky prílohy, budú písomne pozvaní/-é na prijímaciu skúšku, ktorá sa uskutoční na príslušnej katedre / ústave SAV

Obsahom prijímacej skúšky budú okrem otázok o predloženom projekte aj otázky komisie, ktoré organicky súvisia s témou a predloženým projektom a sú zamerané na overenie úrovne teoretických a metodologických vedomostí uchádzača/-ky v príslušnom odbore a znalosť literatúry.

Prijímacie komisie vyhodnotia výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači/-ky, určia poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov/-iek. Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti a výsledky inej odbornej činnosti.

Poplatok za prijímacie konanie

20,-  €, potvrdenie o zaplatení treba priložiť k dokladom !!  Platobný príkaz vygeneruje systém elektronickej prihlášky!!

pre zahraničie

7000083100/8180
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
SWIFT: SUBASKBX
VS: 02

Základná podmienka prijatia na doktorandské štúdium:

absolvovanie študijného programu druhého stupňa, alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa