Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2022/2023

Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023

 1. Uchádzač o štúdium prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) si podáva prihlášku na Filozofickú fakultu UK v predpísanom formáte prihlášky na študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2022/2023. Prihláška na štúdium sa elektronicky podáva prostredníctvom portálu e-prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave.
 2. Na otvárané študijné programy sú v súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách prijímané vopred stanovené a zverejnené počty uchádzačov na základe vykonania prijímacej skúšky.
 3. Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú prijímaní všetci prihlásení uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky.
 4. Pre prijatie na otvárané študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s.r.o. (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre študijný program stredoeurópske štúdiá absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia a žurnalistika a románske štúdiá so zameraním na kombináciu jazykov s francúzskym jazykom sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte. Podrobné informácie o požadovaných skúškach a testoch pre jednotlivé ŠP sú v prílohe č. 1 (požadované skúšky podľa ŠP na AR 2022/2023).
 5. Testy v rámci NPS je možné absolvovať v niekoľkých mestách na Slovensku a v šiestich termínoch v priebehu školského roka. Z hľadiska prijímacieho konania sa uchádzačovi započítava vždy najlepší výsledok absolvovaného testu. Podrobné informácie o vykonaní NPS sú zverejnené na https://www.scio.sk/.
 6. Na účely prijímacieho konania fakulta akceptuje výsledky testov, ktoré uchádzač vykonal v rámci Národnej porovnávacej skúšky u spoločnosti www.scio.cz, s.r.o. v období december 2019 až máj 2022.
 7. Skúšky špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizované fakultou sa uskutočnia v júni 2022. Uchádzač o štúdium vykoná prijímaciu skúšku vo fakultou stanovenom riadnom termíne. Neúčasťou na prijímacej skúške nevzniká uchádzačovi nárok na vrátenie poplatku za prijímacie konanie. V prípade nepredvídaných okolností má dekan fakulty právo rozhodnúť o prerušení, resp. o presune prijímacích skúšok na iný termín.
 8. Uchádzač sa môže hlásiť na dva ľubovoľné študijné programy. Uvádza ich na jednej prihláške, v poradí, ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná. Prijímaciu skúšku (predpísané testy v rámci NPS a skúšky na FiF UK) vykoná pre obidva uvedené študijné programy. Vykonaný test VŠP bude platiť na obidva študijné programy, pokiaľ ho oba programy predpisujú.
 1. Výsledok testov v rámci NPS má podobu percentilu a ten je prevedený na body (1 percentil = 1 bod). Maximálna hodnota je 100 bodov v každom teste. V prípade, že uchádzač v rámci NPS absolvuje dva testy, ich váha je rovnaká a maximálny počet bodov je 200. Špecifické skúšky realizované fakultou sa hodnotia tiež max. 100 bodmi. Výsledné poradie uchádzačov o štúdium konkrétneho študijného programu sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. Celkový maximálny počet získaných bodov môže byť podľa štruktúry prijímacej skúšky 100 alebo 200 bodov.
 2. Výsledky skúšky odovzdáva fakulte výhradne spoločnosť, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS, uchádzač svoj výsledok fakulte neodovzdáva. Každý uchádzač musí spoločnosti, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS poskytnúť k odovzdaniu výsledkov svoj súhlas (urobí tak v rámci prihlášky k NPS)
 1. Uchádzač je prijatý na jeden študijný program podľa poradia výsledku v absolvovaných skúškach (v Národnej porovnávacej skúške a v skúške špecifických predpokladov realizovanej FiF UK) za rešpektovania preferencie študijných programov, ktorú uviedol ich poradím na prihláške.
 2. Rovnocenne slovenskej verzii testu všeobecných študijných predpokladov bude uznaný aj výsledok českej verzie testu Obecné studijní předpoklady (OSP).
 3. Dekan fakulty má právo rozhodnúť o prijatí ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na jednotlivé študijné programy, maximálne v počte zvyšujúcom plánovaný počet prijatých o počet nezapísaných z prijatých uchádzačov v predchádzajúcom akademickom roku, resp. v poslednom roku otvárania daného študijného programu.
 4. Dekan fakulty má právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov (najmenej 3 uchádzači).
 5. Uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich písomnú žiadosť umožní osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby, ktoré uvedú v žiadosti, resp. pri prihlasovaní sa na NPS.
 6. Kritériá a termíny prijímacích skúšok na FiF UK pre cudzincov sú rovnaké ako pre občanov SR s výnimkou štipendistov vlády SR, s výnimkou azylantov a  žiadateľov o azyl v SR, a s výnimkou osôb z Ukrajiny, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, ktorých prijímacia skúška môže mať formu prijímacieho kolokvia realizovaného príslušnou katedrou, resp. katedrami, pričom zostávajú v platnosti všetky ostatné ustanovenia týchto pravidiel.
 7. O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov. V odvolacom konaní budú riešené len tie odvolania, ktoré budú odôvodnené porušením týchto pravidiel prijímacieho konania alebo porušením zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Schválené Akademickým senátom FiF UK dňa 28. júna 2021, 22. novembra 2021 a 25. apríla 2022.

Príloha č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023 (Požadované skúšky na jednotlivé študijné programy)

Všetky skúšky, pri ktorých nie je explicitne uvedené "FiF UK", realizuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Jednoodborové štúdiumPožadované škúšky
archeológiaVŠP
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstvaVŠP
dejiny umeniaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
estetikaVŠP
etnológiaVŠP
filozofiaVŠP
germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk)VŠP
históriaVŠP
informačné štúdiáVŠP
klasické jazykyVŠP
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxVŠP
marketingová komunikáciaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
muzikológiaVŠP
pedagogikaVŠP
politológiaVŠP
psychológiaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
religionistikaVŠP
románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúru a civilizáciu a portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠP jazykový test - FJ (FiF UK)
románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúru a civilizáciu a rumunský jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠPjazykový test - FJ (FiF UK)
románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a rumunský jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠP
románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠPjazykový test - ŠJ
románske štúdiá (so zameraním na rumunský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠPjazykový test - ŠJ
ruské a východoeurópske štúdiáVŠP
slovanské štúdiáVŠP
slovenský jazyk a literatúraVŠP
sociológiaVŠP
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)jazykový test - AJ
<output>– </output>
východoázijské jazyky a kultúry (všetky zamerania)VŠPjazykový test - AJ
žurnalistikaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
Medziodborové štúdiumPožadované skúšky
dejiny umenia – história VŠPšpecifická skúška (FiF UK)
etnológia – filozofiaVŠP
etnológia – históriaVŠP
etnológia – muzikológiaVŠP
etnológia – religionistikaVŠP
filozofia – históriaVŠP
filozofia – religionistikaVŠP
filozofia – sociológiaVŠP
história – religionistikaVŠP
Študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)Požadované skúšky
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúrajazykový test - AJjazykový test - NJ
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúrajazykový test - AJjazykový test - ŠJ
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra VŠP
arabský jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraVŠP
arabský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠP
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
holandský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
latinský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúrajazykový test - NJjazykový test - ŠJ
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
Učiteľské študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedyPožadované skúšky
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogikyVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a fyzikyVŠP
učiteľstvo filozofie a histórieVŠP
učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a matematikyVŠP
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a pedagogikyVŠP
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a pedagogikyVŠP
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogikyVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a biológieVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a geografieVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a chémieVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogikyVŠP
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúryVŠP

 

Zoznam použitých skratiek

VŠP - test všeobecných študijných predpokladov
AJ - anglický jazyk
FJ - francúzsky jazyk
NJ - nemecký jayzk
ŠJ - španielsky jazyk