Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2018/2019

Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2018/2019

 1. Uchádzač o štúdium prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) si podáva prihlášku na Filozofickú fakultu UK na predpísanom tlačive prihlášky na študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2018/2019.
 2. Na otvárané študijné programy sú v súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách prijímané vopred stanovené a zverejnené  počty uchádzačov na základe vykonania prijímacej skúšky.
 3. Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú prijímaní všetci prihlásení uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky.
 4. Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť SCIO, s. r. o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou SCIO, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte. Podrobné informácie o požadovaných skúškach  a testoch pre jednotlivé ŠP sú v prílohe č. 1 (požadované skúšky podľa ŠP na AR 2018/2019). 
 5. Testy v rámci NPS je možné absolvovať  v niekoľkých mestách na Slovensku a v šiestich termínoch v priebehu školského roka. Z hľadiska prijímacieho konania sa uchádzačovi započítava vždy najlepší výsledok absolvovaného testu. Podrobné informácie o vykonaní NPS  sú zverejnené na https://www.scio.sk/.
 6. Skúšky špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP  realizované fakultou sa uskutočnia v júni 2018. Uchádzač o štúdium vykoná prijímaciu skúšku vo fakultou stanovenom  riadnom termíne. Neúčasťou na prijímacej skúške nevzniká uchádzačovi nárok na vrátenie poplatku za prijímacie konanie. V prípade nepredvídaných okolností má dekan fakulty právo rozhodnúť o prerušení, resp. o presune prijímacích skúšok na iný termín.
 7. Uchádzač sa môže hlásiť na dva ľubovoľné študijné programy. Uvádza ich na jednej prihláške, v poradí,  ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná. Prijímaciu skúšku (predpísané testy v rámci NPS a  skúšky na FiF UK) vykoná pre obidva uvedené študijné programy. Vykonaný test  VŠP bude platiť na obidva študijné programy, pokiaľ ho oba programy predpisujú.
 8. Výsledok testov v rámci NPS má podobu percentilu a ten je prevedený na body (1 percentil = 1 bod). Maximálna hodnota je 100 bodov v každom teste. V prípade, že uchádzač v rámci NPS absolvuje dva testy, ich váha je rovnaká a maximálny počet bodov je 200. Špecifické skúšky realizované fakultou sa hodnotia tiež max. 100 bodmi. Výsledné poradie uchádzačov o štúdium konkrétneho študijného programu sa určuje podľa celkového počtu  získaných  bodov. Celkový maximálny počet získaných bodov môže byť podľa štruktúry prijímacej skúšky 100 alebo 200 bodov.
 9. Výsledky skúšky odovzdáva fakulte výhradne spoločnosť, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS, uchádzač svoj výsledok fakulte neodovzdáva. Každý uchádzač musí spoločnosti, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS poskytnúť k odovzdaniu výsledkov svoj súhlas (urobí tak v rámci prihlášky k NPS)
 1. Uchádzač je prijatý na jeden študijný program podľa poradia výsledku v absolvovaných skúškach (v Národnej porovnávacej skúške a v skúške špecifických predpokladov  realizovanej FiF UK) za rešpektovania preferencie študijných programov, ktorú uviedol ich poradím na prihláške.
 2. Rovnocenne slovenskej verzii testu všeobecných študijných predpokladov bude uznaný aj výsledok českej verzie testu Obecné studijní předpoklady (OSP).
 3. Dekan fakulty má právo rozhodnúť o prijatí ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na jednotlivé študijné programy, maximálne v počte zvyšujúcom plánovaný počet prijatých o počet nezapísaných z prijatých uchádzačov v predchádzajúcom akademickom roku, resp. v poslednom roku otvárania daného študijného programu.
 4. Dekan fakulty má právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov (najmenej 3 uchádzači).
 5. Uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich písomnú žiadosť umožní osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby, ktoré uvedú v žiadosti, resp. pri prihlasovaní sa na NPS.
 6. Kritériá a termíny prijímacích skúšok na FiF UK pre cudzincov sú rovnaké ako pre občanov SR s výnimkou štipendistov vlády SR a s výnimkou azylantov a  žiadateľov o azyl v SR, ktorých prijímacia skúška môže mať formu prijímacieho kolokvia realizovaného príslušnou katedrou, resp. katedrami, pričom zostávajú v platnosti všetky ostatné ustanovenia týchto pravidiel.
 7. O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov. V odvolacom konaní budú riešené len tie odvolania, ktoré budú odôvodnené porušením týchto pravidiel prijímacieho konania alebo porušením zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Schválené na zasadnutí Akademického senátu FiF UK dňa 26. júna 2017.

Príloha č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalárske štúdia na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2018/2019

Všetky skúšky, pri ktorých nie je explicitne uvedené "FiF UK", realizuje spoločnosť SCIO

Jednoodborové štúdiumPožadované škúšky
andragogikaVŠP
archeológiaVŠP
archívnictvoVŠP
dejiny umeniaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
estetikaVŠP
filozofiaVŠP
históriaVŠP
informačné štúdiáVŠP
klasické jazykyVŠP
kulturológiaVŠP
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxVŠP
marketingová komunikáciaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
muzeológia a kultúrne dedičstvoVŠP
muzikológiaVŠP
pedagogikaVŠP
politológiaVŠP
psychológiaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
religionistikaVŠP
ruské a východoeurópske štúdiáVŠP
slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)špecifická skúška (FiF UK)
slovanské štúdiáVŠP
slovenský jazyk a literatúraVŠP
sociológiaVŠP
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)jazykový test - AJ
<output>– </output>
východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk a kultúru)VŠPjazykový test - AJ
žurnalistikaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
Medziodborové štúdiumPožadované skúšky
dejiny umenia – história VŠPšpecifická skúška (FiF UK)
etnológia – filozofiaVŠP
etnológia – germanistikaVŠP
etnológia – históriaVŠP
etnológia – muzeológiaVŠP
etnológia – muzikológiaVŠP
etnológia – religionistikaVŠP
etnológia – slovanské štúdiáVŠP
filozofia – históriaVŠP
filozofia – religionistikaVŠP
filozofia – sociológiaVŠP
germanistika – informačné štúdiáVŠP
germanistika – muzikológiaVŠP
história – informačné štúdiáVŠP
história – muzeológiaVŠP
história – muzikológiaVŠP
história – religionistikaVŠP
história – slovanské štúdiáVŠP
informačné štúdiá – muzeológiaVŠP
Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvoPožadované skúšky
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúrajazykový test - AJjazykový test - NJ
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúrajazykový test - AJjazykový test - ŠJ
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠP
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
francúzsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
chorvátsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraVŠP
chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
chorvátsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠP
chorvátsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraVŠP
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
latinský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúrajazykový test - NJjazykový test - ŠJ
rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
rumunský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovPožadované skúšky
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo estetickej výchovy a filozofieVŠP
učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a histórieVŠP
učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo geografie a histórieVŠP
učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP

 

Zoznam použitých skratiek

VŠP - test všeobecných študijných predpokladov
AJ - anglický jazyk
NJ - nemecký jayzk
ŠJ - španielsky jazyk