Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy

Štúdium anglického jazyka a literatúry v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov sa sústreďuje najmä na štúdium teoretických predmetov z oblasti anglického jazyka a literatúry a štúdium dejín a reálií anglofónnych krajín, pričom sa rozvíjajú praktické vedomosti a zručnosti anglického jazyka. Cieľom štúdia je poskytnúť študentom širšie teoretické poznatky o anglickom jazyku, literatúre, histórii, kultúre a reáliách, ktoré potom budú môcť prakticky aplikovať vo svojom pracovnom zaradení.

Predpokladom pre úspešné zvládnutie štúdia je znalosť jazyka na úrovni B2 na začiatku štúdia.

V prvom bakalárskom stupni v trvaní troch rokov je ťažisko na povinných predmetoch (Úvod do štúdia anglického jazyka, Fonetika a fonológia, Morfológia a syntax, Lexikológia a lexikografia, Dejiny a reálie Veľkej Británie, Dejiny a reálie USA, Britská literatúra, Americká literatúra, Úvod do didaktiky anglického jazyka), pričom učivo v teoretických predmetoch je prepojené s učivom preberaným na praktických predmetoch tak, aby absolvent bakalárskeho stupňa mal široké praktické zručnosti a fundovanú teoretickú prípravu pre magisterský stupeň. Okrem povinných predmetov má možnosť začať sa špecializovať v niektorých povinne voliteľných a nepovinných predmetoch, napr. Jazykové semináre, Akademické písanie, Reálie Kanady, Reálie Austrálie a Nového Zélandu, Úvod do kanadskej literatúry, Kanadská poviedka a pod.

V druhom magisterskom stupni v trvaní dvoch rokov sa prehlbujú teoretické aj praktické vedomosti, v učiteľskom štúdiu sa preberá teória vyučovania s nadväznou vyučovacou praxou na školách. Štúdium literatúry sa rozširuje o americkú literatúru. Okrem toho v ďalších voliteľných predmetoch, ktorých je prevaha, majú možnosť užšie sa špecializovať v rôznych oblastiach, napríklad v právnickej angličtine, ekonomickej angličtine, teoretických lingvistických a literárnych disciplínach.

Absolvent bakalárskeho stupňa môže buď pokračovať na magisterskom stupni alebo pracovať v rôznych oblastiach, kde uplatní svoje vedomosti v oblasti anglického jazyka, napríklad v cestovnom ruchu, vo firmách obchodujúcich so zahraničím a pod.

Absolvent magisterského stupňa získa učiteľskú kvalifikáciu pre všetky stupne škôl, môže sa zamestnať na rôznych odborných pracoviskách, kde sa vyžadujú rozsiahle jazykové vedomosti (napr. v redakciách), pôsobiť na ministerstvách a iných štátnych orgánoch najmä v styku s členskými štátmi EÚ a pod. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy učiteľstva budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.