Taliansky jazyk a kultúra

Študijný odbor: filológia, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štúdium taliančiny v prvých dvoch ročníkoch má charakter všeobecného filologického štúdia. Študenti musia zvládnuť normatívnu gramatiku (morfológia a syntax), nadobudnúť primeranú slovnú zásobu (lektorské cvičenia a konverzácia) a získať základné informácie o talianskej civilizácii, histórii a literatúre (úvod do dejín Talianska, úvod do štúdia talianskej literatúry). Od tretieho ročníka, v ktorom sa začínajú teoretické disciplíny (lexikológia, štylistika, dejiny talianskej literatúry), sa štúdium orientuje na prekladateľské a tlmočnícke odborné skupiny (umelecký, odborný preklad, tlmočnícke cvičenia).

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie v národných aj európskych spoločensky zameraných inštitúciách, v diplomacii, v cestovnom ruchu, v médiách, v redakciách a vo vydavateľstvách, ako aj v rozličných oblastiach súkromného sektora (domáce a zahraničné firmy), alebo sa rozhodnúť pre povolanie súdneho tlmočníka, resp. prekladateľa. Po dodatočnom absolvovaní pedagogického minima môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.

Znalosť talianskeho jazyka sa nevyžaduje, ale zorientovanie v talianskych reáliách, kultúre a jazyku je vhodným východiskom pre úspešné štúdium.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.