Sociológia

Štúdium sociológie je jednoodborové a bakalárske štúdium trvá 3 roky. Absolventi bakalárskeho štúdia sociológie môžu pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu sociológie v trvaní 2 rokov a po jeho úspešnom skončení sa môžu prihlásiť na internú alebo externú formu doktorandského štúdia sociológie. Okrem jednoodborového štúdia je možné študovať sociológiu aj ako medziodborové štúdium v kombinácii s filozofiou.

 

OBSAH ŠTÚDIA

Bakalárske štúdium sociológie je orientované na nadobudnutie základných poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód sociologického výskumu a sú doplnené o základné poznatky z pomocných a príbuzných vedných disciplín (napr. demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, logika a metodológia vedy) a štúdia cudzích jazykov. Absolventi sú schopní získané teoretické a metodologické poznatky aplikovať v analytickej a výskumnej činnosti v rôznych oblastiach  praktického uplatnenia. Sociológia je vzrušujúcim intelektuálnym dobrodružstvom na ceste k porozumeniu konania jednotlivcov a mechanizmov fungovania ľudskej spoločnosti, má však aj praktickú stránku. Môže ponúknuť vysvetľujúci pohľad na mnohé aktuálne sociálne problémy a prispieť k hľadaniu spôsobov ich riešenia.

Bakalárska práca v odbore sociológia má teoreticko-empirický charakter. Absolvent/ka ňou preukazuje schopnosť teoreticky, metodologicky i metodicky zvládnuť vymedzený výskumný problém, projektovať a uskutočniť sociologický výskum a interpretovať jeho zistenia. Štátna skúška sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou a pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho dvojodborového štúdia FI-SO môže pokračovať v jednoodborovom magisterskom štúdiu sociológie alebo filozofie.

I keď je vyučovacím jazykom slovenčina, nevyhnutným predpokladom na štúdium je znalosť anglického jazyka. Väčšina kurzov totiž používa najnovšie publikácie a učebnice v tomto jazyku. Študenti tak získavajú schopnosť pracovať s odbornou terminológiou v cudzom jazyku a majú prístup k najnovším výsledkom výskumu medzinárodnej úrovne. Prvé štyri semestre štúdia poslucháči absolvujú špecializované kurzy odbornej angličtiny, ktoré im pomôžu zlepšiť ich prácu s anglickými textami. V rámci Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je navyše možné doplnkovo študovať ďalšie cudzie jazyky.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Študenti 1. stupňa študijného  odboru sociológia sú pripravovaní na zvládnutie teoretických a metodologických základov skúmania sociálnych javov, analýzy aktuálnych sociálnych problémov a spracovania výsledkov dotazníkových prieskumov, rozhovorov a pozorovaní. Získajú schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praktickej činnosti inštitúcií verejnej správy, v súkromnom sektore (prieskum trhu, marketing, výskum verejnej mienky, personalistika) a neziskových organizáciách na pracovných miestach zameraných na prácu s ľuďmi a riešenie sociálnych problémov. Uplatňujú pritom svoje schopnosti získavať, spracovávať a interpretovať údaje zo sociologických výskumov a iných, predovšetkým dostupných štatistických zdrojov. Štúdium teda ponúka nielen zaujímavé poznávacie obzory, ale aj široké príležitosti uplatnenia, od reklamných a výskumných agentúr, cez organizácie zamerané na regionálny rozvoj, oblasť personálneho riadenia, sociálnu oblasť až po vedecké a výskumné inštitúcie.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Od uchádzačky a uchádzačka o štúdium sociológie očakávame najmä záujem o spoločenské javy a sociálne problémy, schopnosť samostatného kritického myslenia,  ako aj znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (primárne angličtina). Profilovým predmetom na strednej škole a dobrým základom pre štúdium sociológie je dejepis a náuka o spoločnosti.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program sociológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Viac informácií o katedre a štúdiu môžu záujemcovia o štúdium nájsť na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/ a na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/katedrasociologieuk/