Sociológia

Štúdium sociológie je jednoodborové, bakalárske štúdium v trvaní 3 rokov. Absolventi bakalárskeho štúdia sociológie môžu pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu sociológie v trvaní 2 rokov a po jeho úspešnom skončení sa môžu prihlásiť na doktorandské štúdium sociológie. Okrem jednoodborového štúdia je možné študovať sociológiu aj ako medziodborové štúdium v kombinácii s filozofiou.

Bakalárske štúdium sociológie je orientované na nadobudnutie základných poznatkov a zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a metód sociologického výskumu a sú doplnené o základné poznatky z pomocných a príbuzných vedných disciplín (demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, logika a metodológia vedy), štúdia cudzích jazykov a informatiky. Absolvent je schopný získané teoretické a metodologické poznatky aplikovať vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti. Absolventi štúdia sociológie sa v praxi uplatňujú najmä v týchto oblastiach: aplikované sociologické výskumy (výskum verejnej mienky, marketingový výskum, výskum masmédií, reklamy atď.), verejná správa, mimovládne organizácie i podnikateľský sektor.

Študenti 1. stupňa študijného  odboru sociológia sú pripravovaní na zvládnutie teoretických a metodologických základov skúmania sociálnych javov, analýzy aktuálnych sociálnych problémov a spracovania výsledkov dotazníkových prieskumov, rozhovorov a pozorovaní. Majú schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praktickej činnosti inštitúcií verejnej správy, v súkromnom sektore (marketing, výskum verejnej mienky, personalistika) a neziskových organizáciách na pracovných miestach zameraných na prácu s ľuďmi a riešenie sociálnych problémov. Uplatňujú pritom svoje schopnosti získavať, spracovávať a interpretovať údaje zo sociologických výskumov a iných, predovšetkým štatistických zdrojov.

Bakalárska práca v odbore sociológia má teoreticko-empirický charakter. Absolvent ňou preukazuje schopnosť teoreticky, metodologicky i metodicky zvládnuť vymedzený výskumný problém, projektovať a uskutočniť sociologický výskum a interpretovať jeho zistenia. Štátna skúška sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou a pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia Fi-So môže pokračovať v jednoodborovom magisterskom štúdiu sociológie alebo filozofie.

I keď je vyučovacím jazykom slovenčina, nevyhnutným predpokladom na štúdium je znalosť anglického jazyka. Väčšina kurzov totiž používa najnovšie publikácie a učebnice v tomto jazyku. Študenti tak získavajú schopnosť pracovať s odbornou terminológiou v cudzom jazyku a majú prístup k najnovším výsledkom výskumu medzinárodnej úrovne. Prvé štyri semestre štúdia poslucháči absolvujú špecializované kurzy odbornej angličtiny, ktoré im pomôžu zlepšiť ich prácu s anglickými textami. V rámci Filozofickej fakulty je navyše možné doplnkovo študovať ďalšie cudzie jazyky.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program sociológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.