Ruský jazyk a kultúra

Študijný odbor: filológia, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štúdium sa realizuje vždy v kombinácii s programom iného cudzieho jazyka. Profilujúcou zložkou štúdia sú všeobecné teoretické translatologické disciplíny. Obsahom programu Ruský jazyk a kultúra sú praktický ruský jazyk a teoretické lingvistické, literárnovedné disciplíny, zaoberajúce sa konfrontačným štúdiom jednotlivých jazykových rovín ruštiny (najmä z translatologického aspektu), dejinami ruskej literatúry a kultúry, ako aj teória a prax prekladu a tlmočenia z ruštiny do slovenčiny a naopak.

V priebehu štúdia sa venuje priestor aj praktickému osvojeniu jazyka, no pri nástupe na štúdium sa predpokladá ovládanie ruštiny na úrovni A2: základy skloňovania podstatných mien, prídavných mien, zámen a čísloviek, ako aj časovania slovies, tvorenia krátkych tvarov a stupňovania prídavných mien v ruštine. Uchádzač by mal vedieť tvoriť základné ruské vetné konštrukcie a ovládať repliky bežného rozhovoru vrátane zdvorilostných výrazov. Predpokladá sa aktívna znalosť základnej slovnej zásoby súčasnej ruštiny v rozsahu 1500 - 2000 slov.

V oblasti jazykovej prípravy sa pozornosť od počiatku sústreďuje aj na teoretické lingvistické disciplíny, ako fonetika a fonológia, morfológia, lexikológia a syntax. Súčasťou štúdia je i konzekutívne tlmočenie a preklad odborných textov (médiá, komerčné texty). Celkovo predstavujú povinné predmety, ktoré sa venujú priamo práci s ruským jazykom, 46 kreditov. Okrem toho si poslucháči zapisujú kurzy z dejín ruskej literatúry (v celkovom rozsahu 8 kreditov). Počas bakalárskeho štúdia môžu poslucháči absolvovať študijný pobyt v niektorej východoeurópskej, ale aj západoeurópskej krajine (Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Fínsko, Taliansko a i.) so štipendiom MŠ SR, resp. s príspevkom, ktorý poskytujú európske programy na podporu mobility (Erasmus+).

Absolvent bakalárskeho stupňa (Bc.) študijného programu ruský jazyk a kultúra má teoretické a metodologické poznatky z oblasti teórie prekladu, dejín a vývoja prekladu a tlmočenia. Ovláda ruský jazyk na praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky, ovláda reálie študovanej oblasti, ako aj ruskú literatúru. Disponuje jazykovými a mimojazykovými kompetenciami do tej miery, aby mohol prekladať a tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka, t.j. prekladové, výkladové a iné slovníky, odborné príručky a časopisy, elektronické zdroje a dokáže pracovať na glosároch. Uplatní sa prakticky vo všetkých oblastiach štátnej správy, v ekonomike, politike a kultúre. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia možno pokračovať v štúdiu programu Ruský jazyk a kultúra na magisterskom stupni.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.