Ruské a východoeurópske štúdiá

V priebehu celého bakalárskeho štúdia sa venuje široký priestor praktickému osvojeniu ruského jazyka (takmer polovica kreditov za povinné predmety). Okrem vlastných jazykových cvičení absolvujú poslucháči počas troch rokov aj kurzy správnej výslovnosti, gramatiky, praktickej štylistiky a lingvoreálií. Súčasťou štúdia je aj jazyk odborných textov a konzekutívne tlmočenie. Okrem toho si poslucháči zapisujú kurzy z dejín ruskej literatúry, ako aj predmety venované dejinám, kultúre a súčasným sociálnym a politickým pomerom Ruska a ďalších východoeurópskych krajín. V rámci programu si poslucháči počas 2 semestrov povinne zapisujú druhý slovanský jazyk podľa vlastného výberu (bulharčina, srbčina, slovinčina, poľština, chorvátčina, macedónčina, ukrajinčina) a ako výberový si môžu zapísať aj kurz základov slavistiky. Štúdium predpokladá mierne pokročilú znalosť anglického jazyka, ktorú poslucháči ďalej rozvíjajú v rámci predmetu Odborná angličtina (4 semestre, 12 kreditov). Počas bakalárskeho štúdia môžu poslucháči absolvovať študijný pobyt v niektorej východoeurópskej, ale aj západoeurópskej krajine (Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Fínsko, Taliansko a i.) so štipendiom MŠ SR, resp. s príspevkom, ktorý poskytujú európske programy na podporu mobility (Erasmus+).

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu ruské a východoeurópske štúdiá získa teoretické a praktické poznatky o regióne východnej Európy, ovláda slovom a písmom dva slovanské jazyky a anglický jazyk na takej úrovni, že dokáže komunikovať a riešiť praktické otázky v priamom kontakte s krajinami regiónu. Uplatní sa v štátnej správe i v treťom sektore, v médiách, medzinárodnom obchode, cestovnom ruchu, službách. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia možno pokračovať v štúdiu programu Ruské a východoeurópske štúdiá na magisterskom stupni.

Znalosť ruského ani iného východoeurópskeho jazyka sa pri prijímaní na štúdium nepredpokladá.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program ruské a východoeurópske štúdiá budú uchádzači prijímaní v nasledujúcom akademickom roku na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.