Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kulturológia

Kulturológia je moderný odbor integrujúci a syntetizujúci poznatky vied o kultúre, človeku a spoločnosti.

Štúdium kulturológie je založené na širokom odborovom základe a možnostiach individuálnej profilácie študentov. Študenti získavajú znalosti z dejín a určujúcich trendov kulturologického skúmania, kultúrnej a sociálnej antropológie, sociológie a filozofie kultúry a dejín jednotlivých druhov umenia, estetiky, ekonomiky kultúry, manažérstva a marketingu v kultúre, práva a legislatívy v kultúre.

Štúdium kulturológie je koncipované dvojstupňovo. Trojročné štúdium na 1. stupni je zamerané tak, aby jeho absolventi - bakalári (Bc.) ovládali teóriu kultúry a dejiny vlastného odboru, základy dejín umeleckej kultúry, národnej a svetovej kultúry a mravnej kultúry, aby poznali základné princípy manažmentu a marketingu kultúry v rôznych typoch kultúrnych organizácií a aby boli dobre zorientovaní v širšom spoločensko-vednom základe (filozofia, logika, sociológia,  sociálna psychológia, religionistika).

Okrem teoretických poznatkov získavajú absolventi kulturológie na 1. stupni štúdia viaceré praktické schopnosti a zručnosti.  Môžu efektívne fungovať na pôde rôznych typov kultúrnych zariadení, majú základné manažérske zručnosti: komunikačné schopnosti, časový manažment, tímová  práca, vyjednávanie, participácia na realizácii projektov. Ovládajú metódy a techniky empirického výskumu, poznajú základné právne normy platné v oblasti kultúr. Sú schopní prakticky riešiť rôzne problémy v oblasti kultúry na lokálnej a regionálnej úrovni a na nižšej a strednej úrovni riadenia kultúrnych procesov.

Po absolvovaní 1. stupňa môžu záujemci pokračovať v štúdiu kulturológie ďalšie dva roky štúdia, na 2. stupni, ktorý ukončia ako magistri (Mgr.).

Podľa ukončeného stupňa štúdia, sa absolventi uplatnia:
na rôznych stupňoch riadenia v rôznych oblastiach organizácie kultúrneho života, vo všetkých typoch kultúrnych, kultúrno-spoločenských, kultúrno­vzdelávacích a osvetových zariadení ako kultúrno-výchovní pracovníci, organizátori a realizátori kultúrnych aktivít v štátnych i neštátnych organizáciách a spolkoch, občianskych a cirkevných združeniach, v nadáciách, vo  vládnych, mimovládnych a európskych inštitúciách, ktoré sa podieľajú na kultúrnom živote spoločnosti.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program kulturológia budú uchádzači prijímaní v nasledujúcom akademickom roku základe testu všeobecných študijných predpokladov  v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.