Informačné štúdiá

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program informačné štúdiá sa zameriava na prácu s informáciami a dátami, s tradičnými alebo elektronickými doku­mentmi, ako aj s databázami, sociálnymi sieťami, webo­vými stránkami a aplikáciami. Koncentruje sa na ich tvorbu, analýzu a spracovanie tak, aby boli čo najefektívnejšie pre každého používateľa.

Študijný program na bakalárskom stupni sa orientuje na manažovanie informácií a dát vo všetkých spoločen­ských sférach – v súkromných firmách, ktoré využívajú, spracúvajú a distribuujú informácie, napr. konzultačné, marketingové, dizajnové, informačné a projektové odde­lenia, oddelenia dátovej analytiky. Pozornosť venuje tiež verejným inštitúciám, pre ktoré sú informácie, dáta a dokumenty kľúčové (napr. dokumentografické stredis­ká, knižnice, archívy a pod.).

Cieľom študijného programu informačné štúdiá je pripraviť jeho absolventov na to, ako:

  ▪ racionálne využívať dáta, informácie a znalosti
  ▪ vyhľadávať, analyzovať, spracovať, vizualizovať a distri­buovať informácie
  ▪ dizajnovať, hodnotiť a optimalizovať webové stránky, mobilné aplikácie, multimédiá a informačné služby
  ▪ využívať a spravovať informačné systémy a databázy
  ▪ využívať a manažovať digitálne médiá, sociálne siete a informačné technológie v kontexte tvorby, sprístup­ňovania a využívania informácií
  ▪ realizovať efektívny marketing a manažment informač­ných inštitúcií
  ▪ skúmať médiá v ich historickom vývoji
  ▪ hodnotiť informácie z pohľadu ich etického využívania
  ▪ realizovať inteligentný informačný prieskum
  ▪ skúmať informačné správanie človeka

Výučba je kombinovaná s prednáškami špecialistov z praxe a študenti si získané poznatky zdokonaľujú v rámci odbornej praxe, exkurzií a praktických cvičení realizovaných v spolupráci s partnerskými firmami a inštitúciami.

Okrem jednoodborového študijného programu informačné štúdiá je možné študovať informačné štúdiá aj ako medziodborové štúdium v kombinácii (s históriou a muzeológiou).

Študenti bakalárskeho štúdia môžu rozvíjať svoje jazykové schopnosti v odbore v anglickom alebo nemeckom jazyku po dobu 4 semestrov. Časť svojho štúdia a praxe môžu absolvovať aj v zahraničí v rámci študentského programu Erasmus+ a iných schém, pretože fakulta má uzavreté množstvo partnerských zmlúv. Absolventi programu si môžu prehlbovať vedomosti v magisterskom a doktorandskom štúdiu odboru priamo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Absolventi môžu pokračovať v magisterskom štúdiu informačné štúdiá.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Na študijný program informačné štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe všeobecných študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium získaných počas stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou.

Na ukončenie bakalárskeho štúdia je potrebné získanie 180 kreditov a úspešné absolvovanie štátnej skúšky pozostávajúcej z obhajoby bakalárskej práce, v ktorej študent tvorivo prezentuje poznatky získané počas štúdia. Študent získava kredity za povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré má možnosť zvoliť si zo širokej ponuky katedry a celej fakulty.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Bakalársky program informačné štúdiá jedinečne spája ľudskú stránku informačno-komunikačných procesov s najnovšími digitálnymi technológiami, čo dáva absolventom široké možnosti uplatnenia na trhu práce. Naši absolventi pracujú na pozíciách ako:

  ▪ dátový a informačný analytik
  ▪ správca databáz a informačných zdrojov
  ▪ konzultant informačných systémov
  ▪ webový a SEO analytik
  ▪ UX dizajnér
  ▪ informačný architekt
  ▪ analytik sociálnych médií
  ▪ knihovník, bibliograf, katalogizátor, dokumentarista
  ▪ metodik informačných služieb
  ▪ profesionálny rešeršér
  ▪ digitálny kurátor
  ▪ výskumník v odbore

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program informačné štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie si pozrite našu webovú stránku: http://fphil.uniba.sk/kkiv/