História - Informačné štúdiá

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program história - informačné štúdiá sa otvára vzhľadom na najnovšie požiadavky trhu na nové zamestnania vyžadujúce si nevyhnutné prepojenie poznatkov z humanitných odborov s digitálnymi technológiami. Napĺňa požiadavky na medziodborové štúdium tak, aby znalosti jeho absolventa zahŕňali oba odbory a prepájali ich do funkčného celku. K prieniku študijných programov dochádza v oblasti historického výskumu a v oblasti práce s digitálnymi médiami a informačnými technológiami, ktoré predstavujú predpoklad pre kompetentnú analýzu historických prameňov. Štúdium sa orientuje na manažment, vyhľadávanie, analýzu, tvorbu a sprostredkovanie informácií a informačných produktov v oblasti historického výskumu.

Zameriava sa na:

 • manažment informácií a informačných zdrojov v oblasti historického výskumu,
 • vyhľadávanie informácií,
 • tvorbu a distribúciu informačných produktov,
 • historický vývoj médií a nosičov informácií,
 • digitalizáciu a spracovanie kultúrneho dedičstva,
 • analýzu historických prameňov,
 • analýzu, tvorbu a správu historických databáz a digitálnych knižníc,
 • využívanie digitálnych médií, sociálnych sietí, databázových systémov a informačných technológií v historickom výskume.

Uvedené teoretické poznatky sú kombinované s prednáškami špecialistov z praxe a študenti si ich zdokonaľujú v rámci odbornej praxe a praktických cvičení realizovaných v spolupráci s partnerskými inštitúciami. Časť svojho štúdia a praxe môžu absolvovať aj v zahraničí v rámci študentského programu Erasmus+ a iných schém, pretože fakulta má uzavreté množstvo partnerských zmlúv. Absolventi programu si môžu prehlbovať vedomosti v magisterskom a doktorandskom štúdiu odboru priamo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v jednom zo zvolených odborov.

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program históriainformačné štúdiá je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem o históriu a majú vzťah k informačným technológiám či k práci s informáciami. Štúdium uspokojí predovšetkým požiadavky tých, ktorí majú vzťah k historickému výskumu, novým médiám, práci s textom a informáciami. Dobrým predpokladom pre štúdium sú solídne znalosti zo stredoškolského učiva z oblasti histórie, náuky o spoločnosti a informatiky.

Na ukončenie bakalárskeho štúdia je potrebné získanie 180 kreditov a úspešné absolvovanie štátnej záverečnej skúšky v jednom zo zvolených odborov pozostávajúcej z obhajoby bakalárskej práce, v ktorej študent tvorivo prezentuje poznatky získané počas štúdia. Študent získava kredity za povinné a výberové predmety, ktoré má možnosť zvoliť si zo širokej ponuky katedry a celej fakulty.

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent študijného programu história – informačné štúdiá je pripravený prepájať vo svojej budúcej práci poznatky z histórie s poznatkami knižnično-informačného charakteru. Absolventi programu získajú poznatky z propedeutických historických disciplín a základné poznatky z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti. Dokáže aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi (dokumentačná, osvetová, odborná a i. činnosť) a spoľahlivo sa orientovať v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Ďalej dokáže využívať metódy výberu, akvizície, spracovania, uchovávania, doplňovania, vyhľadávania, distribúcie a využívania informačných zdrojov, na využívanie teoretických poznatkov z organizácie poznania, informačnej analýzy, tvorby a uplatňovania informačnej politiky. Získa a pochopí teoretické a metodologické základy informačnej vedy, ktoré vie aplikovať na praktickej úrovni v knižnično-informačnej praxi s využitím moderných informačných a komunikačných technológií.

Absolvent tohto študijného programu je spôsobilý vykonávať základné profesionálne činnosti a pracovné postupy v povolaniach najmä v prierezovej oblasti, ako sú pamäťové inštitúcie, múzeá, galérie, pamiatkové ústavy, historické knižnice a historické knižné fondy v rôznych inštitúciách. Je spôsobilý zabezpečiť spracovanie historických fondov na základe aktuálne platných medzinárodných štandardov v tradičnej podobe aj o forme databázových systémov, vie zabezpečiť ich ochranu a sprístupňovanie v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Pozná stav spracovania historických fondov v zahraničí a získané poznatky vie uplatňovať aj v slovenskom prostredí. Pozná metódy historického výskumu, ktoré vie aplikovať vo výskume kultúrneho dedičstva.

Bakalársky program história - informačné štúdiá jedinečne spája digitálne technológie a médiá s historickým výskumom, čo dáva absolventom široké možnosti uplatnenia na trhu práce v prostredí nemeckých a iných kultúrnych, pamäťových a informačných inštitúcií vo verejnom aj komerčnom sektore. Naši absolventi pracujú napríklad ako:

 • správcovia historických databáz, informačných zdrojov, webových archívov,
 • projektoví manažéri v informačných inštitúciách,
 • digitálni kurátori,
 • dokumentaristi, bibliografi a informační špecialisti,
 • informační analytici,
 • tvorcovia informačných a mediálnych produktov.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program história - informačné štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa pozrite na naše webové stránky:

http://kkiv.fphil.uniba.sk/

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/