Francúzsky jazyk a kultúra

Študijný odbor:  filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

 

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Francúzsky jazyk je v politickom, hospodárskom a kultúrnom medzinárodnom priestore jedným z troch najrozšírenejších oficiálnych rokovacích a pracovných jazykov.  V celosvetovom meradle je podľa počtu hovoriacich piatou najrozšírenejšou rečou.

Dôkladná znalosť cudzích jazykov otvára ľuďom nové obzory a možnosť pochopiť svet a dianie v ňom z odlišného zorného uhla, než dovoľuje materinský jazyk, a v komunikácii s ľuďmi z rôznych kultúrnych oblastí. Znalosť francúzštiny umožňuje  autentické poznanie Francúzska, ktoré z historického, civilizačného a kultúrneho hľadiska ovplyvňovalo podobu európskych a svetových dejín, a stále si svoj vplyv udržiava.

Ovládanie francúzštiny umožňuje bežnú a profesionálnu komunikáciu v rámci frankofónnych krajín (102 štátov, ktoré eviduje Medzinárodná organizácia frankofónie) na štyroch kontinentoch, prístup k ich   kultúrnemu a literárnemu dedičstvu, kultúrnu a odbornú výmenu v širšim medzinárodnom priestore a prístup k odbornej literatúre a výsledkom vedeckého výskumu v mnohých oblastiach.

Ponúkaný študijný program pripravuje študentov primárne na povolanie prekladateľ a tlmočník z francúzskeho jazyka do slovenčiny. Toto povolanie si vyžaduje komplexné jazykové a odborné znalosti, a neskôr tiež  celoživotné vzdelávanie nevyhnutné na udržiavanie dobrej vzdelanostnej kondície prekladateľov a tlmočníkov.

Úspešné absolvovanie štúdia magisterského stupňa umožňuje prístup k ďalšiemu špecializovanému vzdelávaniu v akademických aj v mimo akademických ustanovizniach, ktoré výrazne zvyšuje predpoklady na úspešné absolvovanie konkurzov do prekladateľských a tlmočníckych štruktúr EÚ,  a na pôsobenie v domácich aj európskych organizáciách, ktoré takéto vzdelanie vyžadujú.

Špecializovaný vysokoškolský diplom sa vyžaduje aj v prípade záujmu o vykonávanie tohto povolania na individuálnej báze.  Prekladateľské a tlmočnícke služby sú v zozname viazaných živností MV SR, pre ktoré sa vyžaduje príslušný vysokoškolský diplom v rámci preukázania odbornej spôsobilosti vykonávať povolanie.

Organizácia štúdia: Študijný program francúzsky jazyk a kultúra sa študuje vždy v kombinácii s iným jazykom, ponúkaným v príslušnom akademickom roku.  Súčasťou štúdia je súbor predmetov spoločného základu, ktorý slúži na prípravu prekladateľov a tlmočníkov v oblasti materinského jazyka a v oblasti špecializovaných predmetov nevyhnutných pre zvládnutie povolania prekladateľ a tlmočník.

Ponúkaný program je možné študovať v troch stupňoch : 1. bakalársky stupeň, 2. magisterský stupeň, 3. stupeň doktorandského štúdia. Študijný program je zostavený tak, že jednotlivé stupne na seba nadväzujú obsahom a postupným prehlbovaním získaných vedomostí v oblasti jazyka, literatúry a kultúry, jazykových kompetencií a prekladateľských či tlmočníckych zručností a techník.  Úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia je podmienkou na zápis na magisterský stupeň štúdia. Študenti majú možnosť v priebehu celého štúdia absolvovať 2 semestre v rámci študentskej mobility Erasmus+  na niektorej z našich 7 partnerských univerzít (napr. Paríž, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Cergy-Pontoise, Brusel, Neapol ai.)

Obsah štúdia: Skladba ponúkaných predmetov umožňuje študentom bakalárskeho stupňa francúzsky jazyk a kultúra so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo pripraviť sa na používanie francúzštiny v prostredí, kde sa kladie dôraz na praktické ovládanie jazyka a využívanie špeciálnych techník komunikácie (odborný a umelecký preklad, konzekutívne tlmočenie, okrúhle stoly, konferencie, práca s elektronickými médiami). Cieľom štúdia je ovládať francúzštinu v normatívnej forme, a to v písanej aj v hovorenej podobe, zákonitosti študovaného i materinského jazyka na gramatickej, lexikálnej a štylistickej rovine, ako aj základné metódy a postupy analýzy textu i lexikografickej praxe, čo  budú môcť prekladatelia a tlmočníci využívať pre svoje profesionálne potreby.  Komunikačné a prekladateľské zručnosti si študenti osvojujú na báze administratívnych, publicistických, ekonomicko-právnych, ale aj spoločenskovedných a literárnych textov. V súlade s týmto si osvojujú aj vedomosti z oblasti porovnávacej jazykovedy, teórie tlmočenia, odborného i umeleckého prekladu, z dejín a civilizácie Francúzska a z francúzskej literatúry. V magisterskom štúdiu umožňuje skladba povinne voliteľných predmetov orientovať sa viac na preklad alebo na tlmočenie. Po absolvovaní magisterského stupňa (alebo v poslednom ročníku) si záujemcovia môžu doplniť vzdelanie o pedagogické minimum.

Študijný program Francúzsky jazyk a kultúra zabezpečujú interní pedagógovia z Katedry romanistiky FiF UK v Bratislave, ktorí sú špecialisti v oblasti francúzskeho jazyka, literatúry a civilizácie. Pôsobia aj ako aktívni prekladatelia (umeleckej a odbornej literatúry), či ako tlmočníci v európskych štruktúrach. Na Katedre romanistiky pôsobia aj zahraniční lektori.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Od uchádzačov  o štúdium  v programe Francúzsky jazyk a kultúra očakávame najmä aktívny záujem a záľubu v štúdiu cudzích jazykov, vzťah k jazykovej  a kultúrnej  oblasti Francúzska a frankofónnych krajín, komunikatívnosť, ale predovšetkým vôľu systematicky pracovať na svojom vzdelaní.

Pre úspešné zvládnutie začiatku štúdia  je potrebná znalosť francúzštiny na úrovni B2 (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti - CEFR) a stredoškolské vedomosti v oblasti francúzskej literatúry a civilizácie. Výučba prebieha vo francúzštine, resp. vyučovanie niektorých predmetov sa uskutočňuje vo francúzštine aj v  slovenčine.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Privilegovanými oblasťami uplatnenia absolventov tohto štúdia sú: práca vo vydavateľstvách,  v médiách, v podnikovej, priemyselnej a obchodnej sfére, v cestovnom ruchu, v štátnej službe, v diplomacii, v európskych inštitúciách. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako kultúrni mediátori. Majú tiež možnosť rozhodnúť sa pre povolanie registrovaného prekladateľa (umelecký prekladateľ alebo odborný prekladateľ), resp. tlmočníka. Študenti majú v magisterskom stupni štúdia možnosť zároveň absolvovať dvojročné Doplňujúce pedagogické štúdium so zameraním na francúzsky jazyka a literatúru, čo im umožní nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.

Všetky ďalšie informácie sú prístupné na adrese http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-francuzskeho-jazyka/

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.