Filozofia - Sociológia

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Medziodborový študijný program filozofia – sociológia je prepojením odborov filozofia a sociológia ako disciplín. Ťažiskom je skúmanie človeka a spoločnosti, dejín sociálnej a politickej filozofie, hodnôt v rozličných spoločenských skupinách, komunikácie a štruktúr v spoločenských inštitúciách. Na základe získaného poznania je možné lepšie porozumieť často prehliadaným vzťahom vo fungovaní  a vývoji spoločností, ich subsystémom a hodnotovým postojom v nich.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Medziodborový študijný program filozofia – sociológia je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú záujem poznať, ako je usporiadaná a ako funguje moderná spoločnosť, jej sociálne skupiny a inštitúcie, majú záujem i o filozofické otázky, o dejiny filozofického a sociologického myslenia a o poznávanie vzťahu človeka a spoločnosti. Uchádzači by mali byť schopní samostatne kriticky myslieť a mali by (aspoň pasívne) ovládať aspoň jeden cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština). Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium študijného programu filozofia – sociológia, je náuka o spoločnosti.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent študijného programu filozofia – sociológia má základné odborné vedomosti a zručnosti porovnateľné so znalosťami získanými štúdiom samostatných odborov filozofia a sociológia. Na teoretickej úrovni disponuje vedomosťami z hlavných filozofických disciplín a ovláda tiež základné poznatky z oblastí sociologickej teórie, dejín sociologického myslenia a metodológie sociologického výskumu. Spojením teoretických základov oboch odborov absolvent dokáže na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti nielen v teoretických odboroch filozofia a sociológia, ale disponuje aj hlbším základom pre uplatnenie nadobudnutých vedomostí pri riešení aktuálnych problémov rozvoja spoločnosti, kultúry i vedy. Absolvent dokáže byť odborníkom v základných oblastiach filozofie, disponuje teoretickými znalosťami z hlavných filozofických disciplín (etika, sociálna a politická filozofia, epistemológia, metafyzika, dejiny filozofie) ako aj schopnosťou aplikovať tieto znalosti pri riešení aktuálnych problémov rozvoja ľudskej spoločnosti, kultúry i vedy. Absolvent disponuje kompetenciou aplikovať filozofické metódy a metódy logickej a metodologickej analýzy na riešenie teoretických i praktických problémov. Absolvent má osvojené základy logickej argumentácie, teoretickej analýzy a kritickej tvorby i vyhodnocovania argumentov v diskusii a ovláda i základy vedeckej metodológie a metód empirického sociologického výskumu, ktoré mu umožňujú uplatniť sa v rôznych oblastiach vyžadujúcich analytické, kritické a koncepčné myslenie. Absolvent je schopný teoreticky analyzovať a empiricky skúmať najrôznejšie filozofické a sociologické javy a problémy súčasnosti. Na základe nadobudnutých teoretických vedomostí a získaných praktických schopností a zručností dokáže analyzovať javy súčasného vedeckého poznávania a sociologicky skúmať problémy dnešnej spoločnosti. Na základe toho môže pôsobiť pri navrhovaní riešení spoločenských problémov, ako sú nezamestnanosť, kriminalita, problémy mládeže, rodiny, rôznych menšín atď. Štúdiom nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti mu poskytujú možnosti širokého uplatnenia vo vedeckej a výskumnej činnosti, ale aj v oblasti pôsobenia úradov verejnej správy,, vládnych a mimovládnych organizáciách, nadáciách, politických inštitúciách, manažmente verejných a súkromných podnikov a kultúrno-spoločenských inštitúciách.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program filozofia – sociológia budú uchádzači budú prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.