Archívnictvo

Súčasnosť sa označuje aj ako doba informačná a najsilnejšie spoločnosti sveta sa zaoberajú vytváraním, správou a sprostredkovaním informácií. Vyštudovaní archivári/archivárky sú pripravení práve na spracovanie a sprístupňovanie informácií z neustále rastúceho množstva historických prameňov a pre súčasný pracovný trh na Slovensku aj v zahraničí sú žiadanou pracovnou profesiou. Výrazné prepojenie so štúdiom histórie im otvára dvere do všetkých pamäťových inštitúcií (archívy, múzeá, galérie, knižnice, registratúry atď.), archívne predmety im dávajú možnosť zamestnať sa v súkromnej sfére (väčšie firmy, banky)  a dôraz na jazykovú prípravu im zase umožňuje uplatniť sa aj v štátnej a verejnej správe, na zahraničných zastupiteľstvách ako aj v medzinárodných korporáciách.

Univerzitný študijný program ARCHÍVNICTVO ponúka dva stupne štúdia – bakalárske (3 roky) a magisterské (2 roky). Po ich ukončení môže absolvent pokračovať ešte aj na externej (5 rokov) alebo dennej forme (4 roky) doktorandského štúdia v programe Pomocné vedy historické. Posledne menovaná forma štúdia je spojená so štipendiom približne vo výške platu univerzitného asistenta.

 

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (titul Bc.) pripravuje na prácu s historicky starším materiálom (stredoveké a ranonovoveké písomnosti). Na rozdiel od bežných historikov získajú naši študenti hlbšie vedomosti o tom, ako prečítať, interpretovať a analyticky zhodnotiť historické písomné a iné pramene. Vďaka dejinám správy pochopia systém fungovania historických spoločností.
Kurzy (v zásade na oboch stupňoch štúdia) sa delia do 5 základných skupín:
a) archívnictvo (základy archívnej teórie, vývoja archívov, ochrany a konzervácie archívnych dokumentov, správy registratúry a správy dokumentov, informatiky pre archivárov),
b) pomocné vedy historické (základné predmety, ktoré študentom umožnia čítať a kriticky hodnotiť písomné historické pramene – diplomatika (úradné písomnosti), kodikológia (knižné texty), epigrafia (historické nápisy), paleografia (historické písma), chronológia (historické spôsoby merania času), heraldika a sfragistika (erby a pečate), genealógia (rodové vzťahy), metrológia (historické miery), numizmatika (platidlá), historická geografia (vzťahy krajina-človek) a ďalšie,
c) dejiny správy (princípy fungovania historických spoločností, kompetencie jednotlivých predstaviteľov moci – so špecializáciou na územie Slovenska),
d) história (kurzy zo slovenských aj všeobecných dejín v upravenom rozsahu oproti študijnému programu História),
e) cudzie jazyky (Bez znalosti jazykov sa nedá porozumieť historickým textom. Preto ponúkame latinčinu ako jazyk starších prameňov, nemčinu a maďarčinu nielen ako jazyk písomností ale aj ako živý jazyk, ktorý zvyšuje uplatnenie absolventov).
f) Okrem skupín kurzov vyššie si študenti môžu istú časť študijného programu zostaviť sami podľa vlastného záujmu z kurzov ponúkaných našou fakultou alebo dokonca univerzitou (výberové kurzy).

Jeden semester zo štúdia je možné absolvovať na partnerských zahraničných univerzitách.

Štúdium je orientované nielen teoreticky ale aj prakticky. Preto je súčasťou štúdia aj archívna prax, ktorú študenti každoročne absolvujú vo vybranom archíve na Slovensku alebo v zahraničí (dobré kontakty najmä s Rakúskom a Českou republikou).

Kompletný študijný program nájdete na adrese https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kapvh/studium/studijne-programy/studijny-program-archivnictvo-od-ar-20152016

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Študijný program je vhodný pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o dejiny a historické pramene ako aj o ich praktické využitie pre súčasnú spoločnosť. Na rozdiel od bežného historika sa naučia spravovať aj súčasné „živé“ dokumenty a môžu sa uplatniť aj v registratúre väčších podnikov, bánk, ministerstiev či iných veľkých organizácií.

Na študijný program archívnictvo budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. 

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Archívy, registratúry väčších firiem, informačné pracoviská štátnych, verejných, súkromných organizácií, pamäťové inštitúcie (múzeá, galérie, knižnice, info-centrá), administratívno-správne a riadiace pozície v štátnej sfére (množstvo absolventov na zahraničných zastupiteľstvách) ako aj vo verejnej a súkromnej oblasti. Na pracovné pozície pripravujeme študentov už počas štúdia archívnou praxou v domácich aj zahraničných organizáciách. Vďaka genealógii a heraldike je možnosť praxovať aj ako súkromný genealóg pre zahraničnú klientelu.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program archívnictvo budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.