Anglický jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štúdium teoretických predmetov z oblasti anglického jazyka a literatúry v konfrontácii so slovenským jazykom, štúdium dejín a reálií anglofónnych krajín, rozvíjanie praktických vedomostí anglického jazyka, najmä so zameraním na preklad a jednoduché tlmočenie.

V prvom bakalárskom stupni v trvaní troch rokov je ťažisko na povinných predmetoch (Úvod do štúdia anglického jazyka, Fonetika a fonológia, Morfológia a syntax, Lexikológia a lexikografia, Dejiny a reálie Veľkej Británie, Dejiny a reálie USA, Teória a dejiny britskej literatúry, Americká literatúra, Úvod do prekladateľského procesu, Preklad z/do anglického jazyka, Úvod do umeleckého prekladu, Konzekutívne tlmočenie z/do anglického jazyka), pričom učivo v teoretických predmetoch je prepojené s učivom preberaným na praktických predmetoch tak, aby absolvent bakalárskeho stupňa mal široké praktické zručnosti, najmä schopnosť prekladať jednoduché texty a korešpondenciu a tlmočiť napr. v cestovnom ruchu alebo na obchodných rokovaniach. Študent získa fundovanú teoretickú prípravu pre magisterský stupeň. Okrem povinných predmetov má možnosť začať sa špecializovať v niektorých povinne voliteľných a nepovinných premetoch, napr. Jazykové semináre, Akademické písanie, Reálie Kanady, Reálie Austrálie a Nového Zélandu, Úvod do kanadskej literatúry, Prekladový seminár, Editorstvo a redakčná prax atď.

V druhom magisterskom stupni v trvaní dvoch rokov sa prehlbujú teoretické aj praktické vedomosti, buď so zameraním na umelecký alebo odborný preklad. V oblasti tlmočenia pokračujú v rozvíjaní jeho konzekutívnej formy a osvojujú si aj základy simultánneho tlmočenia. Štúdium literatúry sa rozširuje o americkú literatúru. Okrem toho v ďalších voliteľných predmetoch, ktorých je prevaha, majú možnosť užšie sa špecializovať v rôznych oblastiach, napríklad v právnickej angličtine, ekonomickej angličtine, teoretických lingvistických a literárnych disciplínach a pod.

Absolvent bakalárskeho stupňa môže buď pokračovať na magisterskom stupni alebo pracovať v rôznych oblastiach, kde uplatní široké vedomosti v oblasti anglického jazyka, napríklad v cestovnom ruchu, vo firmách obchodujúcich so zahraničím a pod.

Absolvent magisterského stupňa získa kvalifikáciu prekladateľa a tlmočníka so širokým uplatnením, či už na Slovensku, alebo v rámci inštitúcií Európskej únie. Svoje vedomosti a zručnosti v interkultúrnej komunikácii však môže využiť aj v nadnárodných spoločnostiach, vo vzdelávacích inštitúciách, v štátnej správe, v kreatívnom priemysle atď.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy, ktoré majú v kombinácii anglický jazyk a kultúru (s výnimkou študijného programu anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra a študijného programu anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, kde bude test všeobecných študijných predpokladov nahradený testom z druhého jazyka) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov a testu z anglického jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.