Informačné štúdiá - muzeológia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá, historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra archívnictva a muzeológie, Katedra knižničnej a informačnej vedy

Rada študijného programu

Predseda: doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., doc. PhDr. Jan Dolák, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lenka Vargová, PhD., prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.; zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Marta Dušková, PhD. (CVTI SR), PhDr. Daniel Hupko, PhD. (Múzeum mesta Bratislavy); zástupcovia študentov: Mgr. Jakub Zábojník, Bc. Michal Krištofík

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.
Spolugaranti: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., doc. PhDr. Jan Dolák, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie