Etnológia - muzikológia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy, vedy o umení a kultúre
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra archeológie a kultúrnej antropológie, Katedra muzikológie

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
Členovia: doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., Mgr. Juraj Janto, PhD., doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD., doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., prof. Mgr. Yvetta Kajanová, CSc., prof. PhDr. Marta Hulková, CSc.doc. PhDr. Jana Bartová, PhD., doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., Dr. Marcus Zagorski; zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Norbert Maur, PhD. (Nadácia Pontis), PhDr. Igor Valentovič; zástupcovia študentov: Bc. Magdaléna Martišková, Bc. Zuzana Petrovičová Bystrická

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., prof. Mgr. Yvetta Kajanová, CSc., doc. PhDr. Jana Bartová, PhD., doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie