Etnológia - muzeológia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra archívnictva a muzeológie, Katedra etnológie

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
Členovia: doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., doc. PhDr. Jan Dolák, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lenka Vargová, PhD., prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.; zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Norbert Maur, PhD. (Nadácia Pontis), PhDr. Daniel Hupko, PhD. (Múzeum mesta Bratislavy); zástupcovia študentov: Bc. Eva Thonhauserová, Bc. Michal Krištofík

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., doc. PhDr. Jan Dolák, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie