Dejiny umenia - história

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: vedy o umení a kultúre, historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra dejín výtvarného umenia, Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín

Rada študijného programu

Predseda: doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD., prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., prof. Miroslav Daniš, CSc., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD., Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., Mgr. Peter Benka, PhD.; Zástupcovia zamestnávateľov: Mgr. Alexandra Kusá, PhD., Mgr. Juraj Kucharík, Historické múzeum SNM; Zástupcovia študentov: Mgr. Dominika Drobná, Marián Okres

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.
Spolugaranti: doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD., prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., prof. Miroslav Daniš, CSc., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie