Termíny zápisov na doktorandské štúdium - 3. stupeň vysokoškolského štúdia

Bez zápisu a úhrady všetkých poplatkov známky nevydávame.
Prosím sledujte stránku, v prípade, že dôjde k zmene, informácie zadáme na stránku.

 

 

Termíny zápisov na AR 2022/2023
5.9.
NDŠ/D,E + 5/E
9.00 - 12.00 a 13.30 - 15.00
6.9.
výlučne novoprijatí/-e
9.00
7.9.
2/D,E
9.00 - 12.00 a 13.30 - 15.00
8.9.
3/D,E
9.00 - 12.00 a 13.30 - 15.00
9.9.
4./D,E
9.00 - 12.00 a 13.30 - 15.00

 

 

Informácia pre 1. ročník FiF UK a SAV :

Milé doktorandky, milí doktorandi,

srdečne Vás pozývame na úvodné stretnutie, na ktorom Vám poskytneme niektoré veľmi dôležité praktické informácie týkajúce sa Vášho doktorandského štúdia.

Zápisy sa uskutočnia 6. septembra o 9:00, prezenčne na FiF UK, Gondova 2, 1. p., č. d. 236 a po úvodnom stretnutí v kancelárii č. d. 121.

Podmienečne prijatí/-é musia pri zápise odovzdať overenú fotokópiu diplomu a Vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške.

Prosím určite si nájdite čas!

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Informácia pre postupujúce ročníky (nie pre 1. ročník !!!)

·         pri platení ISIC a NON-ISIC známky a externého štúdia je nevyhnutné dodržať platobnú inštrukciu (VS, KS)

·         zápis je úplný až po nalepení validačnej známky na ISIC alebo preukaz externého študenta -
validačné známky na ISICa NON ISIC a preukaz externého študenta/ - ky budeme vydávať pri zápisoch, bez zápisu a úhrady všetkých poplatkov známky nevydávame

 

 

Cenník preukazov platný pre akademický rok 2022/2023: 

preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 20,00 €
preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 10,00 €
preukaz študenta v externej forme štúdia 10,00 €
duplikát preukazu 7,00 €

 

Študent/- ka má možnosť si vybrať, ktorý typ preukazu (vizuál ISIC, reps. NO ISIC) chce mať. Podľa svojej voľby zadá požiadavku na výrobu preukazu prostredníctvom elektronickej návratky v systéme AiS. Upozorňujeme študentov/-ky, že UK nemá možnosť akceptovať a validovať ICIS preukazy zo stredných škôl, resp. iných vysokých škôl. Preto svoju voľbu dobre uvážte. V prípade, že si zvolíte vizuál NO ISIC a neskôr by ste sa rozhodli pre vizuál ISIC, budete si musieť zaplatiť preukaz s vizuálom ISIC v plnej výške.

AK sa rozhodnete pre vizuál ISIC, nezabudnite vyplniť prihlášku do občianskeho združenia CKM SYTS na stránke https://gdpr.uniba.sk.

V prípade, že ste držiteľom/-kou preukazu študenta/-ky (ľubovoľnej fakulty) UK v Bratislave a budete v akademickom roku 2022/2023 požadovať iba validáciu preukazu študenta/-ky, systém Vám vygeneruje poplatok za prolongačnú známku ISIC vo výške 13,- €.
V prípade, že budete chcieť preukaz prolongovať známkou NO ISIC, uhraďte, prosím, iba 3,- € za dodržania platobnej inštrukcie (variabilný a špecifický symbol). Získaním tejto známky si iba predlžujete platnosť preukazu študenta/-ky a nezískavate výhody spojené s členstvom v CKM SYTS (komerčné zľavy) na nasledujúci akademický rok. Ak sa neskôr rozhodnete známku ISIC zakúpiť, budete ju musieť uhradiť v plnej výške.

Ak máte pocit, že Vám systém vygeneroval neadekvátnu sumu, kontaktujte, prosím, mailom RVVČ.

V prípade, že steboli držiteľom/-kou preukazu študenta/-ky (ľubovoľnej fakulty) UK v Bratislave, a tento už nemáte, resp. preukaz máte poškodený a je potrebné vyrobiť duplikát, prosím kontaktujte RVVČ na adrese andrea.ligacovauniba.sk a ester.novota@uniba.sk. Do mailu uveďte, prosím, informáciu, o ktorý vizuál preukazu máte záujem.

 

účet Filozofickej fakulty UK v Bratislave:

<output>

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100

variabilný symbol: 02 - pre poplatky za štúdium

variabilný symbol: 27 - pre poplatky za preukazy, známky ...

</output>

<output>účet Filozofickej fakulty UK v Bratislave:</output>

IBAN: SK3681800000007000083100

VS nájdete v AIS

 

Pokiaľ sa vám zmenili osobné údaje (sobáš, zmena mena, zmena trvalej alebo korešpondenčnej adresy, zmena čísla občianskeho preukazu), informujte nás o zmene, pri sobáši je potrebné poslať mailom kópiu sobášneho listu.

<output>Na fakultu je však možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však podľa harmonogramu, ktorý je uvedený nižšie. Týmto sa snažíme predísť zhromažďovaniu väčších skupín v rovnakom čase na jednom mieste. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra. </output>

<output>Na fakultu je však možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však podľa harmonogramu, ktorý je uvedený nižšie. Týmto sa snažíme predísť zhromažďovaniu väčších skupín v rovnakom čase na jednom mieste. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra. </output>

<output>Na fakultu je však možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však podľa harmonogramu, ktorý je uvedený nižšie. Týmto sa snažíme predísť zhromažďovaniu väčších skupín v rovnakom čase na jednom mieste. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra. </output>


Všetci doktorandi a doktorandky pošlú mailom:
1x vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie (nájdete tu)
doklad o úhrade niektorého typu známky na preukaz
doktorandi a doktorandky v externej forme štúdia musia poslať aj doklad o úhrade poplatku za školné.
Bez dokladov o úhrade nebude nikto zapísaný/-á do ďalšieho akademického roka.

Potvrdenie o doktorandskom štúdiu si vyplňte a pošlite nám mailom, pri zápise vám ich potvrdíme
https://fphil.uniba.sk/studium/student/doktorandske-studium/tlaciva/

<output>obnovenie platnosti preukazu študenta známkou študenti v dennej forme štúdia 5,00 €, študenti v externej forme štúdia 0,50 €</output>

<output>obnovenie platnosti preukazu študenta známkou študenti v dennej forme štúdia 5,00 €, študenti v externej forme štúdia 0,50 €</output>