Termíny zápisov na doktorandské štúdium - 3. stupeň vysokoškolského štúdia

 

POZOR ZMENY - priebežne sledujte stránku

Pre validačné známky na ISICa NON ISIC a preukaz externého študenta/ - ky si môžete prísť  8., 9. a 16. 9. 2021, v čase od 9.00 do 11.30 hod. a od 13.30 do 15.30 hod.
Bez zápisu a úhrady všetkých poplatkov známky nevydávame

Informácia pre 1. ročník FiF UK a SAV - 31. 8. 2021 !!! :

došlo k zmene, zápisy do 1. ročníka budú výlučne online (prezenčné zápisy nerobíme) od 1. 9. do 14. 9. a budú pre nich platiť pravidlá ako pre postupujúce ročníky (uvedené nižšie) -

Milé doktorandky, milí doktorandi,

srdečne Vás pozývame na úvodné stretnutie, na ktorom Vám poskytneme niektoré veľmi dôležité praktické informácie týkajúce sa Vášho doktorandského štúdia.

Stretnutie sa uskutoční 7. septembra o 9:00, a to online, v aplikácii MS Teams. K hovoru sa pripojíte pomocou linku.

Prosím určite si nájdite čas!

Tešíme sa na stretnutie s Vami

 

V prípade, že chcete odovzdať chýbajúce doklady, tlačivá... priďte výlučne v dni, ktoré sú určené na vyzdvihnutie preukazov/známok - viď vyššie

 

Informácia pre postupujúce ročníky (nie pre 1. ročník !!!)

·         na základe epidemiologickej situácie je výlučne online zápis – zápis bude spustený od 1. 9. od 8.00 hod. až do 14. 9. do 24.00 hod., prezenčné zápisy nerobíme

·         online zápis realizujete v AIS – VSES 017 – zápisné listy, predmety... následne váš zápis po kontrole úhrad verifikujem, bez nich nie je zápis právoplatný

·         pri platení ISIC a NON-ISIC známky a externého štúdia je nevyhnutné dodržať platobnú inštrukciu (VS, KS) –  bez uhradených poplatkov zápis neverfikujeme

·         do mailu mi pošlite:
vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie - https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/tlaciva/Cestne_vyhlasenie2122.pdf

·         zápis je úplný až po nalepení validačnej známky na ISIC a preukaz externého študenta -
pre validačné známky na ISICa NON ISIC a preukaz externého študenta/ - ky si môžete prísť  8., 9. a 16. 9. 2021, v čase od 9.00 do 11.30 hod. a od 13.30 do 15.30 hod.
bez zápisu a úhrady všetkých poplatkov známky nevydávame

 

 

Cenník preukazov platný pre akademický rok 2021/2022: 

preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 20,00 €
preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 10,00 €
preukaz študenta v externej forme štúdia 10,00 €
duplikát preukazu 7,00 €

 

Študent má možnosť si vybrať, ktorý typ preukazu (vizuál ISIC, reps. NO ISIC) chce mať. Podľa svojej voľby zadá požiadavku na výrobu preukazu prostredníctvom elektronickej návratky v systéme AiS. Upozorňujeme študentov, že UK nemá možnosť akceptovať a validovať ICIS preukazy zo stredných škôl, resp. iných vysokých škôl. Preto svoju voľbu dobre uvážte. V prípade, že si zvolíte vizuál NO ISIC a neskôr by ste sa rozhodli pre vizuál ISIC, budete si musieť zaplatiť preukaz s vizuálom ISIC v plnej výške. Funkcionality jednotlivých typov preukazov sú uvedené v tabuľke vyššie.

AK sa rozhodnete pre vizuál ISIC, nezabudnite vyplniť prihlášku do občianskeho združenia CKM SYTS na stránke https://gdpr.uniba.sk.

V prípade, že ste držiteľom preukazu študenta (ľubovoľnej fakulty) UK v Bratislave a budete v akademickom roku 2020/2021 požadovať iba validáciu preukazu študenta, systém Vám vygeneruje poplatok za prolongačnú známku ISIC vo výške 13,- €.
V prípade, že budete chcieť preukaz prolongovať známkou NO ISIC, uhraďte, prosím, iba 3,- € za dodržania platobnej inštrukcie (variabilný a špecifický symbol). Získaním tejto známky si iba predlžujete platnosť preukazu študenta a nezískavate výhody spojené s členstvom v CKM SYTS (komerčné zľavy) aj na nasledujúci akademický rok. Ak sa neskôr rozhodnete známku ISIC zakúpiť, budete ju musieť uhradiť v plnej výške.

Ak máte pocit, že Vám systém vygeneroval neadekvátnu sumu, kontaktujte, prosím, mailom RVVČ.

V prípade, že steboli držiteľom preukazu študenta (ľubovoľnej fakulty) UK v Bratislave, a tento už nemáte, resp. preukaz máte poškodený a je potrebné vyrobiť duplikát, prosím kontaktujte RVVČ na adrese andrea.ligacovauniba.sk a ester.mateasikovauniba.sk. Do mailu uveďte, prosím, informáciu, o ktorý vizuál preukazu máte záujem.

 

účet Filozofickej fakulty UK v Bratislave:

<output>

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100

variabilný symbol: 02 - pre poplatky za štúdium

variabilný symbol: 27 - pre poplatky za preukazy, známky ...

</output>

<output>účet Filozofickej fakulty UK v Bratislave:</output>

IBAN: SK3681800000007000083100

VS nájdete v AIS

 

Pokiaľ sa vám zmenili osobné údaje (sobáš, zmena mena, zmena trvalej alebo korešpondenčnej adresy, zmena čísla občianskeho preukazu), informujte nás o zmene, pri sobáši je potrebné poslať mailom overenú kópiu sobášneho listu.

<output>Na fakultu je však možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však podľa harmonogramu, ktorý je uvedený nižšie. Týmto sa snažíme predísť zhromažďovaniu väčších skupín v rovnakom čase na jednom mieste. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra. </output>

<output>Na fakultu je však možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však podľa harmonogramu, ktorý je uvedený nižšie. Týmto sa snažíme predísť zhromažďovaniu väčších skupín v rovnakom čase na jednom mieste. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra. </output>

<output>Na fakultu je však možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však podľa harmonogramu, ktorý je uvedený nižšie. Týmto sa snažíme predísť zhromažďovaniu väčších skupín v rovnakom čase na jednom mieste. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra. </output>


Všetci doktorandi a doktorandky pošlú mailom:
1x vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie (nájdete tu)
doklad o úhrade niektorého typu známky na preukaz
doktorandi a doktorandky v externej forme štúdia musia poslať aj doklad o úhrade poplatku za školné.
Bez dokladov o úhrade nebude nikto zapísaní/á do ďalšieho akademického roka.

Potvrdenie o doktorandskom štúdiu si vyplňte a pošlite nám mailom, po online zápise zápise vám ich potvrdíme a pošleme mailom
https://fphil.uniba.sk/studium/student/doktorandske-studium/tlaciva/

<output>obnovenie platnosti preukazu študenta známkou študenti v dennej forme štúdia 5,00 €, študenti v externej forme štúdia 0,50 €</output>

<output>obnovenie platnosti preukazu študenta známkou študenti v dennej forme štúdia 5,00 €, študenti v externej forme štúdia 0,50 €</output>