Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Školné za prekročenie štandardnej doby štúdia

Informácia pre denných a externých doktorandov FiF UK a SAV, garantov doktorandského štúdia, vedúcich katedier a školiteľov doktorandského štúdia FiF UK.

Na základe pokynu z Oddelenia vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia UK majú všetky fakulty UK pri posudzovaní nadštandardnej dĺžky štúdia a pri jeho spoplatňovaní postupovať v súlade s príslušnými vnútornými predpismi UK a usmernením MŠVVaŠ SR.

Oznamujem vám preto, že počínajúc akademickým rokom 2012/2013 (t.j. od 1. septembra 2012) sa budú tieto ustanovenia a usmernenia vzťahovať na všetkých doktorandov, teda aj na tých, ktorí začali študovať pred 1. septembrom 2012.

V súvislosti s realizáciou tohto pokynu, t.j. pri posudzovaní nadštandardnej dĺžky štúdia a pri jeho spoplatňovaní sa fakulta bude riadiť nasledovnými predpismi

Vnútorný predpis č. 8/2013 schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Študijný poriadok UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2013.

Vnútorný predpis č. 19/2013 Vnútorný predpis č. 19/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2014/2015.
Tento predpis nadobúda platnosť 19. decembra 2013 a účinnosť 1. septembra 2014.
Príloha č. 1 - 13

Vysvetľujúce poznámky k prerušeniu štúdia:

  • Doktorand môže prerušiť svoje štúdium z vážnych dôvodov. Písomnú žiadosť predkladá dekanovi pred začatím prerušenia. Postup pri prerušení štúdia sa riadi Vnútorným predpisom č. 14/2008 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. K žiadosti o prerušenie štúdia doktorand prikladá vyjadrenie školiteľa doktoranda (ak ide o doktoranda, ktorý sa prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, aj kladné vyjadrenie štatutárneho zástupcu externej vzdelávacej inštitúcie),
  • Doktorand musí požiadať o prerušenie štúdia len na ucelené obdobie – na semester alebo na akademický rok. V prípade, že prerušuje štúdium na celý akademický rok od jeho začiatku (t.j. od 1.9. do 31.8. príslušného akademického roka), nemá to vplyv na predĺženie dĺžky štúdia,
  • Maximálna doba jedného prerušenia štúdia je 1 akademický rok (pri materskej dovolenke aj dlhšie),
  • Doktorand sa po prerušení štúdia zapíše do príslušného roka štúdia. Ak sa zapisuje v priebehu akademického roka, teda opakovane do toho istého roka štúdia, musí počítať s tým, že sa mu predĺži  dĺžka štúdia.

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia:

nástup na doktorandské štúdium v AR 2005/2006 a v AR 2006/2007

  • denní doktorandi podľa Vnútorného predpisu č.11/2011 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, bod 3. neplatia,
  • externí doktorandi podľa Vnútorného predpisu č.11/2011 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov   spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 6, bod 3. platia 400,-  €,

nástup na doktorandské štúdium od AR 2007/2008 až do súčasnosti

  • denní doktorandi podľa Vnútorného predpisu č.11/2011 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 5 a príloha č. 3: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2012/2013, bod 1 platia 1400,-  €,
  • externí doktorandi podľa Vnútorného predpisu č.11/2011 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov   spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 6, bod 3. platia 400,-  €.

Vysvetľujúce poznámky k Vnútorný predpisu č. 19/2013

Čl. 8

Podmienky odpustenia alebo zníženia školného rektorom UK(1)

Na základe písomnej žiadosti študenta o odpustenie alebo zníženie školného (ďalej len „žiadosť“) a priloženého kladného stanoviska dekana fakulty môže rektor UK v súlade s § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách odpustiť alebo znížiť školné,

1. ak študentovi vznikla povinnosť platiť školné z dôvodu súbežného štúdia:

a) o 50 - 100 %, keď dosiahne vážený študijný priemer (ďalej len „VŠP“) 1,00 – 1,20,
b) o 25 - 50 %, keď dosiahne VŠP 1,21 – 1,50,
c) o 25 – 100%, keď do 30. septembra zanechá štúdium v prvom roku štúdia, na ktoré bol riadne prijatý a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý,
d) o 25 – 100%, keď dôjde k súbežnému štúdiu odborného programu a doplňujúceho pedagogického štúdia;

2. ak študentovi vznikla povinnosť platiť školné z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia:

a) o 50 - 100%, keď je držiteľom ZŤP,
b) o 50-100%, keď bol počas aktuálneho štúdia reprezentantom na olympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy a dosahuje VŠP do 2,00,
c) o 50 - 100%, keď má dlhodobé zdravotné problémy,
d) o 50 – 100% v dôsledku materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
e) o 25 - 100%, keď spĺňa podmienky na udelenie sociálneho štipendia a dosahuje VŠP do 2,00, alebo iným spôsobom preukázateľne dokladuje zlú sociálnu situáciu podľa ods. 3 tohto článku a dosahuje VŠP do 2,00, alebo preukázateľne dokladuje hmotnú núdzu,
f) o 25 – 100%, keď do 30. septembra zanechá štúdium v prvom roku štúdia, na ktoré bol riadne prijatý a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý,
g) o 25 - 100%, ak študent tretieho stupňa prekročil aspoň o 100% počet publikovaných prác potrebných na pripustenie k obhajobe dizertačnej práce
,
h) o 25 - 100%, keď nastanú iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa, najmä ak študent prekročil štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu schválenej mobility fakultou, počas ktorej získal najmenej 20 kreditov za semester (15 kreditov za semester, ak sa mobility zúčastnil pred akademickým rokom 2012/2013), alebo v dôsledku prieťahov spôsobených fakultou pri zabezpečení obhajoby dizertačnej práce a pod.

(2) Ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia alebo sa zapíše na štúdium po prerušení štúdia, aby vykonal štátnu skúšku, resp. predmet štátnej skúšky alebo obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce ďalej len „štátna skúška“), rektor môže na základe písomnej žiadosti študenta znížiť ročné školné maximálne o 90 %.

(9) Za zlú sociálnu situáciu sa považuje skutočnosť, keď na jedného člena spoločnej domácnosti, v ktorej študent žije (ďalej len „osoby žijúce v spoločnej domácnosti“), pripadá mesačný čistý príjem nižší ako 300 €.

Osoby žijúce v spoločnej domácnosti preukazujú príjem za predchádzajúci kalendárny rok predložením potvrdenia:

a) daňového úradu – výpisu na účely priznania sociálneho štipendia,
b) daňového úradu o nepodaní daňového priznania,
c) zamestnávateľa – ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti a daňového bonusu,
d) Sociálnej poisťovne o vyplatených nemocenských a dôchodkových dávkach,
e) o výške priznaného výživného (podľa súdneho rozhodnutia), ak sú rodičia rozvedení.

(10) Dekan fakulty predkladá rektorovi žiadosť študenta spolu so svojím stanoviskom, ktoré obsahuje aj stručné zdôvodnenie a odporúčanie dekana v prípade nevyhovenia, výzvou na zaplatenie školného zaslanej študentovi, čestným vyhlásením o štúdiu podľa § 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách a s nasledujúcimi dokladmi:

a) potvrdenie o dosiahnutom VŠP, ak študent žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bodu 1. písm. a), b) alebo ods. 1) bodu 2. písm. b) a e),
b) potvrdenie o zanechaní štúdia, ak štúdium zanechal v prvom roku štúdia, na ktoré bol riadne prijatý a kópiu rozhodnutia o dodatočnom prijatí na štúdium, ak žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bodu 1. písm. c) alebo ods. 1) bodu 2. písm. f),
c) kópiu preukazu ZŤP osoby, ak žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bodu 2. písm. a),
d) potvrdenie o tom, že je aktuálnym reprezentantom na olympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy, ak žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bodu 2. písm. b),
e) lekárske potvrdenia preukazujúce dlhodobé zdravotné problémy, ak žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bodu 2. písm. c),
f) kópiu rodného listu dieťaťa, ak je dôvodom prekročenia štandardnej dĺžky štúdia materská, resp. rodičovská dovolenka a žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bodu 2. písm. d),
g) potvrdenie o tom, že spĺňa podmienky na udelenie sociálneho štipendia alebo kópiu rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo doklady, ktoré preukazujú zlú sociálnu situáciu, ak študent žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bodu 2. písm. e),
h) potvrdenie o schválení mobility fakultou, ak študent žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bodu 2. písm. g),
i) potvrdenie, že sa študent zapísal do ďalšieho roku štúdia, aby vykonal štátnu skúšku, ak študent žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 2.,
j) potvrdenie o pracovnom pomere na UK, strednej alebo základnej škole, ak žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1 bodu 1 písm. d).

(11) Študent môže podať žiadosť podľa ods. 1 najneskôr do 15. dní od doručenia rozhodnutia o povinnosti zaplatiť školné, ktoré sa riadi ustanoveniami čl. 35 ods. 2 Vnútorného predpisu č. 14/2008 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. V odôvodnených prípadoch môže rektor pripustiť podanie žiadosti v inej lehote, pri čom sa tým nemení splatnosť splátok určených v súlade s touto smernicou. Študent je povinný k žiadosti podľa ods. 1 priložiť doklady podľa ods. 3 a 4 tohto článku.

(12) V zmysle § 92 ods. 16 zákona o vysokých školách neexistuje právny nárok na odpustenie, resp. zníženie školného ani v prípade, že študent splní niektorú z podmienok na odpustenie, resp. zníženie školného podľa ods. 1, 2 alebo 3 a priloží všetky relevantné doklady.

(13) Proti rozhodnutiu rektora o odpustení, resp. znížení školného nemožno podať odvolanie.

(táto smernica sa týka všetkých troch stupňov štúdia, na doktorandov sa vzťahujú zvýraznené odseky)