Promócie PhD.

Promócie doktorandov, ktorí obhájili dizertačnú prácu na FiF UK alebo SAV zabezpečuje Rektorát Univerzity Komenského (RUK):

  • externí doktorandi FiF UK (okrem zamestnancov UK) a denní aj externí doktorandi SAV sú povinní zaplatiť za vydanie diplomu a promóciu 50,- € na RUK zloženkou, priloženou k Oznámeniu o skončení doktorandského štúdia,
  • všetky otázky týkajúce sa promócii a vydania diplomu PhD. vám zodpovie Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia na RUK, p. dr. Gronová 02/59244293, michaela.gronovarec.uniba.sk.