Obhajoby dizertačných prác 2022

NOVEMBER 2022

24. 11. 2022 o 13.00 hod, Š 425
slovenské dejiny

Mgr. Ivana Lukáč Labancová - Jazyk kazateľnice: Viacjazyčnosť vo františkánskej kazateľskej praxi 18. a 19. storočia

školiteľ:           prof. Mgr. Martin Homza, PhD.
oponentstvo: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
                        doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
                        doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.