Obhajoby dizertačných prác 2021

Obhajoby dizertačných prác 2021

AUGUST

19. 8. 2021 o 11.00 hod.
translatológia

Mgr. Lucia Podlucká - Identifikácia kľúčových zručností pre štúdium tlmočníctva a ich rozvoj v procese výučby

školiteľ: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.

oponenti/-ky: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
                      doc. Mgr. Martin Djovčoš, PhD.
                      Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.

pripojenie cez MS Teams

 

23. 8. 2021 o 10.00 hod.
translatológia

Mgr. Michal Homola - Identifikácia kľúčových zručností pre štúdium tlmočníctva a ich rozvoj v procese výučby

školiteľ: doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

oponentky: prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
                      prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
                      doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.

 

23. 8. 2021 o 12.30 hod.
sociológia

Mgr. Marianna Mrva - Fenomén spoločenskej dôvery v sociologických teóriách a v sociologickom výskume

školiteľ: Mgr. Robert Klobucký, PhD.

oponenti/-ky: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
                      doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
                      PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

 

23. 8. 2021 o 13.00 hod.
archeológia

Mgr. Dominik Drozd - Povrchový prieskum rastrovou metódou na lokalite Vráble - Fidvár a jeho prínos pre poznanie štruktúry pravekého a včasnohistorického osídlenia

školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

oponenti: PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
                 doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
                 PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

 

24. 8. 2021 o 13.00 hod.
literárna veda

Mgr. Zuzana Kopecká - Symptóny literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze

školiteľka: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

oponenti: prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
                doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
                PaedDr. Petr Kučera, PhD.

 

25. 8. 2021 o 10.30 a 12.00 hod.
muzikológia

Mgr. Kristína Gotthardtová - Folklorizmus v hudobnej tvorbe pre spevácke zbory na Slovensku v 20. storočí

školiteľka: doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

oponenti/-ky: prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.
                       prof. Mgr. Markéta Štefková, PhD.
                       Mgr. Michal Šcepán, PhD.

Mgr. Veronika Garajová - České prvky v stredovekej hudobnej kultúre Slovenska

školiteľka: PhDr. Eva Veselovská, PhD.

oponenti/-ky: prof. PhDr. Marta Hulková, PhD.
                       prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.
                       doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

 

25. 8. 2021 o 11.00 hod.
všeobecné dejiny

Mgr. Oliver Zajac - Habsburská monarchia v teoretickom diskurze a politických aktivitách Hôtel Lambert pred rokom 1848

školiteľka: PhDr. Eva Kowalská, DrSc.

oponenti: prof. PhDr. Miloš Řezník, PhD.
                prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
                PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

 

26. 8. 2021 o 9.00  a 11.00 hod.
teória a dejiny žurnalistiky

Mgr. Veronika Demovičová (rod. Ševčíková) - Úloha hovorcu v komunikácii letísk v krízových situáciách

školiteľka: doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, CSc.

oponenti/-ky: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
                      doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
                      doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Mgr. David Vido - Slovenská spoločnosť a jej médiá od vstupu Slovenska do EÚ po prvé slovenské predsedníctvo

školiteľka: prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc.

oponenti/-ky: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
                      doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.
                      doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.

 

26. 8. 2021 o 9.30 hod.
pomocné vedy historické

Mgr. Adriana Varhoľová - Kánonické vizitácie ako prameň k historickým nápisom z územia Spiša

školiteľ: prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.

oponenti: prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.
                Mgr. František Gahér, PhD.
                doc. PhDr. Jiří Roháček, CSc.

 

26. 8. 2021 o 10.00 hod.
literárna veda

M. A. Kristína Kállay - Orientalizmus v slovenskej dobrodružnej literatúre pre deti a mládež v prvej polovici dvadsiateho storočia

školiteľ: doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

oponenti/-ky: prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.
                      prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
                      Mgr. Marta Fülöpövá, PhD.

 

26. 8. 2021 - obhajoba sa z technických príčin uskutoční v septembri, termín určíme dodatočne
systematická filozofia

Mgr. Irakli Chedia - Fenomén totalitarianizmu dnes / Phenomenon of Totalitarianism Today

školiteľ: prof. PhDr. František Novosád, CSc.

oponenti: Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LLM.
                prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
                doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc.
                 
                 

27. 8. 2021 o 9.00 hod.
všeobecná jazykoveda

Mgr. Henrietta Németh Takács - Dvojjazyčnosť verejného života na južnom Slovensku a jej uplatnenie v jazykovej praxi

školiteľka: doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD.

oponenti/-ky: prof. Dr. Ottó Vörös
                PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD.
                PhDr. Simon Szabolcs, PhD.

pripojenie cez MS Teams 

30. 8. 2021 o 13.00 hod.
masmediálne štúdiá

Mgr. Gabriela Kosibová - Etické aspekty influencer marketingu na sociálnych sieťach v prostredí slovenského trhu

školiteľ: prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.

oponenti: prof. PhDr. Samuel Brečka, PhD.
                doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.
                PhDr. Martin Kostelničák, PhD.

 

30. 8. 2021 o 10.00 a 13.00 hod.
literárna veda

Mgr. Enikó Czucz - Telo, jazyk a rituál v (auto) biografických dielach Pétera Nádasa

školiteľ: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.

oponenti/-ky: dr. Fried István, DrSc.
                       doc. PhDr. Zoltán Németh, PhD.
                       Mgr. Judit Görözdi

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Pristašová - Hrdinka / antihrdinka v modernej arabskej ženskej próze

školiteľ: doc. PhDr. František Ondráš, Ph. D.

oponentky: prof. PhDr. Marta Součková, PhD.
                   Mgr. Zuzana Gážaková, PhD.
                   Mgr. Danuša Čižmíková, PhD.

 

31. 8. 2021 o 13.00 hod.
estetika

Mgr. Viktória Oroszová Estetika intermediálneho divadla (vybrané problémy)

školiteľ: doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

oponenti: prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
                doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.

               Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.