Obhajoby dizertačných prác 2022

SEPTEMBER 2022

27.9. 2022 o 9.00 hod, miestnosť G 236
slovenské dejiny

Mgr. Ivana Lukáč Labancová - Jazyk kazateľnice: Viacjazyčnosť vo františkánskej kazateľskej praxi 18. a 19. storočia

školiteľ:           prof. Mgr. Martin Homza, PhD.
oponentstvo: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
                        doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
                        doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

AUGUST 2022

16.8. 2022 o 10.30 hod, miestnosť G 236
muzeológia

Mgr. Lucie Jagošová - Muzejní pedagog: od edukační práce k profesi

školiteľ:           prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
oponentstvo: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph. D.
                        prof. PhDr.  Mária Potočárová, PhD.
                        PhDr. Daniel Hupko, PhD.

 

o 9.00 hod, ÚESA SAV
etnológia

PhDr. Tomáš Kubisa - Hnutie slovansko - árijských véd ako prejav nových typov spirituality na Slovensku

školiteľka: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, PhD.
                  doc. PhDr. David Václavík, Ph. D.
                  Mgr. Vladimír Bahna, PhD.

17.8. 2022 o 9.00 a 11.00 hod, online MS Teams
politológia

Mgr. Veronika Prachárová - Controlling of Those in Power: Institutionalised Sousveillance in Slovakia

školiteľ:            Doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.
oponentstvo:  Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
                          Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
                          Martin Kovanič, M.A., PhD.

Mgr. Silvia Hudáčková - Rodový režim zostavovania vlády na Slovensku

školiteľka:        Prof. PhDr. Darina Malová, PhD.
oponentstvo:  Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
                          Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
                          Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

19.8. 2022 o 10.00 hod, miestnosť G 236
klinická psychológia

Mgr. Daniel Dančík - Vzťahová väzba ako prediktor dennej afektivity a paranoje: Využitie metódy zachytávania každodenných zážitkov

školiteľ:              Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.
oponentstvo:    Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
                           Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
                           PhDr. Katarína Millová, Ph.D.

22.8. 2022 o 11.00 hod, miestnosť G 236
slavistika

Mgr. Katarína Jalová - Precedentné mená literárneho pôvodu v súčasnom ruskom mediálnom diskurze

školiteľka:           doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
oponenti:           prof. PhDr. Jozef Sipko, CSc.
                            doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.
                            doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD.

 

22.8.2022 o 9.30 a 11.30 hod, miestnosť G 308
muzikológia

Mgr. Peter Dobšinský - Kompozícia v slovenskom jazze, historické a teoretické aspekty

školiteľka:       prof. PhDr. Yvetta Kajanová
oponentstvo: prof. PhDr. Eva Ferková, CSc.
                          prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
                          Mgr. Miroslav Zahradník, PhD.

 

Mgr. Jana Halmo - Muzikoterapia u detí s poruchami autistického spektra v slovenskom kontexte

školiteľ: doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
              RNDr. Marek Žabka, PhD.
oponentstvo: prof. PhDr. Eva Szórádová, PhD.
                         Mgr. Mária Habalová, PhD.
                         Mgr. & Mgr. Matěj Lipský, Ph. D.

23.8.2022 o 11.00 a 13.30 hod., miestnosť G 236
sociológia

Mgr. Zuzana Turkovič - Fenomén singles na Slovensku

školiteľ:     Doc. Mgr. Ivan Chorvát, CSc.
oponenti: Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
                  Mgr. Roman Džambazovič, PhD.       
                  PhDr. Hana Hašková, Ph.D.

Mgr. Ľubomír Šottník- Spoločenské dôsledky nástupu automatizácie pre trh práce: Prípad Slovensko

školiteľ:     Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.
oponenti: Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.                 
                  Mgr. Daniel Gerbery, PhD.
                  Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

23.8.2022 o 9.00 hod, miestnosť N 318
východoázijské štúdiá

Mgr. Mária Ištvánová - Analysis of the mother tongue interference in the acquisition of Chinese based on the learner corpus

školiteľka:           Prof. Mgr. Janka Benická, PhD.
oponentstvo:     Prof. Olga Byessonova, DrSc.
                            Doc. Mateja Petrovčič, PhD.             
                            Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.

24.8.2022 o 10.00 hod, miestnosť G 236
archeológia

Mgr. Petra Chebenová - Osídlenie Nitry v mladšej a neskorej dobe bronzovej (na základe nálezov z lokality Araver a Sony)

školiteľ:     PhDr. Rudolf Kujovský, CSc.
oponenti: PhDr. Ladislav Veliačik, DrSc.
                  doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
                  doc. PhDr. Ondřej Chvojka, PhD.

 

24.8.2022 o 10.00 a 13.00 hod, miestnosť G 228
translatológia

Mgr. Elena Gajdošová – Korpusbasierte Analyse von Rechtstexten in slowakischer und deutscher Sprache mit besonderem Augenmerk auf Verb-Nomen-Kollokationen

školiteľka:            Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.
oponentstvo:      Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
                              Doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
                              Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták

Mgr. Claudia Galambošová – Holocaust memoir literature after 1989 in Slovak-English interliterary relations

školiteľ:                   Doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.
oponentstvo:         Prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
                                Doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
                                PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

 

25.8.2022 o 9.30 hod, miestnosť G 236
slovenský jazyk

Mgr. Roman Soóky - Predpoklady kultivovania interpretačnej kompetencie

školiteľka:      doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
oponentstvo: prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.
                        doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
                        doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.

30.8.2022 o 13.00 hod, miestnosť G 236
kulturológia

Mgr. Zuzana Polakovičová - Kultúrne plánovanie a plány rozvoja kultúrneho života vo vybranej lokalite (obec Vištuk)

školiteľka:      Doc. PhDr. Zuzana Slušná, PhD.
oponentky:    Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.
                        Doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
                        PhDr. Svetlana Chomová, PhD.

 

 

JÚL 2022

6. 7. 2022 o 13.00 hod, ÚSvL SAV, Dúbravská cesta 9
literárna veda

Mgr. Judit Dobrá - Súčasná maďarská próza na Slovensku a jej slovenská prekladová recepcia

školiteľka:        Mgr. Judit Görözdi, PhD.
oponentstvo:  prof. UW dr. hab. Zoltán Németh
                          prof. PhDr. Peter Káša, CSc.
                          doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.

JÚN 2022

8. 6. 2022 o 8.00, 9.30 a 11.00 hod, miestnosť ST111
masmediálne štúdiá

Mgr. Daniela Vunhu - Public relations v komunikačnej stratégii globálneho rozsahu

školiteľka:      doc. PhDr. Vlasta Konečná, CSc.
oponenti:       prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.
                         PhDr. Richard Keklak, PhD.
                         Jozef Bohunický, PhD.

JUDr. Ing. Miloš Ronec - Osobnosť lídra ako súčasť marketingovej komunikácie firmy

školiteľ:       doc. PhDr. Vlasta Konečná, CSc.
oponenti:   prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
                     PhDr. Martin Kostelničák, PhD.
                     PhDr. Roland Kyška, Ph.D.

PhDr. Ján Jászberényi - Public relations (význam, funkcie a prostriedky)  v komunikačnej stratégii globálneho rozsahu

školiteľka:      prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.
oponenti:       prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD.
                        doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
                        Mgr. Hubert Kaffka, PhD.

Dizertačné práce sú k dispozícii k nahliadnutiu na Referáte VVČ a DŠ, č. dv. 121 v úradných hodinách

 

9. 6. 2022 o 13.00 hod, miestnosť G 236
slovenské dejiny

PhDr. Jakub Palko - Uhri, Štajersko a Salzburrg. K menej známym kapitolám vojny o babenberské dedičstvo (1246 - 1278)

školiteľ:      prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
oponenti:  prof. Dr. Djura Hardi
                   doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
                   Mgr. Peter Labanc, PhD.

 

13. 6. 2022 o 9.00 hod, miestnosť G 140
etnológia a kultúrna antropológia

Mgr. Radoslava Fujda Semanová - Trampská subkultúra a komunistický režim v období normalizácie (Československo/ČSSR 1968 - 1989)

školiteľka:        PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
oponentstvo:  prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
                         doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.
                         Mgr. Jan Pohunek, Ph. D.

 

17. 6. 2022 o 9.00 miestnosť G 218
slovenská literatúra

Mgr. Eva Palkovičová - Reprezentácia každodennosti v slovenskej próze šestdesiatych rokov 19. storočia

školiteľka:        Mgr. Ivana Taraneková, PhD.
oponentstvo:  prof. PhDr. Ján Gbúr, PhD.
                          Mgr. Irena Bilińská, PhD.
                          Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

 

17. 6. 2022 o 10.00 online
politológia

Mgr. Martina Vass - Leadership Styles in the European Council 

školiteľ:              prof. MPhil. Jozef Bátora, PhD.
oponentstvo:    Prof. Jarle Trondal, PhD.
                           Prof. PhDr. Darina Malová, PhD.
                           Mgr. Radovan Geist, PhD.

 

21. 6. 2022 o 9.00 a 11.00 hod, miestnosť G 236

klinická psychológia

Mgr. Eva Málišová - Kognícia ako prediktor funkčnosti u pacientov s rekurentnou depresívnou poruchou v remisii

školiteľ:              Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.
oponenti/-tky:   Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
                            Mgr. Martin Marko, PhD.
                            MUDr. Barbora Vašečková, PhD.

Mgr. Filip Ambróz – Dôvera, spokojnosť a stres zamestnancov ako dôsledok organizačnej transparentnosti a spravodlivosti

školiteľka:          Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.
oponenti/-tky:   Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
                            Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
                            Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

 

23. 6. 2022 o 11.00 a 13.00 hod, miestnosť G 140
slovenské dejiny

Mgr. Lenka Pajer - Odev v živote uhorského šľachtica 16. a 17. storočia

školiteľka:     Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
ponentstvo:  Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
                       doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.
                       Mgr. Ivana Červenková, PhD.

 

Mgr. Štefan Szalma - Obchod so zajatcami na osmansko-uhorskom pohraničí počas 17. storočia

školiteľka:       PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
oponentstvo:  Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
                         doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.
                         Mgr. Helena Gahérová, PhD.

 

24. 6. 2022 o 9.00 a 11.00 hod, miestnosť G 218
slovenská literatúra

Mgr. Viktor Suchý - Zátišie v básni, báseň ako zátišie. (So zreteľom na priestor v slovenskej a českej poézii rokov 1956 - 1973)

školiteľka:        doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.
oponentstvo:  prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.
                          doc. Mgr. Ján Gavura, PhD.
                          Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.

 

Mgr. Anna Bukovinová - Sakrálne a profánne v slovenskej poézii deväťdesiatych rokov 20. storočia. Tradícia a súčasnosť (s osobitným zreteľom na tvorbu Erika Grocha a Roberta Bielika)

školiteľka:        doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.
oponentstvo:  prof. PaedDr. Iva Málková, Ph. D.
                         doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
                         doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.

 

27. 6. 2022 o 11.00 a 13.00 hod, miestnosť Š 424
všeobecné dejiny

Mgr. Laura Szegfüová - Consortes regni? Uhorské kráľovné 14. storočia

školiteľ:           doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
oponentstvo: PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.
                        prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
                        Mgr. Stanislava Kuzmová, PhD.

 

Mgr. Petra Přemylová - Protestantské mučenice v martyrológiu Acts and Monuments zo 16. storočia

školiteľ:     doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
oponenti: prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.
                  doc. PhDr. Jaroslav Nemeš, PhD.
                  Mgr. Peter Benka, PhD.

 

9.00 hod, miestnosť G 140
literárna veda

Mgr. Klaudia Donková - Systém archetypov v rumunskej literatúre

školiteľka:      doc. PhDr. Jana Páleníková, PhD.
oponentstvo: prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.
                        doc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD.
                        PhDr. Libuša Vajdová, CSc.

11.00 hod, miestnosť G 228
translatológia

Mgr. Lizaveta Madej - Diplomatické tlmočenie: osobitosti historického vývoja a translatologická charakteristika

školiteľka:        prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
oponentstvo:  prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
                          doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
                          Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.

 

 

10.00 hod, miestnosť G 236
knižničná a informačná veda

Mgr. Zuzana Struháriková - Informačné správanie detí v digitálnom prostredí

školiteľka:         Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

oponenti/tky:   Prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
                           Doc. PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.
                           Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

 

28. 6. 2022 o 10.00 hod., miestnosť G 308
muzikológia

Mgr. Peter Jantoščiak - Inovácie hudobnonástrojárskej dielne Franz Schöllnast a syn (čakan, furoja, tritonikon)

školiteľka:       doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.
oponentstvo: prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
                         doc. PhDr. Róbert Šebesta, PhD.
                         Mgr. Jana Laslavíková, PhD.

29. 6. 2022 o 13.00 hod., miestnosť G 236
estetika

Mgr. Tomáš Kičina - Autorský film ako problém estetiky

školiteľ:            prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
oponentstvo:  prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.
                          doc. Mgr. Ján Sabol, PhD.,ArtD.
                          doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

 

30. 6. 2022 o 9.00 hod a 11.00 hod, miestnosť G 417
slovenský jazyk

Mgr. Jana Výškrabková - Lingvodiadktické špecifiká pri prezentácii slovenčniny ako cudzieho jazyka v e-learningovom prostredí

školiteľka:   doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.
oponentky: prof. PhDr. Jana Kesselová, PhD.
                     doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.
                     Mgr. Renáta Pavlová, PhD.

 

Mgr. Helena Ľos Ivoríková - Lingvodidaktické aspekty tvorivosti ( na pozadí slovenčiny ako cudzieho jazyka)

školiteľka:       doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.
oponentstvo: prof. PhDr. Ľudmila Liprtáková, CSc.
                         doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
                         Mgr. Miloš Horváth, PhD.

 

 

 

MÁJ 2022

20. 5. 2022 o 11.00 hod.

FiF UK Gondova 2, Bratislava, č. dv. G236
študijný program: knižničná a informačná veda

Mgr. Alexandra Mrázová - Literárny život na Slovensku pred a po roku 1989

školiteľ: doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.

oponenti/-ky: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
                      doc. PhDr. Jitka Rožňová, PhD.
                      doc. PhDr. Miroslav Zelinský, PhD.

Dizertačná práca je k dispozícii k nahliadnutiu na Referáte VVČ a DŠ, č. dv. 121 v úradných hodinách