Obhajoby dizertačných prác 2022

DECEMBER 2022

7. 12. 2022 o 9.00 hod, online MS Teams
kultúry a náboženstvá sveta

Mgr. Eva Hulínková Ťuchová - Ikonografie der Göttin Ištar im Kontext archäologischer Funde in mittelassyrischer Zeit

školiteľ:            Prof. Dr. Mirko Novak
oponentstvo:  Prof. Dr. Alexander Pruss
                          Dr. Diana Stein
                          PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D.

link na pripojenie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adjAukXjaKvv4M0FazHGnu2CdRNGdI0WRnlLChcsxpVI1%40thread.tacv2/1670100287455?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22befc4b3d-6483-44fb-b3c3-1f015dc0ea5f%22%7d

NOVEMBER 2022

24. 11. 2022 o 13.00 hod, Š 425
slovenské dejiny

Mgr. Ivana Lukáč Labancová - Jazyk kazateľnice: Viacjazyčnosť vo františkánskej kazateľskej praxi 18. a 19. storočia

školiteľ:           prof. Mgr. Martin Homza, PhD.
oponentstvo: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
                        doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
                        doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.