Obhajoby dizertačných prác 2024

marec 2024

5. 3. 2024 o 13.00 hod. všeobecné dejiny
miestnosť Š429

Mgr. Martin Horička - Od sféry vplyvu k satelitnému štátu. Zahraničná politika tretej Československej republiky

školiteľ:       prof. Eduard Nižňanský, PhD.
oponenti:   prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
                    PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.
                    doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

jún 2024

12. 6. 2024 o 9.30 hod., študijný program všeobecná jazykoveda
miestnosť G 140, Gondova 2, Bratislava

Mgr. Veronika Dančová Jakabová - A magyar mint anyanyelv oktatásának aktuális kérdései a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolákban

 

12.6.2024 o 12.00 hod., študijný program všeobecná jazykoveda
miestnosť G 140, Gondova 2, Bratislava

Mgr. Katarína Slamková - The Dynamics of American Political Discourse: Language, Power and Ideology

 

17.6.2024 o 11.00 hod., študijný program slavistika
miestnosť G 140, Gondova 2, Bratislava

Mgr. Kristina Dordevic Етнолингвистичка анализа фразеологизама с компонентом биља (на српском и словачком материјалу)

 

17. 6. 2024 o 14.00 hod., študijný program literárna veda
ÚSvL SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Mgr. Nataša Hromová Burcinová - Recepcia kubánskej literatúry na Slovensku. Náhľady na dejiny prekladu a vybrané aspekty diela Aleja Carpentiera

 

19. 6. 2024 o 10.00 a 14.00 hod., študijný program systematická filozofia
miestnosť G 239, Gondova 2, Bratislava

Mgr. Juraj Popovič - Filozoficko-kritická reflexia naturalistickej paradigmy v obraze človeka a mysle v kontexte analytického idealizmu Bernarda Kastrupa

Mgr. Katarína Marcinčinová - Naturalistická koncepcia vedomia v súčasnej filozofii mysle. Iluzionistická perspektíva.

 

20. 6. 2024 o 10.00 hod., študijný program systematická filozofia
miestnosť G 239, Gondova 2, Bratislava

Ing. PhDr. Peter Daubner - Idea ekologického socializmu v epoche antropocénu v kontexte globálnej sociálnej a enviromentálnej spravodlivosti

 

21. 6. 2024 o 11.00 hod., študijný program slovenská literatúra
miestnosť G 140,
Gondova 2, Bratislava

Mgr. Hana Lacová - Dramatické postavy a deje v slovenskej dráme s utopickým námetom v období 1920 - 1948

 

24. 6. 2024o 9.00 a 11.00 hod., študijný program slovenský jazyk
miestnosť G 239, Gondova 2, Bratislava

Mgr. Barbora Hurtuková - Občianska rétorika a komunikačná kompetencia

Mgr. Romana Krolčíková - Anglicizmy v súčasnej slovenčine. (So zameraním na sféru vlogov)

 

25. 6. 2024 o 9.00 a 11.00 hod.,  študijný program slovenské dejiny
miestnosť G 239, Gondova 2, Bratislava

Mgr. Branislav Geschwandtner - Kriminalita na Bojnickom panstve a zemepanský súd v 18. storočí

Mgr. Jakub Roháč - Výpovedná hodnota súdnych spisov z trestných procesov taverníckych miest Trnavy, Skalice a Modry v 18. storočí

o 11.00 hod., miestnosť G 140

Mgr. Martina Kočí - Akvizičná činnosť slovenských múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy okrem ministerstva kultúry

 

26. 6. 2024 o 9.00 a 14.00 hod.,  študijný program všeobecná jazykoveda
miestnosť G 239, Gondova 2, Bratislava

Mgr. Juliana Beňová - Slovenský jazyk a jazyková politika v medzivojnovom období vo Vojvodine (na materiáli VHV)

PaedDr. Daniele Tomasello - L´interferenza morfosintattica tra lo slovacco e l´italiano

27. 6. 2024 o 14.00 hod. systematická filozofia
miestnosť Š 519, Šafárikovo nám. 6., Bratislava

Mgr. Marcel Šedo - Udalosť a umenie

 

28. 6. 2024 o 9.00 hod. študijný program všeobecná jazykoveda
miestnosť G 239, Gondova 2, Bratislava

Mgr. Katarína Beňová - Komparácia slovenskej a španielskej terminológie zo všeobecnej psychológie (z pohľadu teórie lexikálnej motivácie)

28. 6. 2024 o 13.00 hod. študijný program umenovedné štúdiá
miestnosť G 239, Gondova 2, Bratislava

Mgr. Sofia Skokanová - Estetika a poetika "In - Yer - Face" drámy

 

 

 

júl 2024

2. 7. 2024 o 10.00 hod., študijný program kultúry a náboženstvá sveta
miestnosť G 239, Gondova 2, Bratislava

Mgr. Edita Rigová - Education Policy "remote vocational schools" as a tool for depening the marginalisation of Roma in education-a case study from Slovakia

august 2024

5. 8. 2024 o 17.00 hod., študijný program kultúry a náboženstvá sveta
online MS Teams

Dora Maritza García Patzán - Ceramica preclásica de Uaxactun. Una revisión tipológica y propuesta cronológica

 

26. 8. 2024 o 9.00 hod., študijný odbor historické vedy

miestnosť G 140, FiF UK, Gondova 2, Bratislava

Mgr. Ondrej Šály - Panstvá Radvanszkých v 18. storočí: hospodárske zázemie strednej šľachty

 

27. 8. 2024, študijný odbor historické vedy
o 11.00 hod., FiF UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 4. p., miestnosť 424

Mgr. Petra Dragonidesová - Sociálna štruktúra germánskej spoločnosti doby rímskej na základe analýz pohrebísk v dolnom Pomoraví

o 11.00 hod, Historický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, Bratislava, 5. p.

Mgr. Júlia Čížová - Ochrancovia prírody: enviromentálne hnutie na Slovensku v období socializmu

študijný odbor filológia
miestnosť G 239, FiF UK, Gondova 2, Bratislava

Mgr. Maxim Duleba - "aus Zeit und Ort herausgerissen": Die Chronotopoi des Joachim Ringelnatz