Obhajoby dizertačných prác 2023

júl 2023

4. 7. 2023 o 10.00 hod. slovenské dejiny
miestnosť G236

PhDr. Miroslav Martinický - Porovnanie vývoja dejín archívov stolíc na území severozápadného Slovenska do roku 1848 (Liptovská, Oravská, Trenčianska a Turčianska stolica)

školiteľ:     doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.
oponenti: prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.
                  PhDr. Veronika Nováková, PhD.
                  PhDr. Peter Keresteš, PhD.

4. 7. 2023 o 13.00 hod. slovenské dejiny

miestnosť G236

Mgr. Nela Szabóová - Zbierkotvorná činnosť západoslovenských múzei na príklade meštianskych odevov z prelomu 19. a 20. storočia

školiteľ:     doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
oponenti: prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
                  doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
                  PhDr. Mariek Junek, Ph. D.

august 2023

11. 8. 2023 o 9.00 hod. kultúry a náboženstvá sveta
Štúrova 9, Katedra porovnávacej religionistiky

Sajjad Ahmad - Gilgit-Baltistan’s struggle for integration and self-governance: Socio-religious dynamics of Baltistan

školiteľ:     doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.
oponenti: prof. N Rózsa Erzsébet, Ph.D.
                  Dr. habil. Farhan Hanif Siddiqi
                  doc. Miklós Sárközy

 

14. 8. 2023 o 17.00 hod. kultúry a náboženstvá sveta
miestnosť G236

Mgr. Dominik Čisárik - Rhetorical Strategies in the Iberian Missionary Discourse (1580 – 1640): A Comparative Study of Jesuit Cultural Translation

školiteľ:     doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.
oponenti: prof. Marketa Křížová, Ph.D.
                  Jorge Flores
                  Ananya Chakravarti

 

18. 8. 2023 o 11.00 hod. umenovedné štúdiá
miestnosť G 308

Mgr. Marián Štúň - Teoretické prístupy v 20. storočí k harmónii európskej hudby

školiteľka:         prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.
oponentstvo:   prof. Dr. Petr Daněk, PhD.
                           prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
                           Mgr. Michal Ščepán, PhD.

 

21. 8. 2023 o 11.00 a 13.00 hod. slavistika
miestnosť G236 (nové označenie miestnosti G239)

Mgr. Lucia Chudá Idiolekt Putina ako zdroj precedentných výrazov súčasného ruského politického diskurzu

školiteľka:     doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
oponenti: prof. PhDr. Jozef Sipko, CSc.
                  doc. PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
                  doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD.

Mgr. Zuzana Bujačková Ženy pod červenou hviezdou. Obraz novej socialistickej ženy v slovenskom mediálnom diskurze (1948 – 1953)

školiteľka:     doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.
oponenti: prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD.
                  doc. Mgr. Nikoleta Mertová, PhD.
                  Mgr. Marína Zavacká, PhD.

 

21. 8. 2023 o 10.00 a 13.00 hod. slovenské dejiny
miestnosť G 140

Mgr. Blažena Pavlovkinová - Veda a vedecký pokrok v recepcii slovenských elít na prelome 19. a 20. storočia

školiteľ:             prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
oponentstvo:   prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.
                          doc. PhDr. Erika Lalíková, PhD.
                          PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.

Mgr. Jana Magdaléna Májeková - Mestské politické elity v Prešporku v rokoch 1867 - 1918

školiteľka:         Mgr. Gabriela Dudeková Kováčová, PhD.
oponentstvo:   prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
                           Mgr. Veronika Szeghy - Gayer, PhD.
                           Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

 

22. 8. 2023 o 13.00 hod. slovenské dejiny
miestnosť  G 236 (nové označenie miestnosti G239)

Mgr. Barbora Jakobyová - Zdravotno-sociálna starostlivosť o deti na Slovensku v medzivojnovom období na príklade fungovania pomocnej správy a poradní pre matky s deťmi

školiteľka:        PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.
oponentstvo:  prof. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
                         doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD.
                         PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.

 

24. 8. 2023 o 13.30 hod. všeobecné dejiny
miestnosť Š 424

Mgr. Štefan Olšav -  Osídlenie Pilinskej kultúry v Košickej kotline a Šarišskom podolí

školiteľka:  PhDr. Eva Horváthová, PhD.
oponenti:  prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.
                   doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
                   PhDr. Juraj Bartík, CSc.

24. 8. 2023 o 9.00 hod. sociológia
miestnosť G 140

Mgr. Katarína Deáková – Podmienky a bariéry inkluzívneho vzdelávania v škole - systémová a interakčná rovina

školiteľka:      PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
oponentstvo:  Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
                         Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 
                         Doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.         

 

24. 8. 2023 o 9.00, 11.00 a 14.00 hod. klinická psychológia
miestnosť G 236 (nové označenie miestnosti G239)

Mgr. Jakub Januška – Paranoid ideation, social functioning and negative affect in everyday life - dimensional and transdiagnostic approach

školiteľ:              doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
oponenti/-tky:   prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
                            doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
                            doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.

Mgr. Alexandra Straková – Psychologické a neurobiologické mechanizmy paranoje v kontexte sociálnych procesov

školiteľ:             doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
oponenti/-tky:  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
                           doc. MUDr. Zuzana Košutzká, PhD..                                       
                           Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

Mgr. Simona Vytykáčová – Vplyv akútneho psychosociálneho stresu na seba-reguláciu. Neuroendokrinné a psychofyziologické koreláty

školiteľ:              doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.
oponenti/-tky:   prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.
                            RNDr. Jaroslava Babková, PhD.   
                            RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.

 

30. 8. 2023 o 13.00 hod. sociológia
miestnosť G 239 (bývalá G236)

Mgr. Michal Celnar – Kontakty a vzťahy hodnostárov na osmansko-uhorskom pohraničí (1. polovica 17. storočia)

školiteľ:      prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.
oponenti:   prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.
                     PhDr. Lukáš Rybár, PhD. 
                     PhDr. Gabriel Pirický, PhD.  

31. 8. 2023 o 13.30 hod. mediálne a komunikačné štúdiá
miestnosť G 239 (bývalá G236)

Mgr. Mária Miková – Miesto a poslanie obrázkového časopisu Slovenka v masmediálnom systéme Slovenskej republiky (1993 - 2023)

školiteľka:      doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc.
oponenti:       prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc.
                        prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD.
                        PhDr. Marián Gladiš, PhD.