Niektoré poplatky a výška školného v akademickom roku 2014/2015

Niektoré poplatky a výšku školného v akademickom roku 2014/2015, upravuje

Vnútorný predpis č. 19/2013 Vnútorný predpis č. 19/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2014/2015.
Tento predpis nadobúda platnosť 19. decembra 2013 a účinnosť 1. septembra 2014.
Príloha č. 1 - 13

VP FiF UK č.6/2014

<output>VP FiF UK č. 6/2014</output>

Čl. 10

(2) Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií

2.1. preukaz študenta a duplikát preukazu študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 16,50 €
2.2. preukaz študenta a duplikát preukazu študenta v externej forme štúdia 9 €
2.3. obnovenie platnosti preukazu študenta známkou študenti v dennej forme štúdia 5,00 €, študenti v externej forme štúdia 0,50 €
2.4. kópia výkazu o štúdiu (ďalej iba „index“) v 1. roku štúdia 16,60 €
2.5. poplatok za vystavenie kópie indexu sa za každý začatý rok štúdia zvyšuje o 6,60 €
2.6. výpis výsledkov štúdia (§ 67 ods. 5 písm. a), b) zákona o vysokých školách) za jeden akademický rok 3,30€
2.7. výpis výsledkov štúdia (§ 67 ods. 5 písm. a), b) zákona o vysokých školách)za jeden akademický rok v anglickom jazyku 6,60 €
2.8. výpis výsledkov absolventovi štúdia (§ 67 ods. 5 písm. c) zákona o vysokých školách) 16,60 €
2.9. výpis výsledkov kompletného štúdia absolventovi v cudzom jazyku, ak fakulta zabezpečuje preklad a je potrebné archívne vyhľadávanie 166 €
2.10. iné potvrdenia súvisiace so štúdiom (v slovenskom jazyku) 3,30 €
2.11. uznávanie absolvovaných predmetov okrem uznávania absolvovaného predmetu v rámci ECTS mobility 3,30 €
2.12. iné potvrdenia súvisiace so štúdiom (dvojjazyčné alebo v inom jazyku) 6,60 €
2.13. potvrdenie o návšteve školy bezplatne.
2.14. poplatok za vystavenie kópie záznamníku klinickej praxe za každý aj začatý rok 7 €

(3) Poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia a ich odpisov

3.1. vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované v anglickom jazyku
a) vysokoškolský diplom 33 €
b) vysvedčenie o štátnej skúške 33 €
c) dodatok k diplomu 33 €

3.2. vydanie vysokoškolského diplomu absolventom tretieho stupňa štúdia z externých vzdelávacích inštitúcií 50 €
3.3. vydanie vysokoškolského diplomu absolventom tretieho stupňa štúdia, ktorí študovali v externej forme štúdia a nie sú zamestnancami UK 50 €
3.4. výpis zo študijného plánu poskytnutý fakultou za každú aj začatú stranu 4 €
3.5. výpis zo študijných výsledkov poskytnutý fakultou za každú aj začatú stranu 4 €

(4) Iné poplatky

4.1. potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov 7 €
4.2. potvrdenie pravosti údajov v kópiách dokladov o vzdelaní pre zahraničie v anglickom jazyku 7 €
4.3. potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov spojené s potvrdením o možnosti používať akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“) 27 €

(5) Poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní na akademické účely

5.1. posúdenie dokladov o vzdelaní fakultou 50 €
5.2. vydanie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní na akademické účely 50 €
5.3. vykonanie doplňujúcich skúšok na fakultách odvodené od skutočných nákladov
5.4. vykonanie doplňujúcich skúšok v rozsahu predmetu štátnej skúšky na fakulte odvodené od skutočných nákladov
5.5. dopracovanie a obhajoba záverečnej práce odvodené od skutočných nákladov
5.6. dopracovanie a obhajoba rigoróznej práce odvodené od skutočných nákladov.

Príloha č. 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2014/2015

Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné v dennej a externej forme štúdia v študijných programoch tretieho stupňa platia ročné školné vo výške 700 €.