Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Náležitosti dizertačných prác – odovzdávanie

 

Vážené doktorandky, 

Vážení doktorandi,

ak plánujete v akademickom roku 2019/2020 ukončiť svoje štúdium obhajobou dizertačnej práce, informujem Vás o tom, že termín na odovzdanie dizertačnej práce je 31. marec 2020.

 

1. doktorand/ka odovzdá elektronickú verziu DP do systému AIS 2 na overenie originality (podmienkou je existencia zadania DP v systéme )

TEXT ELEKTRONICKEJ VERZIE DP ODOVZDANÝ DO AIS  MUSÍ BYŤ BEZPODMIENEČNE IDENTICKÝ S TEXTOM DP ODOVZDANÝM VO VIAZANEJ PODOBE!!!!

Posielajte iba FINÁLNU VERZIU, práca sa dá poslať IBA 1 x.

Viac informácií nájdete na stránkach rektorátu v časti Záverečné práce na UK.

2. najneskôr do 3 kalendárnych dní po odoslaní elektronickej formy doktorand/ka odovzdá 4x (!) DP v tvrdej väzbe so zaviazaným a podpísaným Zadaním záverečnej práce (vytlačené z AIS) na referát doktorandského štúdia

3. doktorand/ka zároveň odovzdá z AIS vygenerované a podpísané dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy s UK

4. doktorand/ka zároveň odovzdá školiteľom podpísané protokoly o originalite školského diela 4x - z centrálneho registra študentov a od 28.3.2017 treba aj originalitu zo systému These (DP tam preklápa UK),   https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/link na návod, v ktorom nájdete postup, ako získať protokol originality zo systému Theses. 

5. profesný životopis (v hlavičke musí byť: meno, priezvisko, rodné meno, presná adresa, aktuálny mail alebo mobil alebo t. č., dátum a miesto narodenia, na konci životopisu podpis)

6. zoznam publikovanej literatúry (u denných doktorandov musí obsahovať publikovanú literatúru, ktorú vedie vo svojej evidencii Akademická knižnica UK; môžete si to elektronicky skontrolovať cez www stránku knižnice)

7. žiadosť o povolenie obhajoby DP ( v sekcii Tlačivá), žiadosť treba podať cez podateľňu

8. ďalšie nedoložené doklady podľa pokynov referátu doktorandského štúdia

9. návrh na oponentov od školiteľa, odsúhlasený predsedom OK