Náležitosti dizertačných prác – odovzdávanie

Dizertačné práce treba odovzdať do 31. marca bežného roka, ak chcete prácu obhájiť v danom akademickom roku. Práce odovzdané po tomto termíne sa budú obhajovať v nasledujúcom akademickom roku.

1. doktorand/ka odovzdá elektronickú verziu DP do systému AIS 2 na overenie originality (podmienkou je existencia zadania DP v systéme vytvorená školiteľom)

TEXT ELEKTRONICKEJ VERZIE DP ODOVZDANÝ DO AIS  MUSÍ BYŤ BEZPODMIENEČNE IDENTICKÝ S TEXTOM DP ODOVZDANÝM VO VIAZANEJ PODOBE!!!!

Posielajte iba FINÁLNU VERZIU, práca sa dá poslať IBA 1 x.

Viac informácií nájdete na stránkach rektorátu v časti Záverečné práce na UK.

2. najneskôr do 3 kalendárnych dní po odoslaní elektronickej formy doktorand/ka odovzdá 4x (!) DP v tvrdej väzbe so zaviazaným a podpísaným Zadaním záverečnej práce (vytlačené z AIS) na referát doktorandského štúdia

3. doktorand/ka zároveň odovzdá z AIS vygenerované a podpísané dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy s UK

4. doktorand/ka zároveň odovzdá školiteľom podpísané protokoly o originalite školského diela 4x - z centrálneho registra študentov a od 28.3.2017 treba aj originalitu zo systému These (DP tam preklápa UK)
link na návod,  v ktorom nájdete postup, ako získať protokol originality zo systému Theses. https://uniba.sk/fileadmin/<wbr />ruk/cit/ais/zaverecne-prace/<wbr />navod-theses-2017.pdf

5. profesný životopis (v hlavičke musí byť: meno, priezvisko, rodné meno, presná adresa, aktuálny mail alebo mobil alebo t. č., dátum a miesto narodenia, na konci životopisu podpis)

6. zoznam publikovanej literatúry (u denných doktorandov musí obsahovať publikovanú literatúru, ktorú vedie vo svojej evidencii Akademická knižnica UK; môžete si to elektronicky skontrolovať cez www stránku knižnice)

7. žiadosť o povolenie obhajoby DP ( v sekcii Tlačivá), žiadosť treba podať cez podateľňu

8. ďalšie nedoložené doklady podľa pokynov referátu doktorandského štúdia

9. návrh na oponentov od školiteľa, odsúhlasený predsedom OK

10. externí doktorandi, ktorí nastupovali pred AR 2007/2008 musia pred obhajobou zaplatiť poplatok 232, 35 € na základe úplného znenie Smernice dekana, ktorou určuje výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v akademickom roku 2006/2007. Externí doktorandi, ktorí nastupovali v AR 2007/2008 a neskôr nemusia pred obhajobou zaplatiť poplatok 232, 35 €, platia priebežne za každý AR

DP treba obhájiť najneskôr do dňa ukončenia doktorandského štúdia do 31.8.b.r.
(ak nebolo štúdium prerušené - potom sa dátum ukončenia štúdia posúva o dobu prerušenia)