Dizertačná skúška

doktorand denného štúdia FiF UK a SAV 

je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia na predpísanom tlačive (v sekcii tlačivá), žiadosť spolu s prílohami (minimová práca k DS* a publikovaná vedecká práca** alebo jej rukopis a potvrdenie redakcie časopisu/vydavateľstva o jej prijatí na publikovanie) posielajte elektronicky na ester.novotauniba.skandrea.ligacovauniba.sk

Prihláška podaná bez písomnej práce sa považuje za neplatnú.

Podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov.

*Študijný poriadok FiF UK v Bratislave, čl. 30, ods. 4.
**Študijný poriadok FiF UK v Bratislave, čl. 29 ods. 3 písm. a) 

doktorand externého štúdia FiF UK a SAV 

je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia na predpísanom tlačive (v sekcii tlačivá), žiadosť spolu s prílohami (minimová práca k DS* a publikovaná vedecká práca** alebo jej rukopis a potvrdenie redakcie časopisu/ vydavateľstva o jej prijatí na publikovanie) posielajte elektronicky na ester.novotauniba.sk a andrea.ligacovauniba.sk

Prihláška podaná bez písomnej práce sa považuje za neplatnú.

Podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov.

*Študijný poriadok FiF UK v Bratislave, čl. 30, ods. 4.

**Študijný poriadok FiF UK v Bratislave, čl. 29 ods. 3 písm. a)

Publikačné minimum platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium po 1.9.2019. Čl. 30 študijného poriadku FiF UK ustanovuje, že ku dňu podania prihlášky musia byť autorom najmenej jednej vedeckej práce súvisiacej s témou dizertačnej práce, ktorá v čase podávania prihlášky na dizertačnú skúšku je uverejnená alebo prijatá na publikovanie (čl. 29 ods. 3 písm. a)); povinnou prílohou prihlášky na dizertačnú skúšku je publikovaná vedecká práca, ak bola uverejnená, alebo jej rukopis a potvrdenie redakcie časopisu alebo vydavateľstva o jej prijatí na publikovanie.