Dizertačná skúška

doktorand denného štúdia FiF UK a SAV

je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia na predpísanom tlačive (v sekcii tlačivá), žiadosť spolu s prílohami (minimová práca k DS, ktorej rozsah a počet exemplárov určí školiteľ v súčinnosti s katedrou a vedecká práca kategórie A) posielajte elektronicky na ester.novota@uniba.sk a  andrea.ligacova@uniba.sk
Prihláška podaná bez písomnej práce sa považuje za neplatnú. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok vylúčenie zo štúdia. 
Podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov.

 

doktorand externého štúdia FiF UK a SAV

je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 30 mesiacov na predpísanom tlačive, žiadosť spolu s prílohami (minimová práca k DS, ktorej rozsah a počet exemplárov určí školiteľ v súčinnosti s katedrou a vedecká práca kategórie A) posielajte elektronicky na ester.novota@uniba.sk a  andrea.ligacova@uniba.sk 
Prihláška podaná bez písomnej práce sa považuje za neplatnú. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok vylúčenie zo štúdia.
Podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov.

Pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium po 1.9.2019 zároveň v zmysle čl. 29 študijného poriadku platí, že  ku dňu podania prihlášky musia byť autorom najmenej jednej vedeckej práce súvisiacej s témou dizertačnej práce, ktorá v čase podávania prihlášky na dizertačnú skúšku je uverejnená alebo prijatá na publikovanie (čl. 28 ods. 3 písm. a); povinnou prílohou prihlášky na dizertačnú skúšku je publikovaná vedecká práca, ak bola uverejnená, alebo jej rukopis a potvrdenie redakcie časopisu alebo vydavateľstva o jej prijatí na publikovanie. 

Ide o tieto kategórie EPC: AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, AED, AEG, AEH, AEM, AEN, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF. Por. Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 10/2019 – Smernici rektora UK