Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Všetci doktorandi: Začiatok akademického roka 

Na začiatku akademického roku prebieha zápis jednotlivých študentov/-iek na štúdium (1. ročník), resp. do ďalšieho roka štúdia (ostatní). Na zápis treba prísť na Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia, a to v termíne, ktorý stanovuje dekan a ktorý sa zverejňuje na našej webovej stránke.  

Prváci/-čky si na zápis prinesú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške. Najneskôr do konca októbra musia na Referát doručiť svoj individuálny študijný plán, ktorý vypracoval/-a ich školiteľ/-ka a ktorý schválila odborová komisia pre doktorandské štúdium v danom študijnom programe (s podpisom školiteľa/-ky a predsedu/-níčky odborovej komisie).  

Ak bude v septembri, resp. aj v októbri pretrvávať krízová situácia a v platnosti budú epidemiologické opatrenia, na webe včas oznámime alternatívny spôsob vykonania zápisu. 

Všetci doktorandi (okrem končiacich): Hodnotenie na záver akademického roka

Váš školiteľ, resp. Vaša školiteľka má povinnosť vypracovať hodnotenie doktoranda/-ky (formulár v systéme AIS2, ktorý sa volá „Výpis výsledkov za akademický rok“), a to do do 12. júna. Aby ste mohli postúpiť do ďalšieho ročníka, musí Vám udeliť za daný (končiaci) akademický rok minimálne 40 kreditov v dennej forme, resp. 30 kreditov v externej. Najneskôr 12. júna školiteľ/-ka odošle hodnotenie predsedovi/-níčke odborovej komisie pre doktorandské štúdium vo Vašom odbore. Odborová komisia ich následne prerokuje a oznámi svoje stanovisko dekanovi, ktorý rozhodne o Vašom postupe do ďalšieho ročníka. 

Doktorandi druháci (tretiaci): Dizertačná skúška 

Doktorandi/-ky v dennej forme sa prihlasujú na dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia (4-ročná štandardná dĺžka štúdia). Doktorandi/-ky v externej forme sa prihlasujú na dizertačnú skúšku najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia (5-ročná štandardná dĺžka štúdia).  

Prihláška na dizertačnú skúšku sa podáva elektronicky na Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia (na adresy ester.mateasikova@uniba.sk a andrea.ligacova@uniba.sk) – sken s podpisom. Povinnou prílohou prihlášky je písomná práca k dizertačnej skúške (pdf). Prihláška podaná bez písomnej práce sa považuje za neplatnú. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok vylúčenie zo štúdia.  

Písomná práca k dizertačnej skúške je záverečnou prácou. Má mať minimálne 20 normalizovaných strán. Jej zameranie a obsah treba včas konzultovať so školiteľom. Študijný poriadok vymedzuje obsah písomnej práce k dizertačnej skúške takto:

a) ciele dizertačnej práce,
b) teoretické základy budúceho riešenia dizertačnej práce,
c) súčasný stav poznatkov o téme dizertačnej práce,
d) analýzu metodického prístupu riešenia problematiky dizertačnej práce a
e) stav rozpracovanosti dizertačnej práce. 

Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov, absolvovanie predmetov podľa študijného programu a individuálneho študijného plánu a (podľa nového Študijného poriadku FiF UK platného od 1. 9. 2020) autorstvo najmenej jednej vedeckej práce súvisiacej s témou dizertačnej práce, ktorá v čase podávania prihlášky na dizertačnú skúšku je uverejnená alebo prijatá na publikovanie. 

Termín Vašej dizertačnej skúšky určí predseda/-níčka odborovej komisie. Dizertačnú skúšku musíte absolvovať najneskôr do konca tretieho roka štúdia (v dennej forme štúdia), resp. do konca štvrtého roka štúdia (v externej forme štúdia); do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. 

Končiaci študenti: Odovzdávanie dizertačných prác a príprava obhajob 

Záväzným termínom vloženia elektronickej verzie dizertačnej práce do systému AIS2 v prípade končiacich doktorandov/-iek je 31. marec. Pri dodržaní zákonných termínov a lehôt od odovzdania práce do obhajoby sú totiž potrebné približne 4 mesiace. Ak odovzdáte prácu neskôr, fakulta už nemôže ručiť za to, že sa obhajoba stihne realizovať v tomto akademickom roku, čiže do 31.8. (V prípade, že sú doktorandi/-ky v druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia a nestihnú z akýchkoľvek dôvodov obhájiť do 31.8., štúdium im prepadá.)  

Počas trvania výnimočnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa záverečné práce odovzdávajú len v elektronickej forme

Do 3 kalendárnych dní po vložení elektronickej verzie dizertačnej práce do systému AIS2 treba poslať mailom na Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia (ester.mateasikova@uniba.sk a andrea.ligacova@uniba.sk) tieto dokumenty:

  • žiadosť o povolenie obhajoby
  • návrh licenčných zmlúv so Slovenskou republikou a s UK (vygenerovať v AIS2, vytlačiť, podpísať, oskenovať)
  • protokol o originalite školského diela z centrálneho registra záverečných prác (CRZP - dostupné v systéme AIS2) s podpisom školiteľa
  • profesný životopis (v záhlaví uveďte meno, priezvisko a rodné meno, životopis vytlačte, podpíšte a oskenujte)
  • zoznam publikácií (v prípade doktorandov/-iek FiF výstup z evidencie UK, v prípade doktorandov/-iek zo SAV výstup z knižnice ústavu SAV) 

Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, ak získal najmenej 150 kreditov (v študijnom programe, na ktorého skončenie treba získať 180 kreditov), resp. najmenej 210 kreditov (v študijnom programe, na ktorého skončenie treba získať 240 kreditov). Zároveň musí spĺňať podmienky stanovené individuálnym študijným plánom a byť (podľa nového Študijného poriadku FiF UK platného od 1. 9. 2020) autorom najmenej troch vedeckých prác (vymedzenie pojmu sa nachádza v Študijnom poriadku, čl. 28 ods. 3) súvisiacich s témou dizertačnej práce, pričom dve z nich musia byť uverejnené a tretia aspoň prijatá na publikovanie. 

Končiaci študenti: Obhajoby dizertačných prác 

Obhajoby dizertačných prác sa v podmienkach súčasnej krízovej situácie, obmedzení a zdravotných rizík realizujú dištančnou formou. Dištančná forma obhajob znamená, že všetci/-ky účastníci/-čky obhajoby/dizertačnej skúšky sú prítomní/-é samostatne v online prostredí. Študent/-ka musí mať nainštalovanú aplikáciu MS Teams. Potrebné technické vybavenie zahŕňa počítač pripojený na internet s videokamerou a mikrofónom.  

Študenti/-ky, ktorí/-é nemajú k dispozícii potrebnú techniku, to musia čím skôr, najneskôr však do 14 dní pred termínom konania obhajoby oznámiť na Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia. Filozofická fakulta UK im zabezpečí možnosť absolvovať obhajobu v priestoroch fakulty a poskytne im potrebnú techniku. 

Priebeh obhajob realizovaných dištančnou formou sa na našej fakulte upravuje tento manuál. Prečítajte si ho čím skôr. 

Nepredvídateľné udalosti 

Ak by ste vážne ochoreli, platí ustanovenie zákona, že v takom prípade doktorand/-ka má právo požiadať o prerušenie štúdia (žiadosť treba poslať na Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia spolu s potvrdením od lekára – v súčasnosti stačí elektronicky). Referát (ester.mateasikova@uniba.sk, andrea.ligacova@uniba.sk) kontaktujte aj v  prípade akýkoľvek iných nepredvídateľných udalostí, ktoré by Vám mohli brániť v riadnom pokračovaní v štúdiu. 

Ďalšie informácie 

Ďalšie informácie nájdete v predpisoch, ktoré majú vplyv na organizáciu doktorandského štúdia na FiF UK: Zákon o vysokých školách, Smernica o organizácii doktorandského štúdia na FiF UK a Smernica o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK. Od 1. septembra 2020 vstupuje do platnosti nový Študijný poriadok FiF UK. 

V prípade, že máte akékoľvek otázky, obráťte sa s dôverou na pracovníčky Referátu vedeckého výskumu a doktorandského štúdia (ester.mateasikova@uniba.sk, andrea.ligacova@uniba.sk) alebo na prodekana FiF UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium (vladimir.zvara@uniba.sk).