Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Aktuálne informácie pre doktorandov a doktorandky

(30.3.2020)

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/od_2_2020.pdf

 

(26. marec 2020)

Vážené doktorandky, vážení doktorandi!

Dúfam, že ste zdraví a že ste v kontakte so svojimi školiteľmi/-kami. Vedia, že sa Vám aj v súčasnej neľahkej situácii majú venovať, že Vám majú pomáhať zmysluplne využiť čas a pokračovať vo Vašich dizertačných projektoch, a v neposlednom rade získať dostatok kreditov za akademický rok 2019/2020.

A teraz pár aktuálnych informácií k priebehu a ukončeniu akademického roka.

Odovzdávanie a obhajoby dizertačných prác

Záväzným termínom odovzdania elektronickej verzie dizertačnej práce (jej vloženia do systému AIS) v prípade končiacich doktorandov/-iek ostáva 31. marec. Pri dodržaní zákonných termínov a lehôt od odovzdania práce do obhajoby sú totiž potrebné približne 4 mesiace. Ak odovzdáte prácu neskôr, fakulta už nemôže ručiť za to, že sa obhajoba stihne realizovať v tomto akademickom roku, čiže do 31.8. (V prípade, že sú doktorandi/-ky v druhom roku NDŠ a nestihnú z akýchkoľvek dôvodov obhájiť do 31.8., štúdium im prepadá.)

Je možné, že pri finalizácii záverečných prác Vás limitujú niektoré aktuálne obmedzenia, vyplývajúce z opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu. Takúto skutočnosť môžete v práci explicitne uviesť. Obhajobné komisie budú pri posudzovaní prác prihliadať na existujúce ťažkosti a obmedzenia.

Odovzdáva sa len jeden vytlačený a zviazaný exemplár, a to najneskôr v deň obhajoby (ak dovtedy prestanú platiť obmedzenia vyhlásené v súvislosti s ochorením COVID-19), resp. (ak obmedzenia dovtedy neprestanú platiť) dodatočne, a to do piatich dní od skončenia platnosti uvedených obmedzení. Tlačivá spolu s prihláškou treba zaslať elektronicky na adresy ester.mateasikovauniba.sk a andrea.ligacovauniba.sk v čo najskoršom možnom termíne.

Komunikácia súvisiaca s obhajobami bude prebiehať primárne elektronicky. Vzhľadom na predpokladaný značný počet odovzdaných dizertačných prác obhajoby sa budú konať v predĺženom období od 17. do 31. augusta. V prípade, že budú pretrvávať súčasné obmedzenia, dekan včas určí spôsob, ako sa budú obhajoby realizovať pri zachovaní potrebných epidemiologických opatrení.

Prihlášky na dizertačnú skúšku

Pripomínam, že doktorandi/-ky v dennej forme sa prihlasujú na dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia (4-ročná štandardná dĺžka štúdia). Doktorandi/-ky v externej forme sa prihlasujú na DS najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia (5-ročná štandardná dĺžka štúdia). Podmienkou súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov. Prihláška na dizertačnú skúšku sa podáva výlučne elektronicky (na adresy ester.mateasikovauniba.skandrea.ligacovauniba.sk) – sken alebo fotografia podpísanej prihlášky. Povinnou prílohou prihlášky je písomná práca k dizertačnej skúške. Prihláška podaná bez písomnej práce sa považuje za neplatnú. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok vylúčenie zo štúdia.

Ukončenie akademického roka

Rád by som upozornil aj Vás, že každý školiteľ a každá školiteľka má tento rok vypracovať hodnotenie doktoranda (to je taký formulár v AIS2, volá sa to „Výpis výsledkov za akademický rok“) už do 12. júna. Aby ste mohli postúpiť do ďalšieho ročníka, musia Vám udeliť za akademický rok 2019/2020 minimálne 40 kreditov v dennej forme, resp. 30 kreditov v externej. V uvedenom termíne majú školitelia a školiteľky odoslať hodnotenie predsedom/-níčkam odborových komisií. Odborové komisie ich následne prerokujú a oznámia svoje stanovisko dekanovi.

Nepredvídateľné udalosti

Aj keď je naším spoločným cieľom šťastne ukončiť akademický rok, nemusí sa to v každom prípade podariť. Ak by ste ochoreli, platí ustanovenie zákona, že v takom prípade doktorand/-ka má právo písomne požiadať o prerušenie štúdia (k žiadosti treba pripojiť potvrdenie od lekára – stačí elektronicky).

V prípade, že sa Vám nepodarí splniť si študijné povinnosti v tomto akademickom roku z dôvodu starostlivosti o chorých najbližších či z iného relevantného dôvodu súvisiaceho s epidémiou koronavírusu, je jediným riešením prekročenie štandardnej doby štúdia, pričom ale v takýchto prípadoch môže byť školné za „nadštandard“ znížené, ak sa preukáže, že splneniu študijných povinností zabránili objektívne prekážky priamo súvisiace s epidémiou a s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu.

 

Ďakujem Vám za spoluprácu. Hlavne nech ste zdraví.

So srdečným pozdravom

Vladimír Zvara

prodekan FiF UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium

 

-------------------------------------------------------------

9.8.2019

Cenník preukazov platný pre akademický rok 2019/2020 je:


preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 20,00 €
preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 10,00 €
preukaz študenta v externej forme štúdia 10,00 €
duplikát preukazu 7,00 €

 

Novoprijatí aj pokračujúci študenti

Študent má možnosť si vybrať, ktorý typ preukazu (vizuál ISIC, reps. NO ISIC) chce mať. Podľa svojej voľby zadá požiadavku na výrobu preukazu prostredníctvom elektronickej návratky v systéme AiS. Upozorňujeme študentov, že UK nemá možnosť akceptovať a validovať ICIS preukazy zo stredných škôl, resp. iných vysokých škôl. Preto svoju voľbu dobre uvážte. V prípade, že si zvolíte vizuál NO ISIC a neskôr by ste sa rozhodli pre vizuál ISIC, budete si musieť zaplatiť preukaz s vizuálom ISIC v plnej výške. Funkcionality jednotlivých typov preukazov sú uvedené v tabuľke vyššie.

AK sa rozhodnete pre vizuál ISIC, nezabudnite vyplniť prihlášku do občianskeho združenia CKM SYTS na stránke https://gdpr.uniba.sk.

V prípade, že ste držiteľom preukazu študenta (ľubovoľnej fakulty) UK v Bratislave a budete v akademickom roku 2019/2020 požadovať iba validáciu preukazu študenta, systém Vám vygeneruje poplatok za prolongačnú známku ISIC vo výške 13,- €. V prípade, že budete chcieť preukaz prolongovať známkou NO ISIC, uhraďte, prosím, iba 3,- € za dodržania platobnej inštrukcie (variabilný a špecifický symbol). Získaním tejto známky si iba predlžujete platnosť preukazu študenta a nezískavate výhody spojené s členstvom v CKM SYTS (komerčné zľavy) aj na nasledujúci akademický rok. Ak sa neskôr rozhodnete známku ISIC zakúpiť, budete ju musieť uhradiť v plnej výške.

Ak máte pocit, že Vám systém vygeneroval neadekvátnu sumu, kontaktujte, prosím, mailom študijné oddelenie.

V prípade, že steboli držiteľom preukazu študenta (ľubovoľnej fakulty) UK v Bratislave, a tento už nemáte, resp. preukaz máte poškodený a je potrebné vyrobiť duplikát, prosím kontaktujte RVVČ na adrese andrea.ligacova@uniba.sk a ester.mateasikova@uniba.sk. Do mailu uveďte, prosím, informáciu, o ktorý vizuál preukazu máte záujem.

 

1.7.2019

Oznam

na základe rozhodnutia dekana FiF UK prof. Mariána Zouhara budú
úradné hodiny pracovísk dekanátu a ďalších pracovísk fakulty v mesiacoch júl a august (1.7. - 31.8.) počas všetkých pracovných dní predpoludním od 9,00 h do 11,30 h.

 

----------------------------

Vážené doktorandky, 

Vážení doktorandi,

 

- ak plánujete v akademickom roku 2018/2019 ukončiť svoje štúdium obhajobou dizertačnej práce, informujem Vás o tom, že termín na odovzdanie elektronickej verzie dizertačnej práce do AIS je 31. marec 2019

najneskôr do 3. apríla 2019, do 15:00 h. je potrebné odovzdať vytlačenú verziu práce v 4 exemplároch spolu so všetkými dokladmi (uvedenými na doktorandskej stránke) na referáte pre doktorandské štúdium - vytlačená verzia musí byť formálne aj obsahovo totožná s elektronickou verziou

 

- doktorandi a doktorandky, ktorí/é postupujú do ďalšieho ročníka, musia mať hodnotenie zapísané v AIS najneskôr do 30.6.2019 a zároveň najneskôr do tohto termínu musí byť podpísaný výstup z AIS a vyplnený index doručený na RVVČ