Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Aktuality 28.3.2019

Vážené doktorandky, 

Vážení doktorandi,

 

- ak plánujete v akademickom roku 2018/2019 ukončiť svoje štúdium obhajobou dizertačnej práce, informujem Vás o tom, že termín na odovzdanie elektronickej verzie dizertačnej práce do AIS je 31. marec 2019

najneskôr do 3. apríla 2019, do 15:00 h. je potrebné odovzdať vytlačenú verziu práce v 4 exemplároch spolu so všetkými dokladmi (uvedenými na doktorandskej stránke) na referáte pre doktorandské štúdium - vytlačená verzia musí byť formálne aj obsahovo totožná s elektronickou verziou

 

- doktorandi a doktorandky, ktorí/é postupujú do ďalšieho ročníka, musia mať hodnotenie zapísané v AIS najneskôr do 30.6.2019 a zároveň najneskôr do tohto termínu musí byť podpísaný výstup z AIS a vyplnený index doručený na RVVČ