Aktuality

V. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd

Vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc 27. dubna 2016 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Ak chceš robiť svetovú vedu, musíš ísť aj do sveta!

Pripravte sa s nami na zahraničnú mobilitu na workshope pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Aktuaility 19.5.2016

DOKTORANDI - FiF UK a SAV

povinnosťou každého doktoranda je mať preukaz ISIC alebo preukaz externého študenta

(neslúžia len na obľúbené a hojne využívané zľavy, ale podľa Zákona č.131/2002 Z.z. O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 67 je to jeden z povinných dokladov o štúdiu), bez platného preukazu ISIC alebo preukazu externého študenta nie je napr. možné zadať hotovú DP do systému na overovanie originality

štipendiá doktorandov sa nezdaňujú (dostávate ho v plnej výške a neplatíte daň), nie sú zaradené medzi príjmy zo závislej činnosti a sú zaradené medzi príjmy oslobodené od dane. To znamená, že sa nezarátajú do ročného zúčtovania. Zákon 595/2003 - zákon o dani z príjmov, § 9, bod 2, písm.j.,  za doktoranda do 30 rokov platí zdravotné poistenie štát a sociálne poistenie si platí alebo neplatí doktorand so všetkými dôsledkami, ktoré to obnáša

prihlasovacie mená a heslá sú také isté ako minulý akademický rok (pre ročníky 2. - 5.)

ubytovanie spadá do kompetencie referenta PhDr. Martina Čičilu, č. d. 149

cicila(at)uniba.sk

 

Novela 499/2010 Z.z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z. O zdravotnom poistení v praxi znamená, že:

§ 11, bod 7, odsek 4, bod t)

(7) Štát je platiteľom poistného za:

t) študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov

 

!!! Od AR 2013/2014 si všetci doktorandi zapisujú kredity v systéme AIS!!!

Návod na zapisovanie predmetov:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/ZapisPredmetov2014.pdf

 

29.8.2014

 

POUČENIE ŠTUDENTA O ZAOBCHÁDZANÍ S PREUKAZOM

ŠTUDENTA VYSOKEJ ŠKOLY

Okrem údajov viditeľne uvedených na preukaze študenta vysokej školy (ďalej len „preukaz“) sú v preukaze údaje zapísané aj elektronicky. Jedná sa o nasledovný súbor údajov: druh preukazu, začiatok a koniec platnosti preukazu, dátum poslednej aktualizácie údajov,     vysoká škola, fakulta, miesto štúdia, stupeň štúdia, pohlavie, tituly pred menom, meno,    priezvisko, tituly za menom, osobné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, obec, PSČ, štát).           

Držiteľ preukazu s preukazom zaobchádza šetrne a nie je oprávnený zasahovať do jeho grafickej úpravy a do údajov elektronicky zapísaných v preukaze. Držiteľ preukazu bezodkladne oznámi vysokej škole potrebu vykonania zmeny údajov viditeľne uvedených na preukaze alebo údajov, ktoré zapísala do preukazu elektronicky vysoká škola. Držiteľ preukazu v takomto prípade, a aj po prerušení štúdia a po skončení štúdia zabezpečí, aby vysoká škola tieto skutočnosti zapísala elektronicky do preukazu. Údaje elektronicky zapísané v preukaze držiteľ preukazu odovzdáva poskytovateľovi služieb priložením preukazu k čítaciemu zariadeniu; za takéto poskytnutie údajov elektronicky zapísaných v preukaze vysoká škola nenesie zodpovednosť. Vzhľadom na bezkontaktnú technológiu preukazu nie je technicky vylúčená možnosť zosnímať údaje elektronicky zapísané v preukaze aj na diaľku - inak ako priamym priložením preukazu k čítaciemu zariadeniu, a preto sa odporúča s preukazom používať tieniacu kartu alebo tieniaci obal na doklady.     

 

1.6.2015

 

 

ROČNÉ HODNOTENIE DOKTORANDA 

Najneskôr do 30. 6. 2015

musí mať každý doktorand ročné hodnotenie zapísané v systéme AIS2 (zapisuje školiteľ alebo poverený člen príslušného ústavu SAV),

ako aj vytlačené a podpísané školiteľom (u doktorandov zo SAV aj riaditeľom ústavu SAV) a priniesť ho spolu s vyplneným a podpísaným indexom na RVVČ. 

Podklady nedávajte do podateľne, ale priamo do našej kancelárie.

 

 

 

Odd. vztahov s verejnostou, Rektorat UK prevadzkuje Informacne centrum UK (v novej budove UK). V polovici augusta sa nam uvolni jedno pracovne miesto na polovicny uvazok, ktore by mohlo zaujat  doktorandov. 

Ponuka prace

Pozicia: odborny referent v Informacnom centre UK (nova budova UK, vchod z Muzejnej ul.)

Pracovna napln: poskytovanie informacii o UK, jej fakultach a sucastiach (osobne, telefonicky, e-mailom), predaj marketingovych predmetov s logom UK (praca s registracnou pokladnou) a i.

Typ uvazku: polovicny (dve pracovne zmeny, od 9.15 do 13.00 hod. a od 12.30 do 16.15 hod.)

Poziadavky: komunikativny, zodpovedny, aktivna znalost anglickeho jazyka, vyborna znalost univerzitneho prostredia a zaujem o univerzitne dianie

Termin nastupu: 17. augusta 2015

Ziadosti posielajte na adresu pr@uniba.sk do 15. juna 2015.

 

20.11.2015

 

Cena Wernera von Siemense 2015

 

Rádi bychom Vás informovali o 18. ročníku soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2015, který je zveřejněn v rámci Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky.

Deadline: do 25.11.2015

 

Pro bližší informace viz zde: www.masarykovakonference.cz/oceneni

Příjem přihlášek: www.siemens.cz/cenasiemens

 

Přihlášky na VI. ročník Mezinárodní Masarykovy konference

 

Současně probíhá příjem přihlášek na 6. ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015.

 

Příjem přihlášek: www.masarykovakonference.cz/prihlaseni

Deadline: do 7.12.2015

Termín: 14.12. - 18.12.2015

Vložné: Kč 1800 (EUR 76)

Instrukce pro formátování textu k publikování: www.masarykovakonference.cz/pravidla-prispevky

 

 

 

S pozdravem / Regards,

 

Zuzana Duganová

 

Mezinárodní Masarykova konference

sekretariát, secretary

mmk@econference.cz

www.masarykovakonference.cz

 

Confidentiality Notice:  The information contained in this e-mail and any attachments may be legally privileged and confidential.  If you are not an intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited.  If you have received this e-mail in error, please notify the sender and permanently delete the e-mail and any attachments immediately.  You should not retain copy or use this e-mail or any attachment for any purpose, nor disclose all or any part of the contents to any other person.

 

 

08.01.2016

 

Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2016

Dobrý den,

ráda bych Vás informovala o vyhlášení nových ročníků programů  Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2016, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Dalším programem je Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku, působící v neaplikovaných humanitních a společenskovědních oborech.  Nadace  v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení. 

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci  s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv devátý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Veškeré potřebné informace o vyhlášených programech včetně kontaktů jsou uvedeny na webových stránkách nadace www.vnjh.cz

Cena IUS et SOCIETAS má své vlastní stránky www.iusetsocietas.cz

Ráda bych Vás požádala o rozeslání Výše uvedených informací akademickým pracovníkům a studentům Vaší fakulty.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám pohodový nový rok 

Jana Švábová

Mgr. Jana Švábová

výkonná ředitelka Vzdělávací nadace Jana Husa

tel:  +420 530 331 240   

e-mail: jsvabovavnjh.cz         

www.vnjh.cz

 

16.5.2016

Štipendijný pobyt „SYLFF“ v zahraničí pre magistrov a doktorandov

SYLFF je Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, ktorý bol založený v roku 1987. Cieľom programu

SYLFF na UK je vzdelávať študentov a doktorandov – potenciálnych budúcich vedúcich pracovníkov v oblasti

medzinárodných vzťahov, verejného života, ako aj súkromného podnikania.

Tokyo Foundation každoročne zabezpečuje pre vybraných študentov UK sumu, ktorá im umožní využívať

štipendiá buď na pobyt v zahraničí pre 3 doktorandov. Výška poskytovaného štipendia je až 9000 USD.
Študijný/výskumný pobyt je možné absolvovať na ktorejkoľvek vybranej univerzite

Deadline na prihlasovanie sa je 20. máj 2016, Viac informácií o štipendiu môžete nájsť na webovej stránke:

uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/ryoichi-sasakawa-young-leaders-fellowshipfund-

sylff-vyzva-otvorena

Mgr. Mária Gajarská

Referát zahraničných stykov (International Relations Office)

Filozofická fakulta (Faculty of Arts)

Univerzita Komenského (Comenius University)

Bratislava, Slovakia

e-mail: rzs@fphil.uniba.sk

tel.: + 421 2 59339331

 

19.5.2016

 

 

Štipendiá SYLFF pre doktorandov a študentov magisterského štúdia

Vážení študenti,

oznamujeme Vám, že OMV otvorilo výzvu na žiadosti o štipendiá SYLFF v akademickom roku 2016/2017. Štipendiá sú určené:

1.) pre doktorandov (na 5-mesačný pobyt v zahraničí na ľubovoľnej, študentom vybranej univerzite, vo výške do 9000 USD/študent, pre 3 študentov),

2.) pre študentov magisterského štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2016/2017 v poslednom ročníku štúdia (vo výške 100 USD mesačne, t.j. spolu 1000 Eur za akademický rok/študent, pre 3 študentov). Študenti magisterského štúdia musia byť v čase podania žiadosti v predposlednom ročníku.

Žiadosti a prílohy sa podávajú cez podateľňu RUK na Šafárikovom námestí 6 (adresát: Oddelenie medzinárodných vzťahov) v obálke označenej „SYLFF“ a súčasne sa v PDF formáte posielajú na omv@rec.uniba.sk.

Deadline pre podávanie žiadostí: 20. máj 2016.

Bližšie informácie o programe, štipendiu, formulár žiadosti a zoznam potrebných dokumentov:

uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/ryoichi-sasakawa-young-leaders-fellowship-fund-sylff-vyzva-otvorena/