Aktuality

 

Oznam  RUK - odovzdávanie diplomov o ukončení III. stupňa VŠ štúdia


Doklady o ukončení štúdia vydáva oddelenie OVČDŠ RUK.
Bližšie informácie a kontakty  https://uniba.sk/veda/doktorandske-studium/

<output>

ontakt na OVČDŠ RUK:

Fakulty LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, PdF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF UK, RKCMBF UK, FSEV UK : Mgr. Mária Mináriková; e-mail: maria.minarikova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2043

Fakulty FMFI UK, EBF UK, FM UK : Mgr. Jana Badurová; e-mail: jana.badurova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2083

Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia; e-mail: renata.horakova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081

</output>

<output>

Fakulty LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, PdF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF UK, RKCMBF UK, FSEV UK : Mgr. Mária Mináriková; e-mail: maria.minarikova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2043

Fakulty FMFI UK, EBF UK, FM UK : Mgr. Jana Badurová; e-mail: jana.badurova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2083

Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia; e-mail: renata.horakova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081

</output>

 

 

<output>

Fakulty LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, PdF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF UK, RKCMBF UK, FSEV UK : Mgr. Mária Mináriková; e-mail: maria.minarikova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2043

Fakulty FMFI UK, EBF UK, FM UK : Mgr. Jana Badurová; e-mail: jana.badurova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2083

Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia; e-mail: renata.horakova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081

</output>

<output>

Fakulty LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, PdF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF UK, RKCMBF UK, FSEV UK : Mgr. Mária Mináriková; e-mail: maria.minarikova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2043

Fakulty FMFI UK, EBF UK, FM UK : Mgr. Jana Badurová; e-mail: jana.badurova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2083

Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia; e-mail: renata.horakova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081

</output>

<output>

 

</output>

<output>

Fakulty LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, PdF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF UK, RKCMBF UK, FSEV UK : Mgr. Mária Mináriková; e-mail: maria.minarikova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2043

Fakulty FMFI UK, EBF UK, FM UK : Mgr. Jana Badurová; e-mail: jana.badurova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2083

Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia; e-mail: renata.horakova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 208

</output>

<output>

ontakt na OVČDŠ RUK:

Fakulty LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, PdF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF UK, RKCMBF UK, FSEV UK : Mgr. Mária Mináriková; e-mail: maria.minarikova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2043

Fakulty FMFI UK, EBF UK, FM UK : Mgr. Jana Badurová; e-mail: jana.badurova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2083

Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia; e-mail: renata.horakova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081

</output>

 

Úradné hodiny RVVČ FiF UK počas akademického roka

Pondelok             13.30 – 15.30
Utorok                 9.00 – 11.30
Streda                 9.00 – 11.30, 13.30 – 15.30
Štvrtok                nestránkový deň
Piatok                  9.00 – 11.30

Prosím komunikovať hlavne mailom, osobná návšteva po dohovore.

 

Všetci doktorandi/-ky: Začiatok akademického roka 

Na začiatku akademického roku prebieha zápis jednotlivých študentov/-iek na štúdium (1. ročník), resp. do ďalšieho roka štúdia (ostatní). Na zápis treba prísť na Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia, a to v termíne, ktorý stanovuje dekan a ktorý sa zverejňuje na našej webovej stránke.  

Prváci/-čky si na zápis prinesú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške. Najneskôr do konca septembra musia na Referát doručiť svoj individuálny študijný plán, ktorý vypracoval/-a ich školiteľ/-ka a ktorý schválila odborová komisia pre doktorandské štúdium v danom študijnom programe (s podpisom školiteľa/-ky a predsedu/-níčky odborovej komisie).  

Ak bude v septembri, resp. aj v októbri pretrvávať krízová situácia a v platnosti budú epidemiologické opatrenia, na webe včas oznámime alternatívny spôsob vykonania zápisu. 

Všetci doktorandi/-ky (okrem končiacich): Hodnotenie na záver akademického roka

Váš školiteľ, resp. Vaša školiteľka má povinnosť vypracovať hodnotenie doktoranda/-ky (formulár v systéme AIS2, ktorý sa volá „Výpis výsledkov za akademický rok“), a to do do 3. júla. Aby ste mohli postúpiť do ďalšieho ročníka, musí Vám udeliť za daný (končiaci) akademický rok minimálne 40 kreditov v dennej forme, resp. 30 kreditov v externej. Najneskôr 3. júla školiteľ/-ka odošle hodnotenie predsedovi/-níčke odborovej komisie pre doktorandské štúdium vo Vašom odbore. Odborová komisia ich následne prerokuje a oznámi svoje stanovisko dekanovi, ktorý rozhodne o Vašom postupe do ďalšieho ročníka. 

Doktorandi/-ky druháci/-čky (tretiaci/-čky): Dizertačná skúška 

Doktorandi/-ky v dennej forme sa prihlasujú na dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia (4-ročná štandardná dĺžka štúdia). Doktorandi/-ky v externej forme sa prihlasujú na dizertačnú skúšku najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia (5-ročná štandardná dĺžka štúdia).  

Prihláška na dizertačnú skúšku sa podáva elektronicky na Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia (na adresy ester.mateasikova@uniba.sk a andrea.ligacova@uniba.sk) – sken s podpisom. Povinnou prílohou prihlášky je písomná práca k dizertačnej skúške (pdf). Prihláška podaná bez písomnej práce sa považuje za neplatnú. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok vylúčenie zo štúdia.  

Písomná práca k dizertačnej skúške je záverečnou prácou. Má mať minimálne 20 normalizovaných strán. Jej zameranie a obsah treba včas konzultovať so školiteľom. Študijný poriadok vymedzuje obsah písomnej práce k dizertačnej skúške takto:

a) ciele dizertačnej práce,
b) teoretické základy budúceho riešenia dizertačnej práce,
c) súčasný stav poznatkov o téme dizertačnej práce,
d) analýzu metodického prístupu riešenia problematiky dizertačnej práce a
e) stav rozpracovanosti dizertačnej práce.

Pre doktorandov a doktorandky prijatých od AR 2020/2021 platí:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

čl. 28., bod 3 a)

(3) Na pokračovanie v doktorandskom štúdiu ďalej
a) musí študent v dennej forme štúdia najneskôr do konca druhého roka štúdia a študent v externej forme štúdia najneskôr do polovice tretieho roka štúdia byť autorom najmenej jednej vedeckej práce súvisiacej s témou dizertačnej práce, ktorá je uverejnená alebo prijatá na publikovanie a spĺňa požiadavky na zaradenie do jednej z určených kategórií EPC 80; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda

80 Ide o tieto kategórie EPC: AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, AED, AEG, AEH, AEM, AEN, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF. Por. Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 10/2019 –Smernici rektora UK.

Termín Vašej dizertačnej skúšky určí predseda/-níčka odborovej komisie. Dizertačnú skúšku musíte absolvovať najneskôr do konca tretieho roka štúdia (v dennej forme štúdia), resp. do konca štvrtého roka štúdia (v externej forme štúdia); do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. 

Končiaci študenti: Odovzdávanie dizertačných prác a príprava obhajob 

Záväzným termínom vloženia elektronickej verzie dizertačnej práce do systému AIS2 v prípade končiacich doktorandov/-iek je 31. marec. Pri dodržaní zákonných termínov a lehôt od odovzdania práce do obhajoby sú totiž potrebné približne 4 mesiace. Ak odovzdáte prácu neskôr, fakulta už nemôže ručiť za to, že sa obhajoba stihne realizovať v tomto akademickom roku, čiže do 31.8. (V prípade, že sú doktorandi/-ky v druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia a nestihnú z akýchkoľvek dôvodov obhájiť do 31.8., štúdium im prepadá.)  

Počas trvania výnimočnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa záverečné práce odovzdávajú len v elektronickej forme

Do 3 kalendárnych dní po vložení elektronickej verzie dizertačnej práce do systému AIS2 treba poslať mailom na Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia (ester.mateasikova@uniba.sk a andrea.ligacova@uniba.sk) tieto dokumenty:

  • žiadosť o povolenie obhajoby
  • návrh licenčných zmlúv so Slovenskou republikou a s UK (vygenerovať v AIS2, vytlačiť, podpísať, oskenovať)
  • protokol o originalite školského diela z centrálneho registra záverečných prác (CRZP - dostupné v systéme AIS2) s podpisom školiteľa
  • profesný životopis (v záhlaví uveďte meno, priezvisko a rodné meno, životopis vytlačte, podpíšte a oskenujte)
  • zoznam publikácií (v prípade doktorandov/-iek FiF výstup z evidencie UK, v prípade doktorandov/-iek zo SAV výstup z knižnice ústavu SAV) 

Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, ak získal najmenej 150 kreditov (v študijnom programe, na ktorého skončenie treba získať 180 kreditov), resp. najmenej 210 kreditov (v študijnom programe, na ktorého skončenie treba získať 240 kreditov). Zároveň musí spĺňať podmienky stanovené individuálnym študijným plánom a byť (podľa nového Študijného poriadku FiF UK platného od 1. 9. 2020) autorom najmenej troch vedeckých prác (vymedzenie pojmu sa nachádza v Študijnom poriadku, čl. 28 ods. 3) súvisiacich s témou dizertačnej práce, pričom dve z nich musia byť uverejnené a tretia aspoň prijatá na publikovanie. 

Končiaci študenti: Obhajoby dizertačných prác 

Obhajoby dizertačných prác sa v podmienkach súčasnej krízovej situácie, obmedzení a zdravotných rizík realizujú dištančnou formou. Dištančná forma obhajob znamená, že všetci/-ky účastníci/-čky obhajoby/dizertačnej skúšky sú prítomní/-é samostatne v online prostredí. Študent/-ka musí mať nainštalovanú aplikáciu MS Teams. Potrebné technické vybavenie zahŕňa počítač pripojený na internet s videokamerou a mikrofónom.  

Študenti/-ky, ktorí/-é nemajú k dispozícii potrebnú techniku, to musia čím skôr, najneskôr však do 14 dní pred termínom konania obhajoby oznámiť na Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia. Filozofická fakulta UK im zabezpečí možnosť absolvovať obhajobu v priestoroch fakulty a poskytne im potrebnú techniku. 

Priebeh obhajob realizovaných dištančnou formou sa na našej fakulte upravuje tento manuál. Prečítajte si ho čím skôr. 

Nepredvídateľné udalosti 

Ak by ste vážne ochoreli, platí ustanovenie zákona, že v takom prípade doktorand/-ka má právo požiadať o prerušenie štúdia (žiadosť treba poslať na Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia spolu s potvrdením od lekára – v súčasnosti stačí elektronicky). Referát (ester.mateasikova@uniba.sk, andrea.ligacova@uniba.sk) kontaktujte aj v  prípade akýkoľvek iných nepredvídateľných udalostí, ktoré by Vám mohli brániť v riadnom pokračovaní v štúdiu. 

Ďalšie informácie 

Ďalšie informácie nájdete v predpisoch, ktoré majú vplyv na organizáciu doktorandského štúdia na FiF UK: Zákon o vysokých školách, Smernica o organizácii doktorandského štúdia na FiF UK a Smernica o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK. Od 1. septembra 2020 vstupuje do platnosti nový Študijný poriadok FiF UK. 

V prípade, že máte akékoľvek otázky, obráťte sa s dôverou na pracovníčky Referátu vedeckého výskumu a doktorandského štúdia (ester.mateasikova@uniba.sk, andrea.ligacova@uniba.sk) alebo na prodekana FiF UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium (vladimir.zvara@uniba.sk).

Aktuálne informácie pre doktorandov a doktorandky

27. 5. 2021

!!! German version below !!!

 

Dear colleagues,

We are glad to announce that the Viadrina International Program – for Graduates (VIP) as a funding program for doctoral researchers has remaining funds for 2021. The program is funded by the European University Viadrina and the German Academic Exchange Service (DAAD). The VIP aims to support the international networking of doctoral candidates and their stronger involvement in international research contexts and discourses.

 

International doctoral candidates may apply for research stays in 2021 at the European University Viadrina to get familiarize with the research environment at the Viadrina. These fellowships allow international doctoral candidates to get in touch with Viadrina professors for research co-operations or potential doctoral opportunities (e.g. joint degrees and cotutelle agreements). Candidates may apply for the following funding line:

•             Fellowships for research stays at the European University Viadrina (max. 3 months)

 

The application deadline is July 18, 2021 (23:59 pm CET).

 

We would be very pleased if you could forward the call for applications to potentially interested faculties, chairs and doctoral candidates at your university.

For detailed information please see the individual calls on the website of the VIP.

 

Please feel free to contact us if you have any further questions.

 

Yours sincerely,

 

Maike Hagen

Project Coordinator

Viadrina International Program – for Graduates

 

Viadrina International Affairs

European University Viadrina

Grosse Scharrnstrasse 59

15230 Frankfurt (Oder)

 

Tel.: +49 (0)335 5534 - 2604

Fax: +49 (0)335 5534 - 2369 

 

Homepage: www.europa-uni.de/de/internationales

Facebook: www.facebook.com/ViadrinaInternational

 

cid:image001.jpg@01D4CE96.2F970670

 

 

******************************************************************

 

Sehr geehrte Kolleg*innen,

 

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass das Viadrina International Program – for Graduates (VIP) der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) als Förderprogramm für Promovierende weitere Fördermittel im Jahr 2021 zur Verfügung hat. Das Programm wird aus Eigenmitteln der Europa-Universität Viadrina als auch aus Mitteln des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) gefördert. Im Rahmen des VIP erhalten Promovierende die Chance, sich international zu vernetzen und sich stärker in internationale Forschungszusammenhänge und -diskurse einzubringen.

 

Im Rahmen des VIP haben internationale Promovierende die Möglichkeit zum Kennenlernen des Forschungsumfeldes der Viadrina und der dortigen Promotionsmöglichkeiten (z.B. der Einrichtung von Cotutelle-Verfahren) Förderungen für Forschungsaufenthalte zu beantragen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Viadrina gemeinsame Forschungsschwerpunkte aufzubauen oder zu intensivieren. Internationale Promovierende können sich daher ab sofort für folgende Förderungen bewerben:

 

•             Fellowships für Forschungsaufenthalte an der Europa-Universität Viadrina (max. 3 Monate)

 

Die Bewerbungsfrist für die einzelnen Förderlinien endet am 18. Juli 2021 (23:59 MEZ).

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Ausschreibungen an interessierte Fakultäten, Lehrstühle und Promovierende Ihrer Universität weiterleiten könnten.

Bitte entnehmen Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Förderlinien und dem Programm der Internetseite des VIP.

 

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

 

Maike Hagen

Project Coordinator

Viadrina International Program – for Graduates

 

Viadrina International Affairs

European University Viadrina

Grosse Scharrnstrasse 59

15230 Frankfurt (Oder)

 

Tel.: +49 (0)335 5534 - 2604

Fax: +49 (0)335 5534 - 2369 

 

Homepage: www.europa-uni.de/de/internationales

Facebook: www.facebook.com/ViadrinaInternational

 

cid:image001.jpg@01D4CE96.2F970670

 

 

 

12.10.2020

ak máte potvrdený Covid - 19
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-ep-0G8XQsBNu1dw29cVc81UQUJVVjVUUjVXMDlJU0laS0Y2R1JKR0dLNy4u

 

28.09.2020

 

Pre validačné známky na ISIC a preukaz externého študenta/ - ky si môžete prísť v v stredu 30.09.2020, v čase od 9.00 do 11.30 hod. a od 13.30 do 15.30 hod.

 

(30.3.2020)

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/od_2_2020.pdf

 

(26. marec 2020)

Vážené doktorandky, vážení doktorandi!

Dúfam, že ste zdraví a že ste v kontakte so svojimi školiteľmi/-kami. Vedia, že sa Vám aj v súčasnej neľahkej situácii majú venovať, že Vám majú pomáhať zmysluplne využiť čas a pokračovať vo Vašich dizertačných projektoch, a v neposlednom rade získať dostatok kreditov za akademický rok 2019/2020.

A teraz pár aktuálnych informácií k priebehu a ukončeniu akademického roka.

Odovzdávanie a obhajoby dizertačných prác

Záväzným termínom odovzdania elektronickej verzie dizertačnej práce (jej vloženia do systému AIS) v prípade končiacich doktorandov/-iek ostáva 31. marec. Pri dodržaní zákonných termínov a lehôt od odovzdania práce do obhajoby sú totiž potrebné približne 4 mesiace. Ak odovzdáte prácu neskôr, fakulta už nemôže ručiť za to, že sa obhajoba stihne realizovať v tomto akademickom roku, čiže do 31.8. (V prípade, že sú doktorandi/-ky v druhom roku NDŠ a nestihnú z akýchkoľvek dôvodov obhájiť do 31.8., štúdium im prepadá.)

Je možné, že pri finalizácii záverečných prác Vás limitujú niektoré aktuálne obmedzenia, vyplývajúce z opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu. Takúto skutočnosť môžete v práci explicitne uviesť. Obhajobné komisie budú pri posudzovaní prác prihliadať na existujúce ťažkosti a obmedzenia.

Odovzdáva sa len jeden vytlačený a zviazaný exemplár, a to najneskôr v deň obhajoby (ak dovtedy prestanú platiť obmedzenia vyhlásené v súvislosti s ochorením COVID-19), resp. (ak obmedzenia dovtedy neprestanú platiť) dodatočne, a to do piatich dní od skončenia platnosti uvedených obmedzení. Tlačivá spolu s prihláškou treba zaslať elektronicky na adresy ester.mateasikovauniba.sk a andrea.ligacovauniba.sk v čo najskoršom možnom termíne.

Komunikácia súvisiaca s obhajobami bude prebiehať primárne elektronicky. Vzhľadom na predpokladaný značný počet odovzdaných dizertačných prác obhajoby sa budú konať v predĺženom období od 17. do 31. augusta. V prípade, že budú pretrvávať súčasné obmedzenia, dekan včas určí spôsob, ako sa budú obhajoby realizovať pri zachovaní potrebných epidemiologických opatrení.

Prihlášky na dizertačnú skúšku

Pripomínam, že doktorandi/-ky v dennej forme sa prihlasujú na dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia (4-ročná štandardná dĺžka štúdia). Doktorandi/-ky v externej forme sa prihlasujú na DS najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia (5-ročná štandardná dĺžka štúdia). Podmienkou súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov. Prihláška na dizertačnú skúšku sa podáva výlučne elektronicky (na adresy ester.mateasikovauniba.skandrea.ligacovauniba.sk) – sken alebo fotografia podpísanej prihlášky. Povinnou prílohou prihlášky je písomná práca k dizertačnej skúške. Prihláška podaná bez písomnej práce sa považuje za neplatnú. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok vylúčenie zo štúdia.

Ukončenie akademického roka

Rád by som upozornil aj Vás, že každý školiteľ a každá školiteľka má tento rok vypracovať hodnotenie doktoranda (to je taký formulár v AIS2, volá sa to „Výpis výsledkov za akademický rok“) už do 12. júna. Aby ste mohli postúpiť do ďalšieho ročníka, musia Vám udeliť za akademický rok 2019/2020 minimálne 40 kreditov v dennej forme, resp. 30 kreditov v externej. V uvedenom termíne majú školitelia a školiteľky odoslať hodnotenie predsedom/-níčkam odborových komisií. Odborové komisie ich následne prerokujú a oznámia svoje stanovisko dekanovi.

Nepredvídateľné udalosti

Aj keď je naším spoločným cieľom šťastne ukončiť akademický rok, nemusí sa to v každom prípade podariť. Ak by ste ochoreli, platí ustanovenie zákona, že v takom prípade doktorand/-ka má právo písomne požiadať o prerušenie štúdia (k žiadosti treba pripojiť potvrdenie od lekára – stačí elektronicky).

V prípade, že sa Vám nepodarí splniť si študijné povinnosti v tomto akademickom roku z dôvodu starostlivosti o chorých najbližších či z iného relevantného dôvodu súvisiaceho s epidémiou koronavírusu, je jediným riešením prekročenie štandardnej doby štúdia, pričom ale v takýchto prípadoch môže byť školné za „nadštandard“ znížené, ak sa preukáže, že splneniu študijných povinností zabránili objektívne prekážky priamo súvisiace s epidémiou a s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu.

 

Ďakujem Vám za spoluprácu. Hlavne nech ste zdraví.

So srdečným pozdravom

Vladimír Zvara

prodekan FiF UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium