Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Aktuality

Aktuality 30.1.2018

Vážené doktorandky, 

Vážení doktorandi,

ak plánujete v akademickom roku 2017/2018 ukončiť svoje štúdium obhajobou dizertačnej práce, informujem Vás o tom, že termín na odovzdanie dizertačnej práce je 31. marec 2018. Vzhľadom na to, že 30. marec - Veľký piatok a pondelok 2. apríl sú dni pracovného pokoja a 31. marca je sobota,

termíny sú stanovené takto:

najneskôr do 31. marca 2018, do 24:00 h. je potrebné odovzdať elektronickú verziu práce prostredníctvom AISu,

najneskôr do 3. apríla 2018, do 14:00 h. je potrebné odovzdať vytlačenú verziu práce v 4 exemplároch spolu so všetkými dokladmi (uvedenými na doktorandskej stránke) na referáte pre doktorandské štúdium - vytlačená verzia musí byť formálne aj obsahovo totožná s elektronickou verziou.

 

 

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
prodekan FiF UK
a
RVV
Č