Zápis na štúdium

Zmeny v zápise na letný semester

Zmeny v zápise na letný semester bude možné vykonať v súlade so študijným poriadkom fakulty v priebehu prvých dvoch týždňov letného semestra. Systém sa otvorí v pondelok 19. februára 2018 o 8:00 a možnosť vykonať zmeny v zápise sa uzavrie v nedeľu 4. marca 2018 o 23.59.

----

Fakultný on-line zápis predmetov bude spustený 4. septembra 2017 o 8:00 hod. Predmety na akademický rok 2017/2018 (oba semestre, zimný i letný) si môžete navoliť a výber opätovne upraviť kedykoľvek až do 8. 10. 2017 do 23:59 hod, kedy sa systém uzavrie.

Upozornenie pre študentov nastupujúcich na magisterský stupeň štúdia. Z dôvodu kompletizácie údajov o ukončení bakalárskeho štúdia podmienečne prijatých uchádzačov budú v systéme vytvorené štúdiá a zápisné listy (tým pádom aj možnosť zapisovať si predmety) vytvorené v pondelok 11. septembra cca o 14.00.

Aby ste mohli využiť on-line elektronický zápis, musíte splniť nasledujúce podmienky (týka sa študentov druhého a vyšších rokov v každom stupni štúdia):

  • Mať splnené podmienky pre postup do ďalšieho roka štúdia;
  • Mať podpísané „Vyhlásenie o záväznosti on-line zápisu cez internet“ (ak ste ho podpísali pri nástupe na štúdium, opätovne ho podpisovať nemusíte);
  • Mať uhradený poplatok za validačnú známku na akademický rok 2017/2018. Príkaz na úhradu nájdete v AiSe v aplikácii VSES017 Štúdium, zoznam štúdií, menu "Školné a poplatky", vybrať rok poplatku 2017/2018 .... (Stručný obrázkový návod). Ak vykonáte platbu prevodom z účtu na účet (internetbankingom, na pobočke) a správne uvediete všetky údaje (číslo účtu, sumu, variabilný symbol a špecifický symbol) Vaša platba bude spárovaná automaticky do 5 pracovných dní. Či bola platba zaznamenaná si opäť môžete skontrolovať v AiSe. Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou!!! V prípade nedodržania vyššie uvedeného postupu budete musieť dokladovať zaplatenie poplatku. Zaplatenie poplatku považujeme za Vaše záväzné rozhodnutie zapísať sa do štúdia na FiF UK v nasledujúcom akademickom roku.
    V prípade, že Vám nemáte vytvorený poplatok v systéme, a tým pádom Vám systém nevygeneruje príkaz na úhradu (týka sa najmä študentov, ktorí budú v AR 2017/2018 v nadštandardnej dĺžke štúdia), kontaktujte, prosím, mailom študijné oddelenie na adrese so (at) fphil.uniba.sk.

Nezabudnite, že ak si chcete zapísať výberové predmety z inej katedry, mimo ponuky Vášho vlastného študijného programu, je potrebné si v rámci "predzápisu" zabezpečiť účasť na predmete priamo na katedre (sekretariát), resp. u vyučujúceho. Táto podmienka sa nevzťahuje na tzv. celofakultné predmety, ktoré sú v ponuke virtuálnych študijných programov boSZ (bakalársky stupeň štúdia) a moSZ (magisterský stupeň štúdia).

Štruktúru predmetov Vášho študijného programu a rozvrh nájdete tiež v AIS2 (v priebehu posledného augustového týždňa).

Štruktúra predmetov pre daný akademický rok je dostupná v menu Študijné programy (vľavo), v aplikácii VSST178.

K dispozícii máte stručný návod na vyhľadávanie rozvrhu, aj návod na zápis predmetov. Upozorňujeme, že predmety si treba nielen zapísať do zápisného listu, ale aj sa na ne prihlásiť do rozvrhu.

Skutočnosť, že si predmety budete zapisovať "na diaľku", neznamená pre Vás oslobodenie od osobnej účasti na administratívnom zápise (validácia preukazu, odovzdanie čestného vyhlásenia o predchádzajúcom štúdiu, verifikácia študijných výsledkov predchádzajúceho akademického roka) podľa harmonogramu zápisu u svojej referentky.

Zápis prebieha v dvoch etapách:

  • hlavný zápis študentov vyšších rokov štúdia sa realizuje od 7. 9. 2017 do 19. 9.  2017 (v súlade s harmonogramom zápisu), každý pracovný deň od 9:00 do 16:00 s obednou prestávkou pre každú referentku;
  • zmeny v zápise predmetov (v súlade so študijným poriadkom) je možno realizovať najneskôr do 8. októbra 2017 do 23:59 hod. Po tomto termíne sa systém zápisu uzavrie.

Dôležité upozornenie!

Skontrolujte si stav Vášho zápisu ešte pred ukončení obdobia na realizáciu zmien (do 8. októbra 2017) a ak tam niečo nie je v poriadku, korigujte. Neskoršie žiadosti o zmenu v zápise neakceptujeme! Predmety, ktoré sú v zápisnom liste sa považujú za zapísané bez ohľadu na skutočnosť, či sú, resp. nie sú prihlásené na rozvrh!

Systém AIS2 je prístupný na URL adrese https://moja.uniba.sk/.

K dispozícii je aj ďalší stručný návod na využívanie základných funkcií zápisu.