Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápis na štúdium

Zmeny v zápise na letný semester

V súlade so študijným poriadkom UK a FiF UK je možné vykonávať zmeny v zápise na letný semester v priebehu prvých dvoch týždňov letného semestra. V súlade s týmto bude systém otvorený na možnosť týchto zmien 18. februára 2019 o 8:00 hod. Zmeny bude možné vykonať do 3. marca 2019 do 23:59, kedy sa systém uzavrie.

Predmety, ktoré sú v zápisnom liste sa považujú za zapísané bez ohľadu na skutočnosť, či sú, resp. nie sú prihlásené na rozvrh! Skontrolujte si preto stav Vášho zápisu počas vyššie uvedeného obdobia.

Zápis

Fakultný on-line zápis predmetov bude spustený 3. septembra 2018 o 8:00 hod. Predmety na akademický rok 2018/2019 (oba semestre, zimný i letný) si môžete navoliť a výber opätovne upraviť kedykoľvek až do 7. 10. 2018 do 23:59 hod, kedy sa systém uzavrie.

Upozornenie pre študentov nastupujúcich na magisterský stupeň štúdia. Z dôvodu kompletizácie údajov o ukončení bakalárskeho štúdia podmienečne prijatých uchádzačov budú v systéme vytvorené štúdiá a zápisné listy (tým pádom aj možnosť zapisovať si predmety) vytvorené v pondelok 10. septembra 2018 cca o 14.00. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že štúdiá a zápisné listy budú v tomto čase vytvorené iba tým uchádzačom, od ktorých budeme mať doručené potvrdenie o ukončení štúdia do 7. septembra 2018 (absolventi FiF UK z roku 2018 toto potvrdenie nepredkladajú).

Aby ste mohli využiť on-line elektronický zápis, musíte splniť nasledujúce podmienky (týka sa študentov druhého a vyšších rokov v každom stupni štúdia):

  • Mať splnené podmienky pre postup do ďalšieho roka štúdia;
  • Mať uhradený poplatok za validačnú známku na akademický rok 2018/2019. Príkaz na úhradu nájdete v AiSe v aplikácii VSES017 Štúdium, zoznam štúdií, menu "Školné a poplatky", vybrať rok poplatku 2018/2019 .... (Stručný obrázkový návod). Ak vykonáte platbu prevodom z účtu na účet (internetbankingom, na pobočke) a správne uvediete všetky údaje (číslo účtu, sumu, variabilný symbol a špecifický symbol) Vaša platba bude spárovaná automaticky do 5 pracovných dní. Či bola platba zaznamenaná si opäť môžete skontrolovať v AiSe. Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou!!! V prípade nedodržania vyššie uvedeného postupu budete musieť dokladovať zaplatenie poplatku. Zaplatenie poplatku považujeme za Vaše záväzné rozhodnutie zapísať sa do štúdia na FiF UK v nasledujúcom akademickom roku.
    V prípade, že Vám nemáte vytvorený poplatok v systéme, a tým pádom Vám systém nevygeneruje príkaz na úhradu (týka sa najmä študentov, ktorí budú v AR 2018/2019 v nadštandardnej dĺžke štúdia), kontaktujte, prosím, mailom študijné oddelenie na adrese so (at) fphil.uniba.sk.

Nezabudnite, že ak si chcete zapísať výberové predmety z inej katedry, mimo ponuky Vášho vlastného študijného programu, je potrebné si v rámci "predzápisu" zabezpečiť účasť na predmete priamo na katedre (sekretariát), resp. u vyučujúceho. Táto podmienka sa nevzťahuje na tzv. celofakultné predmety, ktoré sú v ponuke virtuálnych študijných programov boSZ (bakalársky stupeň štúdia) a moSZ (magisterský stupeň štúdia).

Štruktúru predmetov Vášho študijného programu a rozvrh nájdete tiež v AIS2 (v priebehu posledného augustového týždňa).

Štruktúra predmetov pre daný akademický rok je dostupná v menu Študijné programy (vľavo), v aplikácii VSST178.

K dispozícii máte stručný návod na vyhľadávanie rozvrhu, aj návod na zápis predmetov. Upozorňujeme, že predmety si treba nielen zapísať do zápisného listu, ale aj sa na ne prihlásiť do rozvrhu. Taktiež, v prípade, že si predmet odstránite z rozvrhu, ale ponecháte si ho v zápisnom liste, tento máte stále zapísaný.

Skutočnosť, že si predmety budete zapisovať "na diaľku", neznamená pre Vás oslobodenie od osobnej účasti na administratívnom zápise (validácia preukazu, odovzdanie čestného vyhlásenia o predchádzajúcom, resp. súbežnom štúdiu, verifikácia študijných výsledkov predchádzajúceho akademického roka) podľa harmonogramu zápisu u svojej referentky.

Zápis prebieha v dvoch etapách:

  • hlavný zápis študentov vyšších rokov štúdia sa realizuje od 6. 9. 2018 do 14. 9.  2018 (v súlade s harmonogramom zápisu), každý pracovný deň od 9:00 do 16:00 s obednou prestávkou pre každú referentku;
  • zmeny v zápise predmetov (v súlade so študijným poriadkom) je možno realizovať najneskôr do 7. októbra 2018 do 23:59 hod. Po tomto termíne sa systém zápisu uzavrie.

Dôležité upozornenie!

Skontrolujte si stav Vášho zápisu ešte pred ukončení obdobia na realizáciu zmien (do 7. októbra 2018) a ak tam niečo nie je v poriadku, korigujte. Neskoršie žiadosti o zmenu v zápise neakceptujeme! Predmety, ktoré sú v zápisnom liste sa považujú za zapísané bez ohľadu na skutočnosť, či sú, resp. nie sú prihlásené na rozvrh!

Systém AIS2 je prístupný na URL adrese https://moja.uniba.sk/.

K dispozícii je aj ďalší stručný návod na využívanie základných funkcií zápisu.