Zápis na štúdium

Zápis

Fakultný on-line zápis predmetov bude spustený 2. septembra 2020 o 8:00 hod. Predmety na akademický rok 2020/2021 (oba semestre, zimný i letný) si môžete navoliť a výber opätovne upraviť kedykoľvek až do 2. 10. 2020 do 23:59 hod, kedy sa systém uzavrie.

Upozornenie pre študentov nastupujúcich na magisterský stupeň štúdia. Z dôvodu kompletizácie údajov o ukončení bakalárskeho štúdia podmienečne prijatých uchádzačov budú v systéme vytvorené štúdiá a zápisné listy (tým pádom aj možnosť zapisovať si predmety) vytvorené v pondelok 7. septembra 2020 cca o 14.00. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že štúdiá a zápisné listy budú v tomto čase vytvorené iba tým uchádzačom, od ktorých budeme mať doručené potvrdenie o ukončení štúdia do 4. septembra 2020 (absolventi FiF UK z roku 2020 toto potvrdenie nepredkladajú).

Aby ste mohli využiť on-line elektronický zápis, musíte splniť nasledujúce podmienky (týka sa študentov druhého a vyšších rokov v každom stupni štúdia):

  • Mať splnené podmienky pre postup do ďalšieho roka štúdia;
  • Mať uhradený poplatok za validačnú známku na akademický rok 2020/2021. UPOZORNENIE: Od akademického roku 2019/2020 je možnosť validácie preukazu aj NO ISIC známkou, bližšie informácie nájdete na stránke venovanej preukazom. Príkaz na úhradu nájdete v AiSe v aplikácii VSES017 Štúdium, zoznam štúdií, menu "Školné a poplatky", vybrať rok poplatku 2020/2021 .... (Stručný obrázkový návod). Ak vykonáte platbu prevodom z účtu na účet (internetbankingom, na pobočke) a správne uvediete všetky údaje (číslo účtu, sumu, variabilný symbol a špecifický symbol) Vaša platba bude spárovaná automaticky do 5 pracovných dní. Či bola platba zaznamenaná si opäť môžete skontrolovať v AiSe. Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou!!! V prípade nedodržania vyššie uvedeného postupu budete musieť dokladovať zaplatenie poplatku. Zaplatenie poplatku považujeme za Vaše záväzné rozhodnutie zapísať sa do štúdia na FiF UK v nasledujúcom akademickom roku.
    V prípade, že Vám nemáte vytvorený poplatok v systéme, a tým pádom Vám systém nevygeneruje príkaz na úhradu (týka sa najmä študentov, ktorí budú v AR 2020/2021 v nadštandardnej dĺžke štúdia), kontaktujte, prosím, mailom študijné oddelenie na adrese so (at) fphil.uniba.sk.

Nezabudnite, že ak si chcete zapísať výberové predmety z inej katedry, mimo ponuky Vášho vlastného študijného programu, je potrebné si v rámci "predzápisu" zabezpečiť účasť na predmete priamo na katedre (sekretariát), resp. u vyučujúceho. Táto podmienka sa nevzťahuje na tzv. celofakultné predmety, ktoré sú v ponuke virtuálnych študijných programov boSZ (bakalársky stupeň štúdia) a moSZ (magisterský stupeň štúdia).

 

Zápis jazykov sa realizuje podľa týchto inštrukcií.

Štruktúru predmetov Vášho študijného programu a rozvrh nájdete tiež v AIS2 (v priebehu posledného augustového týždňa).

Štruktúra predmetov pre daný akademický rok je dostupná v menu Študijné programy (vľavo), v aplikácii VSST178.

K dispozícii máte stručný návod na vyhľadávanie rozvrhu, aj návod na zápis predmetov. Upozorňujeme, že predmety si treba nielen zapísať do zápisného listu, ale aj sa na ne prihlásiť do rozvrhu. Taktiež, v prípade, že si predmet odstránite z rozvrhu, ale ponecháte si ho v zápisnom liste, tento máte stále zapísaný.

Pozor, aktualizácia spôsobu zápisu

Na základe aktuálnych odporúčaní budú zápisy študentov vyšších ročníkov prebiehať ONLINE. Na fakultu je však možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však podľa harmonogramu. Týmto sa snažíme predísť zhromažďovaniu väčších skupín v rovnakom čase na jednom mieste. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra. Pri validácii preukazu je potrebné odovzdať aj vytlačené a riadne vyplnené čestné vyhlásenie o predchádzajúcom, resp. súbežnom štúdiu.

Zápis prebieha v dvoch etapách:

  • online zápis študentov vyšších rokov štúdia sa realizuje od 2. 9. 2020 do 17. 9.  2020 a validácia preukazu na fakulte v súlade s harmonogramom;
  • zmeny v zápise predmetov (v súlade so študijným poriadkom) je možno realizovať najneskôr do 2. októbra 2020 do 23:59 hod. Po tomto termíne sa systém zápisu uzavrie.

Stručný návod na online zápis

Online zápis viete vykonať v aplikácii VSES017 (aplikácia, prostredníctvom ktorej si zapisujete aj predmety). Spustíte ho kliknutím na ikonu "Listu so zeleným pluskom". Následne potvrdíte študijné výsledky za predchádzajúci akademický rok, vôľu pokračovať v štúdiu a prípadné zmeny v osobných údajoch (napr. adresa, telefónny kontakt a pod.). V okne máte zobrazenú aj možnosť výberu poplatku za validačnú známku. Na túto položku NEKLIKAJTE, poplatky máte už vytvorené. Na záver potvrdíte úplnosť elektronického zápisu stlačením tlačidla OK (v modrej farbe).

Dôležité upozornenie!

Skontrolujte si stav Vášho zápisu ešte pred ukončení obdobia na realizáciu zmien (do 2. októbra 2020) a ak tam niečo nie je v poriadku, korigujte. Neskoršie žiadosti o zmenu v zápise neakceptujeme! Predmety, ktoré sú v zápisnom liste sa považujú za zapísané bez ohľadu na skutočnosť, či sú, resp. nie sú prihlásené na rozvrh!

Študenti, ktorí sa v akademickom roku 2020/2021 zúčastnia štátnych skúšok si zapisujú príslušné predmety v zápisnom liste.


Systém AIS2 je prístupný na URL adrese https://moja.uniba.sk/.

K dispozícii je aj ďalší stručný návod na využívanie základných funkcií zápisu.

 

Prezentácia zo zápisov

 Bakalárske a magisterské štúdium 2020/2021