Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prospechové štipendium pre študentov vyšších ročníkov

Priznanie motivačného (prospechového) štipendia

POZOR! Stanovené priemery pre študentov 2., 3. a 4. roka Bc. štúdia a 2. roka Mgr. štúdia, za ktoré bude v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 priznané prospechové štipendium!

Podľa § 96a, ods. 1, písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 6 platného Štipendijného poriadku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave priznáva motivačné štipendium na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 študentom FiF UK na základe vyhodnotenia plnenia študijných povinností v študijnom programe za akademický rok 2017/2018.

V zmysle Štipendijného poriadku FiF UK v Bratislave kritériami pre udelenie štipendia sú (len za uplynulý akademický rok!):

 • úspešné absolvovanie všetkých zapísaných predmetov s hodnotením A-E,
 • zisk minimálne 54 kreditov za akademický rok,
 • lepší dosiahnutý vážený študijný priemer,
 • celkový vyšší počet naakumulovaných kreditov,
 • celkový nižší počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetov.

V súlade s týmito pravidlami boli do zoznamu zaradení tí študenti, ktorí po splnení prvých dvoch kritérií v minulom akademickom roku dosiahli vážený študijný priemer v odbore:

 • andragogika (boAG) do 1,02
 • archeológia (boAE, moAE) do 1,22
 • archívnictvo (boAI, moAI) do 1,13
 • dejiny a teória umenia (boDU) do 1,41
 • estetika (boES, moES) do 1,33
 • etnológia (boET, moET) do 1,05
 • filozofia (boFI, moFI) do 1,47
 • história (boHI, moHI) do 1,36
 • klasické jazyky (boKJ, moKJ) do 1,02
 • knižnično-informačné štúdiá (boIS, moIS) do 1,13
 • kulturológia (boKU, moKU) do 1,21
 • masmediálne štúdiá (boMK, moMK) do 1,18
 • muzeológia (boMU, moMU) do 1,43
 • muzikológia (boML, moML) do 1,00
 • neslovanské jazyky a literatúry (boED, moED) do 1,03
 • orientálne jazyky a kultúry (boVA*, moVA*) do 1,19
 • pedagogika (boPE, moPE) do 1,00
 • politológia (boPO, moPO) do 1,38
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky študijné programy) do 1,22
 • psychológia (boPS, moPS) do 1,18
 • religionistika (boRE, moRE) do 1,14
 • slovanské jazyky a literatúry (boRV, moRV, boSE, moSE, boSV) do 1,20
 • slovenský jazyk a literatúra (boSL, moSL) do 1,05
 • sociológia (boSO, moSO) do 1,61
 • učiteľstvo akademických predmetov (všetky študijné programy) do 1,14
 • žurnalistika (boZU, moZU) do 1,35

Vážený študijný priemer v jednotlivých študijných odboroch bol stanovený tak, aby počet priznaných motivačných štipendií zodpovedal najviac 10% počtu študentov príslušného študijného odboru.
** Bolo použité aj kritérium celkového vyššieho počtu akumulovaných kreditov

Organizačné pokyny:

Každému študentovi, ktorému dekan FiF UK priznal za uvedené obdobie prospechové štipendium, bude dňa 27. novembra 2018 zaslaná e-mailová správa o tejto skutočnosti do jeho fakultou prideleného e-mailového konta. V prípade nejasností alebo nezrovnalostí (alebo ak si myslíte, že ste mali takúto správu podľa stanovených priemerov a ďalších pravidiel dostať a nedostali ste) môžete kontaktovať e-mailom alebo osobne dr. Čičillu (G147/b) v termíne od 28. novembra 2018 do 4. decembra 2018.