Prospechové štipendium pre študentov prvých ročníkov

POZOR! Stanovené priemery pre aktuálnych študentov 1. roka bakalárskeho štúdia a 1. roka magisterského štúdia, za ktoré bude v letnom semestri akademického roka 2020/2021 priznané prospechové štipendium!

POZNÁMKA: Od 1. septembra 2019 je účinná nová sústava študijných odborov, v ktorej môžu vysoké školy Slovenskej republiky poskytovať vysokoškolské vzdelanie.                                    Link: https://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/

Podľa § 96a, ods. 1, písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 6 platného Štipendijného poriadku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave priznáva prospechové štipendium na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte v letnom semestri akademického roka 2020/2021 študentom FiF UK na základe vyhodnotenia plnenia študijných povinností v študijnom programe za zimný semester akademického roka 2020/2021.

V zmysle Štipendijného poriadku FiF UK v Bratislave kritériami pre udelenie štipendia sú: 

 • úspešné absolvovanie všetkých zapísaných predmetov s hodnotením A-E,
 • zisk minimálne 27 kreditov za zimný semester aktuálneho akademického roka,
 • lepší dosiahnutý vážený študijný priemer,
 • celkový vyšší počet naakumulovaných kreditov,
 • celkový nižší počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetov.

V súlade s týmito pravidlami boli do zoznamu zaradení tí študenti, ktorí po splnení prvých dvoch kritérií v zimnom semestri aktuálneho akademického roka dosiahli vážený študijný priemer v odbore:

 • Filológia do 1,13
 • Filozofia do 1,15
 • Historické vedy do 1,11
 • Mediálne a komunikačné štúdiá do 1,20
 • Politické vedy do 1,41
 • Psychológia do 1,15
 • Sociológia a sociálna antropológia do 1,15
 • Učiteľstvo a pedagogické vedy do 1,14
 • Vedy o umení a kultúre do 1,06
 • medziodborové štúdium do 1,29
PREVODNÍK STAREJ A NOVEJ SÚSTAVY ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Starý názov odboru:Skratky študijných programov:Nový názov odboru:
archeológiaAEHistorické vedy
andragogikaAGUčiteľstvo a pedagogické vedy
archívnictvoAIHistorické vedy
dejiny umeniaDUVedy o umení a kultúre
neslovanské jazyky a literatúraEDFilológia
estetikaESFilozofia
etnológiaETHistorické vedy
filozofiaFIFilozofia
históriaHIHistorické vedy
knižnično-informačné štúdiáISMediálne a komunikačné štúdiá
klasické jazykyKJFilológia
kulturológiaKUVedy o umení a kultúre
masmediálne štúdiáMKMediálne a komunikačné štúdiá
muzikológiaMLVedy o umení a kultúre
muzeológiaMUHistorické vedy
pedagogikaPEUčiteľstvo a pedagogické vedy
politológiaPOPolitické vedy
psychológiaPSPsychológia
religionistikaREHistorické vedy
slovanské jazyky a literatúraRV + SE + SVFilológia
slovenský jazyk a literatúraSL + SCFilológia
sociológiaSOSociológia a sociálna antropológia
orientálne jazyky a kultúryVAC + VAJ + VAKFilológia
žurnalistikaZUMediálne a komunikačné štúdiá
prekladateľstvo a tlmočníctvoPFilológia
učiteľstvo akademických predmetovUUčiteľstvo a pedagogické vedy

Vážený študijný priemer v jednotlivých študijných odboroch bol stanovený tak, aby počet priznaných motivačných štipendií zodpovedal najviac 10% počtu študentov príslušného študijného odboru.

Organizačné pokyny:

Každému študentovi, ktorý spĺňa stanovené kritériá na udelenie prospechového štipendia, bude (okrem všeobecného oznamu o zverejnení priemerov) dňa 19. apríla 2021 zaslaná (ďalšia) e-mailová správa o tejto skutočnosti do jeho univerzitou prideleného e-mailového konta. V prípade nejasností alebo nezrovnalostí (alebo ak si myslíte, že ste mali takúto správu podľa stanovených priemerov a ďalších pravidiel dostať a nedostali ste) môžete kontaktovať e-mailom dr. Čičillu (e-mail: martin.cicilla@uniba.sk) v termíne od 19. apríla 2021 do 2. mája 2021.