Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prospechové štipendium pre študentov prvého ročníka

POZOR! Definitívny zoznam študentov 1. roka Bc. a Mgr. štúdia, ktorým bude priznané motivačné (prospechové) štipendium!

Podľa § 96a ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z.z. a v súlade s čl. 5, ods. 3 a čl. 7, ods. 2 platného Štipendijného poriadku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave priznáva motivačné štipendium na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte za letný semester akademického roka 2017/2018 študentom FiF UK na základe vyhodnotenia plnenia študijných povinností v študijnom programe za zimný semester akademického roka 2017/2018.

V zmysle Štipendijného poriadku FiF UK v Bratislave kritériami pre udelenie štipendia sú:

 • úspešné absolvovanie všetkých zapísaných predmetov s hodnotením A-E,
 • zisk minimálne 27 kreditov za ZS 2017/2018,
 • lepší dosiahnutý vážený študijný priemer,
 • celkový vyšší počet naakumulovaných kreditov,
 • celkový nižší počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetov,
 • celkový vyšší počet úspešne absolvovaných predmetov za hodnotený akademický rok.

V súlade s týmito pravidlami boli do definitívneho zoznamu zaradení tí študenti, ktorí po splnení prvých dvoch kritérií v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 dosiahli vážený študijný priemer v odbore:

 • andragogika (boAG) do 1,20
 • archeológia (boAE, moAE) do 1,15
 • archívnictvo (boAI, moAI) do 1,09
 • dejiny a teória umenia (boDU) do 1,82
 • estetika (boES, moES) do 1,41
 • etnológia (boET, moET) do 1,07
 • filozofia (boFI, moFI) do 1,42
 • história (boHI, moHI) do 1,15
 • klasické jazyky (boKJ, moKJ) do 1,23
 • knižnično-informačné štúdiá (boIS, moIS) do 1,13
 • kulturológia (boKU, moKU) do 1,63
 • masmediálne štúdiá (boMK, moMK) do 1,78
 • muzeológia (boMU, moMU) do 1,13
 • muzikológia (boML, moML) do 1,00
 • neslovanské jazyky a literatúry (boED, moED) do 1,00
 • orientálne jazyky a literatúry (boVAC, moVAC, boVAK, moVAK) do 1,17
 • pedagogika (boPE, moPE) do 1,00*
 • politológia (boPO, moPO) do 1,32
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky študijné programy) do 1,20*
 • psychológia (boPS, moPS) do 1,20*
 • religionistika (boRE, moRE) do 0,00 (nikým nesplnené kritériá)
 • slovanské jazyky a literatúry (boRV, moRV, boSE, moSE, boSV) do 1,26
 • slovenský jazyk a literatúra (boSL, moSL, boSC) do 1,12
 • sociológia (boSO, moSO) do 1,38*
 • učiteľstvo akademických predmetov (všetky študijné programy) do 1,24*
 • žurnalistika (boZU, moZU) do 1,32*

Vážený študijný priemer v jednotlivých študijných odboroch bol stanovený tak, aby počet priznaných motivačných štipendií zodpovedal približne 10% počtu študentov príslušného študijného odboru. Pri študijných programoch označených * boli vzhľadom na rovnosť vážených študijných priemerov použité aj ďalšie kritériá stanovené štipendijným poriadkom.

Organizačné pokyny:

Zoznam je definitívny. Každý v zozname uvedený študent si v termíne od 9. mája 2018 do 18. mája 2018 na sociálnom referáte študijného oddelenia u dr. Čičillu (č. d. G149) prevezme rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia a uvedie číslo účtu, na ktoré má byť štipendium poukázané.

 

Definitívny zoznam študentov

  

Meno Priezvisko Program
Simona Adamčíková psychológia
Lenka Antalová marketingová komunikácia
Viola Bályová fínsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
Michaela Barlová anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
Anna Berényi maďarský jazyk - editorstvo a vydavteľská prax
Nikola Bernatová psychológia
Peter Bogdaň archeológia
Nikoleta Bukovská dejiny umenia
Petronela Čaklošová politológia
Katarína Dluhá pedagogika
Klaudia Dyttertová nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
Lenka Džimová informačné štúdiá
Debora Hanna Elijaš archeológia
Tabita Sara Elijaš muzikológia
Nikola Farkašová ruské a východoeurópske štúdiá
Svetlana Farkašová psychológia
Martin Fiala východoázijské jazyky a kultúry
Laura Fojtová psychológia
Michala Gálová žurnalistika
Petra Gandžalová estetika
Jozef Gašparík politológia
Viktória Gavaldová učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
Daniel Gurský politológia
Pavlína Habová učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry
Veronika Halgašová história
Patrik Hrebeňár žurnalistika
Patrícia Hricáková psychológia
Tamara Hudáková kulturológia
Denisa Chalmovská informačné štúdiá
Dominika Chrastová žurnalistika
Nikola Chriňáková východoázijské jazyky a kultúry
Veronika Jakabová učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúry
Mária Jakubjáková učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
Hana Jamrichová marketingová komunikácia
Ľuboš Janaček archívnictvo
Barbora Juriková anglický jazyk a kultúra a fínsky jazyk a kultúra
Kristína Kadáková dejiny umenia
Barbora Kanávorová psychológia
Réka Kariková maďarský jazyk - editorstvo a vydavteľská prax
Laura Kasmanová muzeológia a kultúrne dedičstvo
Lenka Katulincová estetika
Kristína Kepičová sociológia
Barbora Kočnerová psychológia
Adriana Kollárová nemecký jazyk a kultúra a švédsky jazyk a kultúra
Dominika Konfráterová informačné štúdiá
Lucia Kosečková nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
Juliána Kosťová učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry
Richard Kotrč psychológia
Michaela Koukalová psychológia
Monika Kralčáková ruské a východoeurópske štúdiá
Kristína Krchová andragogika
Natália Krištofová anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
Blažena Križová história
Marek Krnáč politológia
Daniela Kubová kulturológia
Blanka Kucharovicová žurnalistika
Alena Kupcová pedagogika
Viktoria Latariya kulturológia
Tomáš Lengyel žurnalistika
Dominika Lešková etnológia a kultúrna antropológia
Jana Lieskovská učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
Dávid Lukáč marketingová komunikácia
Jakub Lukáč španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
Beáta Macková anglický jazyk a kultúra a fínsky jazyk a kultúra
Dominika Macková anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
Ján Mackovčák fínsky jazyk a kultúra a švédsky jazyk a kultúra
Jana Magdaléna Májeková história
Soňa Masárová ruské a východoeurópske štúdiá
Agáta Masná anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra
Petra Matyšková psychológia
Erik Mazák marketingová komunikácia
Zuzana Mistríková anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
Simona Mojtová anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
Jozef Moravský anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
Matej Mordáčik slovanské štúdiá
Veronika Mrňová učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
Kitti Némethová slovenský jazyk a literatúra
Lenka Novanská marketingová komunikácia
Ildikó Olláry maďarský jazyk - editorstvo a vydavteľská prax
Simona Ondrejková sociológia
Karolína Osrmanová psychológia
Veronika Pančurová ruské a východoeurópske štúdiá
Zlatica Pecháčová sociológia
Kristína Pekárová filozofia
Barbora Pocklanová politológia
Zuzana Poláčková marketingová komunikácia
Alena Pozsgayová pedagogika
Katarína Dženisa Rajtíková filozofia
Marcela Rebrová žurnalistika
Matúš Rovenský ruské a východoeurópske štúdiá
Alexandra Rychtarčíková klasické jazyky
Dorota Sedminová anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra
Esther Schmudde slovenský jazyk a literatúra
Martina Smáková anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
Kristína Smolková anglický jazyk a kultúra a fínsky jazyk a kultúra
Anna Smreková učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
Nina Sobotovičová žurnalistika
Terézia Súkeníková psychológia
Daniela Sýkorová psychológia
Martina Šalamúnová východoázijské jazyky a kultúry
Jakub Škorník história
Beáta Škorvánková ruské a východoeurópske štúdiá
Veronika Škultétyová psychológia
Boris Šlesar anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
Sára Šmidová ruské a východoeurópske štúdiá
Dana Špringelová psychológia
Zuzana Štofaniková psychológia
Lucia Švecová anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
Andrea Tomová anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra
Lucia Tonková anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
Beáta Uhrinová fínsky jazyk a kultúra a švédsky jazyk a kultúra
Mária Vagovičová estetika
Gergely Vörös učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie
Dominika Willantová anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
Bianka Zoľáková politológia
Nikoleta Žišková žurnalistika