Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prospechové štipendium pre študentov prvého ročníka

POZOR! Stanovené priemery pre študentov 1. roka Bc. štúdia a 1. roka Mgr. štúdia, za ktoré bude v letnom semestri akademického roka 2018/2019 priznané prospechové štipendium!

Podľa § 96a, ods. 1, písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 6 platného Štipendijného poriadku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave priznáva motivačné štipendium na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte v letnom semestri akademického roka 2018/2019 študentom FiF UK na základe vyhodnotenia plnenia študijných povinností v študijnom programe za zimný semester akademického roka 2018/2019.

V zmysle Štipendijného poriadku FiF UK v Bratislave kritériami pre udelenie štipendia sú: 

 • úspešné absolvovanie všetkých zapísaných predmetov s hodnotením A-E,
 • zisk minimálne 27 kreditov za zimný semester aktuálneho akademického roka,
 • lepší dosiahnutý vážený študijný priemer,
 • celkový vyšší počet naakumulovaných kreditov,
 • celkový nižší počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetov.

V súlade s týmito pravidlami boli do zoznamu zaradení tí študenti, ktorí po splnení prvých dvoch kritérií v zimnom semestri aktuálneho akademického roka dosiahli vážený študijný priemer v odbore:

 • andragogika do 1,15
 • archeológia do 1,56
 • archívnictvo do 1,23
 • dejiny a teória umenia do 1,71
 • estetika do 1,15
 • etnológia do 1,13
 • filozofia do 1,00
 • história do 1,22
 • klasické jazyky do 1,00
 • knižnično-informačné štúdiá do 1,79
 • kulturológia do 1,28
 • masmediálne štúdiá do 1,37
 • muzeológia do 1,21
 • muzikológia do 1,00
 • neslovanské jazyky a literatúry do 1,10
 • orientálne jazyky a literatúry do 1,00
 • pedagogika do 1,00
 • politológia do 1,32
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo do 1,15
 • psychológia do 1,22
 • religionistika do 1,34
 • slovanské jazyky a literatúry do 1,21
 • slovenský jazyk a literatúra do 1,47
 • sociológia do 1,30
 • učiteľstvo akademických predmetov do 1,34
 • žurnalistika do 1,24

Vážený študijný priemer v jednotlivých študijných odboroch bol stanovený tak, aby počet priznaných motivačných štipendií zodpovedal najviac 10% počtu študentov príslušného študijného odboru.

Organizačné pokyny:

Každému študentovi, ktorému dekan FiF UK priznal za uvedené obdobie prospechové štipendium, bude (okrem hromadného oznámenia o zverejnení priemerov) dňa 30. apríla 2019 zaslaná e-mailová správa o tejto skutočnosti do jeho univerzitného e-mailového konta. V prípade nejasností alebo nezrovnalostí (alebo ak si myslíte, že ste mali takúto správu podľa stanovených pravidiel dostať a nedostali ste) môžete kontaktovať e-mailom alebo osobne dr. Čičillu (G147/b) v termíne od 2. mája 2019 do 10. mája 2019.