Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Jednorazové mimoriadne štipendium

V súlade s ustanoveniami Štipendijného poriadku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 4/2013) dekan Filozofickej fakulty UK vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne štipendium. Podľa článku 10, odst. 1 – 2 môže byť toto štipendium priznané:

  • študentovi, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia alebo študentovi s ťažkým zdravotným postihnutím s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a sociálnu situáciu;
  • za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti v roku 2017.

O štipendium môžu požiadať študenti bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia na predpísanej žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť:

  • odporúčanie vedúceho katedry;
  • diplomy, certifikáty alebo potvrdenia dokladujúce vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti, v ktorých žiadateľ reprezentoval Filozofickú fakultu UK;
  • fotokópie potvrdení dokladujúcich nepriaznivú sociálnu situáciu alebo ťažké zdravotné postihnutie;
  • fotokópie vedeckých a odborných publikácií, ktorých autorom/spoluautorom je žiadateľ (pri študentoch doktorandského štúdia sa fotokópie publikácií nevyžadujú, prikladá sa iba výpis publikačnej činnosti za rok 2017 vygenerovaný z databázy Ústrednej knižnice FiF UK, dostupné na adrese: http://alis.uniba.sk:9909/search/query?theme=EPC
  • študentom doktorandského štúdia, ktorí sú autormi alebo spoluautormi vybraných druhov publikácií (podľa platnej Metodiky výkonového prideľovania mzdových prostriedkom katedrám) bude štipendium vyplatené v júni 2018. V prípade priznania štipendia za uvedené typy publikácií nie je potrebné žiadosť o jednorazové mimoriadne štipendium predkladať (študent žiadosť predloží iba v prípade, ak žiada o priznanie štipendia za ďalšie aktivity uvedené v článku 10, odst. 1 – 2 Štipendijného poriadku FiF UK).

Žiadosť je potrebné podať na predpísanom formulári prostredníctvom podateľne FiF UK (alebo poštou) najneskôr do 28. februára 2018 na adresu: Sociálny referát Študijného oddelenia, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava.

Formulár žiadosti