Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Jednorazové štipendium

V súlade s ustanoveniami Štipendijného poriadku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 14/2019) dekan Filozofickej fakulty UK vyhlási v priebehu januára 2023 výzvu na podávanie žiadostí o jednorazové štipendium. Podľa čl. 9 môže byť toto štipendium priznané:

  • za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti v roku 2022;

O štipendium môžu požiadať študenti bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia na predpísanej žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť:

  • odporúčanie vedúceho katedry;
  • diplomy, certifikáty alebo potvrdenia dokladujúce vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti, v ktorých žiadateľ reprezentoval Filozofickú fakultu UK;
  • fotokópie vedeckých a odborných publikácií, ktorých autorom/spoluautorom je žiadateľ (pri študentoch doktorandského štúdia sa fotokópie publikácií nevyžadujú, prikladá sa iba výpis publikačnej činnosti za rok 2022 vygenerovaný z databázy Ústrednej knižnice FiF UK, dostupné na adrese: http://alis.uniba.sk:9909/search/query?theme=EPC
  • študentom doktorandského štúdia, ktorí sú autormi alebo spoluautormi vybraných druhov publikácií (podľa platnej Metodiky výkonového prideľovania mzdových prostriedkom katedrám) bude štipendium vyplatené v júni 2023. V prípade priznania štipendia za uvedené typy publikácií nie je potrebné žiadosť o jednorazové mimoriadne štipendium predkladať (študent žiadosť predloží iba v prípade, ak žiada o priznanie štipendia za ďalšie aktivity uvedené v čl. 10, ods. 2, písm. c) - i) Štipendijného poriadku FiF UK).

Žiadosť je potrebné podať na predpísanom formulári prostredníctvom podateľne FiF UK (alebo poštou) od 1. do 28. februára 2023 na adresu: Sociálny referát Študijného oddelenia, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, prípadne e-mailom dr. Čičillovi (martin.cicilla@uniba.sk).

Formulár žiadosti