Školné v akademickom roku

Školné a poplatky v akademickom roku

Na webovej stránke UK bol v júli 2021 zverejnený

Vnútorný predpis č. 17/2021 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK. Táto smernica nadobudla platnosť 28. júla 2021 a účinnosť 1. septembra 2021.

Podmienky Filozofickej fakulty UK pre akademický rok 2021/2022 sú konkretizované v prílohe č. 2 uvádzaného predpisu. Dôvody na odpustenie, zníženiealebo odloženie termínov splatnosti školného sú uvedené v čl. 8 uvedenej smernice rektora.

Podmienky Filozofickej fakulty UK pre akademický rok 2022/2023 sú konkretizované v prílohe č. 3 uvádzaného predpisu.