Školné v akademickom roku

Školné a poplatky v akademickom roku 2020/2021

Na webovej stránke UK bol v júli 2020 zverejnený

Vnútorný predpis č. 11/2020 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akademickom roku 2020/2021. Táto smernica nadobudla platnosť 29. júla 2020 a účinnosť 1. septembra 2020.

Podmienky Filozofickej fakulty UK sú konkretizované v prílohe uvádzaného predpisu. Možnosti odpustenia resp. zníženia školného sú uvedené v čl. 7 uvedenej smernice rektora.