Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Školné v akademickom roku

Školné a poplatky v akademickom roku 2018/2019

Na webovej stránke UK bol v decembri 2017 zverejnený

Vnútorný predpis č. 26/2017 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akademickom roku 2018/2019. Táto smernica nadobudla platnosť 20. decembra 2017 a účinnosť 1. septembra 2018.

Podmienky Filozofickej fakulty UK sú konkretizované v prílohe uvádzaného predpisu. Možnosti odpustenia resp. zníženia školného sú uvedené v čl. 7 uvedenej smernice rektora.

Školné a poplatky v akademickom roku 2019/2020

Na webovej stránke UK boli v decembri 2018 zverejnené informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom roku 2019/2020.