Prekladateľská prax

V zimnom semestri akademického roka 2021/2022 budú mať študenti filológie so zameraním na preklad a tlmočenie možnosť získať odbornú prax v oblasti prekladu a tlmočenia aj priamo cez FiF UK.

Základné informácie o predmete:

Predmet Prekladateľská prax je určený všetkým študentom odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo (OPT) v magisterskom stupni štúdia. Každý študent OPT musí od akademického roka 2016/17 tento predmet absolvovať raz, v ľubovoľnom zo štyroch semestrov magisterského štúdia. Rozsah práce v rozsahu tohto predmetu je ohodnotený 2 ECTS kreditmi.

Praktická realizácia predmetu:

Ak si študenti zapíšu predmet Prekladateľská prax v zimnom semestri 2021/2022, budú prostredníctvom univerzitných e-mailových adries vyzvaní na vyplnenie on-line dotazníka, v ktorom budú môcť zaznačiť svoje preferencie ohľadom absolvovania praxe.

Prieskum je k dispozícii do nedele 10. 10. 2021 do 23:45. Prosíme študentov, aby ho vyplnili do tohoto dátumu v prípade, že majú predmet zapísaný v AiSe na ZS 2021/2022.

Formáty plnenia prekladateľskej a tlmočníckej praxe

Študenti môžu absolvovať prax v troch formátoch:

1.      Prax prostredníctvom Centra prekladateľskej a tlmočníckej praxe CPTP pri KAA

- Centrum prekladateľskej a tlmočníckej praxe pri Katedre anglistiky a amerikanistiky poskytuje študentom možnosť vyskúšať si prácu na zadaniach pre tretí sektor a akademickú obec.
- V priebehu semestra (vrátane skúškového obdobia) budú študenti na univerzitné mailové adresy dostávať ponuky zúčastniť sa projektov v rámci CPTP.
- Celkový rozsah zadaní by sa mal pohybovať v rozsahu 20 – 40 NS.
- Každý preklad vyhotovený pre CPTP prejde korekciou. Korektori pošlú spätnú väzbu aj koordinátorovi CPTP, na základe ktorej dostanú študenti známky a kredity.
- V LS budú pri prideľovaní na projekty uprednostnení študenti končiacich ročníkov, inak funguje prideľovanie na projekty na báze „prvý príde – prvý berie“.

2.      Vlastná prax

- Uznanie vlastnej praxe je vhodné pre študentov, ktorí pôsobia na voľnom trhu, pracujú pre poskytovateľov jazykových služieb, či absolvovali prekladateľskú alebo tlmočnícku prax.
- Podmienkou uznania praxe je preloženie aspoň 40 NS, ktoré prešli korektúrou, alebo tlmočenie v rozsahu min. 2 dni (2x8h).
- Na uznanie vlastnej praxe je potrebné zaslať preložené texty a/alebo potvrdenie o splnení podmienok praxe. Takéto potvrdenie musí obsahovať nasledujúce informácie: zadávateľ, počet preložených NS (min. 40), potvrdenie o spätnej väzbe a korektúre preložených textov, spätná väzba na spokojnosť s Vašou prácou, prípadne návrh známky, dátum absolvovania praxe, podpis zadávateľa.
- V prípade, že CPTP nebude mať dostatok študentov, vyhradzuje si právo zadať preklady aj tým študentom, ktorí by si chceli nechať uznať externú prax.

3.      Práca na projekte inej katedry

Ak neštudujete na Katedre anglistiky a amerikanistiky a/alebo chcete absolvovať prax na inej katedre s iným jazykom ako anglickým, obráťte sa prosím na koordinátorov praxe na Vašich katedrách.

V prípade otázok kontaktujte koordinátorov praxe na jednotlivých katedrách, alebo napíšte mail na cptpfphil.uniba.sk.