Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prekladateľská prax

Od zimného semestra akademického roka 2017/2018 budú mať študenti odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo opäť možnosť získať odbornú prax v oblasti prekladu a tlmočenia a to hneď niekoľkými spôsobmi.

Základné informácie o predmete:

Predmet Prekladateľská prax je určený všetkým študentom odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo (OPT) v magisterskom stupni štúdia. Každý študent OPT musí od akademického roka 2015/16 tento predmet absolvovať raz, v ľubovoľnom zo štyroch semestrov magisterského štúdia. Rozsah práce v rozsahu tohto predmetu je ohodnotený 2 ECTS kreditmi.

Praktická realizácia predmetu:

Ak si študenti zapíšu predmet Prekladateľská prax v zimnom semestri 2017/18, budú vyzvaní na vyplnenie on-line dotazníka ohľadom ich preferencií v rámci predmetu:

https://www.surveymonkey.com/r/WNPN8HR

Na webe fakulty budú zverejnené jednotlivé ponuky, ktoré Centrum prekladateľskej a tlmočníckej praxe v tomto semestri ponúka, rovnako ako aj ponuky od iných katedier.

Upozorňujeme, že študenti tento semester majú možnosť indikovať svoj záujem o jednotlivé druhy praxe, avšak neznamená to, že im táto prax bude nakoniec aj pridelená, aj keď urobíme všetko preto, aby tomu tak bolo. Môže sa stať, že študent bude dostávať zadania z viacerých zdrojov – napr. Pontis a aj preklad pre Univerzitu.

Formát splnenia:

1. Prax prostredníctvom CPTP

  • Študent bude zaradený do databázy CPTP podľa jazykového profilu a predchádzajúcich známok z prekladateľských predmetov.
  • V priebehu semestra dostane študent zákazky na preklad v celkovom rozsahu od 20 do 40 NS.
  • Každý preklad prejde korekciou, korektori zašlú spätnú väzbu aj koordinátorovi CPTP.
  • Na základe spätnej väzby a plnenia termínov dostane študent známku a kredity

2. Práca na inom projekte CPTP alebo prekladateľskom projekte katedry

  • Študent sa môže rozhodnúť participovať na projekte, ktorý bude ponúknutý CPTP alebo inou katedrou.
  • Nemusí ísť o prekladateľské projekty ale aj o projekty lexikografické, vydavateľské, audiovizuálne alebo preklady umeleckých textov.
  • Každý projekt musí mať svojho odborného garanta z radov pedagógov, ktorý nastavuje rozsah práce, termíny aj spôsob hodnotenia študentov.

3. Práca na inom projekte CPTP alebo prekladateľskom projekte katedry

  • Študent sa môže rozhodnúť participovať na projekte, ktorý bude ponúknutý CPTP alebo inou katedrou,
  • Nemusí ísť o prekladateľské projekty ale aj o projekty lexikografické, vydavateľské, audiovizuálne alebo preklady umeleckých textov,
  • Každý projekt musí mať svojho odborného garanta z radov pedagógov, ktorý nastavuje rozsah práce, termíny aj spôsob hodnotenia študentov.

 

Aktuálna ponuka pre zimný semester 2017/2018:

Prax prostredníctvom CPTP

Meno partnera

Požadované jazyky

Počet miest

Charakter praxe

Preklady pre tretí sektor

EN – SK

15

Preklad z SK do EN (do 40 NS)

Preklad pre UK

EN – SK

15

Preklad z SK do EN (do 40 NS)

Women's Fund

EN – SK

2 Preklad z SK do EN (do 40 NS)

 

Preklady pre tretí sektor budú zamerané na preklad do anglického jazyka. Preklady budú z prostredia neziskového sektora, pričom práca bude realizovaná priebežne. Každý preklad prejde korektúrou a podľa jej výsledkov bude študent hodnotený.

Preklady pre Women´s Fund budú zamerané na prácu dokumentov pre vnútornú a vokajšiu potrebu fondu.

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Ivo Poláček

 

Práca na inom projekte CPTP alebo prekladateľskom projekte katedry

Informujte sa na Vašej katedre ohľadom ponuky.