Prekladateľská prax

V letnom semestri akademického roka 2023/2024 budú mať študenti filológie so zameraním na preklad a tlmočenie možnosť získať odbornú prax v oblasti prekladu a tlmočenia aj priamo cez FiF UK.

Základné informácie o predmete:

Predmet Prekladateľská prax je určený všetkým študentom odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo (OPT) v magisterskom stupni štúdia. Každý študent OPT musí od akademického roka 2016/2017 tento predmet absolvovať raz, v ľubovoľnom zo štyroch semestrov magisterského štúdia. Rozsah práce v rozsahu tohto predmetu je ohodnotený 4 ECTS kreditmi.

Praktická realizácia predmetu:

Ak si študenti zapíšu predmet Prekladateľská prax v letnom semestri 2023/2024, budú prostredníctvom univerzitných e-mailových adries vyzvaní na vyplnenie on-line dotazníka, v ktorom budú môcť zaznačiť svoje preferencie ohľadom absolvovania praxe.

Prieskum je k dispozícii do nedele 10. 3. 2024 do 23:45. Prosíme študentov, aby ho vyplnili do tohoto dátumu v prípade, že majú predmet zapísaný v AiSe na LS 2023/2024.

Formáty plnenia prekladateľskej a tlmočníckej praxe

Študenti môžu absolvovať prax v troch formátoch:

1.      Prax prostredníctvom Centra prekladateľskej a tlmočníckej praxe CPTP pri KAA

- Centrum prekladateľskej a tlmočníckej praxe pri Katedre anglistiky a amerikanistiky poskytuje študentom možnosť vyskúšať si prácu na zadaniach pre tretí sektor a akademickú obec.
- V priebehu semestra (vrátane skúškového obdobia) budú študenti na univerzitné mailové adresy dostávať ponuky zúčastniť sa projektov v rámci CPTP.
- Celkový rozsah zadaní by sa mal pohybovať v rozsahu 20 – 40 NS.
- Každý preklad vyhotovený pre CPTP prejde korekciou. Korektori pošlú spätnú väzbu aj koordinátorovi CPTP, na základe ktorej dostanú študenti známky a kredity.
- V LS budú pri prideľovaní na projekty uprednostnení študenti končiacich ročníkov, inak funguje prideľovanie na projekty na báze „prvý príde – prvý berie“.

2.      Vlastná prax

- Uznanie vlastnej praxe je možné pre študentov, ktorí pôsobia na voľnom trhu, pracujú pre poskytovateľov jazykových služieb, či absolvovali prekladateľskú alebo tlmočnícku prax.
- Podmienkou uznania praxe je preloženie aspoň 40 NS, ktoré prešli korektúrou, alebo tlmočenie v rozsahu min. 2 dni (2x8h).
- Na uznanie vlastnej praxe je potrebné zaslať preložené texty a/alebo potvrdenie o splnení podmienok praxe. Takéto potvrdenie musí obsahovať nasledujúce informácie: zadávateľ, počet preložených NS (min. 40), potvrdenie o spätnej väzbe a korektúre preložených textov, spätná väzba na spokojnosť so študentovou prácou, návrh známky, dátum absolvovania praxe, podpis zadávateľa. Univerzálny formulár potvrdenia nemáme, vytvorenie formulára ostáva v réžii dotyčného študenta. Potvrdenie o vykonanej praxi je potrebné poslať do konca zápočtového týždňa, teda do 17. 5. 2024, resp. do 26. 4. 2024.
- V prípade, že CPTP nebude mať dostatok študentov na pokrytie projektov, vyhradzuje si právo zadať preklady aj tým študentom, ktorí by si chceli nechať uznať externú prax.

3.      Práca na projekte inej katedry

Ak neštudujete na Katedre anglistiky a amerikanistiky a/alebo chcete absolvovať prax na inej katedre s iným jazykom ako anglickým, obráťte sa prosím na dané katedry. V prvých dvoch otázkach dotazníka zaznačte, na akej katedre si chcete prax vykonať a kto je na vašej katedre za koordináciu praxe zodpovedný. Zároveň o tejto skutočnosti informujte mailom CPTP, aby sme mali ako koordinátor celofakultnej prekladateľskej praxe istotu, že sa vaša prax naozaj uskutoční. Po uskutočnení praxe zasa oslovte katedrového koordinátora praxe, aby informoval CPTP o uskutočnenej praxi a výslednom hodnotení, najlepšie do konca zápočtového týždňa, teda do 17. 5. 2024, resp. do 26. 4. 2024.

V prípade otázok kontaktujte koordinátorov praxe na jednotlivých katedrách, alebo napíšte mail na fif.cptpuniba.sk.