Harmonogram akademického roka

Výučba v zimnom semestri sa začína 25. 9. 2017, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.

 

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

4. – 6., 14. 9. 2017

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

12. – 13. 9. 2017

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

7. – 8. 9. 2017

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *8. – 11. 9. 2017
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *18. – 19. 9. 2017

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

25. 9. 2017 o 11:00, Aula UK

Výučba v ZS

25. 9. – 22. 12. 2017

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

18. 12. – 22. 12. 2017

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

sept. – nov. 2017

Skúškové obdobie ZS

2. 1. – 16. 2. 2018

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

19. 2. – 18. 5. 2018

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – apr. 2018
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – apr. 2018

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

14. 5. – 18. 5. 2018

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

23. 4. – 27. 4. 2018

Skúškové obdobie LS

21. 5. – 29. 6. 2018

Hlavné prázdniny

2. 7. – 31. 8. 2018

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2017

21. 8. – 31. 8. 2017

   Termín odovzdania záverečnej práce

30. 6. 2017

Zimný termín 2018

15. 1. – 2. 2. 2018

   Termín odovzdania záverečnej práce

8. 12. 2017

Letný termín 2018

14. 5. – 8. 6. 2018

   Termín odovzdania záverečnej práce

20. 4. 2018

Jesenný termín 2018

20. 8. – 31. 8. 2018

   Termín odovzdania záverečnej práce

29. 6. 2018

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2017

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2017
Júl 2018
Október 2018
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2017

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2017/2018)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2017

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2018/2019                        do 18. 5. 2018

(V prípade štvorročných bakalárskych programov si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)