Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram akademického roka

 

Harmonogram akademického roka 2019/2020

Výučba v zimnom semestri sa začína 23. 9. 2019, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.

 

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

2. – 4., 12. 9. 2019

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

10. – 11. 9. 2019

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

5. – 6. 9. 2019

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *6. a 9. 9. 2019
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *12. – 13. 9. 2019

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

23. 9. 2019 o 11:00, Aula UK

Výučba v ZS

23. 9. – 20. 12. 2019

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

16. 12. – 20. 12. 2019

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

16. 9. – 18. 10. 2019

Skúškové obdobie ZS

2. 1. – 14. 2. 2020

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

17. 2. – 15. 5. 2020

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – apr. 2020
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – apr. 2020

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

11. 5. – 15. 5. 2020

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

13. 4. – 17. 4. 2020

Skúškové obdobie LS

18. 5. – 30. 6. 2020

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2020

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2019

19. 8. – 30. 8. 2019

   Termín odovzdania záverečnej práce

28. 6. 2019

Zimný termín 2020

13. 1. – 31. 1. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

6. 12. 2019

Letný termín 2020

11. 5. – 5. 6. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

24. 4. 2020

Jesenný termín 2020

17. 8. – 31. 8. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

26. 6. 2020

 

* Na základe smernice Vnútorný predpis FiF UK č. 3/2019 Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia sú termíny štátnej skúšky a odovzdania záverečnej práce platné aj pre DPŠ (doplňujúce pedagogické štúdium).

Termín odovzdania dizertačnej práce

31. marec 2020

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2019

Harmonogram slávnostných imatrikulácií.

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2019
Júl 2020
Október 2020
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2019

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2019/2020)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2019

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2020/2021                        do 15. 5. 2020

(V prípade štvorročných bakalárskych programov si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)