Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram akademického roka

Výučba v zimnom semestri sa začína 24. 9. 2018, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.

 

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

3. – 5., 13. 9. 2018

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

11. – 12. 9. 2018

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

6. – 7. 9. 2018

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *7. – 10. 9. 2018
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *13. – 14. 9. 2018

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

24. 9. 2018 o 11:00, Aula UK

Výučba v ZS

24. 9. – 21. 12. 2018

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

17. 12. – 21. 12. 2018

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

17. 9. – 19. 10. 2018

Skúškové obdobie ZS

2. 1. – 15. 2. 2019

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

18. 2. – 17. 5. 2019

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – apr. 2019
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – apr. 2019

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

13. 5. – 17. 5. 2019

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

15. 4. – 26. 4. 2019

Skúškové obdobie LS

20. 5. – 28. 6. 2019

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2019

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2018

20. 8. – 31. 8. 2018

   Termín odovzdania záverečnej práce

29. 6. 2018

Zimný termín 2019

11. 1. – 31. 1. 2019

   Termín odovzdania záverečnej práce

7. 12. 2018

Letný termín 2019

13. 5. – 7. 6. 2019

   Termín odovzdania záverečnej práce

12. 4. 2019

Jesenný termín 2019

19. 8. – 30. 8. 2019

   Termín odovzdania záverečnej práce

28. 6. 2019

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2018

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2018
Júl 2019
Október 2019
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2018

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2018/2019)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2018

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2019/2020                        do 17. 5. 2019

(V prípade štvorročných bakalárskych programov si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)