Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram akademického roka

Zmeny v harmonograme akademického roka 2019/2020

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

17. 2. – 29. 5. 2020

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – jún 2020
Študenti Bc. stupňa štúdia končiaci štúdium musia prax zrealizovaťdo 10. 6. 2020
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – jún 2020

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

25. 5. – 29. 5. 2020

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

4. 5. – 7. 5. 2020

Skúškové obdobie LS

1. 6. – 3. 7. 2020; 17. 8. - 31. 8.

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Letný termín 2020

15. 6. – 3. 7. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

22. 5. 2020

Jesenný termín 2020

17. 8. – 31. 8. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

26. 6. 2020

 

DPŠ

 

Na základe smernice Vnútorný predpis FiF UK č. 3/2019 Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia sú termíny štátnej skúšky a odovzdania záverečnej práce platné aj pre DPŠ (doplňujúce pedagogické štúdium).

-   Študenti DPŠ, ktorých štúdium presahuje dĺžku štúdia podľa čl. 2 ods. 3 Vnútorného predpisu č. 12/2019 Smernica dekana fakulty o realizácii DPŠ na FiF UK (ďalej len „smernica“) najviac o dva semestre, sú povinní DPŠ ukončiť do 31. augusta 2020.

-   Študenti DPŠ, ktorých štúdium presahuje dĺžku štúdia podľa čl. 2 ods. 3 smernice o viac ako dva semestre a vzťahuje sa na nich čl. 6 ods. 2 smernice, sú povinní DPŠ ukončiť do 31. augusta 2020.

 

 

 

Harmonogram akademického roka 2019/2020

Výučba v zimnom semestri sa začína 23. 9. 2019, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.

 

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

2. – 4., 12. 9. 2019

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

10. – 11. 9. 2019

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

5. – 6. 9. 2019

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *6. a 9. 9. 2019
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *12. – 13. 9. 2019

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

23. 9. 2019 o 11:00, Aula UK

Výučba v ZS

23. 9. – 20. 12. 2019

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

16. 12. – 20. 12. 2019

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

16. 9. – 18. 10. 2019

Skúškové obdobie ZS

2. 1. – 14. 2. 2020

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

17. 2. – 15. 5. 2020

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – apr. 2020
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – apr. 2020

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

11. 5. – 15. 5. 2020

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

13. 4. – 17. 4. 2020

Skúškové obdobie LS

18. 5. – 30. 6. 2020

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2020

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2019

19. 8. – 30. 8. 2019

   Termín odovzdania záverečnej práce

28. 6. 2019

Zimný termín 2020

13. 1. – 31. 1. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

6. 12. 2019

Letný termín 2020

11. 5. – 5. 6. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

24. 4. 2020

Jesenný termín 2020

17. 8. – 31. 8. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

26. 6. 2020

 

* Na základe smernice Vnútorný predpis FiF UK č. 3/2019 Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia sú termíny štátnej skúšky a odovzdania záverečnej práce platné aj pre DPŠ (doplňujúce pedagogické štúdium).

Termín odovzdania dizertačnej práce

31. marec 2020

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2019

Harmonogram slávnostných imatrikulácií.

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2019
Júl 2020
Október 2020
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2019

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2019/2020)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2019

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2020/2021                        do 15. 5. 2020

(V prípade štvorročných bakalárskych programov si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)

 

Harmonogram akademického roka 2020/2021

Výučba v zimnom semestri sa začína 21. 9. 2020, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.

 

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

2. – 4., 10. 9. 2020

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

8. – 9. 9. 2020

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

7. a 11. 9. 2020

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *11. a 14. 9. 2020
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *16. – 17. 9. 2020

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021

21. 9. 2020 o 11:00, Aula UK

Výučba v ZS

21. 9. – 18. 12. 2020

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

14. 12. – 18. 12. 2020

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

21. 9. – 23. 10. 2020

Skúškové obdobie ZS

4. 1. – 12. 2. 2021

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

15. 2. – 14. 5. 2021

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – apr. 2021
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – apr. 2021

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

10. 5. – 14. 5. 2021

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

12. 4. – 16. 4. 2021

Skúškové obdobie LS

17. 5. – 30. 6. 2021

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2021

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2020

17. 8. – 31. 8. 2020

   Termín odovzdania záverečnej práce

26. 6. 2020

Zimný termín 2021

11. 1. – 29. 1. 2021

   Termín odovzdania záverečnej práce

4. 12. 2020 do 15:00 hod.

Letný termín 2021

17. 5. – 11. 6. 2021

   Termín odovzdania záverečnej práce

23. 4. 2021 do 15:00 hod.

Jesenný termín 2019

16. 8. – 31. 8. 2021

   Termín odovzdania záverečnej práce

25. 6. 2021 do 15:00 hod.

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2020

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2020
Júl 2021
Október 2021
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2020

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2020/2021)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2020

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2021/2022                        do 14. 5. 2021

(V prípade štvorročných bakalárskych programov si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)