Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Prihlásiť sa na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce môžete po skončení magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v skončenom, alebo v príbuznom odbore. Postup rigorózneho konania upravuje Vnútorný predpis č. 22/2018 Zásady rigorózneho konania na UK. Návrh témy rigoróznej práce si dohodnete s predsedom rigoróznej komisie v skončenom (alebo v príbuznom) odbore na príslušnej katedre. Prihlášku s prílohami eviduje podateľňa  FiF UK a podať si ju môžete kedykoľvek. Smernica rektora UK č. 12/2013 informuje o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.


Poplatok za rigorózne konanie je 450,-€.

Prihláška na rigoróznu skúšku

Pred podaním prihlášky na rigoróznu skúšku je potrebné si vyžiadať súhlas predsedu príslušnej rigoróznej komisie. Súhlas potvrdí na tlačive: Návrh témy rigoróznej práce

Súhlas je potrebné podať spolu s prihláškou.

Ing. Andrea Ligačová
Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie, štipendiá
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339481
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

úradné hodiny:

Pondelok            13.30 – 15.30
Utorok                  9.00 – 11.30
Streda                  9.00 – 11.30, 13.30 – 15.30
Štvrtok                  nestránkový deň
Piatok                   9.00 – 11.30

 

Zoznam študijných odborov a akreditovaných študijných programov (Mgr.), v ktorých má Filozofická fakulta UK právo uskutočňovať rigorózne konanie (rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác) podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov:

P. č.

Študijný odbor

Študijný program

1.

Archeológia (PhDr.)

archeológia

2.

Archívnictvo (PhDr.)

archívnictvo

3.

Estetika ( PhDr.)

estetika

4.

Etnológia (PhDr.)

etnológia a kultúrna antropológia

5.

Filozofia (PhDr.)

filozofia

6.

História (PhDr.)

história

7.

Knižnično-informačné štúdiá (PhDr.)

informačné štúdiá

8.

Kulturológia (PhDr.)

kulturológia

9.

Masmediálne štúdiá (PhDr.)

marketingová komunikácia

10.

Muzikológia (PhDr.)

muzikológia

11.Muzeológia(PhDr.)muzeológia a kultúrne dedičstvo
12.Neslovanské jazyky a literatúry (PhDr.)maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

13.

Orientálne jazyky a kultúry (PhDr.)

východoázijské jazyky a kultúry

14.

Pedagogika (PhDr.)

pedagogika

15.

Politológia (PhDr.)

politológia

16.

Psychológia (PhDr.)

psychológia

17.

Religionistika (PhDr.)

religionistika

18.

Slovanské jazyky a literatúry (PhDr.)

slovanské štúdiá

19.

Slovanské jazyky a literatúry (PhDr.)

stredoeurópske štúdiá

20.

Slovanské jazyky a literatúry (PhDr.)

ruské a východoeurópske štúdiá

21.

Slovenský jazyk a literatúra (PhDr.)

slovenský jazyk a literatúra

22.

Sociológia (PhDr.)

sociológia

23.

Žurnalistika (PhDr.)

žurnalistika

24.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo (PhDr.)

 

 • anglický jazyk a kultúra
 • arabský jazyk a kultúra
 • bulharský jazyk a kultúra
 • fínsky jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra
 • holandský jazyk a kultúra
 • chorvátsky jazyk a kultúra
 • maďarský jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra
 • poľský jazyk a kultúra
 • portugalský jazyk a kultúra
 • rumunský jazyk a kultúra
 • ruský jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a kultúra
 • španielsky jazyk a kultúra
 • švédsky jazyk a kultúra
 • taliansky jazyk a kultúra
 

25.

Učiteľstvo akademických predmetov (PaedDr.)

 

 • anglický jazyk a literatúra
 • história
 • estetická výchova
 • filozofia
 • maďarský jazyk a literatúra
 • nemecký jazyk a literatúra
 • pedagogika
 • slovenský jazyk a literatúra