Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2020/2021

Zmeny v pravidlách prijímacieho konania

Súčasná situácia súvisiaca s výskytom koronavírusu si vyžaduje niektoré zmeny zabezpečenia  prijímacieho konania na  magisterský stupeň štúdia. So zámerom vyjsť v ústrety čo najširšiemu okruhu uchádzačov tak, aby sme pritom dôrazne dbali na zdravie a bezpečnosť všetkých, vedenie fakulty prijalo na svojom zasadnutí dňa 5. mája 2020 súlade s § 108e, ods. 3 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné zmeny,  ktorými upravuje niektoré ustanovenia pravidiel prijímacieho konania  na magisterský stupeň štúdia a ktoré sú platné a účinné od 11. mája 2020 (v texte pravidiel je pôvodný text odstránený a na jeho mieste je uvedený symbol *):

V bode 5, v prvej vete  sa vypúšťa text v zátvorke a v druhej vete do zoznamu študijných programov, v prípade ktorých vážený študijný priemer sa vyráta zo všetkých úspešne absolvovaných kurzov uchádzačom ukončeného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane doplní študijný program muzikológia a psychológia.

Bod 6 sa vypúšťa.

Do  Prílohy č. 1 Pravidlám prijímacieho konania na magisterské štúdium, Kurzy, na základe ktorých sa vypočítava vážený študijný priemer v programoch bakalárskeho štúdia sa do časti jednoodborové štúdium doplní Marketingová komunikácia v znení: Marketing, História reklamy, Teória marketingovej komunikácie, Reklamné agentúry Public relations, Komunikácia s verejnosťou, Štylistika, Etika reklamy, Formy a prostriedky marketingovej komunikácie, Metódy a techniky marketingového výskumu.

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021

<output>Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2016/2017</output>

1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalárskeho študijného programu).

2. Absolvent bakalárskeho študijného programu je prijímaný na nadväzujúci magisterský študijný program v tom istom alebo akceptovanom študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov. Akceptované  študijné odbory pre otvárané študijné programy druhého stupňa pre potreby prijímacieho konania sú uvedené v prílohe 1 týchto pravidiel.

3. Uchádzač o štúdium druhého stupňa na FiF UK si môže podať prihlášku iba na jeden študijný program.

4. Pre otvárané magisterské študijné programy sú stanovené plánované počty prijímaných uchádzačov. Na študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú v súlade s par. 57 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách prijatí všetci prihlásení uchádzači.

5. Na otvárané magisterské študijné programy sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky (*), podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu. Vážený študijný priemer sa v prípade jednoodborových študijných programov etnológia a kultúrna antropológia, filozofia, história, informačné štúdiá, kulturológia, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, muzeológia a kultúrne dedičstvo, muzikológia, politológia, psychológia, religionistika, slovanské štúdiá a žurnalistika vyráta zo všetkých úspešne absolvovaných kurzov uchádzačom ukončeného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane. V prípade ostatných otváraných študijných programov sa vážený študijný priemer vyráta z vybraných absolvovaných kurzov uvedených v prílohe č. 2 týchto pravidiel, predstavujúcich základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program. Ak uchádzač neabsolvoval niektorý z kurzov uvedený v prílohe č. 2 týchto pravidiel, je za tento kurz hodnotený klasifikačným stupňom Fx vo váženom študijnom priemere.

6. *

7. O prijatí uchádzačov, ktorí na základe uvedených kritérií prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom magisterskom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty len podľa výsledného poradia uchádzačov a plánovaného počtu prijímaných v danom akademickom roku. V odvolacom konaní budú akceptované iba tie odvolania, ktoré budú odôvodnené porušením týchto pravidiel prijímacieho konania alebo porušením zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

8. Dekan fakulty má právo rozhodnúť o prijatí ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na jednotlivé študijné programy, maximálne v počte zvyšujúcom plánovaný počet prijatých o počet nezapísaných z prijatých uchádzačov v predchádzajúcom akademickom roku, resp. v poslednom roku otvárania daného študijného programu.

9. Uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich písomnú žiadosť umožní osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby, ktoré uvedú v žiadosti.

10. Kritériá a termíny prijímacích skúšok na FiF UK pre cudzincov sú rovnaké ako pre občanov SR s výnimkou štipendistov vlády SR, ktorých prijímacia skúška môže mať formu prijímacieho kolokvia realizovaného príslušnou katedrou, resp. katedrami, pričom zostávajú v platnosti všetky ostatné ustanovenia týchto pravidiel.

Schválené na zasadnutí AS FiF UK dňa 17. 2. 2020, aktualizované 11. mája 2020.

Príloha č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021

Akceptované príbuzné odbory bakalárskeho štúdia pre potreby prijímacieho konania na jednotlivé programy/špecializácie magisterského štúdia:

 

 

Anglický jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
Anglický jazyk a literatúra (UAP)Učiteľstvo a pedagogické vedy, so zameraním na učiteľstvo anglického jazyka
Arabský jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
ArcheológiaHistorické vedy, so zameraním na archeológiu a klasickú archeológiu
ArchívnictvoHistorické vedy, so zameraním na archívnictvo
BiológiaUčiteľstvo a pedagogické vedy, so zameraním na učiteľstvo akademických predmetov, so špecializáciou učiteľstvo biológie
Bulharský jazyk a kultúraFilológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
EstetikaFilozofia, so zameraním na estetiku
Etnológia a kultúrna antropológiaHistorické vedy, so zameraním na etnológiu, históriu, muzeológiu alebo religionistiku
Sociológia a  sociálna antropológia
Vedy o umení a kultúre, so zameraním na kulturológiu a dejiny a teóriu umenia 
Filozofia (ako jednoodborové štúdium alebo UAP)Filozofia,
Psychológia
Historické vedy, so zameraním na religionistiku
Sociológia a sociálna antropológia, so zameraním na sociológiu
Politické vedy, so zameraním na politológiu
Učiteľstvo a pedagogické vedy, so zameraním na pedagogiku, na učiteľstvo akademických predmetov (so špecializáciou učiteľstvo filozofie a  učiteľstvo náuky o spoločnosti a výchovy k občianstvu)
Filológia, so zameraním na klasické jazyky
Fínsky jazyk a kultúraFilológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
Francúzsky jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
GeografiaUčiteľstvo a pedagogické vedy, so zameraním na učiteľstvo akademických predmetov, so špecializáciou učiteľstvo geografie
Grécky jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
HistóriaHistorické vedy, so zameraním na históriu, archeológiu, archívnictvo a pomocné vedy historické, etnológiu, muzeológiu a religionistiku;
Vedy o umení a kultúre so zameraním na dejiny a teóriu umenia a kulturológiu;
Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na učiteľstvo histórie
Holandský jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
Chorvátsky jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
Informačné štúdiáFilológia
Filozofia
Historické vedy
Mediálne a komunikačné štúdiá
Politické vedy
Psychológia
Sociológia a sociálna antropológia
Učiteľstvo a pedagogické vedy
Vedy o umení a kultúre
Informatika
Ekonómia a manažment
KulturológiaHistorické vedy so zameraním na religionistiku a etnológiu
Sociológia a sociálna antropológia
Filozofia so zameraním na etiku
Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na andragogiku
Latinský jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
Maďarský jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
Maďarský jazyk a literatúra (UAP)Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na učiteľstvo maďarského jazyka
Maďarský jazyk  - editorstvo a vydavateľská praxUčiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na učiteľstvo maďarského jazyka
Mediálne a komunikačné štúdiá (s podmienkou jazykovej skúšky z maďarského jazyka na úrovni B 1)
Filológia, so zameraním na prekladateľsko-tlmočnícky program maďarského jazyka
Marketingová komunikáciaMediálne a komunikačné štúdiá, so zameraním na marketingovú komunikáciu
Muzeológia a kultúrne dedičstvoHistorické vedy, so zameraním na archeológiu, archívnictvo  a pomocné vedy historické, etnológiu, históriu a religionistiku
Vedy o umení a kultúre, so zameraním na dejiny a teóriu umenia a kulturológiu
Filozofia, so zameraním na estetiku
MuzikológiaUčiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Umenie, so zameraním na hudobné umenie
Vedy o umení a kultúre, so zameraním na teóriu hudby
Nemecký jazyk a literatúra (UAP)Učiteľstvo a pedagogické vedy, so zameraním na učiteľstvo nemeckého jazyka
Nemecký jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
PedagogikaUčiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na učiteľstvo pedagogiky, na predškolskú  a elementárnu pedagogiku,  na špeciálnu pedagogiku a na andragogiku
Logopédia a liečebná pedagogika, so zameraním na liečebnú pedagogiku
PolitológiaFilozofia
Historické vedy
Mediálne a komunikačné štúdiá
Politické vedy
Psychológia
Sociológia a sociálna antropológia
Učiteľstvo a pedagogické vedy
Vedy o umení a kultúre
Portugalský jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
PsychológiaPsychológia
ReligionistikaFilozofia
Historické vedy
Mediálne a komunikačné štúdiá
Politické vedy
Psychológia
Sociológia a sociálna antropológia
Učiteľstvo a pedagogické vedy
Vedy o umení a kultúre
Rumunský jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
Ruské a východoeurópske štúdiáFilológia, so zameraním na slovanské jazyky a literatúry
Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
Ruský jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
Slovanské štúdiáFilológia, so zameraním na slovanské jazyky a literatúry
Filológia, so zameraním na slovakistické štúdiá
Slovenský jazyk a kultúra (PT) Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie (SJ)
Slovenský jazyk a literatúra - konverzný programFilológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie (SJ)
Filológia, so zameraním na slovenský jazyk a literatúru
Slovenský jazyk a literatúra (UAP)Učiteľstvo a pedagogické vedy, so zameraním na učiteľstvo slovenského jazyka
SociológiaSociológia a sociálna antropológia, so zameraním na sociológiu
Stredoeurópske štúdiá Filológia, so zameraním na slovanské jazyky a literatúry (so špecializáciou na jeden z profilových jazykov študijného programu (poľština, čeština, slovinčina)
Filológia, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo (so špecializáciou na jeden z profilových jazykov študijného programu (poľština, čeština)  Filológia, so zameraním na slovakistické štúdiá Slovenský jazyk a literatúra
Španielsky jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
Švédsky jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
Taliansky jazyk a kultúra (PT)Filológia, v nadväznosti jazykovej PT špecializácie
Východoázijské jazyky a kultúry: čínsky jazyk a kultúraFilológia, so zameraním na orientálne jazyky a kultúry (so špecializáciou  čínsky jazyk)
Východoázijské jazyky a kultúry: kórejský jazykFilológia so zameraním na orientálne jazyky a kultúry (so špecializáciou  kórejský jazyk)
ŽurnalistikaMediálne a komunikačné štúdiá, so zameraním na žurnalistiku a masmediálne štúdiá

 

Príloha č. 2 k Pravidlám prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021

Kurzy, na základe ktorých sa vypočítava vážený študijný priemer v programoch bakalárskeho štúdia

Jednoodborové štúdium

Študijný program
Kurzy, na základe ktorých sa vypočítava vážený študijný priemer v programoch bakalárskeho štúdia
archeológiaPaleolit, Neolit, Eneolit, Doba bronzová, Doba halštatská, Doba laténska, Slovensko v dobe rímskej, Prví Slovania na území Slovenska a Avari, Veľká Morava, Stredoveká a postmedieválna archeológia, Stredoveká archeológia všedného dňa
archívnictvo

Dejiny správy 1 a 2,  Domáci diplomatický vývoj  v stredoveku, Úvod do archívnictva, Latinská  paleografia obdobia gotiky, Latinská paleografia obdobia novoveku,  Základy PVH 2 (heraldika, genealógia)

estetikaDejiny estetiky 1, 2, 3, 4, Estetická teória 1, 2
marketingová komunikáciaMarketing, História reklamy, Teória marketingovej komunikácie, Reklamné agentúry Public relations, Komunikácia s verejnosťou, Štylistika, Etika reklamy, Formy a prostriedky marketingovej komunikácie, Metódy a techniky marketingového výskumu.
pedagogikaFilozofia výchovy, Metodológia pedagogických vied, Všeobecná didaktika, Ontogenetická psychológia, Teória výchovy, Moderné pedagogické teórie
ruské a východoeurópske štúdiáVýchodná Európa: Krajiny a ľudia 1, Jazykové cvičenia z ruského jazyka 6, Dejiny a kultúra Ruska 1, Dejiny a kultúra Ruska 2, Základný kurz konzekutívneho tlmočenia 1
slovanské štúdiáÚvod do štúdia kultúry a literatúry, Slovanský jazyk 1 – 5 (jeden z profilových jazykov (bulharčina, chorvátčina, poľština, slovinčina, srbčina))
sociológiaSociologická teória 4, 5, Metódy sociologického výskumu 3, 4, Dejiny sociologického myslenia3, Výskumný projekt
stredoeurópske štúdiávybrané kurzy v rozsahu piatich semestrov (slovanský jazyk 1 – 5) z jedného z profilových jazykov (čeština, poľština, slovinčina, zahraniční záujemcovia zo slovenčiny ako cudzieho jazyka)
východoázijské jazyky a kultúry: zameranie: čínsky jazyk a kultúraÚvod do štúdia jazykov východnej Ázie 1, Dejiny východnej Ázie 1,  Gramatika súčasnej čínštiny 2, Súčasná hovorová čínština 5, 6, 7
východoázijské jazyky a kultúry: zameranie: čínsky jazyk a kultúraÚvod do štúdia jazykov východnej Ázie 1, Dejiny východnej Ázie 1, Gramatika kórejčiny 4, Súčasná hovorová kórejčina 6, Hovorová kórejčina pre pokročilých 1, Hovorová kórejčina pre pokročilých 2

 

Študijné programy v študijnom odbore filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Študijný program
Kurzy, na základe ktorých sa vypočítava vážený študijný priemer v programoch bakalárskeho štúdia
anglický jazyk a kultúraFonetika a fonológia ang. jazyka, Morfológia a syntax  ang. jazyka, Anglická literatúra 17. – 20. storočia, Preklad z ang.  jazyka, Konzekutívne tlmočenie
arabský jazyk a kultúraArabská gramatika 5, Arabská  literatúra 3, Dejiny a kultúra Arabov 2, Jazykové cvičenia 5, Preklad publicistických textov 1
fínsky jazyk a kultúraJazykové cvičenia 1, 2, 3, Morfológia a syntax fínskeho jazyka, Preklad odborných a publicistických textov
francúzsky jazyk a kultúraMorfosyntax francúzskeho jazyka 1-4, Dejiny francúzskej literatúry 1-2, Úvod do kultúry frankofónnej jazykovej oblasti 2, Proseminár umeleckého prekladu 1, Konzekutívne tlmočenie 1, Proseminár odborného prekladu 1
grécky jazyk a kultúraGrécky jazyk 2, Grécky jazyk 3, Grécka syntax 1
chorvátsky jazyk a kultúraFonetika a fonológia chorvátskeho jazyka, Morfológia chorvát. jazyka, Chorvátska literatúra (od najstaršej po 19.stor.), Preklad z chorvátskeho jazyka, Konzekutívne tlmočenie
latinský jazyk a kultúraLatinská morfológia 2, Latinská syntax 1, Latinská syntax 2
maďarský jazyk a kultúraMorfológia maďarského jazyka, Syntax maďarského jazyka, Gramatika prekladu, Lexika prekladu, Konzekutívne tlmočenie
nemecký jazyk a kultúraMorfológia nemeckého jazyka, Fonetika nem. jazyka, Syntax nemeckého jazyka, Konzekutívne tlmočenie, Prehľad dejín nemeckej literatúry
portugalský jazyk a kultúraMorfológia portugalského jazyka, Syntax portugalského jazyka, Lexikológia portugalského jazyka, Portugalská literatúra 1, 2
ruský jazyk a kultúra

Ruská literatúra 20.-21. storočia, Základný kurz konzekutívneho tlmočenia 2, Syntax ruského jazyka, Základný kurz prekladu odborných textov

slovenský jazyk a kultúraSlovenská gramatika 1, Lexikológia slovenského jazyka, Teória literatúry, Dejiny slovenskej literatúry 1, 2
španielsky jazyk a kultúraŠpanielsky jazykový systém, Literatúra Španielska a Hispánskej Ameriky, Proseminár z tlmočenia a prekladu
taliansky jazyk a kultúraTaliansky jazyk 1-4, Talianska literatúra a kultúra 1-2, Preklad a tlmočenie 1-2

 

Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program
Kurzy, na základe ktorých sa vypočítava vážený študijný priemer v programoch bakalárskeho štúdia
učiteľstvo anglického jazyka a literatúryAnglická literatúra 17. – 20. storočia, Morfológia a syntax ang. jazyka, Lexikológia ang. jazyka, Dejiny a reálie anglofónnych krajín, Fonetika a fonológia anglického jazyka
učiteľstvo biológieMorfológia rastlín, Botanika 2, Zoológia 2, Molekulová biológia, Fyziológia živočíchov a človeka 2
učiteľstvo estetickej výchovyDejiny estetiky 1, 2, 3, 4, Estetická teória 1, 2
učiteľstvo filozofieDejiny antickej filozofie, Dejiny novovekej filozofie, Dejiny filozofie 20.storočia, Epistemológia, Sociálna a politická filozofia
učiteľstvo geografieÚvod do politickej a regionálnej geografie pre učiteľov; Geomorfológia;   Meteorológia, klimatológia a hydrológia; Demogeografia; Humánna geografia (2); Geoekológia; Regionálna geografia sveta (2)
učiteľstvo histórieDejiny staroveku, Dejiny Slovenska (2 kurzy), Všeobecné, resp. svetové dejiny (2 kurzy)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúryFonetika a fonológia maď. jazyka, Morfológia maď. jazyka 2, Syntax maď. jazyka 2, Teória literatúry, Dejiny maď. literatúry 5
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryMorfológia nem. jazyka, Prehľad dejín nem. literatúry, Fonetika nem. jazyka, Krajinoveda nemeckého etnika, Syntax nem. jazyka
učiteľstvo pedagogikyDejiny pedagogiky, Filozofia výchovy, Metodológia vied o výchove, Všeobecná didaktika, Teória výchovy
učiteľstvo slovenského jazyka  a literatúrySlovenská morfosyntax v jazyku, Lexikológia slovenského jazyka, Teória literatúry, Dejiny slovenskej literatúry 1, 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (konverzný program)Slovenská morfosyntax v jazyku, Lexikológia slovenského jazyka, Kapitoly zo všeobecnej jazykovedy, Teória literatúry, Dejiny slovenskej literatúry 1, 2